Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KURGAN"

On Fast Optimization of Quasi-Periodic Slow-Wave Structures: Application to Broadband Microwave Coupler Miniaturization DOI:10.15199/48.2016.09.18

Czytaj za darmo! »

This work discusses design optimization of quasi-periodic slow-wave structures in the context of wideband branch-line coupler miniaturization. Size reduction is achieved by using slow-wave structures as substitutes for conventional transmission lines that constitute a reference circuit. Selection of a specific cell realization as well as determination of a repetition factor of the quasi-periodic slow-wave structure is accomplished by optimization-based theoretical studies. The principal design procedure involves cell optimization using electromagnetic simulations, local response surface approximation modeling of the single cell, and surrogate-based optimization of the slow-wave structure composed of cascaded cell approximation models. Surrogatebased design closure is applied to account for T-junction effects neglected throughout the design process. The final coupler exhibits a high-performance operation over a 31% bandwidth and occupies only 1/3 of the reference circuit area. Streszczenie. W pracy omówiono problem optymalizacji quasi-periodycznych struktur ze spowolnieniem fali w kontekście miniaturyzacji szerokopasmowego sprzęgacza gałęziowego. Redukcja powierzchni została osiągnięta poprzez zastosowanie struktur ze spowolnieniem fali jako zamienników dla konwencjonalnych linii transmisyjnych, które są podstawowymi elementami składowymi obwodu referencyjnego. Połączenie kaskadowe kilku komórek ze spowolnieniem fali umożliwia uzyskanie szerokiego pasma pracy kompletnej struktury. Wybór konkretnej realizacji komórki oraz określenie współczynnika powtarzalności dla quasi-periodycznej struktury ze spowolnieniem fali jest przeprowadzone na podstawie badań teoretycznych opartych na optymalizacji. Właściwa procedura projektowania wykorzystuje optymalizację elektromagnetyczną pojedynczej komórki oraz jej lokalne modelowanie aproksymacyjne, a następnie metodę modeli zastępczych do przeprowadzenia efektywnej optymalizacji kaskadowego połączenia lokaln[...]

Surrogate-Based Multi-Objective Optimization of Compact Microwave Couplers DOI:10.15199/48.2016.09.19

Czytaj za darmo! »

This work presents a rigorous methodology for expedited simulation-driven multi-objective design of microwave couplers with compact footprints. The proposed approach is a viable alternative for computationally expensive population-based metaheuristics and exploits a surrogate-assisted point-by-point Pareto set determination scheme that utilizesfor the sake of computational efficiencyspace-mapping-corrected equivalent circuit models. The technique is showcased using a complex design example of a compact rat-race coupler, for which a set of nine alternative design solutions is efficiently identified. The latter illustrate the best possible trade-offs between conflicting design objectives for the structure at hand, that is, operational bandwidth and layout area. The overall design cost corresponds to approximately twenty high-fidelity electromagnetic simulations of the miniaturized coupler. Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodologię projektowania kompaktowych sprzęgaczy mikrofalowych w oparciu o efektywną numerycznie analizę wielokryterialną. Proponowane podejście stanowi atrakcyjną alternatywę dla populacyjnych metod metaheurustycznych i polega na wyznaczeniu poszczególnych rozwiązań Pareto-optymalnych poprzez jednokryterialną optymalizację z ograniczenami, wykorzystującą modele obwodowe i metodę odwzorowania przestrzeni. Przykładem zastosowania przedstawionej metody jest projekt zminiaturyzowanego sprzęgacza pierścieniowego, dla którego wyznaczono dziewięć konkurencyjnych rozwiązań układowych, przedstawiających kompromis pomiędzy sprzecznymi kryteriami projektowymi, tj. pasmem pracy i powierzchnią struktury. Całkowity koszt projektowania nie przekracza dwudziestu symulacji elektromagnetycznych zminiaturyzowanego sprzęgacza mikrofalowego. (Wielokryterialna optymalizacja kompaktowych sprzęgaczy mikrofalowych przy użyciu metody modeli zastępczych). Index terms: microwave circuit miniaturization, multi-objective optimization,[...]

Podwójnie zminiaturyzowany sprzęgacz pierścieniowy

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój technologii mikroelektronicznej dążący do zwiększenia skali integracji układów SoC (ang. System on Chip). Zapotrzebowanie na układy komunikacji bezprzewodowej charakteryzujące się niskim kosztem oraz małą powierzchnią jest wciąż ważnym przyczynkiem rozwoju technik miniaturyzacji. Rozmiary pasywnych komponentów radiowych, będących integralną częścią układów SoC są zazwyczaj proporcjonalne do długości fali (odpowiadającej przyjętej częstotliwości pracy), co czyni miniaturyzację pasywnych elementów radiowych szczególnie istotnym zagadnieniem. Komponentem znajdującym powszechne zastosowanie w podukładach systemów komunikacji bezprzewodowej, a jednocześnie zajmującym względnie dużą powierzchnię, jest sprzęgacz pierścieniowy. Prop[...]

