Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia TOMECKA"

Zaawansowane metody przetwarzania danych georadarowych oraz automatyczne rozpoznawanie anomalii w strukturach geologicznych DOI:10.15199/ELE-2014-222


  Artykuł przedstawia wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań pomiarowych i naukowych z dziedziny sieci neuronowych do rozpoznawania pewnych struktur geologicznych, jakimi są pustki, dziury lub rozrzedzenia w wale przeciwpowodziowym. W wyniku przeprowadzonych badań udało się zaproponować metodę do klasyfikacji sygnałów georadarowych. W artykule przedstawiono zastosowane jednej z nieinwazyjnych geofizycznych technik elektromagnetycznych, tzn. metody georadarowej (GPR) do badania struktur geologicznych. W metodach georadarowych wykonywanych przy użyciu GPR wykorzystuje się fale elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 MHz do kilku GHz do bezinwazyjnego badania budowy geologicznej, monitoringu procesów zachodzących w gruncie oraz do lokalizacji obiektów antropogenicznych. W skład aparatury wchodzi jednostka centralna, odbiornik, nadajnik, anteny nadawcza i odbiorcza. Antena nadawcza emituje w głąb ośrodka geologicznego impuls elektromagnetyczny. Impuls ten w postaci sygnału falowego może być odbity, rozproszony lub refragowany na niejednorodnościach w budowie geologicznej ośrodka i rejestrowany przez anteny odbiorcze. Antena odbiorcza rejestruje sygnały odbite, które zapisywane są w formacie cyfrowym w komputerze. Zapis taki nazywany echogramem, to rozkład amplitud fali odbitej na płaszczyźnie x t, gdzie x - długość profilu na osi poziomej w metrach, t - rejestrowany czas na osi pionowej w nanosekundach. Propagacja fali EM zależy od parametrów elektromagnetycznych ośrodka tzn. od względnej stałej dielektrycznej oraz od elektrycznej przewodności właściwej. Badania geologiczne prowadzi się w ośrodkach geologicznych, które są dielektrykami i są ośrodkami niemagnetycznymi więc do ich opisu stosuje się tzw. przenikalność względną dielektryczną. Opis danych pomiarowych GPR Jednym ze skutków płytkiej eksploatacji górniczej jest powstawanie pustek, czyli zmian własności mechanicznych niektórych obszarów górotworu w wyniku niejed[...]

Porównanie wyników badania zagęśzczenia gleby uprawnej metodą penetrometryczną i georadarową DOI:10.15199/48.2019.01.04

Czytaj za darmo! »

Identyfikacja anomalii w profilu glebowym w warunkach produkcyjnych pomimo wielu zaawansowanych metod pomiarowych nadal stanowi wyzwanie dla naukowców. Szczególnie dotyczy to nieinwazyjnych metod, które mogą być stosowane bez względu na stopień rozwoju roślin, również te wykonywane ze statków powietrznych. Wyodrębnienie obszarów na powierzchni pola jest bardzo złożone i wymaga zaawansowanych środków technicznych potrafiących realizować swoje funkcje w czasie rzeczywistym. Uwzględnić należy wiele czynników a dużym wyzwaniem jest jak największe uproszczenie wyznaczania granic tych obszarów na podstawie jednego czynnika i określenie jego korelacji ze zmiennością danego parametru produkcyjnego [1]. Niektóre parametry gleby są zmienne w czasie i przestrzeni i uchwycenie tej zmienności metodami tradycyjnymi jest czasochłonne, pracochłonne i kosztowne. Z tego powodu powstało wiele technologicznie zaawansowanych urządzeń, dzięki którym w trybie pomiaru ciągłego (on-the-go) z wykorzystaniem detekcji zbliżeniowej (proximal sensing) można w czasie rzeczywistym pozyskać duże ilości danych w warunkach polowych [2]. Procesy o charakterze przypadkowym są zasadniczo bardziej złożone niż procesy uwarunkowane [3], dlatego należy je traktować z większą uwagą. Bergeijk i in. [4] wykorzystali orkę do zbierania informacji o właściwościach gleby, natomiast Mouazen i in. [5] stosowali głębosz, jako czujnik zagęszczenia, a Sirjacobs i in. [6] zastosowali głębosz, jako narzędzie wzorcowe do mapowania pola. Bajla i in. [7] mierzyli opór penetracji gleby poziomym penetrometrem, konkludując, że zastosowana metoda może być wykorzystana do szybkiego określenia stanu gleby dla celów rolnictwa precyzyjnego oraz do prognozowania oporów roboczych narzędzi stosowanych w rolnictwie. Tóth i in. [8] zastosowali do badania zmienności glebowej nóż mierzący opór poziomy gleby, w kilku punktach profilu glebowego. Obecnie powszechnie stosuje się penetrometry stożk[...]

 Strona 1