Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Indrek ROASTO"

Efficiency and Voltage Characteristics of the Bi-Directional Current Doubler Rectifier

Czytaj za darmo! »

This paper presents a detailed analysis of the bi-directional current doubler rectifier (CDR) that is a candidate topology for use in power electronic transformer (PET). Among various advantages the proposed current doubler rectifier offers a bi-directional power flow capability that is the major requirement for the PET. This paper provides the steady state analysis of the CDR in bi-directional operation. Input voltage boost properties of converters are compared for an ideal case. Finally, the impact of losses in the components on the voltage characteristics and efficiency are analysed. Streszczenie. W artykule przedstawiono szczegółową analizę podwajającego prostownika dwukierunkowego (CDR), którego topologia może być użyta do konstrukcji transformatorów energoelektronicznych (PET). Wśród wielu zalet proponowany układ oferuje dwukierunkową możliwości przepływu energii, która jest głównym wymogiem dla PET. Niniejszy dokument przedstawia analizę stanu ustalonego CDR w działaniu dwukierunkowym. Właściwości zwiększania napięcia wejściowego tych przekształtników są porównywane dla przypadku idealnego. W części końcowej przeanalizowano wpływ strat w elementach na charakterystykę napięciową oraz sprawność układu (Sprawność i charakterystyki napięciowe podwajającego prostownika dwukierunkowego). Keywords: bi-directional current doubler rectifier, steady state analysis, loss analysis, efficiency. Słowa kluczowe: prostownik dwukierunkowy podwajający prąd, analiza stanu ustalonego, analiza strat, sprawność. Introduction Switching mode power supplies have been widely used in modern industry products to supply a stable DC voltage. In consideration of cost and efficiency, the conventional hard switching techniques are giving way to more economical topologies where zero voltage switching or zero current switching can be utilized. Typically, the flyback and forward converters are selected for low power applications, and a half bridge converter is use[...]

New Step-Up DC/DC Converter for Fuel Cell Powered Distributed Generation Systems: Some Design Guidelines

Czytaj za darmo! »

This paper presents a new step-up DC/DC converter topology to be used for distributed energy systems. The topology contains a voltagefed quasi-Z-source inverter with continuous input current, a high-frequency step-up isolation transformer and a voltage doubler rectifier. Main operating modes of the converter are explained and steady state analysis of the voltage-fed quasi-Z-source inverter is provided. Guidelines for selection of the converter’s components are discussed and design generalizations are provided in the final part of the paper. Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy układ przekształtnika DC-DC podwyższającego napięcie, przeznaczony do zastosowania w rozproszonych systemach energetycznych. Przekształtnik zawiera falownik napięcia typu qZ, działający w obszarze ciągłego prądu wejściowego, podwyższający transformator izolacyjny wysokiej częstotliwości oraz prostownikowy podwajacz napięcia wyjściowego. Rozpatrzono główne tryby pracy przekształtnika oraz przeprowadzono analizę stanów statycznych falownika napięcia typu qZ. W końcowej części artykułu zamieszczono ogólne wytyczne do projektowania i doboru elementów. (Nowy podwyższający przekształtnik DC/DC do ogniw paliwowych zasilających rozproszone systemy generacyjne. Wybrane wytyczne do projektowania) Keywords: DC-DC conversion, qZSI converter, fuel cells, photovoltaic, PWM converters. Słowa kluczowe: przekształcanie DC-DC, przekształtnik qZSI, ogniwa paliwowe, fotowoltaika, przekształtnik PWM Introduction When distributed power generation is fully implemented, it can provide reliable, high quality and low cost electric power. Due to the costs of expansion of the electric grid and losses in the power lines, the shorter the way from the place of power generation to the consumer the cheaper are costs of electrical energy. There are several advantages when distributed power generation has a bi-directional connection with the power network: enhancement of power network [...]