Meandrowa linia mikropaskowa ze zmodyfikowaną metalizacją masy

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne układy zintegrowane cechuje zminiaturyzowana konstrukcja prowadząca do minimalizacji kosztów produkcji ze względu na mniejsze zużycie materiału podłożowego. Zastosowanie cienkiego podłoża o dużej przenikalności elektrycznej skutkuje zmniejszeniem powierzchni zajmowanej przez poszczególne komponenty radiowe, jednakże klasyczne konstrukcje elementów pasywnych charakteryzują się rozmiarami proporcjonalnymi do długości fali (dla częstotliwości pracy), a w konsekwencji zajmują wciąż znaczną powierzchnię wymagającą dalszej miniaturyzacji. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania problemem miniaturyzacji, czego efektem jest opracowanie skutecznych metod redukcji rozmiarów podzespołów radiowych. W niektórych rozwiązaniach spotyka się wykorzystanie sku[...]

Compact broadband multi-way 1:6 power divider

Czytaj za darmo! »

This paper introduces a design flow of a microstrip multi-way 1:6 power divider incorporating photonic bandgap (PBG) structures. The method proposed has enabled the achievement of considerable miniaturization (15%) together with transmission characteristics enhancement (141% bandwidth). Measured results show significant similarity to theoretical characteristics, which proves the attractiveness of presented design methodology. Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodykę projektowania szerokopasmowego, wielodrożnego dzielnika mocy typu 1:6 wykonanego w technologii niesymetrycznych linii paskowych. Zaburzenie ciągłości metalizacji paska sygnałowego poprzez implementację struktur PBG (ang. Photonic Bandgap) umożliwiło osiągnięcie zarówno 15% miniaturyzacji, jak i poszerzenia pasma pracy do 141% dla częstotliwości środkowej 4 GHz. Wyniki eksperymentu wykazujące dużą zgodność z charakterystykami teoretycznymi potwierdzają zasadność zaproponowanej metodyki projektowania. (Szerokopasmowy, zminiaturyzowany, wielodrożny dzielnik mocy typu 1:6). Keywords: microstrip line, miniaturization, PBG, power divider. Słowa kluczowe: linia mikropaskowa, miniaturyzacja, PBG, dzielnik mocy. Introduction Planar power splitters are vital components widely used in a huge variety of radio frequency and microwave systems, e.g. antenna feeding systems [1], power amplifiers [2] or multiplexers [3], in order to achieve signal power division or its combination. Nowadays RF/microwave components intended to meet the requirements of novel wireless communication systems are continuously challenged with ever more severe specifications concerning their performance, size, weight and cost. Generally, high freque[...]

Metodyka projektowania sprzęgacza łatowego z perforowaną metalizacją masy w oparciu o algorytm genetyczny


  Podzespoły elektroniczne, dedykowane do pracy w przenośnych urządzeniach radiokomunikacyjnych, stanowią obecnie wyzwanie projektowe ze względu na stawiane przed nimi rygorystyczne wymagania dotyczące ich ceny, rozmiarów i funkcjonalności. Obwody b.w.cz. charakteryzują się wymiarami proporcjonalnymi do długości fali odpowiadającej częstotliwości pracy i z tego powodu konwencjonalne topologie powszechnie wykorzystywanych podzespołów są zbyt duże do implementacji w monolitycznych, jak i hybrydowych układach b.w.cz. W przeciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele prac badawczych, których celem było opracowanie nowatorskich metod miniaturyzacji topologii podzespołów b.w.cz. [1-4]. Jedna z nich polega na wprowadzaniu periodycznych zaburzeń metalizacji (zazwyczaj w płaszczyźnie masy) lub na regularnym zubożeniu podłoża dielektrycznego, czy też okresowym wzbogaceniu podłoża o przewodzące inkluzje [1-2]. W rezultacie możliwe jest skrócenie długości fali proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z efektywnej przenikalności elektrycznej, co czyni omawiane struktury PBG (ang. Photonic Bandgap) szczególnie predestynowanymi do miniaturyzacji układów pasywnych. Wadą tego rozwiązania jest duża liczba parametrów geometrycznych wymagających odpowiedniego zoptymalizowania, celem uzyskania zakładanej funkcjonalności komponentu. Ponadto, rozmieszczenie zaburzeń w określonej odległości (λ/2) wyklucza zastosowanie tej techniki w procesie miniaturyzacji pojedynczych podzespołów elektronicznych ze względu na znaczne rozmiary zmodyfikowanego podłoża. Alternatywne podejście do problematyki miniaturyzacji układów b.w.cz. związane jest z zastosowaniem pojedynczych zaburzeń płaszczyzny metalizacji masy. Wprowadzenie struktur DGS (ang. Defe[...]

