Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Rychlewski"

Nowe problemy przy realizacji konstrukcji oporowych ze ścian szczelinowych

Czytaj za darmo! »

Ściany szczelinowe są technologią już powszechnie stosowaną w budownictwie podziemnym. Wykorzystuje się je m.in. przy budowie tuneli, szczególnie metra, jak też w wielokondygnacyjnych garażach pod budynkami. W ostatnich latach rozszerza się obszar zastosowań. W budownictwie mostowym znajdują zastosowanie jako fundamenty głębokie, zastępujące pale wielkośrednicowe, a w budownictwie komun[...]

Zastosowanie kotew gruntowych i mikropali kotwiących w geoinżynierii


  Kotwy gruntowe, stosowane przede wszystkim do zabezpieczania stateczności obudów głębokich wykopów, można podzielić wg kilku kryteriów. Ze względu na czas użytkowania wyróżnia się kotwy stałe i tymczasowe (projektuje się zwykle na 2 lata) różniące się wymaganiami dotyczącymi trwałości i sposobu zabezpieczenia przed korozją. Natomiast ze względu na materiał, cięgna kotwy można podzielić na linowe (splotowe) i prętowe. Mogą też być kotwy: iniektowane wielokrotnie lub z iniekcją pojedynczą; do gruntów ziarnistych (gliny, iły, piaski) oraz skalne. Kotwy mają zazwyczaj jedną buławę. W przypadku trudnych gruntów lub dużych obciążeń czasami projektuje się kotwy wielobuławowe, ale są one wrażliwe na błędy wykonawcze. Istnieje wiele metod wykonania kotew. Pierwszą czynnością jest wykonanie otworu w gruncie średnicy kilkunastu centymetrów i wymaganej głębokości. Następnie wprowadza się zaczyn cementowy, tak by wypełniał otwór od spodu, co ma na celu usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń[...]

Geotechnika dla inżynierów "Głębokie wykopy 2013"

Czytaj za darmo! »

XII seminarium Geotechnika dla inżynierów - "Głębokie wykopy 2013" (21 marca 2013 r.) zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS), pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika "Materiały Budowlane", cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ok. 260 osób, wśród których byli przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, firm realizujących roboty fundamentowe, członkowie PZWFS, a także czasopism branżowych. Dzięki tak dużej frekwencji, która zaskoczyła organizatorów, spo[...]

Zastosowanie mikropali w fundamentach konstrukcji inżynierskich


  Mikropale to pale wiercone średnicy mniejszej niż 300 mm lub pale przemieszczeniowe średnicy mniejszej niż 150 mm. Spośród innych rodzajów pali wyróżnia je m.in.: niewielki sprzęt potrzebny do wykonania;duża sztywność osiowa i małe osiadanie: duża nośność w odniesieniu do wymiarów;przenoszenie obciążeń na grunt głównie za pośrednictwem pobocznicy, z czego wynika porównywalna nośność na wciskanie i wyciąganie (różnica nośności zwykle jest mniejsza niż 20%);mała nośność na zginanie i ścinanie, szczególniemikropali omałej średnicy i zbrojonych prętem;relatywnie wysoka cena jednostkowa w stosunku do pali dużej średnicy.[...]

Pale Fundex z iniekcją

Czytaj za darmo! »

Pale Fundex z iniekcją należą do pali przemieszczeniowych. Ich wykonanie polega na wkręcaniu z jednoczesnymwciskaniemodzyskiwanej rury stalowej z traconą spiralną podstawą i tłoczeniu przez otwór w podstawie zaczynu cementowego, który zostaje wymieszany z gruntem. Celem iniekcji jest zwiększenie nośności pala. Uzyskuje się to przez wzmocnienia gruntu zaczynemcementowymoraz wytworzenie w otoczeniu rury strefy stwardniałego cementogruntu zespolonego z żelbetowym rdzeniem, o średnicy dużo większej od średnicy rury stalowej. Iniekcja ułatwia również wyko[...]

Seminarium "Głębokie wykopy" DOI:

Czytaj za darmo! »

3 marca br. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS) zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne "Głębokie wykopy". Spotkanie otworzył Piotr Rychlewski z IBDiM i powitał 314 uczestników. Część merytoryczną seminarium rozpoczął Krzysztof Grzegorzewicz tradycyjnym "Bukietem czarnych kwiatów" o kosztownych niefrasobliwościach w[...]

Technologie wykonywania tuneli drogowych DOI:10.15199/33.2017.02.03


  W Polsce tunele budowane są najczęściejmetodą górniczą, z użyciemtarcz zmechanizowanych lub odkrywkowo. W tych ostatnich technologiach wykonano dwa nowe tunele oddane do użytkowania w 2016 r.: wciąguDrogowej Trasy ŚrednicowejwGliwicach (marzec 2016 r.) oraz podMartwąWisłąwGdańsku (kwiecień 2016 r.).Wybór technologii wykonania tunelu zależy m.in. od: warunków gruntowo- -wodnych; rodzaju przeszkody do pokonania; głębokości tunelu; konfiguracji terenu; występowania obiektów obok i nad tunelem; parametrów drogi znajdującej się w tunelu itp. Tunel w Gliwicach (fotografia 1) jest typowo miejski. Znajdują się w nim łącznice rozprowadzające ruch na skrzyżowaniu w centrum miasta. Lokalizacja tunelu umożliwiała wyłączenie[...]

