Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ANISZEWSKI"

Analiza procesu adsorpcji zanieczyszczeń płynących w wodzie gruntowej DOI:


  P roces transportu zanieczyszczeń w wodzie gruntowej w strefie saturacji jest złożonym zagadnieniem z uwagi na konieczność jednoczesnego uwzględniania w tym transporcie wielu współdziałających czynników, takich jak: □ Różne rodzaje gruntu, przez które przemieszczają się zanieczyszczenia (na przykład jako grunty przepuszczalne lub bardziej spoiste z różnymi jedno- lub niejednorodnościami). □ Różne prędkości przepływu wody gruntowej (związane z wymienionymi rodzajami gruntu). □ Różny chemizm wody gruntowej, w której przemieszczają się zanieczyszczenia (jako fizykochemiczne i biologiczne procesy, wliczając na przykład temperaturę wody gruntowej, pH lub oksydacyjno-redukcyjny potencjał Eh jako potencjał redoks), □ Różne rodzaje tzw. stref agroklimatycznych w odniesieniu do różnych gruntów położonych w tych strefach (na przykład jako średnia temperatura powietrza, wielkość opadu lub ilość mineralnych bądź organicznych składników zawartych w profilu gruntowym danej strefy). W wypadku zanieczyszczeń przemieszczających się wraz z wodą gruntową można powiedzieć, że strefa agroklimatyczna jest połączeniem zarówno klimatycznych, jak i gruntowych właściwości (jako nakładające się wzajemnie zjawiska) [4, 12, 14]. Z powodu konieczności racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wód gruntowych istnieje ciągła potrzeba doskonalenia matematycznych metod (modeli) opisu zjawiska transportu zanieczyszczeń w tych wodach (jako wygodne i mniej kosztowne w zastosowaniu kryterium oceny jakości tych wód). Wyniki uzyskiwane metodami modelowania matematycznego pozwalają bowiem na określanie prognozowanych wartości stężeń w wodzie gruntowej dla przemieszczających się w gruncie zanieczyszczeń. Stosowane w ostatnich latach modele matematyczne opisujące złożony transport zanieczyszczeń w gruncie odnoszą się zarówno do interpretacji badań eksperymentalnych, jak i do obliczania (prognozowania) wielkości stężeń [3[...]

 Strona 1