Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew KRZEMIŃSKI"

Speed observers based on extended models of induction motor

Czytaj za darmo! »

Abstract. A new structure of the speed observer is proposed based on extended model of the induction machine with gain coefficients depending on stator frequency. The new structure was derived from the previous one by analysis of dependencies appearing in differential equations. Explanation of observer stability is presented and sensitivity to estimation of machine parameters are analyzed. Properties of the proposed observer are presented using simulations of full control system. Streszczenie. Zaproponowano nową strukturę obserwatora prędkości opartą na rozszerzonym modelu maszyny indukcyjnej ze współczynnikami zależącymi od częstotliwości strumienia stojana. Nowa struktura została określona na podstawie poprzedniej na drodze analizy zależności występujących w równaniach różniczkowyc[...]

Obserwator prędkości maszyny synchronicznej z zagłębionymi magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obserwator prędkości oparty na rozszerzonym modelu maszyny z zagłębionymi magnesami. Pokazano, że statyczne zależności pomiędzy zmiennymi obserwatora mogą być wykorzystane do określenia sprzężeń zwrotnych stabilizujących obserwator. Prędkość kątowa wirnika obliczana jest na podstawie innych zależności statycznych występujących w obserwatorze. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych. Abstract. A speed observer based on an extended model of a interior permanent magnet synchronous machine has been presented. It has been shown that static dependences between the observer variables may be used to determination of feedbacks stabilizing the observer. The rotor speed is calculated on a basis of the other static dependences existing in the observer. Results of simulations have [...]

Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniem obserwatorów prędkości

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano ogólną strukturę obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej. Przeanalizowano funkcję Lapunowa dla błędów odtwarzanych zmiennych i wskazano sposób doboru współczynników wzmocnienia prowadzący do uproszczenia struktury obserwatora. Podano algorytmy identyfikacji parametrów maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem właściwości układu regulacji zmiennych modelu multiskalarnego maszyny indukcyjnej. Abstract. An universal structure of the speed observer is proposed for the induction machines. Lapunov function for errors of estimated variables has been analyzed and a method of pointing out the observer gains leading to simplification of the observer structure has been proposed. Algorithms has been shown for identification of induction machine parameters with application of properties of control system for variables of multiscalar model of the induction motor. (Identification of induction machine parameters with application of speed observers) Słowa kluczowe: obserwator, maszyna indukcyjna, sterowanie, identyfikacja parametrów Keywords: observer, induction machine, control, parameter identification Wstęp Układy sterowania silnikiem indukcyjnym oparte na nieliniowej transformacji zmiennych i nieliniowym sprzężeniu zwrotnym zostały zaproponowane przez autora ponad 20 lat temu [1] i rozwinięte w [2] i [3]. Nieliniowa transformacja zmiennych została przedstawiona w [4 - 10]. Obecnie algorytmy nieliniowego sterowania są proste i mogą być zrealizowane z wykorzystaniem tanich zmiennoprzecinkowych procesorów. W układach z pomiarem prędkości kątowej wirnika można zastosować obserwator Luenbergera do estymacji niemierzalnych wielkości wykorzystywanych w układzie regulacji. Ostatnio wymagania stawiane przemysłowym układom napędowym obejmują sterowanie bezczujnikowe, co oznacza brak pomiaru wielkości mechanicznych. W takich układach prędkość kątowa wirnika jest estymowana za pomocą obserwatorów adaptacyjnych, obserwatorów opartych na sterowa[...]

Obserwatory prędkości dla bezczujnikowego sterowania maszynami prądu przemiennego DOI:10.12915/pe.2014.05.01

