Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Jackowski"

Wpływ dodatku azotku boru na wybrane charakterystyki tribologiczne spieków Cu-W-BNα


  Spieki miedź-wolfram (Cu-W) są kompozytami z osnową miedzianą, w której są rozmieszczone cząstki wolframu. Są one stosowane w różnych dziedzinach techniki, na przykład w elektrotechnice na radiatory, wysokonapięciowe styki elektryczne, elektrody do spawania itd. [1]. Najważniejsze zastosowania są oparte na wykorzystaniu różnych kombinacji specyficznych właściwości kompozytów, np.: małej wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej, dobrej odporności wolframu na działanie łuku elektrycznego, jak i dużej przewodności elektrycznej i cieplnej miedzi [1÷4]. Kompozyty Cu-W mają różne zastosowanie w zależności od zawartości miedzi. Ze względu na dobrą przewodność cieplną oraz małą wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej (porównywalny do ceramiki) kompozyty o zawartości miedzi 5÷10% są odpowiednie do zastosowania na obudowy zespołów elektronicznych. Natomiast spieki Cu-W o zawartości miedzi powyżej 20% mogą być wykorzystane na styki elektryczne, ale także w technice wojskowej na wkładki kumulacyjne, pociski nie zawierające ołowiu itp. [5]. Kompozyty zawierające proszek wolframu charakteryzują się małą prasowalnością, dlatego uzyskanie spieków o małej porowatości wymaga zastosowania technologii infiltracji miedzią porowatego szkieletu ze spiekanego wolframu. Tą metodą można wytworzyć kompozyty o zawartości miedzi powyżej 20% [1]. Prowadzi się badania nad innymi sposobami uzyskiwania spieków o małej porowatości, na przykład przez zastosowanie proszków wyjściowych o małych wymiarach ziaren uzyskiwanych w procesach mechanicznego stopowania (mechanical alloying) [6÷15], redukcji tlenków i spiekania reaktywnego (self propagation high temperature synthesis) [6, 8, 12÷15], klasycznych dla metalurgii proszków metod rozdrabniania [7] oraz ich połączeń [4÷16]. W zastosowaniu spiekanych kompozytów Cu-W na bezołowiowe pociski amunicji strzeleckiej należy zwrócić uwagę na konieczność wytworzenia spiekanego kompozytu o właściwościach wyt[...]

Siła przepychania przez przewód lufy modelowych pocisków wykonanych ze spieków Cu-BN alfa


  Przedstawiona w pracach [1÷5] koncepcja wykorzystania kompozytów metalicznych znalazła zastosowanie w istniejących rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych amunicji strzeleckiej. Początkowo podstawowym założeniem koncepcji technologicznej i materiałowej był warunek opracowania nowych pocisków zastępujących istniejące, bez konieczności zmian konstrukcyjnych broni. To założenie wymuszało opracowanie materiału zastępczego o zbliżonej do ołowiu gęstości. Ten warunek był możliwy do spełnienia dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów wyjściowych, a przede wszystkim wolframu lub bizmutu. Jako spoiwo materiału najczęściej stosowano metale, takie jak: cynę, cynk lub miedź [6]. Pociski wytwarzano najczęściej metodami metalurgii proszków [7]. W miarę wzrostu zainteresowania pociskami bezołowiowymi rozszerzyła się oferta producentów, wprowadzono do produkcji inne odmiany pocisków, np.: ćwiczebne, fragmentujące itp. niewymagające materiałów o gęstości zbliżonej do ołowiu [8, 9]. Stosowano w nich kompozyty polimerowo-metaliczne z fazą dyspersyjną w postaci wolframu, a także metaliczne kompozyty o różnej osnowie, np.: miedź, cynę i cynk [10÷15]. Zastosowanie w konstrukcji pocisków różnych kompozytów zawierających wolfram może być przyczyną zwiększenia zużywania się przewodu lufy. W dostępnych źródłach literaturowych brak jest informacji obejmującej ten problem. Jedynie producent amunicji, firma Extreme Shock, zamieściła informację o zastosowaniu w materiale na pociski dodatkowego składnika nazwanego nytrillium. Rola tego składnika nie jest znana. Mając na uwadze mechanizm zużywania przewodu lufy, można stwierdzić, że decydującą rolę ma termiczne i erozyjne oddziaływanie gazowych produktów spalania prochu na powierzchnię wewnętrzną lufy. Wyniki badań balistycznych oraz analizy teoretyczne [17÷18] potwierdzają to [19÷23], wskazując na miejsce, gdzie ten efekt występuje najbardziej intensywnie, tzn. strefę stożka przejściowego pomi[...]

 Strona 1