Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Adam JAKUBAS"

Badania i pomiary wybranych parametrów elektrycznych tekstylnych linii sygnałowych naniesionych metodą maszynową DOI:10.15199/48.2015.12.29

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania sprawdzające właściwości elektryczne tekstylnych linii sygnałowych. Efektem końcowym będzie analiza przydatności takich linii w łączeniu i budowaniu systemów elektronicznych do zastosowań w tekstronice. Pomiary wykonano dla różnego typu ściegów maszynowych i nici elektroprzewodzących, osadzonych na podłożach o różnej przenikalności elektrycznej. Obecny etap badań ogranicza się do pomiaru parametrów R i Z, Cp z częstotliwości do 200 kHz. Abstract. The study aims to test the electrical properties of textile signal lines. The end result will be to analyze the usefulness of such lines in connecting and building electronic systems for applications in textronic. The measurements are carried out for different types of stitches in the machine and conductive thread deposited on substrates of different electric permittivity. The current stage of research is limited to the measurement of parameters R and Z, Cp with frequencies under 100 kHz. Testing and measurements of selected electrical parameters of signal lines deposited via textile machine method Słowa kluczowe: włókna elektroprzewodzące, tekstronika, odzież inteligentna, Keywords: electrically conductive fibers, Textronics, intelligent clothing Wstęp Dynamiczny rozwój tekstroniki, która łączy ze sobą takie obszary nauki jak włókiennictwo i elektronika sprawił, że odzież inteligentna stała się ogólnodostępna [6]. Podobnie jak w klasycznej elektronice, połączenie poszczególnych układów elektronicznych i czujników wymaga zastosowania linii sygnałowych i zasilających. Najczęściej takie obwody zbudowane są z cienkich przewodów miedzianych zabezpieczonych warstwą lakieru lub polipropylenu [3]. Jednakże, aby zapewnić jak najlepszą integrację obwodów z odzieżą stosuje się też nici elektroprzewodzące. Różnią się one między sobą budową i rodzajem dodanego materiału elektroprzewodzącego. Najczęściej takie nici zbudowane się z nieprzewodzącego rdzenia bawełnianego, [...]

Wpływ efektu krawędziowego przy pomiarach rezystancji powierzchniowej powłok antyelektrostatycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono negatywny wpływ efektu krawędziowego w pomiarach rezystancji powierzchniowej, a także możliwości uwzględnienia tego efektu w obliczeniach. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych w układzie elektrod koncentrycznych. Abstract. The article presents a negative influence edge effects in the measurement of the surface resistance and the ability to take into account this effect in the calculation. The paper presents the results of simulation in the system of concentric electrodes. (Influence of edge effects on measuring of resistance of anti-static surface). Słowa kluczowe: efekt krawędziowy, rezystancja powierzchniowa, rezystywność powierzchniowa, powierzchnie antyelektrostatyczne Keywords: edge effect, surface resistance, surface resistivity, anti-electrostatic surfaces. Wstęp W celu poprawnego obliczenia rezystywności powierzchniowej badanego elementu, należy znać wartość rezystancji powierzchni między elektrodami umieszczonymi na próbce, obliczyć efektywną długości elektrody pomiarowej l oraz grubości h powłoki badanego obszaru. Zdaniem autorów znaczący wpływ na poprawność wykonanych obliczeń, a całkowicie pominięty między innymi w Polskiej Normie PN-EN-61340-2-3 [1] ma efekt krawędziowy na styku elektrody - próbka (rys.1.). W artykule przedstawiono możliwości symulacji tego efektu. Jest to związane z prowadzonymi przez autorów badaniami nad wieloelektrodowym systemem kontrolno-pomiarowym do analizy stanu powłok antyelektrostatycznych na powierzchniach o nieregularnych kształtach [2]. Efektywna długość elektrody pomiarowej Efektywna długość elektrody pomiarowej jest zawsze większe od jej wymiarów geometrycznych [3]. Wynika to z rozszerzania się linii pola elektrycznego poza obszar elektrody pomiarowej. Efekt ten, w uproszczeniu, pokazano[...]

