Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR POLAK"

The use of DC current to testing condition of the insulation of electrical machines

Czytaj za darmo! »

Condition diagnostic of turn-to-turn insulation, using the method of fuzzy wave is based on breaking the passage of current in the circuit with tested coil or winding what generate a voltage wave. This voltage is exactly the same on each turn. The frequency of generated voltage depends solely on the parameters of the winding and insulation, not on the parameters of supply. Described method is a supplement of diagnostic method of main insulation with DC voltage, named method of prof. Glinka Streszczenie. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie w diagnostyce układów elektroizolacyjnych maszyn elektrycznych metody rozmytej fali napięciowej, która stanowi uzupełnienie stosowanej od wielu lat kompleksowej oceny izolacji głównej metodą polaryzacyjną prądu stałego tzw. metodą T.Glinki. (Badanie stanu technicznego izolacji maszyn elektrycznych metodami prądu stałego) Keywords: diagnostic , fuzzy wave, Słowa kluczowe: diagnostyka, izolacja, fala rozmyta. Introduction Most of insulation system’s damages begin in insulation between turns, which lead to damage of main insulation - grounding or short-circuit between phases. There are several methods to evaluate a technical condition of electrical machine’s insulation. Those methods could be divided into two groups:  On-line methods - for monitoring the technical condition of insulation all the time,  Off-line methods - to test actual technical condition of insulation (once in longer period of time). The on-line methods gave a possibility to reduce the time for reaction of user when the technical condition gets worse for example increase of leakage current or number of [...]

Thermal diagnostic in electrical machines

Czytaj za darmo! »

This article presents information about issues requiring particular attention during thermal tests of electrical machines. It presents mistakes that can be made and describes the influence of parameters such as: relative humidity, reflected temperature, atmospheric temperature, distance from an object and emissivity, on the tests results. It presents examples of practical use of infrared measurements in the production of electrical machines. Streszczenie. Ten artykuł przedstawia informacje dotyczące problemów wymagających szczególnej uwagi podczas termicznych badań maszyn elektrycznych. Przedstawia błędy, jakie można popełnić oraz opisuje wpływ takich parametrów jak: wilgotność, temperatura odbita, temperatura otocznia, odległość od badanego obiektu oraz współczynnik emisyjności. Przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania pomiarów termowizyjnych przy produkcji maszyn elektrycznych. (Diagnostyka termalna w maszynach elektrycznych) Keywords: electrical machines, measurement errors, motor protection, thermal image sensors, thermographic camera. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, błędy pomiarowe, ochrona silnika, czujniki termiczne, kamera termowizyjna. Introduction Thermography, commonly called thermovision, is based on the detection of infrared radiation emitted by objects with a temperature above absolute zero. Thermography converts this radiation into visible light, resulting in a thermal image. This image is a map of the temperature field on the object’s surface which is made possible the power of radiation depends on the radiant property of bodies. Such tests can be performed using thermovision cameras. Nowadays, thermography allows digital recording of the temperature distribution on the test object. This “temperature map" is interpreted graphically. [...]

Squirrel cage`s bars diagnostic- selected methods

Czytaj za darmo! »

This article presents two types of squirrel cage rotor`s diagnostic methods. First of them is noninvasive, second is on rotor taken out from electrical machine. Authors describe tests on electrical machines with healthy and broken squirrel cage rotor. Tested several squirrel cage rotors with different damages. Paper presents the results of studies conducted by the authors. It is intended to search better methods of researches, that will improve the accuracy of opinion issued. Streszczenie. Ten artykuł przedstawia dwie metody diagnostyki klatki wirnika. Pierwsza z nich jest nieinwazyjna, druga wymaga wyjęcia wirnika z maszyny. Autorzy opisują badania silników elektrycznych zarówno z klatką nieuszkodzoną jak i z klatką posiadającą uszkodzone pręty. Przetestowano kilka wirników z różnym stopniem uszkodzenia. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez autorów. Jego intencją jest wyszukanie najlepszej metody diagnostyczne do zaimplementowania w przemyśle. (Diagnostyka prętów klatki wirnika - metody wybrane) Keywords: electrical machines, motor protection, rotor cage, bar, diagnostic. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, ochrona silnika, klatka wirnika, pręt, diagnostyka. Introduction The following three principal objectives are set for the contemporary diagnosis [1]:  assessment of the device`s current technical condition,  attempt to determine of the situation`s causes (genesis of phenomena),  determine of the progress changes. Performed analysis of the damage`s causes and course of electrical machines, repeatedly show that failures don`t occur suddenly. They are the consequence of progressive aging and usual wear of materials used it to produce ele[...]

Transformator trójfazowy rozdzielczy - porównanie próby zwarcia znormalizowanego ze zwarciem eksploatacyjnym