Digital Current Mode Control Algorithms for High-Power Half-Bridge DC/DC Converters

Czytaj za darmo! »

Digitally controlled systems have many well known advantages in comparison to analogue systems e.g. programmability, higher flexibility and modularity, fewer components, lower sensitivity to noise and environment conditions. Theoretically, all analogue control algorithms can be digitalized. But from practical point of view the digitalization often ends up with some major difficulties, which will noticeable limit or even prevent the application of the digital control algorithm. In this paper some of the problems connected to the digitalization are discussed and solutions are proposed. As a result, two new digital current mode control algorithms for high-power, high-voltage half-bridge DC/DC converters are proposed, simulated and experimentally verified. Streszczenie. Cyfrowe systemy sterowania posiadają liczne znane zalety w porównaniu z systemami analogowymi, np. programowalność, wyższą elastyczność funkcjonalną i modułowość budowy, mniejszą liczba komponentów oraz wrażliwość na warunki otoczenia. Teoretycznie wszystkie algorytmy analogowe można zdigitalizować, lecz z praktycznego punktu widzenia często wiąże się to z istotnymi trudnościami, ograniczającymi lub nawet uniemożliwiającymi stosowanie algorytmu cyfrowego. W artykule omówiono niektóre problemy związane z digitalizacją oraz przedstawiono sposoby ich rozwiązania. Zaproponowano dwa nowe cyfrowe algorytmy sterowania wysokonapięciową półmostkową przetwornicą DC/DC, zweryfikowane symulacyjnie i eksperymentalnie. (Cyfrowe algorytmy sterowania półmostkowych przetwornic DC / DC dużej mocy ze sprzężeniem prądowym). Keywords: digital current mode control, average current mode control, peak current mode control, digital control systems, half-bridge converters. Słowa kluczowe: sterowanie cyfrowe ze sprzężeniem prądowym, sterowanie ze sprzężeniem względem wartości średniej prądu, cyfrowe systemy sterowania, przekształtniki półmostkowe. Introduction The last ten years in power electronics hav[...]

Analytical Comparison between Capacitor Assisted and Diode Assisted Cascaded Quasi-Z-Source Inverters

Czytaj za darmo! »

The quasi-Z-source inverter is a very attractive topology because of its unique capability of voltage boost and buck functions in a single stage. But its voltage boost property could be a limiting feature in some applications where very high input voltage gain is required. The input voltage gain could be extended by the implementation of the cascaded quasi-impedance network. This paper discusses four novel cascaded quasi-Z-source inverters. Steady state analysis of topologies operating in continuous conduction mode is presented. Performances of topologies were compared and experimentally validated. Moreover, some problematic issues of proposed topologies were pointed out and discussed. Streszczenie. Quasi-Z falownik z prostym obwodem impedancyjnym jest bardzo interesującym rozwiązaniem topologicznym ze względu na unikalną możliwość jednostopniowego przekształcanie DC/AC w połączeniu z funkcjami obniżania i podwyższania napięcia. W niektórych aplikacjach jego właściwości podwyższające są jednak niewystarczające. Wyższe napięcie wejściowe można uzyskać w wyniku zastosowania w quasi-Z-falownikach kaskadowych obwodów impedancyjnych. W artykule omówiono cztery nowe topologie kaskadowych quasi-Z-falowników. Przedstawiono wyniki analizy stanów statycznych tych układów przy przewodzeniu ciągłym. Porównano właściwości badanych topologii, zweryfikowane eksperymentalnie. Omówiono także inne problemy związane z proponowanymi układami. (Porównanie analityczne układów kaskadowych quasi-Z-falowników z kondensatorem wspomagającym i z diodą wspomagającą). Keywords: quasi-Z-source inverter (qZSI), PWM converter, continuous conduction mode (CCM), discontinuous conduction mode (DCM). Słowa kluczowe: quasi-Z-falownik, przekształtnik PWM, tryb przewodzenia ciągłego, tryb przewodzenia impulsowego Introduction Quasi-Z-source inverter (qZSI) is a new promising power conversion technology perfectly suitable for interfacing of renewable (i.e., photovoltaic, wind tur[...]

 Strona 1