Pomiary i badani antystatycznych ubrań ochronnych

Czytaj za darmo! »

W artykuł zaprezentowano metody kontroli tkanin stosowanych do produkcji odzieży ochronnej w miejscach występowania łatwo wybuchowych gazów i pyłów stosowany do pracy z chemikaliami, z odpadami paliw i rozpuszczalników, przy katastrofach chemicznych, w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Wybrane materiały tekstylne zostały poddane badaniom możliwości odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Ponadto, na przykładzie wybranej tkaniny, zbadano wpływ starzenia mechanicznego na parametry elektryczne. Abstract. In this paper, the methods of control of fabrics used for protective clothing in places where readily explosive gases and dusts used to work with chemicals, waste fuels and solvents, the chemical disaster in the refining and petrochemical industry, are presented. Selected fabrics are tested for their ability to discharge static electricity. Also, of the selected fabric, the impact of aging on mechanical electrical parameters is examined. (Measurements and subjects antistatic protective clothing). Słowa kluczowe: antyelektrostatyczność, rezystancja powierzchniowa, odzież ochronna, atmosfera wybuchowa. Keywords: electrostatic, surface resistance, protective clothing, explosive atmosphere. Wstęp Odzież robocza i ochronna specjalnego przeznaczenia stosowana w obszarach, gdzie występuje atmosfera wybuchowa (tab.1) musi zapewniać odpowiednią ochronę przed wywołaniem potencjalnych czynników zagrażających bezpieczeństwu pracy i eksploatacji urządzeń lub obiektów. Przebywanie w pomieszczeniach lub obiektach stref zagrożonych wybuchem powoduje, że zaistnienie negatywnych zjawisk wyładowań elektrostatycznych może stanowić źródło zapłonu. W związku z tym wymagane jest stosowanie środków przeciwdziałających temu niebezpiecznemu zjawisku. Innym potencjalnym niebezpieczeństwem jest wystąpienie przeskoku iskry elektrycznej na wrażliwe elementu urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz elektronicznych. Znacznie mniejsze ilości energii (niż[...]

Analiza przydatności metod pomiaru rezystancji powłok antyelektrostatycznych o nieregularnych kształtach DOI:10.12915/pe.2014.04.026

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wybrane metody badań własności rezystancyjnych powłok antyelektrostatycznych. Omówiono ich przydatność w warunkach przemysłowych. Wyszczególniono wady i zalety zaprezentowanych metod. Zaproponowano system pomiarowo-diagnostyczny, który pozwalałby na wykorzystanie potencjału pomiarowego omówionych metod przy jednoczesnej minimalizacji ich wad. Wskazano potrzebę oszacowania oraz kontroli rezystancji skrośnej i powierzchniowej warstw antyelektrostatycznych jako wykorzystywaną w celach normalizacji oraz spełnienia parametrów jakościowych i ekonomicznych. Abstract. The paper presents selected research methods resistive properties of anti-static layers. Typical applications of anti-static layers, and the threat posed by static discharge are described. Discusses the usefulness in industrial conditions, and detailed the advantages and disadvantages presented methods. In chapter 3 discusses the method suggested in the Polish Standards [1], fig. 2; four-probe method, fig. 3; van der Pauw'a method [6] fig. 4; comparative method, with a capacity of capacitor [4], and eddy currents [8]. As the main disadvantage of these methods are given the possibility of measuring only in specialized laboratories in the prepared samples. In section 3.6 the author suggests the creation of control and measurement systems to enable testing under operating conditions the object coated anti-static layers. More than a system would enable to carry out measurements on samples of irregular shape. The aim of the development of that system is to simplify the measurement techniques for antistatic coatings, while maintaining the required accuracy, making possible the appropriate selection of coating components and simultaneously lowering its prices. (Analysis of suitability of methods to measure resistance of antistatic coatings with irregular shapes). Słowa kluczowe: elektryczność statyczna, powłoki antyelektrostatyczne, rezystancja skrośna, rezystancja powierzch[...]

