Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ HAJOS"

Wpływ wody na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD. Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Infl uence of water on anodic dissolution of zinc in methanolic solutions of LiCl Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction techniques. Keywords: zinc, anodic dissolution, organic solvents, nanoparticles ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Cynk w bezwodnych alkoholowych elektrolitach roztwarza się zgodnie z dwuetapowym, konsekutywnym mechanizmem, podobnie jak w środowiskach wodnych [1-6]. Przy niskich wartościach potencjałów anodowych produkt pośredni Zn+ adsorbuje się na powierzchni metalu i inhibituje jego utlenianie. Przy wyższych potencjałach Zn+ utlenia się do Zn2+ i przechodzi do roztworu. W prezentowanej pracy przeprowadzono badania wpływu zawartości wody (w zakresie stężeń od 1% do 25% H2O) na przebieg procesu anodowego roztwarzania cynku oraz na tworzące się produkty roztwarzania anodowego Zn w obszarze wysokich potencjałów. 1. Materiały do badań i techniki pomiarowe Próbki do badania zostały wykonane z czyst[...]

Anodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS). Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Anodic dissolution of zinc in alcoholic solutions of electrolytes Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS). Keywords: zinc, anodic dissolution, organic [...]

Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym

Czytaj za darmo! »

Metale i stopy swoją odporność korozyjną w stężonym kwasie siarkowym zawdzięczają zjawisku pasywacji tj. tworzeniu się na powierzchni stopu trudno roztwarzalnych, termodynamicznie trwałych produktów utleniania. Zdolności pasywacyjne stopów zależą przede wszystkim od składu stopu i od potencjału redoksowego kwasu (głównie od jego stężenia i temperatury), [1- 6]. W pracy podsumowano dotychczasowe wyniki badań odnośnie składu i struktury warstw pasywnych na metalach i stalach stopowych w roztworach kwasu siarkowego o małej aktywności wody (H+/H2O>1/4), 93-98% H2SO4, przy temperaturze 60-100°C. Słowa kluczowe: stężony kwas siarkowy, pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe The structure of passive layer and the corrosion resistance of metals and stainless steels in concentrate[...]

 Strona 1