Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz BISKUP"

Wpływ modulacji wektorowej na działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach IT

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest poświęcony praktycznym aspektom implementacji modulacji wektorowej do sterowania falownika napięcia PWM. Biorąc pod uwagę stopnie swobody modulacji wektorowej istnieje kilka schematów wyboru układu wektorów w cyklu. Ma to wpływ nie tylko na liczbę przełączeń w cyklu, straty w zaworach i silniku, ale także może mieć niekorzystny wpływ na działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych spotykanych w przemyśle, w sieciach z izolowanym punktem neutralnym transformatora IT. Abstract. The practical problems of implementation of space vector modulation for voltages inverter is the main topic of the paper. The vector modulation gives some freedom of choice non-zero and zero vectors. This can influence not only on medium switching frequency, inverter and motor losses but also can influence on ground fault system in IT network, common in the industry. (Influence of the vector modulation on detection of the ground fault in IT network). Słowa kluczowe: falownik napięcia, modulacja wektorowa, napęd elektryczny, zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Keywords: PWM voltage inverter, vector modulation, electrical drives, ground fault system. Wstęp Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań napędowych jest obecnie przemiennik częstotliwości MSI, zasilający silnik indukcyjny klatkowy. Znajduje ono szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale już także w rozwiązaniach przeznaczonych na potrzeby gospodarstw domowych. Ta popularność wynika z dużej niezawodności napędu, jego wysokiej sprawności i możliwości łatwego dopasowania do obiektu. Zakres mocy rozciąga się od ułamków kW do MW przy napięciach zasilania dochodzących do 6 kV. Falownik napięcia jest źródłem przełączanych impulsów napięciowych. Komutacja napięć i prądów, w samym przekształtniku oraz w obciążeniu, powoduje szereg niekorzystnych zjawisk. Część z nich jest związana z kompatybilnością elektromagnetyczną urządzenia [1], które jest źródłem zaburzeń, część to wynik pojawiania się pasoży[...]

Estymacja początkowego położenia wirnika silnika synchronicznego o magnesach trwałych PMSM

Czytaj za darmo! »

Silniki z magnesami trwałymi są coraz częściej stosowane w aplikacjach przemysłowych. Do ich prawidłowej pracy jest niezbędna informacja o położeniu wału silnika. Dla silników synchronicznych PMSM o sinusoidalnym przebiegu SEM informacja ta powinna mieć charakter ciągły. Zastosowanie w takim napędzie enkodera absolutnego podnosi koszty i często zwiększa liczbę połączeń. Alternatywą jest wykorzystanie enkodera inkrementalnego, jednak wtedy wymagana jest informacja o startowym położeniu wału silnika. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązanie niniejszego problemu dla silnika z magnesami zagłębionymi. Abstract. Permanent magnet motors are used in industry applications more often. The rotor position information is required to proper operation of the drive. The permanent magnet synchronous machines (PMSM) need continuous information about position of the rotor. The absolute encoder used in drive increases costs of all drive system and can increase number of wiring. Another possible solution is using the incremental encoder but in this case information of initial rotor position is required. The article presents solution of the problem for IPM machine. (Initial rotor position estimation of permanent magnet synchronous machine). Słowa kluczowe: napęd elektryczny, silnik synchroniczny o magnesach trwałych PMSM, sterowanie bezczujnikowe. Keywords: electrical drive, permanent magnet motors, sensorless control. Wstęp Silniki bezszczotkowe z magnesami trwałymi znajdują coraz szersze zastosowanie w aplikacjach przemysłowych [1]. O ich sukcesie decydują stosunkowo wysoka sprawność, duża przeciążalność momentem oraz wysoka wartość współczynnika gęstości mocy [2]. W zależności od konstrukcji i sposobu kształtowania pola magnetycznego są one dzielone na silniki bezszczotkowe prądu stałego o trapezoidalnej SEM (BLDC) oraz silniki synchroniczne o sinusoidalnej SEM (PMSM) [3]. Pierwsza grupa to silniki o niewielkich mocach rzędu 1 kW i mniejszych, zn[...]

Dwustrefowy napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami BLDC

Czytaj za darmo! »

