Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"SZYMON KORDASZEWSKI"

BADANIA NAD OPRACOWANIE MATERIAŁÓW WSADOWYCH NA BAZIE MIEDZI DO PRODUKCJI NOWEJ GENERACJI TYPO SZEREGU NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEGO DOI:10.15199/67.2016.11.4


  Na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica we współpracy z firmą produkcyjną KUCA, w ramach projektu INNOTECH III, prowadzone były badania nad opracowaniem oraz wdrożeniem do produkcji, nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego przy wykorzystaniu nowoczesnej metody odlewania ciągłego materiałów wsadowych na bazie miedzi, kucia matrycowego otrzymanych odlewów dla zaprojektowanych i zbadanych prototypów geometrii osprzętu oraz końcowej obróbki cieplnej uzyskanych odkuwek. W ramach prowadzonych prac, w pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowane zostały dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane w tramwajowych sieciach trakcyjnych, a następnie na podstawie uzyskanych wyników badań, opracowano wytyczne do projektowania nowej generacji osprzętu. W pierwszym etapie prac teoretyczno-doświadczalnych wytypowano kilka gatunków materiałów, dla których przeprowadzono badania umożliwiające weryfikację ich przydatności do celów projektu. Przeprowadzone badania obejmowały analizę własności materiałowych oraz cech eksploatacyjnych, analizę ekonomiczną oraz analizę dostępności i pozwoliły na wytypowanie 3 gatunków mosiądzów: stopów CuZn37, CuZn16Si4 oraz CuZn40Pb2. Dodatkowo podjęto badania umożliwiające określenie możliwości wykorzystania stopów miedzi z dodatkiem nanomateriałów węglowych o bardzo wysokich własnościach elektrycznych oraz wytrzymałościowych (grafen, nanorurki węglowe, stopy Cu-Ag). Słowa kluczowe: osprzęt tramwajowy, typoszereg nośno-przewodzący, odlewanie ciągłe, kucie matrycowe, stopy miedzi RE SEARC H ON THE DE SIG N AND DE VELOP MENT OF NEW COPPER BA SED MATERIAL DEDICA TED FOR THE PRODUC TIO N OF NEW GE NERA TIO N TRA MWAY EQUIP MENT At the Faculty of Non-Ferrous Metals AGH in collaboration with the KUCA manufacturing company, within the framework of the INNOTECH III call, a research project is carried out on the development and implementati[...]

Badania wpływu warunków odkształcenia zadanego w procesie ciągnienia na pusto rur ze stopu aluminium na chropowatość ich powierzchni wewnętrznej DOI:10.15199/24.2017.1.13


  Najnowszym przykładem rozwiązań z obszaru CHP - kogeneracji ciepła i energii elektrycznej są hybrydowe kompaktowe kolektory słoneczne. Kolektory takie zamieniają docierającą do powierzchni ziemi energię promieniowania słonecznego częściowo na energię elektryczną w panelu fotowoltaicznym, a powstające w takim panelu ciepło odpadowe wykorzystywane jest do podgrzewania wody w systemach CO i CWU poprzez specjalny wymiennik płaszczowy. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. O parametrach wymiennika ciepła decyduje cały zestaw cech materiałowych, jak również właściwości fizyczne, technologiczne oraz podatność na korozję i erozję w kontakcie z płynem zlokalizowanym w wymienniku. Parametry użytkowe wymiennika ciepła są również zależne od stanu powierzchni wewnętrznej rur wymiennika, bowiem jakość powierzchni wewnętrznej rur może decydować o oporach przepływu medium w wymienniku ciepła. W pracy przedstawiono pomiary chropowatości wewnętrznych powierzchni rur ciągnionych na pusto ze stopu aluminium serii 3XXX wykorzystywanych w wymiennikach ciepła. Słowa kluczowe: stopy aluminium, ciągnienie na pusto rur, chropowatość, kompaktowy kolektor hybrydowy.Wprowadzenie. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE, dedykowanych do podgrzewania CWU i CO, bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. Wynika to z czynników o charakterze ekonomicznym oraz technicznym. Walory ekonomiczne lokują się w korzystnej proporcji cen aluminium względem tworzyw alternatywnych, podczas gdy korzyści techniczne wynikają m.in. z niskiej masy właściwej i korzystnego współczynnika przewodzenia ciepła aluminium. Równocześnie wyzwaniem eksploatacyjnym są problemy korozyjne w przypadku instalacji grzewczych wykorzystujących rury z różnych materiałów. Omawiana wyżej grupa wymienników ciepła znajduje m.in. zastosowanie w nowej generacji hybrydow[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA TAŚM ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 6xxx METODĄ TRC ORAZ ICH WALCOWANIE NA ZIMNO DOI:10.15199/67.2018.3.1


