Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Rymsza"

Osłony przeciwdźwiękowe w budownictwie komunikacyjnym

Czytaj za darmo! »

Osłony przeciwdźwiękowe (naturalne lub sztuczne) stosowane są w celu obniżenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 r. nr 120 poz. 826). Inne wymagania obowiązują w nocy (2200 ÷ 600), a inne w ciągu dnia. W tabeli 1 zestawiono wybrane wartości maksymalne dopuszczalnego poziomu natężenia dźwięku w zależności od rodzaju jego źródła, przeznaczenia terenu oraz pory dnia (w tym przypadku określono przedział czasu odniesienia). Propagacja hałasu w terenie W wielu krajach opracowano różne metody obliczeniowe dotyczące propagacji hałasu w terenie otwartym. Uwzględniają one czynniki mające wpływ na powstawanie hałasu komunikacyjnego i na jego rozprzestrzenianie się, a więc: ● natężenie ruchu pojazdów oraz udział procentowy tzw. pojazdów ciężarowych; ● średnią prędkość pojazdów; ● topografię terenu i geometrię drogi; ● rodzaj i właściwości nawierzchni drogowej; ● warunki meteorologiczne. Równania stosowane do opisu tłumienia hałasu pochodzącego od punktowego źródła dźwięku, w przypadku hałasu komunikacyjnego - mającego charakter liniowy, są wykorzystywane do opisu zbioru zastępczych, ekwiwalentnych źródeł punktowych. Podstawowym kryterium oceny oddziaływania drogi na klimat akustyczny przylegającego terenu jest równoważny poziom dźwięku. Poziom dźwięku w punkcie obserwacji LfT (DW) można określić wg PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania na podstawie zależności: LfT (DW) = Lw + Dc - A [dB] gdzie: Lw - poziom dźwięku w źródle dźwięku [dB]; Dc - współczynnik kierunkowości źródła (dla pojazdów Dc = 0) [dB]; A - tłumienie na trasie od źródła do punktu obserwacji [dB]. Poziom dźwięku zależy od poziomu natężenia źródła dźwięku (poziomu mocy akustycznej), kieru[...]

Badanie bezpieczeństwa wypełnień ekranów przeciwdźwiękowych na spadające odłamki DOI:10.15199/33.2015.04.22


  Transport jest poczytywany jako jedno z istotniejszych źródeł powstawania różnego rodzaju emisji obciążających nasze środowisko naturalne.Wwielu publikacjach opisywano wpływ hałasu na człowieka oraz metody jego zwalczania m.in. w odniesieniu do hałasu komunikacyjnego, np. [3, 10]. Coraz częściej pojawiają się także prace na temat niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza na zdrowie i życie ludzi [9], ale[...]

Most Kierbedzia na Wiśle w Warszawie - historia i badania gatunku stali DOI:10.15199/33.2016.04.17


  W artykule przedstawiono historię mostu Kierbedzia na Wiśle w Warszawie, a także obiekt obecny, zwany mostem Śląsko-Dąbrowskim, który po II wojnie światowej powstał na podporachmostu Kierbedzia. Zaprezentowano akcję poszukiwania fragmentów przęseł w nurcie Wisły, które poddano badaniom laboratoryjnym. Zamieszczono wyniki badań oraz podano wnioski. Słowa kluczowe: most Kierbedzia, badania stali, Pontiseum.Wramach rozbudowy Warszawy w połowie XIX w. powstały projekty stałych przepraw mostowych przez Wisłę. W1820 r. kapitan artylerii inż. Ludwik Metzel zaprojektował most wiszący nadWisłą wWarszawie, ale nie znalazł on uznania wśród decydentów, którymi byli m.in. Stanisław Staszic i Feliks Pancer, głównie z powodu ich sceptycznego podejścia do mostów wiszących. Choć i względy strategiczne miały tu także znaczenie. W 1848 r. F. Pancer, porucznik inżynierów Wojsk Polskich i Profesor Budownictwa w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej, zaprojektował kolejny most przez Wisłę w Warszawie (rysunek 1). Była to konstrukcja łukowa o rozpiętości 576 m. Projekt również nie doczekał się realizacj[...]