Modeling of four electrode measuring system for determination the resistivity of thin antistatic coatings DOI:10.12915/pe.2014.12.25

Czytaj za darmo! »

In the paper, the mathematic model for determine the resistivity of thin antistatic coating was presented. The model based on four-points method and method of images. In the model, the parameters of measuring system and coating was described. It depend on thickness of the coating and the relative permeability of the bulk. Streszczenie. W artykule opisano model matematyczny do wyznaczania rezystancji cienkich warstw antyelektrostatycznych. Model opiera się na metodach czteropunktowej oraz odbić zwierciadlanych. Wyznaczony limit rozmiaru układu - odstępu pomiędzy elektrodami pomiarowymi - uzależniony jest od grubości warstwy i stosunku rezystywności warstwy/podłoże. (Modelowanie czteroelektrodowego systemu pomiarowego do wyznaczania rezystancji cienkich powłok antyelektrostatycznych.) Słowa kluczowe: antyelektrostatyczność, modelowanie, rezystancja elektryczna, powłoki antyelektrostatyczne Keywords: anti-electrostatic, modeling, electrical resistance, anti-electrostatic coatings doi:10.12915/pe.2014.12.25 Introduction Risks caused by electrostatic discharge make it necessary to protect products, facilities and equipment from excess electric charge. One of the techniques for this purpose in common use is the application of conductive antistatic coatings. In order to make the protection reliable, it is necessary to verify the quality of electric properties of these coatings [1, 2]. However, the measurements carried out in accordance with the IEC 61340-2-3:2000 standard feature low repetitiveness and have to be made at a specially equipped lab stand [3]. The proposed description of the four-electrode system is a modified four-point method supplemented with the method of images [4, 5]. Theoretical calculations for determination of the parameters of the measurement system and the examined coating were used for design of the control-measurement system. The designed system, based on the presented equations, makes it possible to carry out[...]

Pomiar rezystancji powierzchniowej warstw cienkich o dowolnych kształtach wytworzonych na podłożach elastycznych DOI:10.12915/pe.2014.12.58

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metody pomiarów rezystancji powierzchniowej elektrod cienkowarstwowych wytworzonych na podłożach tekstylnych z wykorzystaniem technologii osadzania próżniowego PVD. Przeanalizowano adekwatność wykorzystania metod pomiaru w zależności od różnych kształtów elektrod. Abstract. The following article presents methods of surface resistance measurement of thin film electrodes formed on flexible substrates with using vacuum deposition technology - PVD. The adequacy of the use of the measurement methods to the different shapes of electrodes was analyzed. (Measurement of surface resistance of thin layers of different shapes produced on flexible substrates). Słowa kluczowe: rezystancja powierzchniowa, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, elektrody pomiarowe, metoda Van der Pauwa. Keywords: surface resistance, vacuum deposition of thin layers, measuring electrodes, Van der Pauw method doi:10.12915/pe.2014.12.58 Wstęp Zagadnienie wytwarzania cienkich warstw elektroprzewodzących na elastycznych strukturach nabiera istotnego znaczenia dla wytwarzania specjalizowanych tekstyliów m.in. dla celów bezprzewodowej telediagnostyki i teleterapii [1,2]. Elementem kluczowym w tekstronice [3], jest aplikacja elementów elektrycznych i elektronicznych do wyrobów tekstylnych, z uwzględnieniem wielu czynników. Pierwszym obszarem koniecznym do uwzględnienia jest ochrona sygnału użytecznego przed zakłóceniami wywołanymi wpływem pól elektrycznych i elektromagnetycznych. Równocześnie należy uwzględnić zagadnienia typowo informatyczne takie choćby jak szyfrowanie danych, szybkość i bezpieczeństwo transmisji danych [4]. Dla telediagnostyki wykorzystującej elementy tekstroniczne ważnym jest więc wytwarzanie warstw przewodzących o specjalnie zaprojektowanych i wytworzonych kształtach, które mogą zostać wykorzystane jako integralne elementy systemów elektronicznych zintegrowanych z odzieżą. Kluczowym jest również dokładne określenie ich re[...]

