Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Michał SZEWCZYK"

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce DOI:10.12915/pe.2014.03.01

Czytaj za darmo! »

W artykule zostaną zaprezentowane wybrane analizy problemowe funkcjonowania struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych we współczesnej infrastrukturze elektroenergetyki. W sposób szczególny zwrócono uwagę na elementy bezpieczeństwa pracy takich sieci i ich podatności na ataki wynikające z konwergencji usług teleinformatycznych. Abstract. The paper will present selected analyses of issues related to the functioning of the teletransmission and teleinformatic structures in today's electric power infrastructure. In particular, special attention is paid to the safety of such networks and their vulnerability to the attacks resulting from the convergence of ICT services. (Selected analyses of teletransmission and teleinformatic structures in electrical power ). Słowa kluczowe: sieci teletransmisyjne, systemy teleinformatyczne, system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo pracy systemów teleinformatycznych. Keywords: teletransmission, teleinformatics, electrical power system, safety of teleinformatics systems doi:10.12915/pe.2014.03.01 Wstęp Komputery i sieci teletransmisyjne pełnią w systemie elektroenergetycznym różne zadania. Znalazły zastosowanie w automatyce zabezpieczeniowej, w systemach sterowania i nadzoru, systemach sterowania pracą elektrowni. Przesyłają informacje związane z obrotem energią oraz administracyjne. Przez długi czas systemy te działały jako systemy odosobnione. Jednakże w ostatnim czasie następuje silna ich integracja - tak, by zdarzenia w jednym systemie oddziaływały na drugi system. Te same dane mogą być wykorzystane do różnych celów i są dostępne dla różnych części systemu. Złożoność systemu powoduje jednak, że wzrasta liczba słabych punktów w sieci, a tym samym podatność systemów informatycznych energetyki na działania włamywaczy komputerowych, czy wirusy. Dopuszczając do sieci coraz więcej użytkowników (pracowników, klientów, poddostawców), powiększa się obszar zagrożeń spowodowany faktem, iż autentyczno[...]

Wymagania normatywne pomiarów synchronicznych w infrastrukturze elektroenergetyki DOI:10.12915/pe.2014.03.016

Czytaj za darmo! »

Wiele systemów pomiarowych i decyzyjnych we współczesnej infrastrukturze elektroenergetyki przyjmuje charakter obszarowo rozproszony, w którym scentralizowane systemy realizują pomiary i podejmują decyzje na podstawie pomiarów lokalnych, zsynchronizowanych czasowo. W artykule dokonano analizy wymagań normatywnych stawianych systemom pomiarów synchronicznych, wynikającym z norm serii C37.118. Abstract. Many measurement and decision-making systems in today's electric power infrastructure assume the characteristics of area-distributed systems, in which centralized systems perform measurements and make decisions based on local measurements, synchronized in time. This article analyzes the regulatory and standard requirements for systems realizing synchronous measurements according to the series of standards C37.118. (Standard requirements for systems realizing synchronous measurements in the power system infrastructure). Słowa kluczowe: pomiary synchroniczne, system elektroenergetyczny, norma C37.118. Keywords: synchronous measurements, electrical power system, C37.118. doi:10.12915/pe.2014.03.16 Wstęp Pierwszym standardem opisującym i definiującym proces wyznaczania synchrofazorów jest standard IEEE 1344-1995, zatwierdzony w 1995 roku. Jego "następcą" jest standard IEEE C37.118-2005. Głównym celem opracowania powyższych standardów było umożliwienie śledzenia wartości częstotliwości systemowej oraz szybkości jej zmian. Wielkości te jednak nie zostały w sposób jednoznaczny zdefiniowane w tych standardach. Nie określono również jednoznacznych wymagań dotyczących pomiarów tych wielkości [2]. Definicje i wymagania stawiane urządzeniom PMU zostały dopiero "doprecyzowane" w standardach IEEE C37.118.1-2011 oraz IEEE C37.118.2-2011 [3, 4]. Standardy te, opublikowane i zatwierdzone w grudniu 2011 roku, są rozwinięciem standardu C37.118-2005. Zostały one podzielone na dwie podklasy (".1" i ".2" w nazwie),[...]