Pochylnia wewnątrzschodowa DOI:10.15199/33.2018.07.14

Czytaj za darmo! »

Pochylnia, obok urządzenia dźwigowego, jest jednym z dwóch najbardziej popularnych sposobów pokonywania różnicy wysokości przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wodróżnieniu od dźwigu jest praktycznie niezawodna. Ograniczenia dotyczące stosowania pochylni wynikają z: braku przestrzeni, która mogłaby być przeznaczona na pochylnię; niedostępności miejsca ze względu na podziemną infrastrukturę techniczną, która utrudnia posadowienie, oraz sprzeciwu projektanta i zarządzającego (potrzeby utrzymania miejscowego ładu architektonicznego i estetyki przestrzeni, którą zaburzają długie biegi i spoczniki pochylni). Pochylnia wewnątrzschodowa [1, 3, 7, 8] to szczegó[...]

Pomiar poziomu hałasu generowanego przez mostowe urządzenia dylatacyjne


  Walka z hałasem komunikacyjnym, to z jednej strony określenie dopuszczalnego natężenia dźwięku oraz przygotowanie inwestycji drogowej z uwzględnieniemjej przyszłego oddziaływania na środowisko [1, 5], z drugiej - pomiar hałasu komunikacyjnego [4, 9] orazmetody ochrony środowiska przed oddziaływaniem wynikającym z ruchu drogowego odbywającego się po drodze lub obiekcie mostowym [6, 8]. W wielu krajach prowadzone są prace mające na celu opracowanie takich rozwiązań technicznych, które będą gwarantowały zmniejszenie hałasu [2, 3 i 11]. Proponowane rozwiązania, to budowa obwodnic miast, budowa wałów ziemnych i ekranówprzeciwhałasowych lub stosowanie cichych nawierzchni i wprowadzanie opon o zmniejszonym wytwarzaniu hałasu w czasie jazdy pojazdów. W krajowych opracowaniach [6] także omawiane są metody i środki ochrony przed hałasem.Mogą one być związane: ● w strefie emisji, przede wszystkim z konstrukcją pojazdu i ze stylem jazdy kierowców; projektowaniem dróg, np. z jej lokalizacją i rodzajem nawierzchni oraz z organizacją ruchu, np. z jego płynnością; ● w strefie imisji, przede wszystkim z urządzeniami zlokalizowanymi między źródłem hałasu a odbiorcą, np. ekranami akustycznymi, wałami ziemnymi, pasami zieleni izolacyjnej oraz lokalizacją i ukształtowaniem okolicznej zabudowy. Stosunkowo rzadko w literaturze można znaleźć opracowania dotyczące hałasu od urządzeń dylatacyjnych będących elementami konstrukcji mostów i wiaduktów. Przenoszą one bezpośrednio obciążenia ruchu drogowego i niestety podczas przejazdu samochodów w sposób dynamiczny zmieniają natężenie hałasu. Zatem, urządzenia dylatacyjne są dodatkowym źródłem hałasu. Są wśród nich m.in. urządzenia, których konstrukcja skierowana jest pod różnym kątem do przejeżdżających pojazdów, w tym urządzeniamodułowe o elementach skierowanych prostopadle do kierunku ruchu pojazdów ora[...]

Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa - beton obiektu mostowego DOI:10.15199/33.2017.08.13


  Od kilkunastu lat obserwowane jest zjawisko powstawania pęcherzy pod hydroizolacją ułożoną na płycie pomostu obiektu mostowego, czyliwystępowania lokalnych obszarów o obniżonej przyczepności, zawierających kieszenie z gazem lub cieczą. Takie delaminacje są wynikiem odklejenia się izolacji od podłoża, wskutek dużego ciśnienia nagromadzonych gazów między podłożem a izolacją. Zjawisko to występuje nawet po wielumiesiącach od zakończenia prac izolacyjnych i może prowadzić do powstania warunków niebezpiecznych dla użytkowników dróg. Przełomowy był 2011 r., kiedy pęcherze ujawniły się na obiektachmostowychwcałymkraju, na łącznej powierzchni ok. 100 tys.m2 [3]. Intensywność zjawiska skutkowała dużymi kosztami napraw i była impulsem do podjęcia tematu badawczego, mającego na celu opracowanie nowego typu hydroizolacji do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym. Niezależnie od przyczyn gromadzenia się dużej ilości gazu w pęcherzach [1, 2, 5], innowacyjna hydroizolacjamiała być odporna na niekorzystne warunki występujące na styku nawierzchnia asfaltowa -warstwa izolacyjna - beton. Główną ideą projektu było zastosowanie takiego rozwiązania, które umożliwia zmniejszenie ciśnienia gazów gromadzących się w strefie złącza hydroizolacja - beton pomostu. Taka warstwa, obok właściwości hydroizolacyjnych, powinna spełniać wymagania wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz charakteryzować się małym ryzykiem wystąpienia spęcherzeń nawierzchni. Podstawowym zagadnieniem było określenie warunków termicznychwystępującychwzłączu beton pomostu - nawierzchnia asfaltowa na mostach, wiaduktach i estakadach w trakcie ich wykonywania oraz eksploatacji. Odspajanie izolacji papowej - doświadczenia firmy Icopal Historia izolacji z pap zgrzewalnych, oferowanych na rynku polskimprzez firmę Icopal, sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, jako Izolacja Zduńska Wola, Icopal oferował papę o nazwie [...]

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii DOI:


  Bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) stanowi przedmiot szczególnej troski zarówno agend rządowych jak i pozarządowych. Wskaźniki statystyczne do 2015 roku wskazywały optymistycznie, że brd poprawia się z każdym rokiem, jednak ta poprawa jest coraz mniejsza, a w 2016 roku nastąpił ponowny wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2014 roku doszło do 34 970 wypadków, w 2015 32 967, a w 2016 33 664. Liczba zabitych wynosiła odpowiednio 3 202, 2 938 i 3 026. Doszło więc do pewnej stabilizacji wokół liczby 3 000, co pozornie mogłoby cieszyć zważywszy, że w 2007 roku liczba ta wynosiła aż 5 583. Jednak to nadal jest tak, jak by w ciągu roku zniknęło jedno miasto z mapy Polski. Przyczyny wypadków są różne. Można jednak zawsze wydzielić trzy czynniki: jakość drogi - 28%, stan techniczny pojazdu - 8%, czynnik ludzki - 64%. CZYNNIK LUDZKI Z czynnikiem ludzkim próbuje się walczyć w najprostszy sposób, czyli zmieniając prawo w kierunku wysokich kar za prowadzenie pod wpływem alkoholu czy też innych substancji odurzających. Planuje się również ograniczanie dostępu do kierowania pojazdami przez wprowadzanie okresowych badań lekarskich dla starszych osób. Obserwując poczynania instytucji ustawodawczych celem nadrzędnym nie jest ograniczanie dostępu do prowadzenia pojazdów. Społeczeństwo (szczególnie w Europie) starzeje się. Coraz więcej ludzi będzie tymi starszymi kierowcami lub rowerzystami i z konieczności będą dłużej musieli pełnić swoje role. Miasta wydają poważne środki na stworzenie rozbudowanej sieci dróg rowerowych, które często w bardzo nieczytelny sposób, z punktu widzenia pieszych lub kierujących, przecinają się z jezdniami, gdzie porusz[...]

 Strona 1  Następna strona »