Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard PAWELEK"

Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych ze źródłami interharmonicznych DOI:10.15199/48.2019.03.10

Czytaj za darmo! »

Obecnie obserwuje się ciągły wzrost wykorzystania nieliniowych obciążeń w sieciach elektrycznych o różnych poziomach napięcia. Nieliniowe obciążenia są jednocześnie źródłami odkształcenia przebiegów krzywych napięcia i prądu oraz odbiornikami mocy biernej. W związku z tym powstaje problem sterowania mocą bierną, a zwłaszcza problem kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych z nieliniowymi obciążeniami. Trudności te wynikają z faktu, że przy odkształconych przebiegach prądów i napięć pojawia się moc bierna odkształcenia, co nie pozwala na zastosowanie klasycznego podejścia do kompensacji mocy biernej stosowanego w sieciach z przebiegami sinusoidalnymi. Problemom dotyczącym wyznaczania mocy biernej w warunkach odkształcenia i asymetrii napięcia zasilającego poświęcono wiele prac [1 - 5], ale dotyczą one najczęściej analizy pracy sieci przy niezmiennym charakterze obciążenia. Dlatego konieczne jest opracowanie algorytmu kompensacji mocy biernej, który uwzględnia charakterystyki nieliniowych i szybkozmiennych obciążeń. Jest to szczególnie ważne ponieważ takie źródła zaburzeń generują interharmoniczne powodujące wahania napięcia i związane z tym zjawisko migotania światła [6]. Rozwiązanie problemu kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych ze źródłami interharmonicznych jest głównym celem niniejszego artykułu. Wyznaczanie mocy biernej w nieliniowych obwodach elektrycznych W obliczeniach nieliniowych obwodów elektrycznych często wykorzystuje się analizę harmonicznych. Na podstawie rozwinięcia przebiegów prądu i napięcia w szereg Fouriera powstało wiele sposobów określania mocy biernej. W pracy [7] proponuje się zdefiniowanie mocy biernej w postaci całki Reimanna: (1) dt dt Q u t di t T   0 ( ) ( ) 2 1  Na podstawie wyrażenia (1) można uzyskać wzór określający moc bierną przy odkształconych przebiegach napięcia i prądu, które w ogólnym przypadku można przedstawić w postaci następ[...]

Engineering Methods of Evaluation of Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions DOI:10.12915/pe.2014.07.050

Czytaj za darmo! »

Engineering methods of evaluation of additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions were proposed in the paper, by the known value of total harmonic distortions (THD). In exploitation practice such coefficient can be both measured and calculated in specific grid nodes of the power supply systems. The peculiarity of the method proposed is an obligatory of considering interharmonics in the presence of the corresponding sources. Streszczenie. W artykule zaproponowano metodę techniczną oceny dodatkowych strat energii w sieciach elektroenergetycznych na podstawie znanej wartości całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia harmonicznymi (THD). W praktyce eksploatacyjnej wartości tych współczynników mogą być mierzone lub obliczane w poszczególnych węzłach systemów zasilania. Szczególną własnością proponowanej metody jest koniczność uwzględniania obecności źródeł interharmonicznych (Metoda oceny dodatkowych strat mocy w sieciach elektroenergetycznych w warunkach odkształcenia napięcia). Keywords: Power losses, higher harmonics, interharmonics, losses coefficient Słowa kluczowe: Straty mocy, wyższe harmoniczne, interharmoniczne, współczynnik strat doi:10.12915/pe.2014.07.50 Introduction The values of electric power loses at its transmission from the power sources to the consumers are one of the most important technical and economic indices. Electric power being a specific kind of product so its losses at transmission are inevitable. Hence, economically substantiated losses level should be evaluated. The value of power losses at transmission and distribution in power networks in many countries does not exceed 5-8 %, which is considered to be satisfactory. In Ukraine, nowadays, overall power losses amount to the value of 15 % (in some regions, like Zakarpatye, Kiev, or Donetsk) the losses reach 22-25 %. Such value requires development of a complex of measures, aimed at their diminishing. Such complex of [...]

 Strona 1