Problemy ochrony środowiska i wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych powodują zwiększone zainteresowanie pojazdami z napędem hybrydowym i elektrycznym [5]. Świadectwem tego są publikacje naukowe, ale także prototypy pojazdów, w tym część wdrożonych do produkcji seryjnej. Poza samochodami o parametrach zbliżonych do typowych pojazdów osobowych, pojawiają się rozwiązania specjalne, takie jak samochody wyścigowe (np. roadster Tesla [8]) i małe pojazdy elektryczne. Ta ostatnia grupa jest już od wielu lat dość popularna jako pojazdy transportujące ludzi i towary w szczególnych warunkach: transport wewnętrzny w zakładach przemysłowych, lotniska, parki, hotele, pola golfowe. Przez wiele lat niekwestionowanym liderem rynku polskiego był melex, ale w ostatnim czasie pojawiły się inne projekty komercyjne, mające na celu wprowadzenie na rynek nowego i nowocześniejszego rozwiązania. Przykładem takiego projektu jest pojazd Elipsa. Jest on napędzany dwoma silnikami z magnesami trwałymi BLDC o mocy 2 kW. Silniki są zasilane z baterii akumulatorów przez indywidualny przekształtnik elektroniczny. Autorzy niniejszego artykułu współtworzyli system sterowania i napęd tego pojazdu [2]. Prace te pozwoliły na krytyczną analizę zastosowanego rozwiązania, które - mając szereg zalet - charakteryzuje się pewną zasadniczą wadą: brakiem możliwości osłabiania pola w silniku BLDC i pracy w drugiej strefie. Analiza ta pokazała potrzebę przebadania możliwości zastosowania w napędzie pojazdu, rozwiązania opatentowanego i opisanego w pracy [3]. Proponowane rozwiązanie pozwala na zachowanie dużej wartości momentu elektromagnetycznego silników dla dolnej strefy prędkości obrotowej i jednocześnie przekroczenie prędkości znamionowej, przez zmianę struktury komutatora elektronicznego i pracę przy obniżonym momencie maksymalnym. Komutator elektroniczny o przełączalnej strukturze Komutator elektroniczny o przełączalnej strukturze jest oryginalnym polskim rozwi[...]

Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego

Czytaj za darmo! »

Wzrost gospodarczy (i towarzysząca mu poprawa zamożności społeczeństwa) otwiera nowe możliwości rozwoju technologii, które do niedawna były dostępne tylko dla wąskiej grupy odbiorców. Przykładem mogą być małe samochody elektryczne, zasilane z baterii akumulatorów. Samochody takie poruszają się z niewielkimi prędkościami, zwykle nieprzekraczającymi 30 km/h, a ich masa całkowita wynosi ok. 0,[...]

Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM DOI:10.12915/pe.2014.09.55

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane problemy realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM o magnesach zagłębionych. Napęd z takimi silnikami zastosowano w kolejce podwieszanej GAD-1 przeznaczonej do pracy w wyrobiskach kopalni. Przeanalizowano i przebadano wpływ niedokładności torów pomiarowych prądów silnika i napięcia zasilania na procedurę estymacji. Wskazano słabe punkty metody i sposób rozwiązania problemu. Abstract. Selected problems of implementation of PMSM rotor angle estimation method are presented in the paper. The drive with this kind of motor was used in mining drivetrain GAD-1. The influence of current and voltage measurement errors on estimation procedure were analyzed and tested. Weakness of the method were pointed out and the way to solve them were also presented. (Selected problems of implementation of PMSM rotor angle estimation method). Słowa kluczowe: napęd elektryczny, silnik PMSM, sterowanie bezczujnikowe. Keywords: electrical drive permanent magnet synchronous motors, sensorless control. doi:10.12915/pe.2014.09.55 Wstęp Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania napędami z silnikami o magnesach trwałych. Dotyczy to tak silników o trapezoidalnej SEM (BLDC), jak i silników o sinusoidalnej SEM (PMSM). Wynika to z korzystnych właściwości takich silników, w tym dużej przeciążalności momentem, wysokiej wartości współczynnika gęstości mocy oraz dużej sprawności [1]. Badania naukowe w obszarze napędów z silnikami o magnesach trwałych dotyczą nie tylko spraw konstrukcji samego silnika [2], ale także metod sterowania, w tym sterowania bezczujnikowego. Typowe układy sterowania silników BLDC i PMSM wymagają informacji o położeniu wirnika względem stojana [3]. Informacja ta może być uzyskiwana z czujników położenia (optycznych lub magnetycznych), ale stałą tendencją jest dążenie do eliminacji takich czujników lub uproszczenia ich budowy i/lub obniżenia ceny. Dla bezczujnikowych metod sterowan[...]

Straty mocy w trójpoziomowym przekształtniku AC/DC/AC o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW DOI:10.15199/48.2016.06.12

Czytaj za darmo! »

W artykule prezentuje się wybrane zagadnienia związane ze stratami mocy w trójpoziomowym przekształtniku z diodami poziomującymi o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW. Zagadnienia strat mocy w przekształtniku są szczególnie ważne w zastosowaniach charakteryzujących się ograniczonym miejscem, np. w napędach elektrycznych w górnictwie podziemnym. Ograniczenie rozmiarów przekształtnika może zostać uzyskane tylko gdy rozpoznane zostaną zagadnienia cieplne w przekształtniku, w tym generacja strat mocy i przebiegi temperatury złącz elementów półprzewodnikowych. Abstract. This paper presents selected aspects of power losses generated in a 3.3 kV three-level neutral-point clamped converter. These aspects are particularly important in some applications characterized with a limited room, for instance underground mining. The limited size of the converter can only be performed when all thermal aspects like converter generation of power losses or junction temperature distribution in all converter semiconductor devices are recognized. (Power losses in 3.3 kV 1MW AC-DC-AC three-level NPC converter). Słowa kluczowe: przekształtnik trójpoziomowy NPC, napęd średniego napięcia, górnictwo podziemne, straty mocy. Keywords: three-level neutral-point clamped converter, medium voltage drives, underground mining, power losses. Wstęp Przekształtniki wielopoziomowe od kilkunastu lat są stosowane w napędach elektrycznych średnich mocy z uwagi na to, że mają wiele korzystnych właściwości [1]. Najważniejsze spośród tych właściwości to przetwarzanie energii przy niskich stratach mocy i poprawionych parametrach jakości energii [2]. Zmniejszenie strat mocy wpływa bezpośrednio na gabaryty układu chłodzenia, zaś poprawa jakości przekształcanej energii może przyczynić się do zmniejszenia gabarytów elementów reaktancyjnych przekształtnika lub filtrów stosowanych w otoczeniu przekształtnika. Te korzystne właściwości sprawiają, że możliwe staje się budowanie urządzeń wykorzystują[...]