  WPROWADZENIE Konkurencyjność wyrobów zimnowalcowanych posiadających obecnie szerokie spectrum zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa. Wielce korzystne dla rozwoju firmy jest zatem wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na skrócenie czasu wytworzenia danego produktu czy też optymalizację metody jego pozyskiwania. Z tego tytułu współczesne przetwórstwo metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów, w coraz większym stopniu opierają swoją działalność na technologiach zintegrowanych, łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej [2, 3, 11]. Innowacyjna technologia bazująca na procesie ciągłego odlewania metalu między obracające się cylindryczne krystalizatory (TRC) pozwalająca wyeliminować proces walcowania na gorąco z ciągu technologicznego, stanowi alternatywną metodę wytwarzania wyrobów płaskich zimnowalcowanych. Metoda ta obejmuje etap przygotowania metalu w procesie metalurgicznej syntezy, proces kontrolowanej krystalizacji metalu pomiędzy chłodzonymi wodą cylindrycznymi walcami, jego późniejsze walcowanie na zimno oraz opcjonalnie obróbkę cieplną międzyoperacyjną lub końcową [1, 4, 10]. Proces odlewania metodą TRC daje możliwość uzyskania wyrobów o wysokiej jakość powierzchni, korzystnej drobnoziarnistej strukturze wewnętrznej oraz odpowiednio wysokich własnościach mechanicznych. W istocie nacisk wywierany przez walce odkształcające materiał będący w stanie gęstopłynnym zmniejsza ryzyko pojawienia się pęknięć na gorąco. Jednakże deformacja materiału ma miejsce w warunkach znacznego gradientu temperatury, co może przyczyniać się do występowania niejednorodności odkształcenia, a także segregacji składników stopowych, co może skutkować odmiennymi własnościami materiału w obrębie wyrobu gotowego. Ponadto stosunkowo niewielki obszar strefy krystalizacji wymusza precyzyjny dobór ANDRZEJ MAMALA KRYSTIAN[...]

BADANIA NAD NOWYMI MATERIAŁAMI KRYSTALIZATOROWYMI DO ODLEWANIA CIĄGŁEGO STOPÓW ALUMINIUM SERII 6XXX DOI:10.15 199/67.2015.12.18


  Obecnie na świecie prowadzone są szeroko zakrojone prace badawcze nad różnego rodzaju procesami ciągłego odlewania, które będąc w fazie rozkwitu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony producentów półwyrobów z metali nieżelaznych. Jakość produktu uzyskanego w technologii odlewania ciągłego definiowana jest głównie poprzez dokładność geometryczną wyrobu, jednorodność jego składu chemicznego oraz brak wewnętrznych i zewnętrznych nieciągłości strukturalnych. Otrzymanie wysoko gatunkowego wyrobu możliwe jest poprzez odpowiednie sterowanie parametrami procesu odlewania (np. prędkość odlewania, temperatura) oraz co równie istotne poprzez dobór optymalnego gatunku i jakości materiałów stosowanych na tygle i krystalizatory. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania numeryczne z wykorzystaniem metody MES pozwalające na oszacowanie efektywności odbioru ciepła od ciekłego metalu przez krystalizator do układu chłodzenia z zastosowaniem różnych geometrii i materiałów krystalizatorów. W szczególności zaprezentowano koncepcję i badania krystalizatorów wykonanych z grafitu izostatycznie prasowanego oraz azotku boru, a ponadto przeprowadzono analizy możliwości zastosowania nowatorskiego rozwiązania obejmującego zastosowanie wkładek z diamentu polikrystalicznego (TSP) oraz węglika wolframu (TC). W pracy przedstawiono uzyskane wyniki symulacji obejmujące charakterystyki rozkładu temperatury w układzie odlew-krystalizator-głowica chłodząca dla dynamicznej symulacji procesu odlewania ciągłego pręta w układzie poziomym. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, aluminium, krystalizator, diament TSP, analiza numeryczna RESEARCH ON NEW MATERIALS FOR THE CRYSTALLIZERS FOR CONTINUOUS CASTING OF ALUMINUM ALLOYS SERIES 6XXX Nowadays, scientists from around the world are conducting an extensive research on various types of continuous casting processes, which are in the flowering stage and great interest from manufacturers of semi-finished non-ferrous metals. Th[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA CIĄGŁEGO Z UKŁADEM ELEKTROMAGNETYCZNEJ MODYFIKACJI STRUKTURY STOPÓW ALUMINIUM SERII 6XXX POZYSKIWANYCH Z MATERIAŁÓW ODPADOWYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.22