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model matematyczny uogólnionej maszyny elektrycznej rozszerzony przez wprowadzenie dodatkowych zmiennych. Na podstawie modelu rozszerzonego opracowano strukturę obserwatora prędkości maszyny uogólnionej. Zaprezentowano struktury obserwatorów prędkości dla poszczególnych rodzajów maszyn prądu przemiennego. Pokazano, że prędkość kątową wirnika można odtwarzać dla różnych typów maszyn stosując odpowiednie zmienne stanu w modelach matematycznych wykorzystanych do utworzenia rozszerzonego obserwatora prędkości. Abstract. A mathematical model of generalized electrical machine extended by introduction of additional variables has been presented. On a basis of extended model a structure of speed observer for the generalized machine has been developed. Structures of speed observers for each kind of AC machines has been presented. It has been shown, that angular rotor velocity may be estimated for different types of machines applying proper state variables in mathematical models used to create extended speed observer. Speed observers for sensorless control of AC machines. Słowa kluczowe: obserwator, maszyny elektryczne, sterowanie bezczujnikowe. Keywords: observer, electrical machines, sensorless control. doi:10.12915/pe.2014.05.01 Wstęp Maszyny elektryczne prądu przemiennego sklasyfikowano jako indukcyjne i synchroniczne. Maszyny indukcyjne są konstruowane jako klatkowe i pierścieniowe. Maszyny synchroniczne posiadają wzbudzenie elektromagnetyczne lub magnesy trwałe, które mogą być umieszczone na powierzchni wirnika lub zagłębione. Innym typem są maszyny reluktancyjne o budowie podwójnie jawnobiegunowej oraz silniki skokowe. Maszyny prądu przemiennego mogą być zrealizowane jako trójfazowe lub wielofazowe. Każdy typ maszyny elektrycznej modelowany jest równaniami różniczkowymi o strukturze różniącej się członami występującymi w prawych stronach. Odmienne modele matematyczne powodują, że dla różnych typów maszyn proponowane są od[...]

Sterowanie silnikiem indukcyjnym w szerokim zakresie prędkości kątowej wału

Czytaj za darmo! »

Prezentowany w artykule układ regulacji silnika indukcyjnego oparty na modelu multiskalarnym zapewnia zachowanie odsprzężonego sterowania w szerokim zakresie zmian strumienia w szczelinie powietrznej oraz prędkości kątowej wału. W układzie regulacji strumień jest sterowany w sposób bezpośredni. Proponowany układ zrealizowano jako bezczujnikowy. Prędkość kątowa wału jest odtwarzana za pomocą zmo[...]

Optymalizacja wzmocnień obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obserwator prędkości oparty na rozszerzonym modelu maszyny indukcyjnej i nieliniowych sprzężeniach zwrotnych. Zaproponowano dobór wzmocnień obserwatora metodą optymalizacji rojem cząstek. Otrzymano zależności umożliwiające zastosowanie sieci neuronowej lub wielomianów do strojenia wzmocnień obserwatora. Pokazano, że proste zależności wielomianowe wystarczają do strojenia wzmocnień obserwatora w zależności od prędkości wirowania wektora strumienia wirnika. Zaprezentowano wyniki symulacji i eksperymentów. Abstract. A speed observer based on extended model of the induction machine and nonlinear feedbacks is presented. Selection of gain coefficients using Particle Swarm Optimization method has been proposed. Dependencies making it possible to apply neural network or polynomi[...]

Obserwator prędkości obrotowej maszyny dwustronnie zasilanej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nową strukturę obserwatora prędkości maszyny dwustronnie zasilanej w dwóch wersjach. Prezentowana struktura obserwatora bazuje bezpośrednio na modelu wektorowym maszyny asynchronicznej pierścieniowej oraz teorii obserwatorów Luenbergera. Do syntezy układu regulacji wykorzystano model multiskalarny maszyny asynchronicznej. W artykule pokazano przebiegi symulacyjne mocy czynnej i biernej oraz zmiennych charakteryzujących działanie obserwatora w szerokim zakresie zmiany prędkości obrotowej wału maszyny. Abstract. The paper describes the new structure of speed observer for doubly-fed generator. The structure of speed observer is based on vector model of asynchronous machine and theory of Luenberger observers. A structure of the speed observer has been proposed with simple and exact disturbance model. To the synthesis of the power control system was used multiscalar model of asynchronous machine. The graphs of simulation results for the speed errors, active and reactive power generated by the generator ware presented, for under and over synchronous speed of machine shaft. (New structure of speed observer for doubly-fed generator) Słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, obserwator prędkości, model multiskalarny, regulacja mocy. Keywords: doubly-fed generator, speed observer, multiscalar model, power control. Wstęp Układy generatorowe z maszyną asynchroniczną pierścieniową zasilaną od strony wirnika przez dwukierunkowy przekształtnik energoelektroniczny są szeroko stosowane w energetyce wiatrowej. Moc czynna i bierna przekazywana do systemu elektroenergetycznego od strony stojana generatora jest regulowana niezależnie i charakteryzuje się wysoką jakością. Rozwiązania tego typu umożliwiają pracę generatora w szerokim zakresie prędkości obrotowej wału zarówno przy prędkości podsynchronicznej, jaki nadsynchronicznej. Do syntezy układu regulacji mocy generatora niezbędna jest znajomość kąta położenia wirnika wzgl[...]

