Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW ŻUKOWSKI"

Od drogi wodnej do rozwiniętego systemu transportowego DOI:


  Polityka transportowa Unii Europejskiej określona w "Białej Księdze" wyznacza jasne cele odnoszące się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania ciężarowego transportu kołowego3). Przeniesienie znacznej części ładunków z dróg kołowych na bardziej ekologiczne gałęzie transportu jest zadaniem wymagającym docenienia południkowego układu największych polskich rzek w powiązaniu z lokalizacją największych morskich portów i potencjału, jaki w związku z tym niesie rozwój transportu wodnego śródlądowego.1) Ustanowienie pod koniec 2015 r. ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej i wyodrębnienie żeglugi śródlądowej z działu gospodarki narodowej "transport" było przełomem, który zapoczątkował proces rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Unikatowe w całej Unii Europejskiej wyeksponowanie żeglugi śródlądowej w wymiarze politycznym i instytucjonalnym wydobyło transport wodny śródlądowy z niszy ulokowanej gdzieś pomiędzy gospodarką wodną ukierunkowaną na ochronę przeciwpowodziową a systemem transportowym z dominującymi sektorami samochodowym i kolejowym. Determinacja polityczna doprowadziła do przyjęcia przez Radę Ministrów w lipcu 2016 r. "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030"4), co z kolei umożliwiło ratyfikowanie przez Polskę w marcu 2017 r. Porozumienia AGN5) oraz wpisanie projektu "Rozwój sektora żeglugi śródlądowej" do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju. Dzięki trwającej obecnie aktualizacji "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.)", której celem jest dostosowanie dokumentu do postanowień Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, transport wodny śródlądowy stanie się pełnoprawną integralną gałęzią polskiego systemu transportowego i tym samym elementem systemu transportowego UE. 2)3) 4) Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założ[...]

 Strona 1