  Własności mechaniczne wyrobów ze stopów aluminium zależą zarówno od gatunku stopu aluminium, co jest związane bezpośrednio z obecnością dodatków stopowych w strukturze metalu bazowego, jak i stanu materiału. Innym czynnikiem wpływającym na te własności oraz podatność materiału do przetwarzania metodami przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco jest stopień rozdrobnienia struktury. Najbardziej rozpowszechnioną metodą rozdrobnienia struktury stosowaną przemysłowo jest modyfikacja chemiczna z wykorzystaniem zaprawy AlTi5B1. Alternatywą dla tej metody, również skutkującą modyfikacją struktury wewnętrznej materiału, może być mieszanie elektromagnetyczne w strefie przykrystalicznej. Zastosowanie tej metody pozwala na uzyskanie struktury zarówno drobnoziarnistej, jak i jednorodnej oraz prowadzi do zmniejszenia segregacji dodatków stopowych. W ramach niniejszej pracy dokonano analizy wpływu elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów EN AW 6060 otrzymanych w linii ciągłego odlewania w połączeniu z klasyczną modyfikacją chemiczna na efekt rozdrobnienia struktury oraz jej jednorodność. Dodatkowo dokonano szerokiej analizy własności mechanicznych, elektrycznych oraz fizycznych otrzymanych materiałów. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, mieszanie elektromagnetyczne, aluminium RESEARCH ON CONTINUOUS CASTING WITH ELECTROMAGNETIC SYSTEM TO MODIFY THE STRUCTURE OF 6XXX SERIES ALUMINUM ALLOY DERIVED FROM WASTE MATERIALS Mechanical properties of products made from aluminum alloys depends both on the grade of aluminum alloy (which it is directly connected with the presence of alloy additions in the aluminum structure) and also on the temper of the material. Fineness of metal structure is another factor which has an influence on this properties as well as it influence metal susceptibility to hot and cold metal forming processes. The most commonly used industrial method of structure refinement is chemical modification with the use of AlTi5B1 master alloy[...]

BADANIA NAD OPRACOWANIEM NOWYCH GEOMETRII NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ DOI:10.15199/67.2016.11.3