Dobór wzmocnień rozszerzonego obserwatora prędkości na podstawie rozkładu biegunów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu silnika indukcyjnego z wykorzystaniem obserwatora prędkości opartego na rozszerzonym modelu maszyny. Zaproponowano zlinearyzowany układ równań opisujący dynamikę błędów odtwarzania zmiennych stanu. Wykorzystano wartości własne macierzy stanu równań błędu do określenia jakości pracy obserwatora. Do doboru wzmocnień obserwatora zastosowano algorytm ewolucyjny. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych oraz wykazano zależność pomiędzy rozkładem biegunów a rzeczywistymi właściwościami obserwatora prędkości. Abstract. The paper presents problems related to state variable reconstruction using a speed observer based on an extended induction motor model. A system of linearized differential equations has been proposed to describe dynamics of observer errors. The quality of observer dynamics has been determined by eigenvalues of the state matrix. Evolutionary algorithm has been used as a method for selection of gains of the observer. Results of simulations and real experiments has been presented and connection between poles placement and real properties of speed observer has been shown. (Selection of gains of extended speed observer based on poles placement). Słowa kluczowe: rozszerzony obserwator prędkości, silnik indukcyjny, wzmocnienia obserwatora. Keywords: extended speed observer, induction motor, observer gains. Wstęp Zastosowanie zaawansowanych układów sterowania w coraz powszechniejszych napędach bezczujnikowych wiąże się z koniecznością odtwarzania niemierzonych wielkości. Wykorzystanie w tym celu obserwatorów prędkości wirnika maszyny indukcyjnej wiąże się z problemem określenia wartości wzmocnień układu. W [1] wykorzystano dwie metody doboru parametrów obserwatora Luenbergera analizując rozkład biegunów układu. Pierwsza metoda polega na analitycznym doborze wartości parametrów obserwatora dla zadanych odległości biegunów obserwatora od bie[...]

Analiza działania rozszerzonego obserwatora prędkości w szerokim zakresie zmian prędkości maszyny indukcyjnej DOI:10.12915/pe.2014.06.018

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu maszyny indukcyjnej. Wykorzystano obserwator oparty na modelu matematycznym maszyny z dodatkowymi zmiennymi. Przedstawiono macierz stanu zlinearyzowanych równań błędu odtwarzania. Opisano sposób definiowania wyznacznika jakości na podstawie rozkładu biegunów obserwatora. Zaproponowano metodę korekcji wzmocnień wraz ze zmianą warunków pracy maszyny. Wykazano symetrię działania rozszerzonego obserwatora wraz ze zmianą kierunku prędkości przy odpowiedniej modyfikacji wzmocnień. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych wykazujące dobre właściwości obserwatora zarówno przy niewielkich prędkościach, jak i w zakresie osłabiania pola. Abstract. Problems related to estimation of state variables of induction machine are presented in the paper. A speed observer based on mathematical model of the induction machine with additional variables has been used. A state matrix of linearized differential equations of observer errors has been presented. A method of defining quality index of state variables estimation based on poles placement has been described. An algorithm of correction of gains of the observer in dependence on speed of the machine has been proposed. A symmetry of properties of extended observer for change of the direction of rotor speed with appropriate modification of observer gains has been proven. Results of simulations and experiments has been presented. (Analysis of extended speed observer of induction motor in wide speed range). Słowa kluczowe: obserwator prędkości, silnik indukcyjny, osłabianie pola. Keywords: speed observer, induction motor, wide speed range. doi:10.12915/pe.2014.06.18 Wstęp Coraz powszechniejsze stosowanie zaawansowanych układów regulacji w bezczujnikowach napędach z maszynami indukcyjnymi wiąże się z koniecznością odtwarzania niemierzonych wielkości. Stosowanie obserwatorów prędkości wymaga zdefiniowania wzmocnień o[...]

 Strona 1  Następna strona »