Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Grzesiak"

Pochodne chlorku dansylu jako przykład barwników fluorescencyjnych do zabezpieczania dokumentów


  Dansyl chloride derivatives as fluorescent dye to protections of the documents Many of the documents are still paper documents. Much attention is focused on the topic of safeguarded paper. Paper manufacturing process allows the introduction of additives that can be used as anti-counterfeiting, such as colored fibers, additives fluorescent under ultraviolet light or infrared light. This paper describes the study to determine the suitability of the use of dansyl chloride derivatives for the preparation of fibers, which could be introduced into the paper pulp to anti-counterfeiting. Wprowadzenie Większość cząsteczek znajduje się w temperaturze pokojowej na najniższym poziomie oscylacyjnym podstawowego stanu elektronowego. Z tego poziomu następują przejścia wywołane pochłanianiem kwantu promieniowania. W wyniku absorpcji kwantu świetlnego o odpowiedniej energii cząsteczka przechodzi ze stanu podstawowego S0 na zerowy poziom oscylacyjny pierwszego stanu wzbudzonego S1 (możliwe przejścia energetyczne jakim może ulec cząsteczka po absorpcji fotonu przedstawia schemat Jabłońskiego). Czas życia cząsteczki w tym stanie wzbudzenia jest rzędu 10-8 s i jest zależny od czterech ważnych czynników: - fluorescencji, - reakcji chemicznej, - bezpromienistego przejścia do stanu podstawowego, - przejścia interkombinacyjnego [1]. Najogólniej mówiąc fluorescencja jest emisją promieniowania wynikającą z powrotu cząsteczki ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. Z substancjami wykazującymi fluorescencję spotykamy się niemal na każdym kroku, począwszy od ekranów monitorów komputerowych, a skończywszy na dżinie z tonikiem. Przykładów zastosowania substancji fluoryzujących można podać mnóstwo, od pozornie błahych i prostych, takich jak: - zabezpieczanie przedmiotów przed kradzieżą - flamastry fluoryzujące, - ozdabianie ciała tatuażami "świecącymi" pod wpływem lamp emitujących światło z pewną dawką UV poprzez poważniejsze: - zabezpieczanie dok[...]

Współpraca międzynarodowa w przemyśle obuwniczym DOI:


  Rozwój przemysłu obuwniczego wymaga coraz szerszej współpracy. Jedną z jej form są projekty międzynarodowe. Instytut Przemysłu Skórzanego kończy właśnie realizację projektu prowadzonego od lutego 2013 roku we współpracy z partnerem belgijskim. Właśnie ta międzynarodowa współpraca umożliwiła w roku 2012 podjęcie tematyki obuwniczej we wniosku złożonym w ramach inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych ze źródeł publicznych. Badania przeprowadzono na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Współpraca Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz partnera belgijskiego Mobilab - K.H. Kempen University College, Geel - Belgia (obecna nazwa Thomas Moore University) zaowocowała wnioskiem FOOTyWEAR - Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters/Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych. Projekt został przyję[...]

Możliwości redukcji ilości substancji niebezpiecznych w procesach garbarskich DOI:10.15199/60.2017.12.3


  Wiek XXI nie jest łatwym okresem dla funkcjonowania przemysłu garbarskiego. Z jednej strony zapoczątkowany już w XX wieku olbrzymi rozwój chemii polimerów zainicjował powstanie wielu materiałów na bazie polimerów syntetycznych, co spowodowało znaczne ograniczenie zastosowań skóry naturalnej. Z drugiej strony garbarstwo przetwarzające skórę surową w skórę wyprawioną przekształciło się z rzemiosła w przemysł, z dużymi zakładami produkcyjnymi o dziennym namoku nawet kilkadziesiąt ton. Skóra jest materiałem o dobrych właściwościach reologicznych, higienicznych. Zapewnia wysoki komfort użytkowania. Równocześnie wzrosły wymagania dotyczące sfery ochrony środowiska. A przetwarzanie skór surowych to oprócz skóry wykończonej także odpady, zarówno stałe, półpłynne i duże ilości ścieków. Pomimo tego, że przemysł garbarski zajmuje się wykorzystaniem "odpadów" przemysłu mięsnego i powinien mieć wsparcie różnych instytucji i funduszów ochrony środowiska, to problemy z zanieczyszczaniem środowiska musi rozwiązywać samodzielnie. Dodatkowo, niektóre ze stosowanych w garbarstwie środków chemicznych, z uwagi na ich toksyczność, zalecono wycofać lub w znacznej mierze zredukować ich udział w procesie produkcyjnym, ponieważ później są one obecne w ściekach garbarskich, odpadach jak również w skórze wyprawionej. Krajowy przemysł obuwniczy produkuje obecnie ok. 25 mln par obuwia z wierzchami skórzanymi rocznie. 1. Proces przerobu skór surowych Z procesem garbowania skór ściśle powiązana jest obecność substancji szkodliwych. Dopuszczalne ilości niektórych substancji określają istniejące akty prawne [3-25].Technologia przerobu skór surowych w wyrób gotowy, wygarbowany, wymaga jednocześnie stosowania wielu środków chemicznych. Na rysunku 1. przedstawiono schemat, który pozwala na właściwe diagnozowanie problemu. Procesy przygotowawcze- moczenie, wapnienie, odwapnianie, wytrawianie, piklowanie (stosowane substancje chemiczne wprowadzane i wyprowadza[...]