Analizy wymagań niezawodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce DOI:10.12915/pe.2014.03.017

Czytaj za darmo! »

Specyfika infrastruktury teleinformatycznej elektroenergetyki wymaga, aby elementy i urządzenia realizujące funkcje tejże infrastruktury były przygotowane do pracy w warunkach środowiskowych elektroenergetyki i nie pracowały w warunkach innych niż te, do których je zaprojektowano. W artykule dokonano wybranych analiz wymagań niezwodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce. Abstract. The specificity of the power system infrastructure requires that the elements and devices performing the functions of such infrastructure should work in specific environments and should not work under any conditions other than those for which they were designed. The paper analyzes selected reliability and quality requirements for systems and data transmission equipment in the modern electric power system infrastructure. (Analysis of the requirements of reliability and quality for systems and data transmission equipment in modern power plants). Słowa kluczowe: transmisja danych, system elektroenergetyczny, norma IEC 61850. Keywords: teletransmission, electrical power system, IEC 61850 standard. doi:10.12915/pe.2014.03.17 Wstęp Współczesna elektroenergetyka obfituje w systemy teletransmisyjne i teleinformatyczne, które ze względu na specyficzne warunki użytkowania (środowiskowe, niezawodnościowe oraz "wydajnościowe") wymagają odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. I tak na przykład wymagania niezawodnościowe sieci transmisji danych dla potrzeb stacyjnych powinny być określane na podstawie standardu IEC 870-4 [2, 5, 6, 8]. Dla urządzeń realizujących takie transmisji decydujący charakter mają parametry MTBF (Mean Time Between Failures) i MTTR (Mean Time To Recovery). W sposób bezpośredni opisują one parametry związane z dyspozycyjnością sieci teleinformatycznej. Dla zapewnienia wysokiej niezawodności pracy takiej sieci koniecznym staje się więc spełnienie określonych norm jakościowych oraz niezawodno[...]

Time synchronization for synchronous measurements in Electric Power Systems with reference to the IEEE C37.118TM Standard - selected tests and recommendations DOI:10.15199/48.2015.04.32

Czytaj za darmo! »

Time-stamped synchronized measurements offer tremendous benefits to electric power system applications. Synchrophasors require high-accuracy time-stamping of all the measurements in the power system. This paper discusses direct and indirect type of synchronization and presents hardware implementation of the time-source solution which can be used for precision time-stamping in Phasor Measuring Units (PMUs) to meet the rigorous requirements of the IEEE C37.118TM2011 Standard. In addition, functional testing is performed to verify the practicality of the proposed solutions. Streszczenie. Zsynchronizowane w czasie pomiary oferują wiele możliwości zastosowań w systemie elektroenergetycznym. Urządzenia, które je realizują wymagają precyzyjnych źródeł czasu. W artykule omówiono bezpośredni i pośredni sposób synchronizacji czasu oraz przedstawiono sprzętową implementację źródła czasu dla urządzeń PMU spełniającą restrykcyjne wymogi standardu IEEE C37.118TM2011. Przeprowadzono również wybrane badania funkcjonalne dla weryfikacji poprawności tego rozwiązania. (Synchronizacja czasu dla potrzeb pomiarów synchronicznych w Systemie Elektroenergetycznym z odniesieniem do wymagań normy C37.118TM - wybrane badania i propozycje rozwiązań). Keywords: Time synchronization, synchronous measurements, Electric Power System, IEEE C37.118TM. Słowa kluczowe: Synchronizacja czasu, pomiary synchroniczne, System Elektroenergetyczny, IEEE C37.118TM. Introduction Time synchronization is supposed to co-ordinate at least two processes at the same time, pursued in parallel, independently of their course [3]. This makes it possible to determine which process occurred first in spacetime and it helps to establish the chronology of events. Time-stamped synchronized measurements offer a tremendous benefit to the system control and monitoring applications [17-20]. They are real-time measurements which represent current system conditions at any given time and can be also use[...]

Conditions for the improvement and proper functioning of power system automation equipment in the present and the expected future structure of the electric power sector DOI:10.15199/48.2015.05.40

Czytaj za darmo! »

