Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Yuri SAYENKO"

Niezawodność zasilania elektrycznego w warunkach odkształconego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano wpływ zniekształceń harmonicznych na poprawność działania transformatorów energetycznych, silników indukcyjnych kabli. Efekty szkodliwe były analizowane z uwzględnieniem deterministycznych i przypadkowych teorii. Zaproponowano wprowadzenie wyrażenie na współczynnik obniżenia wartości znamionowych [...]

Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych ze źródłami interharmonicznych DOI:10.15199/48.2019.03.10

Czytaj za darmo! »

Obecnie obserwuje się ciągły wzrost wykorzystania nieliniowych obciążeń w sieciach elektrycznych o różnych poziomach napięcia. Nieliniowe obciążenia są jednocześnie źródłami odkształcenia przebiegów krzywych napięcia i prądu oraz odbiornikami mocy biernej. W związku z tym powstaje problem sterowania mocą bierną, a zwłaszcza problem kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych z nieliniowymi obciążeniami. Trudności te wynikają z faktu, że przy odkształconych przebiegach prądów i napięć pojawia się moc bierna odkształcenia, co nie pozwala na zastosowanie klasycznego podejścia do kompensacji mocy biernej stosowanego w sieciach z przebiegami sinusoidalnymi. Problemom dotyczącym wyznaczania mocy biernej w warunkach odkształcenia i asymetrii napięcia zasilającego poświęcono wiele prac [1 - 5], ale dotyczą one najczęściej analizy pracy sieci przy niezmiennym charakterze obciążenia. Dlatego konieczne jest opracowanie algorytmu kompensacji mocy biernej, który uwzględnia charakterystyki nieliniowych i szybkozmiennych obciążeń. Jest to szczególnie ważne ponieważ takie źródła zaburzeń generują interharmoniczne powodujące wahania napięcia i związane z tym zjawisko migotania światła [6]. Rozwiązanie problemu kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych ze źródłami interharmonicznych jest głównym celem niniejszego artykułu. Wyznaczanie mocy biernej w nieliniowych obwodach elektrycznych W obliczeniach nieliniowych obwodów elektrycznych często wykorzystuje się analizę harmonicznych. Na podstawie rozwinięcia przebiegów prądu i napięcia w szereg Fouriera powstało wiele sposobów określania mocy biernej. W pracy [7] proponuje się zdefiniowanie mocy biernej w postaci całki Reimanna: (1) dt dt Q u t di t T   0 ( ) ( ) 2 1  Na podstawie wyrażenia (1) można uzyskać wzór określający moc bierną przy odkształconych przebiegach napięcia i prądu, które w ogólnym przypadku można przedstawić w postaci następ[...]

Engineering Methods of Evaluation of Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions DOI:10.12915/pe.2014.07.050

Czytaj za darmo! »

Engineering methods of evaluation of additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions were proposed in the paper, by the known value of total harmonic distortions (THD). In exploitation practice such coefficient can be both measured and calculated in specific grid nodes of the power supply systems. The peculiarity of the method proposed is an obligatory of considering interharmonics in the presence of the corresponding sources. Streszczenie. W artykule zaproponowano metodę techniczną oceny dodatkowych strat energii w sieciach elektroenergetycznych na podstawie znanej wartości całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia harmonicznymi (THD). W praktyce eksploatacyjnej wartości tych współczynników mogą być mierzone lub obliczane w poszczególnych węzłach systemów zasilania. Szczególną własnością proponowanej metody jest koniczność uwzględniania obecności źródeł interharmonicznych (Metoda oceny dodatkowych strat mocy w sieciach elektroenergetycznych w warunkach odkształcenia napięcia). Keywords: Power losses, higher harmonics, interharmonics, losses coefficient Słowa kluczowe: Straty mocy, wyższe harmoniczne, interharmoniczne, współczynnik strat doi:10.12915/pe.2014.07.50 Introduction The values of electric power loses at its transmission from the power sources to the consumers are one of the most important technical and economic indices. Electric power being a specific kind of product so its losses at transmission are inevitable. Hence, economically substantiated losses level should be evaluated. The value of power losses at transmission and distribution in power networks in many countries does not exceed 5-8 %, which is considered to be satisfactory. In Ukraine, nowadays, overall power losses amount to the value of 15 % (in some regions, like Zakarpatye, Kiev, or Donetsk) the losses reach 22-25 %. Such value requires development of a complex of measures, aimed at their diminishing. Such complex of [...]

Mathematical model for assessment of voltage disturbing sources in networks with distributed power generation DOI:10.15199/48.2019.03.12

Czytaj za darmo! »

Among other challenging topical problems in modern electrical power systems, there are the identification of disturbing sources (DSs) in network and assessment of their contributions into power quality (PQ) deterioration at a point of evaluation (POE). The proliferation of renewable energy sources like PV panels and wind generators in electrical systems is transforming centralized power supply systems (PSSs) into those with distributed generation (DG) and increasing importance of PQ problems. There are still no enough good methods for modelling customers’ installations especially those incorporating generating units. This paper considers how to identify DSs in such installations and assess their impact on PQ at a random POE that is usually some point of common coupling (PCC). The presented study offers DS topologies and the procedure for defining the parameters of a DS equivalent circuit on the basis of standard measurements [1]. There are presently a lot of methods proposed to find a solution for the problem. The contemporary methods used to identify and assess impact of voltage disturbing sources on PQ at a POE are shortly described below. A more comprehensive review can be found in [2-5]. The list of used abbreviations is provided at the end of the paper. Review of existing methods The models based on single-line Thevenin or Norton equivalent circuits (Fig. 1) are the prevailing ones [3-12]. Both a customer’s installation (CI) and an upstream power system (PS) are represented as a voltage source in series with impedance for each sequence q and harmonic. Such an assessment of disturbing sources is simple, but it is applicable only for the case with a single POE, a single CI and a single dominating DS on either utility or consumer’s side. Another disadvantage explained below is a need to have an equivalent circuit for each symmetrical component. There are also some methodological problems related to th[...]

 Strona 1