Pomiary wybranych parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych do zastosowań w odzieży inteligentnej DOI:10.15199/48.2015.01.22

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono tematykę włókien elektroprzewodzących. Opisano ich rodzaje i możliwości zastosowania w wyrobach tekstronicznych. Ponadto przedstawiono wyniki pomiarów rezystancji wybranych tkanin zawierających elementy elektroprzewodzące. Na podstawie pomiarów oraz rodzaju zastosowanego komponentu elektroprzewodzącego określono przydatność zastosowania omówionych tkanin w odzieży inteligentnej. Abstract. In the article, the issue of electrically conductive fibers was described. The types and uses of the fibers in Textronics materials were shown. In addition, the results of measurements of the resistance of selected fabrics containing electrically conductive elements were described. On the basis of the measurement and the type of used electrically conductive component the usefulness of these textile in smart clothing were discussed. (Measurements of the selected electrical parameters of textile materials for applications in smart clothing). Słowa kluczowe: włókna elektroprzewodzące, tekstronika, odzież inteligentna, rezystancja Keywords: electrically conductive fibers, Textronics, intelligent clothing, resistance Wprowadzenie Ubieralna technologia, znana kiedyś tylko profesjonalistom, przez których była wykorzystywana do badań i treningów lub celów militarnych powoli staje się ogólnodostępnym dobrem. Tekstylia inteligentne, oparte na materiałach inteligentnych są zdolne do reagowania na bodźce zewnętrzne poprzez istotną zmianę swoich właściwości dla pożądanej i skutecznej odpowiedzi. Materiały takie łączą w sobie cechy czujnika (rys.1), procesora i siłownika oraz umożliwiają realizację sprzęż[...]

Nowoczesne zastosowania systemów tekstronicznych DOI:10.15199/48.2018.12.44

Czytaj za darmo! »

Współczesne materiały tekstroniczne mają bardzo szerokie zastosowanie, zarówno w odzieży inteligentnej, jak również w zastosowaniach przemysłowych: w przemyśle samochodowym, komputerowym i medycznym [1,2]. Tekstronika łączy wiedzę z wielu dziedzin, takich jak: włókiennictwo, elektronika, informatyka, ale też automatyka, inżynieria materiałowa i metrologia (rys.1). Wyroby tekstroniczne są stosowane w służbach ratowniczych, w wojsku oraz w przedmiotach codziennego użytku [3]. Systemy tekstroniczne wymagają użycia materiałów takich jak włókna, nitki, tkaniny elektroprzewodzące, piezoelektryczne, włókna magnetyczne, włókna optyczne i tekstylia z pamięcią kształtu oraz polimery elektroaktywne. Rys. 1. Obszar tekstroniki Postępująca miniaturyzacja elektroniki oraz interdyscyplinarność zagadnienia powodują wzmożone zainteresowanie nowymi możliwościami aplikacji takich materiałów w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki efektowi synergii, poprzez połączenie kilku obszarów nauki, układy tekstroniczne są bardziej konkurencyjne od wyrobów tradycyjnych. Równocześnie materiał tekstroniczny jako połączenie produktu włókienniczego i elektronicznego musi spełniać wymagania stawiane zarówno tekstyliom jak i elektronice [4-5]. Istotne jest, by otrzymany produkt z systemem tekstronicznym nie różnił się zarówno pod względem wizualnym, jak i pod użytkowym od jego odpowiednika pozbawionego cech tekstronicznych. Rozwój nowych technologii umożliwia integrację elementów funkcjonalnych w wyrobach tekstylnych, pozwalającą na całkowicie nowe aplikacje. W artykule przedstawiono wybrane układy tekstroniczne, będące efektem pracy autorów. Tekstroniczny system do pomiaru funkcji życiowych małych dzieci Jednym ze zrealizowanych i wdrożonych rozwiązań jest system BabyTex. System zakłada monitorowanie takich parametrów jak czynność oddechowa i temperatura ciała małego dziecka [6-8]. Ogólne zastosowanie systemu umożliwia wczesne wykrycie anomalii będących [...]