Wodoszczelność wytężonych ścian szczelinowych DOI:10.15199/33.2018.02.04


  W Polsce ściany szczelinowe są obecnie powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym i kubaturowym. Z powodzeniem spełniają rolę obudów wykopów również w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Projektowanie ścian determinowane było przez wiele lat katastrofą ścian wykopu wWarszawie pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. Dlatego standardem było ostrożne przyjmowanie parametrów gruntu, np. spójność gruntu ograniczano do 25 kPa, bez względu na wyniki badań. Powodowało to, że trudno było znaleźć ścianę, która byłaby zarysowana w wyniku przeciążenia. Standardowemetody budowy zakładały niewielką wysokość między punktami podparcia ściany na wysokości dwóch kondygnacji lub jednej i płyty dennej. Momenty zginające sięgały 800 - 1000 kNm/m ściany. Ich przeniesienie umożliwiały ściany grubości 80 cm. Wprzypadku projektowania ścian w gruntach spoistych należy wspomnieć o jeszcze jednym problemie. Jeśli w profilu odwiertu badawczego znajdują się tylko grunty spoiste, nie pojawia się w nim woda, której poziom można zmierzyć. Przyjęcie założenia, że na obudowę wykopu nie działa parcie wody, może być zbyt optymistyczne. Konieczna jest więc analiza sąsiednich otworów badawczych i opracowanie uogólnionego schematu obciążeń. Na fotografii 1 pokazano przykład ściany, w miejscu której znajdowały się jedynie grunty spoiste. W sąsiedztwie były one przewarstwione piaskami, które[...]

Wzmacnianie podłoża gruntowego pod inwestycje infrastrukturalne DOI:10.15199/33.2018.03.02


  Trudne warunki gruntowe wymuszają stosowanie różnych technik wzmacniania podłoża w celu posadowienia nasypów i fundamentów obiektów inżynierskich. Wartykule omówię te najczęściej stosowane. Są wśród nich m.in. wymiana gruntu, konsolidacja, przeciążenie, dreny pionowe, ubijanie, wymiana dynamiczna, wibroflotacja, wibrowymiana, kolumny betonowe oraz DSM. Wymiana gruntu Jest to najprostszy sposób rozwiązania problemu słabego gruntu (np. organicznego typu torfy, gytie lub spoistego miękkoplastycznego) zalegającewpodłożu, zwykle do głębokości 3 - 5 m. W przypadku, gdy problematyczna jest pełna wymiana gruntu, wymienia się tylko przypowierzchniowe warstwy słabego podłoża, a gdy jest to konieczne, prowadzi dodatkowe wzmocnienie wgłębne. Gdy grunty są bagniste i występuje woda gruntowa, stosuje się wypieranie słabego podłoża przez zatopieniewzniesionego nasypu w słabym gruncie nawodnionym, który jednocześniewypiera go. Należy pamiętać, że pod nasypem pozostaniewarstwa gruntu, który będzie musiał ulec konsolidacji. Proces wypieraniawspomaga sięmetodąmechaniczną, przecinając kożuch torfowy lub metodą wybuchów. Konsolidacja Polega na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu, co powoduje wyciskanie wody z porów gruntu i zmniejszenie ich objętości, a w efekcie osiadanie nasypu. Zabieg jest długotrwały (nawet kilka lat w przypadku gruntów ilastych i gytii) i zależy od przepuszczalności podłoża oraz drogi filtracji. Ze względu na wytrzymałość podłoża, niekiedy nasyp buduje się etapowo. Kolejne warstwy dokłada się w miarę postępu konsolidacji i wzrostu wytrzymałości podłoża. Przeciążenie Polega na czasowym przyłożeniu na budowanym nasypie większego obciążenia niż docelowy nacisk[...]

Nowoczesne materiały i technologie wzmacniania gruntu DOI:


  Wzmacnianie gruntu jest często stosowane w przypadku obiektów liniowych, takich jak nasypy kolejowe i drogowe. Rozwój różnych metod uzdatniania podłoża sprawia, że z powodzeniem są stosowane również w przypadku obiektów mostowych, przemysłowych i kubaturowych, zastępując posadowienia palowe. Kolumny DSM Jedną z metod jest mieszanie wgłębne gruntu, najczęściej w postaci kolumn DSM, wykonywane mieszadłem zainstalowanym na palownicy, którego żerdź pionowa służąca do tłoczenia zaczynu cementowego w grunt ma poziome poprzeczki, umożliwiające połączenie gruntu z wypływającym zaczynem cementowym. Zaletymieszania gruntu rodzimego ze spoiwem w porównaniu z technologią pali (szczególnie wierconych), to: niewielka ilość odpadów; konieczność przywozu na budowę tylko cementu (niewielka część objętości wykonywanych kolumn); możliwość jego wcześniejszego zmagazynowania na budowie i relatywnie niewielkie zaplecze. W konsekwencji posadowienie takie jest tańsze niż pale żelbetowe. Kolumny mają też swoje ograniczenia, które powinny być brane pod uwagę przy ich projektowaniu. Ze względu na wymieszanie cementu z gruntem rodzimym wytrzymałość cementogruntu jest mniejsza niż betonu. W gruntach niespoistych o dobrym uziarnieniu może zbliżać się do wytrzymałości betonu, ale z[...]

 Strona 1  Następna strona »