Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Lech NOWAK"

The algorithm of multi-objective optimization of PM synchronous motors DOI:10.15199/48.2019.04.46

Czytaj za darmo! »

In comparison to high efficiency induction motors, the permanent magnet synchronous motors (PMSM) have many advantages: large torque-to-mass ratio, high efficiency, constant speed operation, and long operational life [1, 2, 3]. At present, the manufacturers of the permanent magnets produce high density magnets with better magnetic, mechanics and thermal properties. On the other hand, there are increasing requirements regarding energy saving and natural environmental protection. Therefore, the rapid development of the constructions of permanent magnet (PM) motors, in particular PM synchronous motors is observed. The PMSM machines are usually small and medium power motors [4]. The stator winding is distributed in the slots and often are wye connected. The PMSM motor winding are similar to the winding used in induction motors. Depending on the application of the motor and properties of used magnetic material, the PMSM structures may differ considerably. The way of mounting, types and dimensions of the permanent magnets in the rotor have essential impact on motor parameters [5]. The magnets may be mounted on the surface or embedded inside the rotor [6, 7, 8]. Typical structures are shown in Fig. 1. In recent years, the technology of magnetic powder has develops rapidly. This concerns both: hard and soft magnetic materials. Using this technology, it is possible to easy formation of the magnetic circuit geometry and also allows shaping the magnetic properties which depend on the used admixtures. More and more often designers and constructors of the permanent magnet machines make use of advantage of this technology [9]. Electric motors with hybrid excitation systems are constructed. In such constructions hybrid magnets excitation system compound from two or even several magnetic materials (with different properties) is often applied. Two chosen new constructions with hybrid rotors are presented in Fig. 2. New constructions of pe[...]

Siatkowa reprezentacja polowych form opisu momentu elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono równoważne metody sieci magnetycznych (reluktancyjnych i permeancyjnych) stosowanych do analizy maszyn elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na procedury obliczania momentu elektromagnetycznego. Wyjściowe postacie wzorów opisujących moment elektromagnetyczny wyznaczono na podstawie zmian energii (koenergii) magnetycznej. Uzyskane wzory są numeryczną reprezentacją całki [...]

Optimization of the parameters of error actuated control system with electromagnetic actuator

Czytaj za darmo! »

In the paper an algorithm and computer software for the optimization of error actuated control systems with electromagnetic linear actuator is presented. The software consists of two main parts: (a) optimization solver and (b) numerical model of the actuator. For the optimization, the genetic algorithm has been adopted. Numerical implementation is based on the finite element method and the step-by-step algorithm. The influence of actuator dimensions and the PID controller settings on the operation of the system is shown. Two different optimization problems have been considered. Selected results of the analysis are presented and discussed. Streszczenie. W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji zamkniętego układu automatycznej regulacji położenia z aktuatorem[...]

Polowo-obwodowy model zjawisk cieplnych w przetwornikach elektromagnetycznych o symetrii osiowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie umożliwiające wyznaczanie rozkładu nieustalonego pola termicznego w przetwornikach elektromechanicznych. Uwzględniono anizotropię cieplną rozpatrywanych obszarów. Zastosowano metodę elementów skończonych (MES) oraz schemat numeryczny Crancka-Nicholsona. W celu określenia głównych źródeł ciepła, tj. przebiegów prądów w uzwojeniach opracowano algorytm rozwiązywania sprzężonych równań nieustalonego pola elektromagnetycznego i równań obwodów przetwornika. Abstract. In the paper an algorithm and computer code for computation transient thermal field distribution in electromechanical converter is presented. Anisotropy of the environment has been taken into account. In the algorithm, the finite element method (FEM) and the Cranck-Nicholson s[...]

Wyznaczanie indukcyjności głównej maszyny indukcyjnej z nasyconym obwodem magnetycznym metodą elementów krawędziowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skończonych do obliczenia charakterystyki biegu jałowego silnika klatkowego z uwzględnieniem zjawiska nasycenia obwodu magnetycznego. Wyniki obliczeń pokazują, że indukcyjność zastępczą symetrycznego 3-fazowego silnika indukcyjnego pracującego na biegu jałowym można zdefiniować analogicznie jak indukcyjność w osi q maszyny synchronicznej. Zastępczą indukcyjność wykorzystano do obliczenia siły elektromotorycznej. Abstract. The paper presents the finite element method for the calculation of no-load characteristic of a squirrel cage machine with saturated core. The calculations show that the equivalent inductance of a balanced 3-phase no-loaded induction machine with saturated core may be defined like a quadrature-axis inductance in[...]

Algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu optymalizacyjnego OPT). Optymalizację parametrów strukturalnych silnika przeprowadzano przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono rozważania dotyczące poprawności formułowania funkcji celu, w szczególności wyboru kryteriów cząstkowych w funkcji kompromisowej. Zaproponowano dekompozycję zadania optymalizacji - poprzez jego podział na dwa etapy. Przedstawiono wybrane wyniki testowych obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych. Abstract.The paper presents a concept of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor structure. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (own code in Object Pascal). Numerical implementation is based on finite element method. For the motor structure optimization the genetic algorithm has been applied. Decomposition of optimization task has been proposed. The two-stage optimization has been executed. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed. (Algorithm for the optimization of the permanent magnet synchronous motor employing the finite element method) Słowa kluczowe: magnetoelektryczne silniki synchroniczne, algorytm genetyczny, optymalizacja, pole elektromagnetyczne. Keywords: permanent magnets synchronous motors, genetic algorithm, optimization, electromagnetic fields. Wstęp W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region[...]

 Strona 1