Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sowińska"

Sterowanie i zarządzanie zasobami śródlądowych wód powierzchniowych

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się ciągle zapotrzebowanie na wodę dla ludności, przemysłu i rolnictwa, przy stosunkowo małych zasobach wodnych kraju, jest istotnym problemem ekonomicznym, gospodarczym i społecznym. Pojawiające się okresowo susze i posuchy w różnych porach roku powodują zakłócenia naturalnego bilansu wodnego danego obszaru. W świetle aktualnego prawa wodnego oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej główny cel, jakim jest ochrona wód, ma być osiągnięty przez gospodarowanie zasobami wodnymi w obszarach hydrograficznych. Ramowa Dyrektywa Wodna ustaliła zakres i kolejność prac, które muszą być wykonane, aby osiągnąć wyznaczone cele środowiskowe. Wśród nich są: identyfikacja istotnych problemów, przygotowanie programów monitoringu, planów i programów działań. Zgodnie z art. [...]

Struktura i własności stopów dentystycznych na bazie kobaltu stosowanych do wykonywania protez szkieletowych

Czytaj za darmo! »

Większość przemysłowych stopów kobaltu wywodzi się z potrójnych stopów Co-Cr-W i Co-Cr-Mo. Dodatek wolframu i molibdenu decyduje o ich własnościach mechanicznych oraz odporności korozyjnej, a struktura jest uzależniona od technologii i warunków wytwarzania [1, 2]. Powszechnie stosowane w stomatologii i protetyce dentystycznej grupy stopów Co-Cr-Mo o różnych nazwach handlowych są modyfikacją klasycznego stopu Vitallium. Stopy te są najbardziej przydatne do wykonywania ruchomych elementów protetycznych ze względu na właściwości mechaniczne, odporność korozyjną, gładkość powierzchni i mały moduł sprężystości [3]. Drugą grupą odlewniczych stopów kobaltu o zastosowaniu stomatologicznym są stopy Co-Cr-W-Mo. Wolfram w tych stopach nie wpływa na ich lejność, natomiast zwiększa energię błędu ułożenia. Stopy te cechują się w porównaniu ze stopami Co-Cr-Mo mniejszą grubością warstwy utlenionej, co ułatwia ich łączenie z ceramiką. Z tego względu są przeznaczone do wypalania ceramiki bezpośrednio na powierzchni metalu lub do pokrywania akrylem. Wykonuje się na nich konstrukcje szkieletowe, korony i mosty. Większy udział W niż Mo lub całkowite jego zastąpienie przez Mo, łącznie z wyeliminowaniem węgla, powoduje poprawę ciągliwości w stopach na osnowie kobaltu, wyrażoną większymi wartościami wydłużenia A oraz przewężenia Z [3÷5]. Stopy kobaltu są zaliczone do grupy materiałów nietoksycznych. Biotolerancja w środowisku tkanek i płynów ustrojowych oraz duża odporność na korozję wżerową i szczelinową to podstawowe cechy jakimi powinny charakteryzować się materiały stosowane na protezy szkieletowe w stomatologii. Ważna jest również stabilność zespołu określonych własności fizyczno-mechanicznych (duża wytrzymałość, odpowiednia ciągliwość, twardość i odporność na ścieranie) oraz jednorodność składu chemicznego [4÷6]. Stopy na osnowie kobaltu stosowane w stomatologii są stopami niskowęglowymi. Dodatek węgla, choć ilościowo niewielki, ma bardzo i[...]

 Strona 1