  Wzrost zapotrzebowania na przesyłaną energię wskutek ciągłego postępu technologicznego, wymusza konieczność poszukiwania nowych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań geometrycznych osprzętu sieci trakcyjnej, pozwalających na zmniejszenie strat przesyłanej energii. W związku z tym, w ramach projektu INNOTECH III, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, we współpracy z firmą KUCA, podjęto badania, których celem było opracowanie oraz wdrożenie nowego typu osprzętu nośno-przewodzącego tramwajowej sieci trakcyjnej. W artykule przedstawiono szereg wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych, bazujących na metodzie elementów skończonych, którym poddano obecnie stosowane elementy osprzętu sieci trakcyjnej. Analiza ta pozwoliła na uzyskanie parametrów wytężeniowych osprzętu, których badanie na drodze doświadczalnej jest bardzo trudne, kosztowne lub nawet niemożliwe. W oparciu o pozyskaną wiedzę, podjęto prace badawcze zmierzające do opracowania nowego typu geometrii osprzętu nośno-przewodzącego, które następnie poddano analizom numerycznym, celem zbadania ich poprawności konstrukcyjnej pod kątem jednorodności rozkładu naprężenia i odkształcenia sprężystego w warunkach ich rzeczywistej pracy, przy uwzględnieniu różnych wariantów materiałowych. Przedstawione w artykule geometrie są wstępnymi koncepcjami, które w toku prowadzonych prac były modyfikowane oraz optymalizowane. Dodatkową weryfikację poprawności konstrukcyjnej opracowanych geometrii, stanowiło prototypowanie metodą druku 3D. Metoda ta pozwala na ocenę wizualną przygotowanych kształtów oraz fizyczną weryfikację kompatybilności części składowych elementu. Koncepcje nowoopracowanych rozwiązań konstrukcyjnych nośno-przewodzącego osprzętu wykraczają poza ograniczenia wynikające ze stosowanej technologii klasycznego odlewania do form piaskowych i kokilii, co wymusza zastosowanie nowoczesnej, zintegrowanej metody odlewania, kucia matrycowego i wykań[...]

MODELOWE BADANIA NAD OPRACOWANIEM GEOMETRII PROFILU NOŚNEGO DO KOLEJOWYCH NAKŁADEK STYKOWYCH DOI:10.15199/67.2016.12.3


  Transfer energii elektrycznej w sieci trakcyjnej kolejowej, realizowany jest poprzez bezpośredni kontakt ślizgowy nakładek stykowych z przewodami jezdnymi. Do 2011 r. w Polsce wykorzystywano płozy miedziane, które powodowały zbyt duże zużycie kosztownych przewodów jezdnych oraz uniemożliwiały wjazd taborów wyposażonych w ten typ nakładek stykowych na tereny państw Unii Europejskiej. W związku z tym, wprowadzono w Polsce obowiązek stosowania węglowych nakładek stykowych. Niestety z powodu braku dedykowanych nakładek do systemu zasilania sieci 3 kV DC, zaadaptowano zagraniczne rozwiązania, które podczas użytkowania wykazują problemy eksploatacyjne, wynikające z trudnych warunków panujących w polskich sieciach trakcyjnych. Dlatego w ramach założonego konsorcjum AGH-CARBOGRAF, podjęto prace nad wytworzeniem nowej generacji nakładek stykowych, dedykowanych do taboru zasilanego prądem stałym o napięciu 3 kV, które w pewnym stopniu ograniczą występowanie dotychczas odnotowanych usterek. W artykule przedstawiono opracowane wytyczne do projektowania nakładek stykowych, które są podstawą do podjęcia prac nad wytworzeniem nowych nakładek. Dodatkowo przedstawiono badania nad jednym z głównych elementów konstrukcyjnych, jakim jest aluminiowy profil nośny. Badania obejmowały analizę numeryczną metodą MES opracowanej geometrii na podstawie zdefiniowanych wytycznych. Słowa kluczowe: kolej, węglowe nakładki stykowe, pantograf, sieć trakcyjna, profil nośny CONTACT STRIPS IN THE RAILWAY INDUSTRY - INITIAL RESEARCH OVER THE STRUCTURAL PROFILE GEOMETRY The electrical energy transfer in a traction power network takes place through direct sliding contact between a contact strip and an overhead contact line. Until 2011, Poland only utilized the copper contact strips that had been causing excessive wear of the overhead lines and moreover, the rolling stock equipped with those was prohibited from entering other European countries. It became a requir[...]

