Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Jaromińska"

Wskaźnik zmian przepuszczalności na przykładzie badania torfów DOI:10.15199/33.2017.10.29


  Postęp w geotechnice i geoinżynierii umożliwia prowadzenie inwestycji budowlanych na gruntach słabonośnych, do których można zakwalifikować torfy, cechujące się bardzo niekorzystnymi właściwościami fizykomechanicznymi [1, 2, 8], takimi jak: duża ściśliwość i plastyczność; mała wytrzymałość na ścinanie; nośność oraz bardzo małe naprężenia efektywne i gęstość objętościowa. Porywypełnione są nie tylko wodą, ale również drobnymi cząstkami organicznymi. Przydatność tych gruntów w budownictwie zależy od struktury szkieletu gruntowego oraz ilości i rodzaju składników organicznych i mineralnych. Wcelu prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych należy szczegółowo rozpoznać parametry podłoża, na którym planowana jest inwestycja, dlatego w Instytucie Budownictwa UWM w Olsztynie przeprowadzono badania przepusz- 1) UniwersytetWarmińsko-MazurskiwOlsztynie, WydziałGeodezji, Inżynierii Przestrzennej iBudownictwa; marzena.jarominska@uwm.edu.pl czalności gruntów w czasie konsolidacji. Torfy charakteryzują się dużą przepuszczalnością początkową, która zmniejsza się wraz z procesem ściśliwości. Bardzo duża ściśliwość powoduje, że już przy niewielkich obciążeniach osiadanie gruntu jest znaczne. Z tego powodu nie każdy teren będzie przydatny do posadowienia obiektów budowlanych lub będą musiały być wykonane odpowiednie zabiegiwzmacniające słabe podłoże gruntowe. Celem prezentowanych badań było określenie tendencji zmian przepuszczalności w krótkim [...]

 Strona 1