Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANNA Ślósarczyk"

Dlaczego fosforany wapnia? Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość bioceramiki CaPs


  W niniejszym artykule omówiono stan wiedzy dotyczącej biomateriałów opartych na fosforanach wapnia. Przedstawiono dane na temat rozwoju bioceramiki CaPs na przestrzeni lat, z uwzględnieniem prac wykonanych i nadal realizowanych w tym zakresie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, we współpracy z licznymi ośrodkami medycznymi w kraju. Nakreślono przyszłościowe kierunki badań nad preparatami zawierającymi fosforany wapnia obejmujące: kompozyty, cementy kostne, ceramiczne nośniki leków oraz skafoldy dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Obecnie wysiłki badaczy koncentrują się na poprawie wytrzymałości mechanicznej, funkcjonalności, parametrów biologicznych i poręczności chirurgicznej nowej generacji preparatów implantacyjnych CaPs przeznaczonych do substytucji kości. Słowa kluczowe: biomateriały, fosforany wapnia, implanty kostne. Abstract Why calcium phosphates? Past, present and future of CaPs bioceramics In the present paper a current state of the art of calcium phosphate based biomaterials was discussed. Date regarding the development of CaPs bioceramics over the years were presented, taking into consideration the already done as well as the ongoing researches, conducted in this field, in the Faculty of Materials Science and Ceramics UST-AGH, in the cooperation with many domestic medical centers. Future research directions including: composites, bone cements, ceramic drug carriers and scaffolds for the tissue engineering and regenerative medicine consisting of calcium phosphates were presented. Nowadays, the efforts of researches are focused on the improvement of mechanical strength, functionality, biological properties and surgical handiness of the new generation of CaPs implant materials for bone substitution. Keywords: biomaterials, calcium phosphates, bone implants. W medycynie od wielu lat znane i z powodzeniem stosowane są kościozastępcze materiały implantacyjne oparte na fosforana[...]

Bioaktywne materiały ceramiczne dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej


  Obecnie wszystkie obszary medycyny regeneracyjnej skupiają się na poprawie jakości życia ludzkiego, poprzez zastępowanie brakujących lub uszkodzonych tkanek i organów na drodze odbudowy odpowiednich struktur organizmu. Nowa, w pełni funkcjonalna, żywa tkanka wytwarzana jest na bazie komórek, zazwyczaj osadzonych na matrycy lub skafoldzie, wspomagających jej rozwój. Nasz artykuł stanowi krótki przegląd literatury dotyczącej bieżących badań nad biomateriałami przeznaczonymi dla medycyny regeneracyjnej. Ze względu na szeroki zakres tematyki poszczególne książki oraz artykuły z tego obszaru nauki skupiają się na różnorodnych aspektach medycyny regeneracyjnej, natomiast poniższy artykuł stanowi ogólne omówienie bioceramicznych skafoldów przeznaczonych do odbudowy tkanki kostnej. Zaprezentowano w nim między innymi definicję inżynierii tkankowej oraz podział medycyny regeneracyjnej. W wyniku poważnego uszkodzenie tkanki zniszczeniu ulęgają zarówno komórki jak też tzw. macierz zewnątrzkomórkowa (extracellural matrix, ECM). Ponieważ tkanki są wysoko zorganizowanymi strukturami, składającymi się nie tylko z komórek ale również z matrycy, dlatego w celu wytworzenia nowej tkanki należy zapewnić im syntetyczny lub naturalny substytut macierzy zewnątrzkomórkowej. Skafold stanowi trójwymiarowy substytut ECM służący jako konstrukcja niezbędna dla adhezji, proliferacji i migracji komórek. Prezentowany artykuł zawiera podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące projektowania systemów zapewniających uzyskanie prawidłowo funkcjonujących tkanek. Właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne materiału, takie jak: biozgodność, bioaktywność, bioresorbowalność, chemia powierzchni, właściwości mechaniczne czy porowatość, są kluczowe do osiągnięcia sukcesu w aplikacji rusztowań komórkowych. Przedstawione zostały rożne metody otrzymywania skafoldów charakteryzujących się odpowiednią porowatością i rozkładem wielkości porów. W artykule przedyskuto[...]