Gearless low-speed PMSM drive with estimator of perturbed rotor position angle DOI:10.15199/48.2018.06.20

Czytaj za darmo! »

In recent years permanent magnet motors are used more and more often in industrial applications. Even though these motors are more expensive, they are applied on account of such favourable features as higher efficiency, high overload capacity and possibility of obtaining significant torque at standstill [1,2]. In the range of medium- and high-power motors we encounter mostly permanent magnet synchronous motors (PMSM) characterized by sinusoidal emf. In order to control these motors properly, information on instantaneous rotor position relative to stator winding is required. This may be obtained by position measurement achieved with the help of encoder or by estimation of this position on the basis of other measured motor values [3]. The spectrum of PMSM applications is uncommonly extensive. These machines are used as generators in wind power plants [4] and hydropower plants, main and auxiliary drives in electric vehicles [5, 6, 7], locomotives, trams [8], ships [9]. The low-speed drives are among some very specific applications. In order to obtain relatively low mechanical speed, mechanical transmissions are usually used. The gear causes a decrease in the total efficiency of the drive, generates additional noise and may also constitute an extra source of failures [10]. It must be noted that induction cage motors with large numbers of pole pairs are characterized by low coefficient of power density (specific power). The existing gap is slowly bridged by permanent magnet synchronous motors [11]. Low-speed PMSMs are characterized by high number of pole pairs as well as feasible low rated frequency. Since they are supplied from frequency converters, this fact does not create any problem. We must emphasize another advantage exhibited by low-speed drives, i.e. decrease in the noise level; this is due to smaller number of rotating elements (gearless) as well as low speed of the drive. The issues related to drive systems, includi[...]

Zautomatyzowane stacje prób do stanowiskowych badań trakcyjnych silników prądu przemiennego i stałego DOI:10.15199/74.2019.2.4


  Współcześnie w Polsce w rozwiązaniach pojazdów trakcyjnych funkcjonują równocześnie napędy prądu przemiennego [2] i napędy prądu stałego [1]. Te nowsze opierają się już raczej wyłącznie na silnikach indukcyjnych klatkowych i dotyczy to tak kolei, metra warszawskiego, jak i pojazdów tramwajowych. Nadal jednak są i będą w najbliższej przyszłości eksploatowane pojazdy starsze, wykorzystujące szeregowe silniki prądu stałego. Oba typy silników ze względu na intensywny sposób eksploatacji wymagają okresowych remontów oraz badań, których tryb określają wymagania producenta, a w normach opisane są jako próba wyrobu. Na przykład dla silników indukcyjnych klatkowych sposób działania jest opisany w normie PN-EN 60349-2 [4] i składa się na niego typowe dla takich maszyn: próba biegu jałowego, próba zwarcia oraz test mechaniczny ze zwiększeniem prędkości ponad maksymalną dopuszczalną dla silnika. Dodatkowo wykonuje się badania: wytrzymałości izolacji, pomiary luzu promieniowego po wymianie łożysk, sprawdzenie bicia końca wału, badania wibracji, pomiar rezystancji uzwojeń czy kontrolę czujnika prędkości. Współpraca firm ENTE i E NEL-PC pozwoliła na zbudowanie w ostatnich latach dwóch stacji prób - jednej dla trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych, drugiej dla silników prądu stałego. Pozwalają one na wykonanie niezbędnych badań w ramach próby wyrobu. Stacje prób bazują na specjalizowanych zasilaczach energoelektronicznych, pozwalających na niskostratne przetwarzanie energii elektrycznej. Stacja prób trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych W nowych oraz gruntownie modernizowanych pojazdach szynowych eksploatowanych na terenie Polski jako napęd główny wykorzystywane są silniki indukcyjne klatkowe. Silniki te są zasilane za pomocą specjalizowanych falowników napięcia wykorzystujących energię z sieci trakcyjnej 3 kV napięcia stałego. Badanie takich silników opisuje norma PN-EN 60349-2. Zasadnicza część badań to: próba biegu jałoweg[...]

 Strona 1