Zagospodarowanie odpadów garbarskich w nasiennictwie DOI:10.15199/62.2017.11.24


  Gotowa skóra licowa stanowi ok. 20% masy surowych skór wykorzystanych do jej produkcji. Dyrektywa1) i przepisy wykonawcze zawierają definicje odpadów, w tym pozostałości z garbarni. Znaczna ilość odpadów garbarskich (włosy lub wełna, skrawki, odpady z mizdrowania, dwojenia, strugania, tłuszcze oraz łój) składa się z materii organicznej. Niezanieczyszczone lub zanieczyszczone w niewielkim stopniu środkami chemicznymi frakcje odpadowe mogą być odzyskiwane, co jest pożądane, biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny i środowiskowy. Dalsze ich przetwarzanie może się odbywać poza zakładem garbarskim, w innych branżach przemysłu. Odzyskuje się m.in. białko i tłuszcz. Niegarbarskie części skór są wykorzystywane w produkcji żelatyny, osłonek wędliniarskich, nici, gąbek, tworzyw skóropodobnych, klejów, kosmetyków oraz pasz. Liczne możliwości zagospodarowania odpadów z produkcji skór i wyrobów skórzanych potwierdzają dane statystyczne. Według GUS2) ilość odpadów tej sekcji wytworzonych w 2015 r. wyniosła 61,8 tys. t, z czego unieszkodliwiono 2,3 tys. t. Z kolei aż 58,5 tys. t przekazano do innych odbiorców w celu dalszego wykorzystania. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie badaniami określającymi biologiczne i techniczne znaczenie kolagenu. Kolagen można pozyskać m.in. z takich procesów technologii wyprawy skór, jak cyplowanie i dwojenie. Wskazano na możliwy nowy kierunek wykorzystania odpadów garbarskich poprzez zastosowanie hydrolizatu kolagenu do formowania otoczek nasion w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niewykiełkowaniem nasion podczas suszy, zwiększenia plonów oraz poprawy kondycji roślin podczas kiełkowania i dalszego ich wzrostu. Działania te wpisują się w trend dotyczący "czystej produkcji"3), zagospodarowania odpadów4) i minimalizacji obciążeń środowiskowych5), w tym stosowania technologii przyjaznych dla środowiska. Otoczkowanie to pokrywanie nasion różnymi materiałami w celu powiększenia ich rozmiaru i poprawy kształtu6[...]

Nowy sposób wykorzystania hydrolizatów kolagenu . Cz. I DOI:10.15199/60.2018.08.2


  Przemysł garbarski postrzegany jest jako jeden z najbardziej obciążających środowisko naturalne. Do wyrobu skóry wykorzystuje się zaledwie 20-25% masy surowych skór. Dokładna wartość procentowa zależy od gatunku zwierzęcia i specyfikacji produktu. Pozostała masa, wraz z niewykorzystaną częścią środków chemicznych stosowanych w procesach technologicznych, uwalniana jest do ścieków lub na określonym etapie procesu staje się pozostałością technologiczną. Ogromnym problemem, poza odpadami chemicznymi, są trudne do utylizacji odpady stałe w postaci skór odpadowych (strużyny, okrawki, odzierki itd.). Ewentualne współprodukty, produkty uboczne i odpady powstałe w procesie garbowania skór przedstawiono schematycznie na rys. 1. [6]. Głównym budulcem skór surowych jest białko kolagenowe. Kolagen jest polimerem, w którego skład wchodzi 19 aminokwasów. Materiały kolagenowe znajdują obecnie szerokie zastosowanie. Zaliczane są m. in. do najbardziej użytecznych biomateriałów ze względu na takie właściwości, jak: minimalna toksyczność, niska antygenowość, wysoka biozgodność oraz biodegradowalność [3]. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym ze względu na zdolność do absorpcji wody, tworzenie żeli, zdolność do tworzenia i stabilizacji emulsji. W medycynie i farmacji kolagen również znalazł wiele zastosowań - jest używany m. in. jako: nośnik leków, białek i genów, jako substytut ludzkiej skóry, naczyń krwionośnych i więzadeł, w leczeniu schorzeń układu nerwowego, moczowo- -płciowego, aparatu mowy, oczu, jak również w medycynie estetycznej [1]. Stosunkowo niedawno produkty kolagenowe znalazły zastosowanie w rolnictwie. Wykorzystywane w rolnictwie pestycydy to dzisiaj substancje wszechobecne. Pestycydy to duża część związków chemicznych sztucznie wprowadzanych przez człowieka do środowiska. Zdarza się również, że pestycydy powstają jako uboczny produkt procesów chemicznych. Pe[...]

