Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek SZYMCZAK"

Spalanie wysuszonego osadu ściekowego wymieszanego z korą sosnową


  Zaproponowano sposób wykorzystania wysuszonego osadu ściekowego o 90% udziale s.m., jako paliwa do współspalania z korą sosnową. Zastosowanie takiego paliwa ma na celu uzyskanie dodatkowego, odnawialnego źródła energii. Przedstawiono wyniki badań.PODPISANIE przez Polskę w 2002 roku Protokołu z Kyoto wprowadza obowiązek zredukowania emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Takie działanie wspiera Unia Europejska przez wprowadzenie Dyrektywy 2001/77/WE w sprawie produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, co w efekcie daje możliwość współspalania paliw stałych. Na świecie zasoby biomasy szacowane są na poziomie 280 EJ/rok i są o około 6 razy wyższe niż stopień ich wykorzystania. Natomiast zwiększenie produkcji biomasy wiąże się z koniecznością przeznaczenia znacznych powierzchni ziemi pod uprawę roślin energetycznych. Światowe zasoby biomasy obecnie pokrywają od 9 do 13% zapotrzebowania na energię. Dane statystyczne wykazują wyraźną tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o ilości osadów komunalnych i przemysłowych do zagospodarowania. Szacuje się, że w roku 2010 strumień masy osiągnie wartość 62 tys. Mg s.m./rok, a w roku 2015 720 Mg s.m./rok. Zagospodarowanie osadów ściekowych sprowadzało się dotychczas do jego składowania, kompostowania, ponownego zagospodarowania w rolnictwie, jako nawozu [...]

Zastosowanie aktywnych filtrów EMI do redukcji zaburzeń przewodzonych generowanych przez falownik DOI:10.15199/48.2018.03.28

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowoczesnych przekształtników, działających na wysokich częstotliwościach, paradoksalnie doprowadził do tego, że waga i rozmiar filtrów EMI w nich użytych, mogą być większe niż sam przekształtnik [1, 2]. W związku z tym od kilkunastu lat prowadzi się badania nad możliwością zastosowania rozwiązań aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych, zastępując filtry pasywne lub znacznie poprawiając ich właściwości [3, 4, 5, 6]. Dzięki układom aktywnym możliwe jest zredukowanie rozmiaru, wagi i ceny filtrów. We wcześniejszym artykule [7] zostały przeanalizowane podstawowe struktury filtrów aktywnych ze wskazaniem ich wad i zalet oraz warunków poprawnej pracy. Kolejna publikacja [8] przedstawiała wyniki badań eksperymentalnych dwóch z sześciu możliwych konfiguracji filtrów, prezentując ich charakterystyki tłumienności wtrąceniowej oraz potwierdzając kryteria doboru odpowiedniej struktury do danych warunków pracy. Niniejszy artykuł natomiast omawia wyniki badań z zastosowania dwóch typów filtrów (typ III - detekcja napięcia i usuwanie prądu zaburzeń i typ IV - detekcja i usuwanie napięcia zaburzeń) oraz ich kaskadowego połączenia, do tłumienia zaburzeń wspólnych CM (common mode), generowanych przez falownik DC/AC. Filtry aktywne EMI Rys.1. Schemat zastępczy z filtrem przeciwzaburzeniowym Zadaniem filtru jest detekcja i redukcja zaburzeń generowanych przez źródło (odbiornik), tak aby nie przedostawały się one do sieci zasilającej (rys. 1). Filtry aktywne można podzielić ze względu na typ sprzężenia oraz sposób detekcji i kompensacji zaburzeń. Zgodnie z tym, ze względu na zastosowane sprzężenie można wyróżnić dwie grupy filtrów: ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type) oraz bez sprzężenia (feedforward-type). Współczynnikiem określającym stopień redukcji zaburzeń EMI przez filtr jest tłumienność wtrąceniowa IL (oznaczana też α) i definiowana (w skali decybelowej) jako (1) stosunek wartości skutecznej napięcia na zaciskac[...]