Wpływ domieszek manganu na stabilność termiczną i chemiczną, spiekalność oraz właściwości mechaniczne bioceramiki hydroksyapatytowej

Czytaj za darmo! »

Otrzymano hydroksyapatyty zmodyfikowane manganem (MnHAp) poprzez współstrącenie manganu i wapnia z jonami PO4 3- (zawartość manganu wyniosła od 0,1% mas. do 1,0% mas.). Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatków Mn na: zachowanie się podczas spiekania, strukturę, stabilność termiczną, barwę, wytrzymałość mechaniczną oraz stabilność chemiczną bioceramiki hydroksyapatytowej dotowanej manganem. Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, mangan, współstrącanie, struktura, stabilność termiczna, wytrzymałość mechaniczna, stabilność chemiczna.Hydroksyapatyt (HAp), ze względu na korzystne właściwości biologiczne: wysoką biozgodność, czystość chemiczną i zdolność do osteogenezy jest szeroko stosowanym materiałem implantacyjnym. Podstawowymi wadami tworzywa hydroksyapatytowego są jego[...]

Makroporowata bioceramika oparta na ortofosforanach wapnia do zastosowań medycznych

Czytaj za darmo! »

Bioceramika oparta na ortofosforanach wapnia (Calcium Phosphates - CaPs) od wielu lat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem ze strony środowiska medycznego. Preparaty hydroksyapatytowe (HAp) znane są ze swojej doskonałej biozgodności i są szeroko wykorzystywane w medycynie do wypełniania ubytków kostnych [1÷4]. Dużą popularnością cieszy się także bioceramika whitelockitowa-β-TCP (β-Tricalcium Phosphate) oraz BCP (Biphasic Calcium Phosphate), składająca się ze słabo resorbowalnej fazy HAp oraz dobrze resorbowalnego β-TCP. Do tej grupy należy także α-TCP stosowany jako surowiec do wytwarzania cementów kostnych lub występujący jako odrębna faza krystaliczna w spiekanych tworzywach CaPs. Do głównych zalet materiałów opartych na fosforanach wapnia zalicza się: chemiczne i mineralogiczne podobieństwo do składnika nieorganicznego kości, biozgodność w odniesieniu do tkanek twardych i miękkich oraz możliwość wytwarzania bezpośredniego wiązania z kością dzięki wykazywanej bioaktywności. Wadą ceramiki CaPs jest stosunkowo mała wytrzymałość mechaniczna i kruchość, limitująca jej zastosowanie do miejsc nie przenoszących dużych obciążeń [1, 2]. W zależności od formy materiału ortofosforany wapnia znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny[1, 2, 5]: -- ceramika gęsta jako implanty kostne dna oczodołu, implanty ucha środkowego, -- ceramika porowata do wypełniania ubytków kostnych w ortopedii, chirurgii twarzoczaszki i stomatologii oraz perspektywicznie jako skafoldy dla inżynierii tkankowej, -- granule, "gruz" - w stomatologii, w realloplastyce stawu biodrowego i kolanowego, do wypełniania przestrzeni kostnych po usuniętych torbielach, naczyniakach, guzach, -- cementy kostne - łatwo formowalne materiały w formie pasty, wprowadzane do kości w postaci plastycznej, po związaniu przyjmujące kształt ubytku i szczelnie go wypełniające, -- pokrycia na implantach metalicznych, zapewniające dobre zamocowanie implantu[...]

Influence of manganese on the structure and morphology of hydroxyapatite coatings deposited using pulsed laser deposition technique

Czytaj za darmo! »

Materials on the basis of hydroxyapatite (HA, Ca10(PO4)(OH)2) can be classify to materials with high biocompatibility to human bones and teeth. The HA is a basic inorganic component of biological tissues such as bones or teeth. This material is considered as the most bioactive which can bond with living bone material. Therefore, the HA was applied to orthopedic implants in order to promote the growth of surrounding bone tissue [1]. The metallic prostheses coated with HA combine good mechanical properties of the metal and biocompatibility of the HA layer. Calcium as well as other trace elements such as magnesium or manganese are important for natural growth and metabolism of the bone tissues [2, 3]. Manganese is an important element for osteogenesis and its deficiency causes decreasing of thickness and length of the bones [4]. Moreover, it was showed that divalent manganese ions can promote better functionalization of HA surface [5, 6]. The HA layers can be deposited using different methods such as sol-gel technique, plasma spraying or pulsed laser deposition (PLD) [7]. Among these techniques the PLD is the most multipurpose technique because it allows for precise control of crystalline structure, stoichiometry, thickness or adhesion of deposited layer [8, 9]. The aim of this paper was to show the influence of manganese additions in ablated target on chemical composition and structural properties of deposited layer. Materials and Methods Three hydroxyapatite basic materials were used for deposition of the coatings: the first one consisted of pure HA and the second and third one consisted of HA doped with manganese. The Mn-modified hydroxyapatite (MnHA) were prepared by coprecipitation of manganese and calcium with PO4 3- ions (the content of Mn was 0.1 wt % and 0.5 wt % respectively). All the layers were deposited on Ti6Al4V titanium alloy which was previously subjected to glow discharge nitriding process. This process enable[...]

 Strona 1