An overwhelming majority of equipment and automation systems which are used nowadays are still functioning as autonomous systems and are characterized by the so-called dedicated architecture. This means that for making decisions such devices use mostly signals and information from a local object, regardless of its coexistence with other objects in its most immediate (but also distant) environment. Therefore, the only means of ensuring the object’s proper functioning in the present and future conditions is the implementation of hardware structures and algorithms that will have a "territorial" character and will use additional signals and information from other power objects and surroundings. The paper presents conditions for the improvement and proper functioning of power system automation equipment both in the present and the expected future structure of the electric power sector. Streszczenie. W przeważającej większości współczesne urządzenia automatyki pracują jeszcze jako struktury autonomiczne, charakteryzujące się tzw. architekturą dedykowaną. Oznacza to, że podejmowanie decyzji w takich układach opiera się głównie na lokalnym pozyskiwaniu sygnałów i informacji z najbliższego otoczenia, niezależnie od ich koegzystencji z obiektami sąsiednimi. Dlatego jedynym sposobem na zapewnienie ich właściwego funkcjonowania jest zastosowanie struktur sprzętowych i algorytmów działania o charakterze rozproszonym, pozyskujących informacje z innych obiektów elektroenergetycznych oraz ich otoczenia. W artykule dyskutowane są warunki poprawy i właściwego funkcjonowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej w bieżącej i planowanej strukturze systemu elektroenergetycznego. (Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej w bieżącej i planowanej strukturze systemu elektroenergetycznego). Keywords: power system automation, synchronous measurements in the EPS, time synchronization, ICT and IT systems, cybersecurity[...]

Sterowanie i regulacja w różnych konfiguracjach układów morskich sieci farm wiatrowych - wybrane analizy stosowanych rozwiązań i propozycje nowych kierunków badań DOI:10.15199/48.2015.06.24

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały przedstawione wybrane analizy różnych konfiguracji pracy morskich sieci farm wiatrowych oraz ich wpływ na konieczne wyposażenie w układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń. Omówiono również podstawowe algorytmy sterowania i regulacji oraz wskazano obszary, w których praca tych układów oraz stosowane algorytmy mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. W efekcie zaproponowano wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych jako rozwiązania mającego na celu poprawę funkcjonowania tych systemów. Abstract. The article presents selected analyses of different configurations of offshore wind farm networks and their impact on the essential control and regulation system equipment. It also discusses basic algorithms of control and regulation and identifies areas in which the functioning of these systems and the implemented algorithms may have a significant impact on the safety of the power system functioning. As a solution, a synchronous measurement technique has been proposed to improve the functioning of these systems. (Control systems and regulation in different configurations of offshore wind farm networks - selected analyses of applied solutions and suggestions for new directions in research). Słowa kluczowe: sieci morskie farm wiatrowych, sterowanie i regulacja, pomiary synchroniczne. Keywords: offshore wind farms networks, control and regulation, synchronous measurements. Wstęp Na chwilę obecną większość farm wiatrowych usytuowana jest na lądzie. Ze względu na szybko rosnącą wartość mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, dostępność miejsc na lądzie o odpowiednich warunkach geofizycznych ulega gwałtownemu zmniejszeniu. Obecnie największe inwestycje pod względem mocy zainstalowanej planowane są na morzu (offshore) [1]. Istotnym aspektem, jaki musi być wzięty pod uwagę w fazie projektowej, jest odległość samej farmy od lądu, jak również odległość miejsca przyłączenia do sieci[...]

Media transmisyjne i ich wykorzystanie w infrastrukturze teleinformatycznej energetyki

Czytaj za darmo! »

Media transmisyjne są podstawą wszelkich systemów komunikacyjnych. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji pomiędzy obiektami, które wzajemnie wymieniają dane. Do najważniejszych wymagań względem mediów transmisyjnych [1] należą: duża szybkość transmisji, mała tłumienność sygnału, duża niezawodność oraz odporność na zakłócenia. Ciągły rozwój techniczny skutkuje wyposażaniem obiektów elek[...]

Bezpieczeństwo przesyłu informacji oraz algorytmy szyfrujące możliwe do wykorzystania w infrastrukturze teleinformatycznej energetyki

Czytaj za darmo! »

Rosnąca konkurencja w branży oraz coraz większa liberalizacja rynku energii w Polsce wymusza między innymi konieczność rozszerzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne obszarów swojej działalności. Pakiet dodatkowych usług teleinformatycznych, oferowanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej energetyki, może być nie tylko dodatkowym źródłem dochodu, ale również stanowić o atrakcyjnośc[...]

Zabezpieczenia odległościowe w liniach elektroenergetycznych z przyłączanymi farmami wiatrowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane czynniki mające wpływ na poprawność działania zabezpieczeń odległościowych w aspekcie przyłączanych do systemu farm wiatrowych. Abstract. In the paper the selected factors influencing the proper functioning of the distance protections in the case of the wind farms connected to the power system will be presented. (Distance protections in the power system lines with connected wind farms). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, farmy wiatrowe. Keywords: power system protection, distance protections, wind farms. Wstęp W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się intensywne działania w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju. Szczególn[...]

 Strona 1  Następna strona »