Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Lubomir MARCINIAK"

Modelowanie zwarć doziemnych łukowych w sieciach średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono uniwersalny model dynamicznego łuku zwarciowego do symulacji zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia. Model opisuje całokształt procesów zwarcia łukowego: zapłon, przebieg palenia się, gaśnięcie łuku i narastanie napięcia powrotnego. Zaimplementowano możliwość wyboru jednej z czterech charakterystyk łuku statycznego. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych z zastosowaniem modelu w sieci średniego napięcia. Abstract. In the paper the universal model of dynamic short-circuits arc is presented for simulation of earth fault in the medium voltage networks. The model describes the whole of the arc short-circuit processes: the ignition, the burning himself, the arc extinction and increasing of the recovery voltage. The possibility of the choice of four characte[...]

Modeling of digital earth fault protection using PSCAD

Czytaj za darmo! »

In the paper the multi-criterion digital earth fault protection model, implemented in the environment of PSCAD program, is presented. The fundamental algorithms of the digital signal processing (DSP), used in protection technology for estimation of earth fault criterion quantities, are discussed and the methods of their implementation in PSCAD are presented. Chosen simulation results of protection are also enclosed. Streszczenie. W pracy przedstawiono model wielokryterialnego cyfrowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego opracowany w środowisku programu PSCAD. Omówiono główne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS), stosowane w zabezpieczeniach do estymacji ziemnozwarciowych wielkości kryterialnych, i sposoby ich realizacji w PSCAD. Załączono wybrane wyniki badań symulacyjnych z[...]

Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań maksymalnych przepięć ziemnozwarciowych w przeciętnej sieci SN zamodelowanej w PSCAD. Przepięcia te oceniano w sieci izolowanej, kompensowanej i w sieci z rezystorem podczas zwarć łukowych przerywanych w kilkunastu różnych punktach przy różnym położeniu zwarcia względem punktów pomiarowych. Przedstawiono również wybrane przebiegi napięć w różnych punktach sieci SN odpowiadające przypadkom największych przepięć. Przeprowadzono dyskusję wyników. Abstract. . In the paper findings of maximum earth-fault overvoltages research in medium voltage network (MVN) modeled in PSCAD are presented. These overvoltages were rated in the isolated, compensated networks and in the network with resistor during arc intermittent shortcircuits in a several different points of the network at the different location of the short-circuit in relation to measuring points. Chosen waveforms of voltages in different points of the network corresponding to the cases of the greatest overvoltages are also presented. The discussion of results was made. (The analysis of earth-fault overvoltages in medium voltage networks). Słowa kluczowe: Przepięcia ziemnozwarciowe, sieci średnich napięć, zwarcia łukowe, modelowanie w PSCAD. Keywords: Earth-fault overvoltages, medium voltage network, arc fault, modeling in PSCAD. Wstęp Zwarcia doziemne w sieciach średnich napięć (SN) w Polsce są najczęściej występującym rodzajem zakłócenia. Stanowią one około 75% wszystkich zwarć. Znaczna ich część przebiega z udziałem łuku. Zwarciom tym towarzyszą znaczne przepięcia, sięgające kilkakrotnej wartości amplitudy napięcia fazowego. Są one złożonym zjawiskiem elektromagnetycznym stosunkowo słabo rozpoznanym teoretycznie. Charakteryzują się dużą zmiennością i zależnością od wielu czynników: rodzaju sieci, sposobu uziemienia punktu neutralnego, długości linii, obciążenia, rodzaju i miejsca zwarcia, wielkości rezystancji przejścia, występowania łuku i jego param[...]

