Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Wdowiak"

Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego? DOI:10.15199/33.2014.12.19


  Artykuł definiuje książkę obiektu budowlanego oraz ogólne wytyczne prawidłowego jej prowadzenia. Określa także, dla jakich obiektów budowlanych ten obowiązek jest wymagany. Przedstawione informacje rozwiążą problemy niektórych właścicieli i zarządców w prowadzeniu takiej książki.Artykuł charakteryzuje przyczyny jej prowadzenia, historię powstawania oraz szczegółowo opisuje zasady wypełniania. Słowa kluczowe: charakterystyka książki, szczegółowewytyczne jej prowadzenia.Po różnych wydarzeniach losowych w użytkowanych obiektach budowlanych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił uwagę na potrzebę prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) przez właścicieli i zarządców obiektów. W piśmie do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z 9 lipca 2009 r. skierował prośbę do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego o konieczność bezwzględnego egzekwowania prowadzenia tego dokumentu. Z przeprowadzonych kontroli użytkowanych obiektów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego wynika bowiem, że nieprawidłowości związane z prowadzeniem książek obiektu budowlanego są konsekwencją uchybień właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, np. niewykonywania w obiekcie budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego czy prowadzenia nielegalnych robót budowlanych. Jest to niedopuszczalne w świetle obowiązków, które nakładają na właścicieli i zarządców przepisy ustawy [1]. Niespełnienie obowiązku prowadzenia książki jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny zgodnie z art. 93 pkt 9 [1]. W 85% skontrolowanych KOB inspektorzy stwierdzają istotne nieścisłości, ponieważ zarządcy nie wiedzą, jakie informacje wprowadzać i jak dokumentować przeglądy, remonty i badania techniczne. [...]

Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego DOI:10.15199/33.2015.02.16


  Artykuł przedstawiawszystkie działyKsiążkiObiektu Budowlanego i dokładne wytyczne do ich wypełnienia. Prowadzenie książki, tj. dokonywanie zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, świadczy niewątpliwie o prawidłowym zarządzaniu obiektem budowlanym, co przekłada się na jego utrzymanie we właściwym stanie technicznym. W artykule bardzo szczegółowo określono termin i zakres okresowej kontroli stanu technicznego. Słowa kluczowe: działy książki obiektu budowlanego. Abstract. This article presents all the sections in the Book of Construction Works. At each page or in each table there are guidelines howto keep records in the book.Keeping books for their intended purpose, i.e. keeping records of the research and technical inspections, renovations and rebuilding, during the lifetime of a building, clearly demonstrates the proper management of the building structure, which is reflected in its maintenance in good condition. The article precisely defines the terms and scope of periodic inspection of technical condition. Keywords: book sections of construction works.Na podstawie art. 64 ust. 1 [1] właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, przeznaczoną do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Podstawą prawną, która reguluje zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB), stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki Obiektu Budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134). Załącznikiem do tego rozporządzenia jest wzór KOB [2]. Działy Książki Obiektu Budowlanego St[...]

Wpływ niejednorodności struktury zginanych belek z drewna klejonego na efekt ich wzmocnienia DOI:10.15199/33.2017.01.18


  Artykuł opisuje doświadczalne badania pojedynczych modeli belek z drewna klejonego, pochodzących z Małopolskiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej, wzmocnionych za pomocą taśm węglowych. Zastosowana tarcica konstrukcyjna została przesortowana wytrzymałościowo metodą wizualną zgodnie z PN-EN 14081-1:2016-03 [13]. Celem tych badań było sprawdzenie skuteczności wzmocnienia belek z drewna z defektami. Eksperymentalny program badawczy obejmował określenie nośności na zginanie niezbrojonych i zbrojonych belek klejonych, wykonanych z tarcicy sosnowej. Słowa kluczowe: drewno, kompozyty włókniste, klasy jakości tarcicy, wzmocnienie, nośność.parametrów, ponownie przeprowadzono PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 1 ’2017 (nr 533) 1) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: awdowiak@tu.kielce.pl Streszczenie. Artykuł opisuje doświadczalne badania pojedynczych modeli belek z drewna klejonego, pochodzących z Małopolskiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej, wzmocnionych za pomocą taśm węglowych. Zastosowana tarcica konstrukcyjna została przesortowana wytrzymałościowo metodą wizualną zgodnie z PN-EN 14081-1:2016-03 [13]. Celem tych badań było sprawdzenie skuteczności wzmocnienia belek z drewna z defektami. Eksperymentalny program badawczy obejmował określenie nośności na zginanie niezbrojonych i zbrojonych belek klejonych, wykonanych z tarcicy sosnowej. Słowa kluczowe: drewno, kompozyty włókniste, klasy jakości tarcicy, wzmocnienie, nośność. Abstract.This article describes the experimental laboratory testing of individual models of glued laminated timber beams derived from Little Poland Nature and Forest Land, strengthened with the use of carbon tapes. The endurance of used timber construc[...]

 Strona 1