Wpływ wybranych technologii produkcji włóknin filtracyjnych na ich właściwości elektrostatyczne DOI:10.12915/pe.2014.12.09

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono dwie technologie produkcji włóknin filtracyjnych oraz ich wpływ na właściwości elektrostatyczne. W sposób zwięzły opisano proces wytwarzania włóknin: igłowano - wykurczanej i klejonej. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości czasu połowicznego zaniku ładunku elektrostatycznego oraz przedstawiono charakterystyki ładowania/rozładowania włóknin pod wpływem przepływu powietrza. Celem doświadczeń było poznanie wpływu struktury materiału (gęstość i układ włókien) na szybkość odprowadzania ładunku elektrostatycznego. Abstract. This article discusses two producing nonwoven filtration technologies and their impact on the electrostatic properties. Concisely describes the process of producing nonwovens: needling - shrinkage and glued. Presents the results of measurements of the half-decay test of electrostatic charge. (The influence of selected technology to electrostatic properties nonwovens filtration) Słowa kluczowe: włókniny, technologia, filtracja, ładunek elektrostatyczny. Keywords: nonwovens, technology, filtration, electrostatic charge doi:10.12915/pe.2014.12.09 Wstęp Jedną z najintensywniej rozwijających się narzędzi służących do separacji różnego rodzaju cząstek gazów, powietrza i pyłów o szerokim zakresie rozmiarów są włókniny filtracyjne. Dzięki odpowiednio małej średnicy włókien i ich dużej gęstości upakowania funkcjonowanie włóknin filtracyjnych opiera się na odpylaniu mechanicznym, elektrostatycznym i dyfuzyjnym, dzięki czemu są w stanie zatrzymać bardzo małe cząstki [1 ÷ 4]. Ze względu na dobre właściwości wytrzymałościowe, sposób odpylania cząstek oraz niskie koszty produkcji są powszechnie stosowane od wielu lat. Włókniny filtracyjne znajdują zastosowanie w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w wielu gałęziach przemysłu (elektronicznym, farmaceutycznym, w laboratoriach badawczych), jako środki ochrony osobistej, w pojazdach samochodowych oraz w urządzeniach codziennego użytku [1]. Technologie pr[...]

Analiza mikroprocesorowych systemów pomiarowych do zastosowań w tekstronice DOI:10.15199/48.2015.12.45

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia system tekstroniczny monitorujący funkcje życiowe człowieka. Autorzy przedstawili porównanie kilku popularnych mikroprocesorów wykorzystanych w systemie tekstronicznym. Celem autorów był projekt nieinwazyjnego systemu monitorującego funkcje życiowe człowieka. Dodatkowo artykuł zawiera opis wpływu zakłóceń na tekstroniczne linie sygnałowe. Abstract. In the paper the prototype of a textronics system for monitoring one of the most vital human signals, the frequency of breathing are presented. The authors present compare between popular microcontrollers particularl useful for the designed textronic applications. The authors focused on the design and description of a non-invasive system of health monitoring, which extends traditional clothing functions. In the paper the noises in signal lines of the textronic system are presented. (Analysis of microprocessor measurements system for textronic application). Słowa kluczowe: system tekstroniczny, odzież inteligentna, tekstronika Keywords: textronic system, smart clothing, Textronics Wstęp W artykule przedstawiono koncepcje systemu pomiarowego, w którym wykorzystano zestaw czujników tekstronicznych oraz nowoczesne metody przetwarzania i transmisji danych. Podstawowe sensory, według założeń projektu, mają być wytworzone w postaci włókien, charakteryzujących się odpowiednimi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi przy zachowaniu wymaganej dokładności i powtarzalności pomiarów. W tym celu zostanie przeprowadzona ocena możliwości adaptacji istniejących rozwiązań lub podjęta zostanie próba opracowania innowacyjnych czujników zdolnych do prawidłowego funkcjonowania w odzieży codziennego użytku, wystawionej na okresowe działanie czynników zewnętrznych. Analiza funkcji życiowych pacjentów takich jak tętno, rytm oddechu i temperatura ciała z wykorzystaniem zewnętr[...]

 Strona 1  Następna strona »