Filtrujące struktury EBG w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowe


  Obserwowany w przeciągu ostatnich lat dynamiczny rozwój sektora telekomunikacji bezprzewodowej stawia przed projektantami przenośnych urządzeń nadawczo-odbiorczych rygorystyczne wymagania co do ich wymiarów, ceny oraz funkcjonalności. Projektowane urządzenie mobilne powinno umożliwiać pracę w kilku podzakresach częstotliwości, przy czym konieczne jest stosowanie rozwiązań ograniczających pasma pracy urządzenia do ściśle zdefiniowanych przez standardy przedziałów częstotliwości, głównie ze względu na wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. Poprawna funkcjonalność projektowanego urządzenia nadawczo- odbiorczego, zgodna z przyjętymi wymaganiami, zależy przede wszystkim od parametrów użytkowych anteny umożliwiającej komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu radiokomunikacyjnego. Jednym z podstawowych problemów przy konstrukcji struktury antenowej jest jej ograniczona możliwość miniaturyzacji, która dotyczy nie tylko samego promiennika (jego wymiary zależą od przyjętego zakresu częstotliwości), ale również linii zasilającej oraz elementów dopasowujących, czy strojących. Interesującą metodą redukcji wymiarów radiatora jest zastosowanie krzywych fraktalnych, umożliwiających uzyskanie takiego samego wymiaru rezonansowego anteny na mniejszej powierzchni [1]. Należy jednakże odnotować, iż zastosowanie promienników o geometrii fraktalnej znacząco komp[...]

Compact antenna array comprising fractal-shaped microstrip radiators

Czytaj za darmo! »

A design method of antenna array consisting of eight microstrip patches modified with Sierpinski fractal curves has been presented and experimentally validated in this paper. Method proposed has enabled the achievement of considerable miniaturization of array length (26%), together with multi-band behavior of the antenna, which proves the attractiveness of presented design methodology and its ability to be implemented in more complex microstrip structures. Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodykę projektowania ośmioelementowego szyku antenowego w technologii niesymetrycznej linii paskowej z wykorzystaniem promienników o brzegu zmodyfikowanym krzywą fraktalną w postaci krzyża Sierpińskiego. Zastosowanie nowego kształtu łat pozwoliło na gęstsze upakowanie elementów szyku prowadząc do jego 26% miniaturyzacji i poszerzenia pasma pracy. Wyniki eksperymentu wskazują na wielozakresową pracę zaproponowanego obwodu. (Szyk antenowy z wykorzystaniem radiatorów o brzegu fraktalnym). Keywords: fractal curves, Sierpinski, miniaturization, microstrip patch modification. Słowa kluczowe: krzywe fraktalne, Sierpiński, miniaturyzacja, modyfikacja łaty mikropaskowej. Introduction For the past few years, considerable attention has been directed toward novel mobile devices, bringing forefront strong demands upon their multi-band and wideband properties. Due to a dynamic advancement in wireless communication industry, modern antenna components are continuously challenged with stringent requirements concerning their compact size, small weight, low profile, adequate beamforming or low cost of the production. Based on the simplicity of design and circuit implementation as well as their low cost, conventional microstrip patch antennas are found to be extremely useful in many nowadays wireless communication applications. However, such radiators suffer[...]

Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii


  W artykule zaprezentowano proces miniaturyzacji filtru pasmowo- przepustowego wykonanego na sprzężononych liniach mikropaskowych, polegający na zastosowaniu dwóch komplementarnych technik: (I) zmianie geometrii sprzężonych sekcji linii mikropaskowych za pomocą krzywych fraktalnych w celu skrócenia odcinków linii sprzężonych oraz zwiększeniu tłumienia w paśmie zaporowym dla częstotliwości 2∙f0 oraz (II) wprowadzeniu perforacji paska sygnałowego prowadzących do dodatkowej redukcji długości układu. Wyniki eksperymentalne cechuje znaczne podobieństwo do charakterystyk teoretycznych. Ponadto, zastosowanie proponowanych, komplementarnych metod miniaturyzacji pozwoliło osiągnąć ~27% redukcji długości układu oraz ponad 50 dB tłumienia drugiej harmonicznej, co świadczy o zasadności dyskutowanego procesu miniaturyzacji.Filtry mikrofalowe wykonywane w technologii niesymetrycznej linii paskowej należą do powszechnie wykorzystywanych i istotnych komponentów z punktu widzenia funkcjonalności systemów radiokomunikacyjnych. Szczególnie teraz, kiedy komunikacja bezprzewodowa nabiera coraz większego znaczenia, filtry integrowane w urządzeniach mobilnych muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące ich rozmiaru, ceny oraz funkcjonalności. Popularną podgrupę filtrów mikrofalowych stanowią filtry pasmowo-przepustowe zbudowane na sprzężonych liniach mikropaskowych, ze względu na ich prostą procedurę syntezy, małą wrażliwość na rozrzut technologiczny, niewielką cenę oraz możliwość kontrolowania szerokości pasma pracy [1]. Do głównych wad omawianej konfiguracji należy zaliczyć rozmiary filtru oraz niewystarczające tłumienie dla częstotliwości [...]

 Strona 1