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu są transformatory trójfazowe. Jedną z prób przewidzianą w programie badań pełnych transformatorów nowych jest próba zwarcia. Sposób przeprowadzenia tej próby jest jednoznacznie opisany w normie PN-EN 60076-5. W eksploatacji transformatorów, które zwykle nie są nowe, zdarzają się także zwarcia, często przypadkowe. Porównanie próby zwarcia znormalizowanego z awaryjnym zwarciem eksploatacyjnym wykonano na przykładzie transformatora rozdzielczego 16 MVA, 115/20kV, który uległ awarii, w czasie przerwania przez koparkę kabla odpływowego, kilka kilometrów za transformatorem. Bazując na schematach zastępczych transformatora i kabla obliczono udarowe prądy zwarcia i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w czasie gaszenia łuku zwarciowego. Abstract. The paper is devoted to three-phase transformers. One of the tests provided in the complete testing program of new transformers is a short circuit test. Methodology of this test is clearly described in Polish Standard PN-EN 60076-5. Short-circuit conditions occur in the operation of transformers, often accidentally. Transformers are not usually brand new. Exemplary comparison of standardized short-circuit test to short-circuit occurring during failure under operating conditions was performed with distribution transformer 16 MVA, 115/20kV. Failure of this transformer occurred when an excavator had cut the drain cable a few kilometers away from the transformer. Basing on equivalent circuits of the transformer and of the cable, short-circuit surge currents and the level of supertensions induced in the winding during quenching of the arc-circuit were calculated.(Three-phase distribution transformer - a comparison of normalized short-circuit test to short-circuit during normal operation) Słowa kluczowe: transformator, zwarcie transformatora, awaria transformatora, przepięcia wyłączeniowe Keywords: transformer, transformer short circuit, failure of a transformer, switching overvoltages. P[...]

Obserwacja procesu starzenia izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych z wykorzystaniem metody napięcia stałego

Czytaj za darmo! »

W większości cementowni silniki elektryczne są poddawane znacznemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych ze względu na ich miejsce zainstalowania. Znaczna część tych maszyn umieszczona jest na powietrzu, a w niektórych zakładach w okresie podwyższonej wilgotności powietrza (listopad - marzec) zakład wstrzymuje produkcję i są przeprowadzane planowe remonty linii produkcyjnych. W tym okresie[...]

Czarna skrzynka maszyny elektrycznej


  Telemetryczny rejestrator parametrów krytycznych łączy zalety monitoringu stanu technicznego maszyny i struktur telemetrycznych. W artykule szczegółowo przedstawiono: zasadę działania, budowę oraz jego uniwersalne możliwości. Jego oprogramowanie umożliwia m.in. wykonywanie pomiarów, ich natychmiastową analizę i ocenę uzyskanych wyników w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny. Urządzenie może pełnić funkcję czarnej skrzynki napędu. Pozwala to na przeanalizowanie przyczyn wystąpienia awarii, której nie dało się zapobiec. Ma ono funkcje utrzymania komunikacji z centrum diagnostycznym przez sieć GSM lub Internet. Prezentowany rejestrator pozwala na wykonywanie pomiarów, rejestracji mierzonych parametrów oraz ich zapamiętanie na nośniku pamięci stałej. Zapis do pamięci wyników pomiarów obejmuje zdefiniowane zdarzenia, które zaszły przed wystąpieniem awarii jak również w trakcie trwania zdarzenia i bezpośrednio po nim. Wszystkie maszyny elektryczne ważne dla poprawnego funkcjonowania linii produkcyjnych wymagają badań okresowych bądź ciągłego monitoringu - nadzoru. Takie maszyny znajdują się obecnie w każdym zakładzie przemysłowym. Diagnostyka okresowa (off-line) maszyn elektrycznych w długim czasie ma na celu wyznaczenie tendencji i szybkości zmian podstawowych parametrów określających stan techniczny maszyny. Pojedyncze testy diagnostyczne (off-line) dostarczają informacji o akt[...]

Bearings vibration diagnosis based on hodograph XY

Czytaj za darmo! »

The article presents a method of bearings technical condition evaluate using XY vibration trajectory. Determination of trajectory is made with two transducers placed in the X and Y axes. The amplitude of vibration in the XY plane is always greater than the value recorded for each axle separately. Measuring only one axis does not reflect the maximum amplitude of the vibration of the machine. Reference image of the perfectly smooth bearing is a small diameter circle drawn on the XY plane. Practical application of vibration trajectory in the XY plane method is shown in the example of assessment of bearings with varying degrees of lubricant contamination. The results of tests presented in this paper were obtained during the test of induction 3-phase motor type Sg112M4 with PN = 4 [kW]. Motor was placed on elastic foundation. Research consisted in measuring the vibration velocity ve (RMS) and recording the instantaneous values of vibration acceleration, and drawn a function aX = f (aY). The measurements of instantaneous values of vibration acceleration were made with industrial accelerometers but vibration analyzer was made by authors. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę oceny stanu technicznego łożysk bazującą na trajektorii xy drgań. Możliwość wykreślenia trajektorii uzyskuje się dzięki dwóm przetwornikom umieszczonym w osiach X i Y. Amplituda drgań w płaszczyźnie XY jest zawsze większa od wartości rejestrowanej dla każdej osi z osobna. Pomiar tylko jednej osi nie odzwierciedla maksymalnej amplitudy wibracji maszyny. Obraz dla łożyska nieuszkodzonego to okrąg o małej średnicy. Odstępstwo od tej zasady odpowiada konkretnemu uszkodzeniu łożyska. Praktyczne zastosowanie tej metody pokazano na przykładzie oceny łożysk o różnym stopniu zanieczyszczenia. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule zostały uzyskane podczas badań silnika ind[...]

Izolacja zwojowa - badania diagnostyczne

Czytaj za darmo! »

Diagnozowanie izolacji głównej maszyn elektrycznych jest dobrze znane i opisane w literaturze [1,2]. Jak dotąd zdaniem autorów nie ma prostej i jednoznacznej metody diagnostycznej badania izolacji zwojowej. Statystyki uszkodzeń uzwojeń maszyn elektrycznych pokazują, że większość uszkodzeń izolacji ma swój początek w uszkodzeniu izolacji zwojowej. Zarówno izolacja główna jak i zwojowa wykonana je[...]

 Strona 1  Następna strona »