Application of signal wavelet decomposition for identification of arc earth faults

Czytaj za darmo! »

This paper presents a novel criterion for identification of arc earth faults in medium voltage (MV) networks. This criterion is based on the discrete wavelet transform (DWT). The product of zero sequence current and voltage details is used to detect and to discriminate the internal faults from the external ones. New criterion was tested in a MV network. The test results show that the new criterion is very selective, accurate and effective, especially during arc intermittent short-circuits in compensated networks. Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe kryterium do identyfikacji zwarć doziemnych łukowych w sieciach średnich napięć (SN), oparte na dyskretnej transformacie falkowej. Do identyfikacji I rozróżniania zwarć wewnętrznych od zewnętrznych wykorzystano sygnały będące iloczynem detali z dekompozycji falkowej prądu I napięcia zerowego. Nowe kryterium przetestowano w sieciach SN. Wyniki badań pokazują, że nowe kryterium jest bardzo selektywne, dokładne i efektywne zwłaszcza podczas identyfikacji zwarć łukowych przerywanych w sieciach kompensowanych. (Zastosowanie transformaty falkowej do identyfikacji zwarć doziemnych) Keywords: arc earth fault, wavelet decomposition, identification, modelling and simulation. Słowa kluczowe: zwarcia doziemne łukowe, dekompozycja falkowa, identyfikacja, modelowanie i symulacja. Introduction In Polish medium-voltage (MV) networks about 7090% of total disturbances are single phase-earth short-circuits. Most of these disturbances occur with accompanying shortcircuit arc and nonlinear transfer resistance. During such disturbances, earth currents and zero sequence voltages are highly distorted, irregular and non-stationary. Conventional earth short-circuit protection systems (directional and admittance-based ones) use fundamental harmonics of these quantities for short-circuit identification. In the case of nonstationary arc short-circuits, the parameters of fundamental harmonics (amplitude,[...]

Implementacje modeli łuku ziemnozwarciowego w programach PSCAD i Matlab/Simulink

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny łuku dynamicznego do symulacji zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia. Model opisuje całokształt procesów zwarcia łukowego: zapłon, przebieg palenia się, gaśnięcie łuku i narastanie napięcia powrotnego. Przedstawiono przykłady wykonania modelu w środowiskach programów PSCAD i Matlab/Simulink. Przeprowadzono badania porównawcze procesów zwarć łukowych w wymienionych programach z wykorzystaniem zaimplementowanych modeli. Abstract. In the paper the mathematical model of dynamic arc destined for simulation of earth short-circuits in the medium voltage networks is presented. The model describes the whole of the arc short-circuit processes: the ignition, the burning itself, the arc extinction and increasing of the recovery voltage. Examples of the model implementation in programs PSCAD and Matlab/Simulink are also published. Comparative results of arc short-circuits in mentioned programs with the use of implemented models are depicted. (Implementations of the arc earth faults model in programs PSCAD and Matlab/Simulink). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, łuk dynamiczny, modelowanie, PSCAD, Matlab/Simulink. Keywords: earth faults, arc dynamic, modelling, PSCAD, Matlab/Simulink. Wstęp Zwarcia łukowe z ziemią są częstymi i groźnymi zakłóceniami w sieciach średnich napięć (SN) [1, 2]. Wywołują one szereg niekorzystnych zjawisk, z których najważniejsze to: a) przepięcia sięgające kilkukrotnej wartości amplitudowej napięcia fazowego, b) inicjowanie zwarć podwójnych i wielokrotnych z ziemią, c) inicjowanie ferrorezonansu, d) zagrożenie porażeniem elektrycznym ludzi i zwierząt, e) uszkodzenie konstrukcji słupów, izolatorów i aparatury rozdzielczej, d) błędne działanie automatyki zabezpieczeniowej. Zwarcia łukowe stanowią jednocześnie bardzo złożony rodzaj zakłócenia, charakteryzujący się dużą zmiennością zachodzących procesów elektrycznych i cieplnych w funkcji parametrów sieci, miejsca zwarcia [...]

Efektywność ziemnozwarciowych zabezpieczeń impulsowoprądowych DOI:10.12915/pe.2014.04.030

Czytaj za darmo! »