Nowy sposób wykorzystania hydrolizatów kolagenu. Cz. II. Badania nad otoczkowaniem nasion DOI:10.15199/60.2018.09.1


  Wyniki i dyskusja Ziarna otoczkowane cieczą wiążącą (bez dodatku mineralnego). a) Ubytek masy nasion otoczkowanych (rys. 6.) Mniejszy ubytek masy ziaren otoczkowanych po suszeniu dla kolagenu oraz formulacji kolagenu z lateksem świadczy o większej trwałości otoczki od roztworu dekstryny i alkoholu poliwinylowego zastosowanego, jako ciecz wzorcowa. b) zdolność kiełkowania dla poszczególnych nasion (rys. 7.) Rys. 7. Zdolność kiełkowania dla poszczególnych nasion w kolejnych dobach od procesu otoczkowania (otoczki bez dodatku mineralnego) Rys. 6. Ubytek masy nasion otoczkowanych cieczą wiążącą (bez dodatku mineralnego) po suszeniu (40°C, 24 h) dla grochu, bobiku oraz soi 30 Przegląd - WOS 9/2018 Zdolność kiełkowania nasion grochu z otoczką kolagenową (kolagen oraz kolagen+ lateks) po czwartej dobie od otoczkowania wyniosła 100%. W czwartej dobie zdolność kiełkowania dla tych nasion była większa w odniesieniu do nasion z otoczką zawierająca ciecz wzorcową. Zdolność kiełkowania nasion bobiku z otoczką kolagenową w czwartej i piątej dobie od procesu otoczkowania była wyższa w odniesieniu do nasion z otoczką zawierająca ciecz wzorcową. Zdolność kiełkowania nasion bobiku z otoczką kolagenową w kolejnych dobach (od czwartej do siódmej doby) od procesu otoczkowania była większa w odniesieniu do nasion z otoczką zawierająca ciecz wzorcową. c) Średnia długość siewki (rys. 8.) Rys. 8. Średnia długość siewki po 7 dobach od wysiewu w ziemi uniwersalnej dla poszczególnych rodzajów nasion (otoczki bez dodatku mineralnego) Dla nasion soi, które były otoczkowane trzema rodzajami cieczy wiążącej ,uzys[...]

Otoczkowanie nasion strączkowych hydrolizatami kolagenu z odpadów garbarskich DOI:10.15199/62.2017.9.11