BADANIA PROCESU METALURGICZNEJ SYNTEZY STOPÓW EN-AW 6060 ORAZ EN-AW 6082 POZYSKIWANYCH WYŁĄCZNIE Z MATERIAŁÓW ODPADOWYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.13


  Produkty finalne ze stopów aluminium w gat. EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 są obecnie wytwarzane metodą konwencjonalną, jako prasówka (wyroby wyciskane), generującą wysokie koszty produkcyjne. Zastosowanie technologii odlewania ciągłego umożliwia obniżenie cen wyrobów w stosunku do ceny wyrobów aktualnie produkowanych w procesie wyciskania, bez znaczącego obniżenia ich własności użytkowych. Aby to było możliwe konieczne jest stosowanie specjalnych technik i parametrów procesu odlewania ciągłego oraz modyfikacji struktury wewnętrznej krystalitu. Dodatkowo, stosowanie materiałów odpadowych do produkcji stopów korzystnie wpływa na obniżenie ceny wyrobu finalnego (w stosunku do wyrobów produkowanych z rudy) oraz na aspekt ekologiczny procesu produkcyjnego. W pracy przedstawiono wstępne badania nad syntezą metalurgiczną wyselekcjonowanych złomów w celu uzyskania stopów aluminium w gat. EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 o składzie normatywnym (zgodnym z PN-EN 573-3) oraz możliwością doboru składu chemicznego stopu za pomocą odpowiednich ilości i gatunków odpadów aluminiowych. Zaprezentowano również badania własności mechanicznych i elektrycznych uzyskanych odlewów. Słowa kluczowe: złomy aluminiowe, aluminium seria 6XXX, odlewanie RESEARCH OF METALLURGICAL SYNTHESIS PROCESS OF EN-AW 6060 AND EN-AW 6082 ALUMINUM ALLOY OBTAINED EXCLUSICELY FROM SCPRAP Products made of aluminum in grade EN-AW 606 and EN-AW 6082 are currently produced with conventional method of extrusion process, which generates high manufacturing costs. Using the continuous casting technology make possible to decrease the price of products relative to the price of products made in extrusion process. In order to not significantly reduce the utility properties of alloy made in continuous casting process it is necessary to use special techniques and parameters of continuous casting process and modification of internal crystallite structure. Additionally, using the scrap materials to produce an[...]

PROJEKTOWANIE I BADANIA NOWEJ GENERACJI URZĄDZENIA NAPRĘŻAJĄCEGO SIEĆ TRAKCYJNĄ DOI:10.15199/67.2017.4.4


  Sieć trakcyjna to skomplikowany system odpowiedzialny za dostarczanie energii elektrycznej do zasilania pojazdów trakcyjnych. Sieć trakcyjna składa się z dwóch głównych części, jakimi są: sieć jezdna oraz sieć powrotna. Sieć jezdna składa się z różnego rodzaju lin nośnych, linek uelastyczniających oraz przewodów jezdnych, które głównie poprzez zmianę długości w pierwszym etapie pracy, spowodowaną odkształceniem w zakresie niesprężystym oraz wahań temperatury, zmieniają swoją długość. Aby zapobiec nierównomiernemu naprężeniu sieci trakcyjnej stosuje się urządzenia naprężające. Dotychczas stosowane rozwiązania urządzeń naprężających wykazują wiele problemów eksploatacyjnych związanych z obsługą, funkcjonowaniem oraz wytrzymałością zastosowanych materiałów. Wobec zaistniałych problemów powstało bezciężarowe urządzenie naprężające z zastosowaniem mechanizmu sprężynowego. W ramach badań nad nową generacją urządzenia naprężającego sieć trakcyjną, przeprowadzono szereg wstępnych badań laboratoryjnych, mających na celu określenie możliwości zakresu działania oraz utrzymywania siły przez urządzenie. W dalszych etapach prac wykonano prototyp urządzenia, który przetestowano w warunkach laboratoryjnych na rzeczywistej sieci trakcyjnej, co pozwoliło na określenie optymalnych ustawień urządzenia względem sieci. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych doboru poszczególnych optymalnych warunków pracy dla bezciężarowego urządzenia naprężającego, dokonano pierwszych pomiarów w warunkach poligonowych. Słowa kluczowe: kolej, sieć trakcyjna, urządzenie naprężające, TUN RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW TENSIONING DEVICE FOR OVERHEAD RAILWAY TRACTION Overhead railway traction is a complicated system responsible for electric power supply to rail-vehicle. Overhead railway traction consists of two main parts which are contact system and returning system. Contact system consists of various kind of catenary wires, elasticizing ropes and contact wires, whic[...]

 Strona 1