Analiza porównawcza pasywnych, aktywnych i hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych DOI:10.15199/48.2019.03.01

Czytaj za darmo! »

Przekształcanie energii z wysoką częstotliwością pozwala na zmniejszenie wymiarów elementów magnetycznych, umożliwiając konstruowanie bardziej zwartych i lżejszych przekształtników o dużej gęstości mocy i wysokiej sprawności [1, 2, 3]. Niestety ich główną wadą jest generowanie wysokiego poziomu zaburzeń elektromagnetycznych EMI (ElectroMagnetic Interference) [4, 5]. Budowa lekkich przekształtników, pracujących z bardzo wysokimi częstotliwościami paradoksalnie doprowadziła do tego, że masa i wymiar filtrów przeciwzaburzeniowych mogą być większe od masy i wymiaru samego przekształtnika [6, 7]. W związku z tym, od kilkunastu lat prowadzi się badania nad możliwością zastosowania filtrów aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych, zastępując filtry pasywne lub znacznie poprawiając ich właściwości tworząc grupę tzw. filtrów hybrydowych [8, 9]. Przyczyną przeprowadzenia analizy porównawczej filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych jest zapotrzebowanie rynku na tego typu badania. Analiza ta pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, która struktura filtru aktywnego pozwoli na zmniejszenie wymiarów, masy, ceny oraz zwiększenie skuteczności redukcji zaburzeń przez filtry EMI. W dotychczas prowadzonych badaniach jest brak jednoznacznego porównania skuteczności filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych pod względem odbiorcy końcowego (producentów przekształtników), a w przemyśle cena filtru jest podstawowym założeniem konstrukcyjnym [10, 3]. Zapotrzebowanie rynku na takie wyniki badań jakie prowadzi się w ramach niniejszego artykułu jest szczególnie istotne w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie bardzo dużą uwagę poświęca się samochodom elektrycznym z dużą liczbą przekształtników energoelektronicznych [11]. Pasywne filtry EMI Najczęściej stosowane filtry EMI zbudowane są z elementów pasywnych (rezystorów, kondensatorów oraz cewek sprzężonych). Filtry EMI dobiera się w zależności od urządzenia, w którym mają pracować (o czym decyd[...]

Sterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC//DC zrealizowany na platformie FPGA DOI:10.15199/48.2018.03.07

Czytaj za darmo! »

Rosnące zapotrzebowanie na "czystą" energię elektryczną, wymaga zmiany tradycyjnego sposobu jej przetwarzania i zarządzania. Integracja odnawialnych źródeł energii (OZE) z systemem elektroenergetycznym, opartym głównie na konwencjonalnych źródłach energii niesie za sobą konieczność stosowania dodatkowych pośrednich stopni jej przetwarzania, w celu zapewnienia najwyższego stopnia niezawodności całego systemu. Nowa wizja systemu elektroenergetycznego przewiduje zastosowanie inteligentnych mikrosieci (w literaturze anglojęzycznej określanych jako smart grids i microgrids) skupiających lokalnie rozproszone źródła, magazyny i odbiorców energii elektrycznej [1]. W obecnej fazie prowadzonych prac badawczych, szczególnie ciekawa i obiecująca jest koncepcja rozwoju mikrosieci prądu stałego, której centralną magistralę stanowi linia prądu stałego charakteryzująca się średnim napięciem [2]. Do linii tej dołączone są zarówno źródła OZE jak również stacjonarne magazyny energii i jej odbiorcy. Mikrosieci DC (rys.1), wyposażone w nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne oraz inteligentne czujniki mogą zapewnić wysoki stopień niezawodności, łatwość rekonfiguracji i rozbudowy oraz wygodne zarządzanie przepływem tej energii, dopasowanym do aktualnego zapotrzebowania [1]. Ze względu na konieczność zapewnienia sprzęgu DC//DC o odpowiednio dużej przekładni napięciowej i dużej mocy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej częstotliwości łączeń tranzystorów, przy obecnej technologii łączników półprzewodnikowych, uzasadnione jest stosowanie układów modułowych [3]. Przekształtniki wielomodułowe mogą występować w różnych konfiguracjach połączeń (rys. 2), dzięki czemu mogą być łatwo dopasowywane do różnych potrzeb, bez konieczności zmiany parametrów pojedynczego modułu. Główne korzyści płynące z modułowej struktury sprzęgu to: zwiększenie mocy układu, możliwość zwielokrotnienia przekładni napięciowej oraz wzrost niezawodności np. przez zasto[...]

 Strona 1