  Jedynym z istniejących zagrożeń dla środowiska naturalnego są niegarbowane odpady pochodzące z przemysłu garbarskiego. Odpowiednie zagospodarowanie i/lub przekształcanie tych odpadów jest wymagane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. W niektórych krajach (np. Chiny, Hiszpania) odpady skórzane znalazły zastosowanie jako surowiec do produkcji klejów, żelatyny, kolagenu lub pasz1). W Polsce niegarbowane odpady skórzane, pozyskiwane w dużych zakładach garbarskich, były przed1990 r. wykorzystywane do produkcji mączki paszowej i tłuszczu technicznego wg technologii opracowanej przez Instytut Przemysłu Skórzanego2). Wyizolowany z odpadów pogarbarskich kolagen i jego hydrolizaty mogą być wykorzystane w rolnictwie dzięki zdolności indukowania wzrostu i rozwoju roślin. Dobra rozpuszczalność hydrolizatów białkowych w różnych rozpuszczalnikach, przyczepność, zwiększona absorpcja na poziomie liści oraz biodegradowalność daje szanse na praktyczne wykorzystanie tego rodzaju preparatów w nawożeniu roślin, co otwiera drogę do zmniejszenia toksyczności i do stymulacji wzrostu roślin3). Zastosowanie hydrolizatów kolagenu w nawożeniu roślin jest więc korzystne zarówno dla rolnictwa, jak i dla przemysłu skórzanego. Efektywność kiełkowania nasion można poprawiać poprzez wykorzystanie metod chemicznych, fizycznych i fizjologicznych, takich jak zaprawianie, otoczkowanie, kondycjonowanie, naświetlanie oraz przetrzymywanie w polu elektromagnetycznym4, 5). Otoczkowanie nasion jest procesem pokrywania ich powierzchni materiałami rozdrobnionymi z zastosowaniem cieczy wiążącej. Otoczka może zawierać wyższe zawartości środków ochrony roślin i pozostałych substancji wspomagających rozwój siewki w porównaniu z tymi, jakie mogą zostać dodane w procesie standardowego zaprawiania. Niezbędnym warunkiem do tworzenia i wzrostu otok jest odpowiednia wielkość ziaren pyłu, a szybkość wzrostu otoczek zależy głównie od zawartości wilgoci w gran[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Innovative footwear addressed to aged 60+ users is aimed at combining functional values of the materials used with the function of a "smart" product, where modern mechatronic technologies were used. All materials and elements of footwear are to meet such criteria as comfort and safety of use and the use of materials that do not contain chemicals harmful to humans. The design of the innovative 60+ footwear need to meet the expectations of customers in terms of hygiene and health, as well as fit to the foot and aesthetics. Having this in mind, we first carried out a thorough analysis of the physico-mechanical and chemical properties of materials selected for various elements of 60+ footwear (uppers, bottoms). The obtained results are presented in the article. W całej Europie mamy do czynienia z niepokojącym trendem: spada liczba ludności w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób starszych, spada również wskaźnik urodzeń. Znacząco natomiast rośnie mediana wieku całej populacji, co potwierdzają niskie wskaźniki urodzeń oraz migracje młodych ludzi (w niektórych regionach). Przewiduje się, że taka tendencja może jeszcze potrwać dziesięciolecia. Starzenie się ludności Europy będzie wywierać różny wpływ na zachowanie się konsumentów, a struktura popytu na poszczególne artykuły wytwarzane przez producentów może ulec znacznym zmianom. Z tego względu dystrybucja dla klienta docelowego dla różnych branż wytwórczych (w tym obuwniczej) musi w najbliższych latach ulec zmianie. Polityka projektowania produktów rynkowych będzie musiała się zmieniać zgodnie z uwarunkowaniami demograficznymi odbiorców [1]. W Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany 22 Przegląd - WOS 12/2017 PRZEMYSŁ SKÓRZANY w strukturze wieku jej mieszkańców. Proces starzenia się ludnoś[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  2.2.2.1 Oznaczanie barwników azowych w skórze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC / DAD) i chromatografią cienkowarstwową (TLC) Aminy uwolnione ze skórzanej próbki identyfikuje się za pomocą co najmniej dwóch różnych metod rozdzielania chromatograficznego, aby uniknąć wszelkich możliwych błędnych interpretacji powodowanych przez substancje zakłócające, a pochodzące z matrycy. Wynik jest dodatni tylko wtedy, gdy obie metody dają wynik pozytywny [8]. Z tego względu obecność amin aromatycznych w badanych próbkach skóry (S1, S2, S3, W1, W2, N1, podszewka 1, podszewka 2, podszewka 3, podszewka 4, lakierowana skóra) została określona za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC / DAD) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC). 2.2.2.1.a Wysoko sprawna chromatografia cieczowa z detektorem diodowym (HPLC / DAD) Badania 22 zabronionych amin aromatycznych w próbkach skóry naturalnej wykonano przy użyciu metodyki zgodnej z PE- EN 14362 - 1 " Skóra wyprawiona - Badania chemiczne w celu oznaczania niektórych azobarwników w skórach barwionych - Część 1: Oznaczanie pewnych amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników". W metodyce tej aminy wytwarzane przez redukcję ditionianu sodu przenosi się do fazy eteru t-butylometylowego za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz stosując kolumnę z ziemią okrzemkową. Ekstrakt tert-butylo-metyloeterowy następnie zatęża się, a pozostałość rozpuszcza się w metanolu lub innym rozpuszczalniku odpowiednim do wykrywania i oznaczania amin za pomocą chromatografii [9]. W badanych próbkach skóry: podszewce 3 oraz podszewce 4 stwierdzono obecność 4,4’-diaminodifenylometanu (A9). Rysunek 5. pokazuje nałożone chromatogramy substancji wzorcowej - 4,4’-diaminodifenylometanu (A 9- zielona linia) i próbek skóry - podszewki 3 (pr1 - niebieska linia) i podszewki 4 (pr 2 - czerwona linia). W pozostałych próbkach skór: S1, S2, S3, W1, W2, N1, po[...]

 Strona 1