W artykule oceniono skuteczność zabezpieczeń ziemnozwarciowych opartych na pomiarze impulsowych zmian prądu zerowego lub fazowego w zakresie wykrywania zwarć rezystancyjnych. Uwzględniono wpływ parametrów sieci, układu kompensacji i wymuszania oraz położenia punktu pomiarowego. Wykazano zdecydowaną przewagę skuteczności działania zabezpieczeń impulsowoprądowych w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego zerowego. Abstract. In the paper the effectiveness of earth fault protection based on measurement of impulse-change zero sequence or phase current was estimated within the range of detection of resistive short-circuits. The influence of the network, compensation and forcing circuit parameters as well as the location of the measuring point was taken into account. It was demonstrated, that the impulse-current protections are much more effective than zero sequence overcurrent protection. (The effectiveness of impulse-current earth fault protections). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, zabezpieczenia impulsowoprądowe, efektywność Keywords: earth fault, impulse-current protections, effectiveness. doi:10.12915/pe.2014.04.30 Wstęp Do odcinkowej lokalizacji i sygnalizacji zwarć w rozgałęzionych sieciach średnich napięć (SN) coraz powszechniej stosuje się sygnalizatory przepływu prądu zwarciowego (SPPZ) [1-4]. Są to tanie urządzenia, przeznaczone do masowego użytku, wyposażone najczęściej w proste zabezpieczenia lub detektory zwarć. Uzupełnienie SPPZ w urządzenia łączności pozwala realizować systemy centralnej identyfikacji i lokalizacji zakłóceń (CIZ) [5-7] dostarczające informację o uszkodzonym odcinku linii wprost do dyspozycji ruchu spółki dystrybucyjnej tuż po wyłączeniu linii przez zabezpieczenie w stacji zasilającej. Urządzenia tego typu stają się elementami sieci inteligentnej. Z ich pomocą można kilkakrotnie skrócić czas przerwy w zasilaniu odbiorców oraz zmniejszyć straty z tytułu niedostarczonej energii. Ze względów ekonomicznych[...]

Określenie nastaw zabezpieczenia ziemnozwarciowego z falkowymi kryteriami działania DOI:10.12915/pe.2014.06.052

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono falkowe kryteria identyfikacji zwarć doziemnych łukowych w sieciach średnich napięć oraz sformułowano wytyczne wyznaczania nastaw zabezpieczenia ziemnozwarciowego wykorzystującego te kryteria. W szczególności ceniono maksymalne błędy monopolarności impulsów mocy detali prądu i napięcia zerowego oraz określono na tej podstawie moc rozruchową zabezpieczenia. Abstract. In the paper the wavelet criteria of arc earth short-circuits identification in the medium voltage network were described and guidelines of determination of earth fault protection settings which use this criteria were formulated. Particularly maximum error of power impulses monopolarity of zero sequence current and voltage details was estimated and on this fundamental the setting of power for protection was determined. (Determination of the earth fault protection settings with wavelet operating criteria). Słowa kluczowe: zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kryteria falkowe, nastawy. Keywords: earth fault protection, wavelet criteria, settings. doi:10.12915/pe.2014.06.52 Wstęp Znaczna część, 515%, jednofazowych zwarć z ziemią w sieciach średnich napięć przebiega w postaci niestacjonarnych, krótkotrwałych wyładowań łukowych, pojawiających się sporadycznie w nieregularnych, odstępach czasowych. Tradycyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowe, wykorzystujące do identyfikacji zwarcia podstawowe harmoniczne wielkości ziemnozwarciowych, podczas tego rodzaju zwarć działają często nieprawidłowo, ponieważ wielkości kryterialne (napięcie zerowe, prąd zerowy i jego składowe, admitancja i jej składowe) zawierają duże pulsacje i nieciągłości, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie tych zabezpieczeń. Poprawę skuteczności wykrywania zwarć łukowych przerywanych upatruje się w zastosowaniu falkowych kryteriów zabezpieczeniowych [1-7], lepiej dopasowanych do specyfiki procesów przejściowych towarzyszących takim zwarciom. Obiecujące w tym za[...]

Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć DOI:10.15199/48.2015.08.45

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono sposób wykrywania wysokooporowych zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć oparty na zastosowaniu kryterium falkowego. Omówiono specyfikę zwarć wysokooporowych i przedstawiono model zabezpieczenia. Załączono przykłady detekcji zwarć z udziałem bardzo dużej nieliniowej rezystancji przejścia rzędu 100 k. Abstract. In the paper was presented the detection method of high resistance earth fault in MV network which is based on using wavelet criterion. Specificity of high resistance earth fault was discussed and protection model to detection such faults were presented. Examples of fault detection with very high fault resistance about 100 kOhm were included. (Identification of high resistance earth faults in MV networks). Słowa kluczowe: zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kryterium falkowe, duża nieliniowa rezystancja zwarcia. Keywords: earth fault protection, wavelet criterion, high nonlinear fault resistance. Wstęp Zwarcia jednofazowe doziemne są najczęstszymi zwarciami w sieciach średnich napięć (SN). Znaczna część tych zwarć, to tzw. zwarcia wysokooporowe o dużej lub bardzo dużej rezystancji zwarcia RF przyjmującej wartości od kilku do kilkudziesięciu k [1, 2]. Do zwarć wysokooporowych dochodzi najczęściej z powodu zbliżenia lub zetknięcia się przewodu fazowego z: - gałęzią drzewa, - maszyną budowlaną, rolniczą lub eksploracyjną, - konstrukcją słupa elektroenergetycznego umiejscowionego na suchym piaszczystym lub skalistym gruncie. Zwarcia wysokooporowe nie są wykrywane przez klasyczne zabezpieczenia ziemnozwarciowe (kierunkowe i admitancyjne), bazujące na wykorzystaniu podstawowych harmonicznych składowych symetrycznych zerowych prądu i napięcia I0 i U0, z powodów: - zbyt małych wartości wielkości pomiarowych, zwłaszcza prądu I0, który jest często mniejszy od prądów uchybowych, - niestacjonarności zwarcia. W związku z tym poszukiwane są nowe sposoby wykrywania tego typu zwarć oparte na wykor[...]

Zbiorcze zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla sieci SN wykorzystujące dekompozycję falkową i kryterium Bayesa DOI:10.15199/48.2019.08.07

Czytaj za darmo! »

Zwarcia doziemne w sieciach średnich napięć mogą być wykrywane za pomocą zabezpieczeń indywidualnych stosowanych na każdym odpływie lub zbiorczych, kontrolujących prądy doziemne wszystkich odpływów w rozdzielni [1]. Kontrola wszystkich prądów doziemnych daje dodatkowe możliwości detekcji zwarć w porównaniu do zabezpieczeń indywidualnych. W praktyce najczęściej stosowane są zabezpieczenia zbiorcze, w których porównuje się podstawowe lub wyższe harmoniczne prądów wszystkich odpływów [2-4]. Porównanie wartości podstawowych harmonicznych prądów jest realizowane w zabezpieczeniach dla sieci z izolowanym punktem neutralnym. Przy tym zabezpieczenie wykrywa zwarcie w odpływie, w którym prąd doziemny jest największy. W sieciach kompensowanych stosowanie takiego kryterium jest niemożliwe, gdyż na skutek kompensacji podstawowa harmoniczna prądu doziemnego jest niewielka i często mniejsza od prądów własnych linii zdrowych, zwłaszcza długich linii kablowych. W takich sieciach jest natomiast możliwa identyfikacja linii doziemionej na podstawie porównania wartości prądów wyższych harmonicznych, które nie podlegają kompensacji. Nowoczesne zbiorcze mikroprocesorowe zabezpieczenia umożliwiają realizację równoległego (jednoczesnego) pomiaru oraz porównania prądów doziemnych, dzięki czemu mogą działać zarówno w stanach ustalonych jak i przejściowych. Zabezpieczenia porównawczo-prądowe maja szereg zalet. W odróżnieniu od indywidualnych zabezpieczeń nadprądowych są proste w obsłudze, gdyż nie wymagają odstrojenia od skokowych zmian prądów pojemnościowych własnych każdego odpływu. Są przez to znaczne czulsze i bardziej selektywne. Jednak, ze względu na ograniczoną dokładność pomiaru prądów doziemnych, ich czułość jest niewystarczająca. Porównanie prądów jest realizowane dopiero, gdy przekroczą one wartość maksymalnego prądu asymetrii i po spełnieniu kryterium napięciowego dla składowej zerowej, które dodatkowo ogranicza czułość zabezpieczenia[...]

 Strona 1