Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA DUDEK"

Kompozytowe elektrolity stałe jako elementy do budowy urządzeń elektrochemicznych i tlenkowych ogniw galwanicznych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie przeglądu literatury scharakteryzowano właściwości elektryczne kompozytowych dyspersyjnych przewodnikó­w jonowych oraz omó­wiono modele teoretyczne opisujące wzrost wartości przewodnictwa jonowego w tych materiałach. W tej pracy skoncentrowano się na analizie właściwości elektrycznych i mechanicznych ceramicznych elektrolitó­w tlenkowych zawierających min. roztwory stałe Zr0.8[...]

Selected factors determining the development of direct carbon solid oxide fuel cells Wybrane czynniki warunkujące rozwój technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.742


  Type of ceramic cell used for construction, chem. compn. of composite C solid fuel and surface compn. of the anode material were taken into consideration. The surface modification of Ni/YSZ cermet anode with Fe or addn. of Fe to the solid fuel improved considerably the operating parameters of the cell. Przedstawiono możliwości rozwojowe technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla (DC-SOFC). Zbadano wpływ doboru: (i) typu ogniwa ceramicznego zastosowanego do budowy ogniwa paliwowego, (ii) składu chemicznego kompozytowego paliwa węglowego oraz (iii) modyfikacji składu chemicznego powierzchni materiału anodowego na wielkości generowanych prądów i mocy z ogniwa stałotlenkowego bezpośrednio zasilanego węglem. Stwierdzono, że modyfikacja powierzchni materiału anodowego żelazem, a także dodatek żelaza do paliwa stałego prowadzą do znacznej poprawy parametrów pracy ogniw DC-SOFC. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano kierunki rozwoju technologii DC-SOFC.W ostatnich latach na świecie prowadzone są intensywne badania nad ogniwami paliwowymi bezpośrednio zasilanymi stałym paliwem węglowym DCFC (direct carbon fuel cell). Sproszkowany węgiel jest wprowadzany bezpośrednio do przestrzeni anodowej i tam utleniany do CO2. Elektrolitami w tych ogniwach mogą być roztwory wodorotlenków, stopione węglany lub tlenkowe elektrolity ceramiczne. Powstały również konstrukcje hybrydowe, w których zastosowano kombinacje ogniw paliwowych o różnych elektrolitach1-3). Węgiel jest najbardziej rozpowszechnionym surowcem energetycznym na Ziemi. Jego zasoby stanowią ok. 60% wszystkich surowców energetycznych. Paliwo węglowe do zasilania ogniw typu DCFC może być również wytwarzane z biomasy i odpadowych materiałów węglonośnych (tworzywa sztuczne, płyty meblowe, wióra drzewne, inne rodzaje biomasy lub produkty odpadowe)4-8). Rozwój tej technologii ogniw paliwowych może zatem otworzyć nowe kierunki wykorzyst[...]

Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.7.3


  Satysfakcja klienta jest płaszczyzną będącą w centrum zainteresowania praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku. Podmioty gospodarcze - organizacje działające na rynku konkurencyjnym nie mogą pozwolić sobie na bagatelizowanie zmieniających się potrzeb swoich klientów. Poprawne zaspokojenie potrzeb prowadzi do powstania właściwego poziomu satysfakcji klienta, a przez to do generowania przychodów dla tych organizacji. W organizacjach usługowych zorientowanych na klienta przyjmuje się strategię polegającą na: pozyskiwaniu danych nt. satysfakcji klienta, dokonywaniu pomiarów i analiz zmian (barometr) oraz działań wdrażających, obejmujących komunikowanie wyników pracownikom. Koncepcyjny model orientacji na klienta dla firm usługowych zakłada, że strategia orientacji na klienta, pomiary i analiza oraz komunikowanie wyników przekładają się na satysfakcję klienta i na wyniki finansowe [6]. Organizacje działające na rynku konkurencyjnym kształtują poziom jakości oferowanych wyrobów i usług, tak by charakteryzowały się właściwą jakością i wzbudzały zainteresowanie klientów. Decyzja klienta o akceptacji lub odrzuceniu produktu determinuje sukces lub porażkę organizacji na konkurencyjnym rynku [7]. Oprócz sfery konkurencyjnej funkcjonuje w polskiej gospodarce narodowej sektor, w którym działają różnorodne organizacje nietworzące rynku konkurencyjnego. Są w dużym stopniu monopolistami, dlatego z natury rzeczy nie muszą troszczyć się o klientów. Są to głównie organizacje dostarczające media do domów mieszkalnych i instytucji, świadczące usługi zdrowotne czy urzędy administracji publicznej. Wiele z tych organizacji stara się jednak właściwie zaspokajać potrzeby swoich klientów, tak samo jak jest ten proces realizowany przez organizacje działające w warunkach konkurencji, mimo że klient nie ma możliwości wyboru i zmuszony jest i tak korzystać z ich usług. Jest to w wielu przypadkach efekt funkcjonowania w[...]

Synthesis and physicochemical properties of proton ceramic conductors containing modified BaCe0.9Y0.1O3 Synteza i właściwości fizykochemiczne ceramicznych przewodników protonowych zawierających modyfikowany BaCe0,9Y0,1O3 DOI:10.12916/przemchem.2014.2042


  BaCe0.9Y0.1O3 and Ba0.95 M0.05Ce0.9Y0.1O3 (M = Sr or Ca) oxides were synthesized by sol-gel methods in presence of citric acid (optionally with HO(CH2)2OH or ethylenediaminetetraacetic acid) at 600-1200°C. The oxides showed isometric particles (50-100 nm). The partial replacing Ba with Ca or Sr resulted in an increase in elec. cond. in H2- contg. atm. The Ca-contg. oxide was recommended as an electrolyte in electrochem. devices. Zbadano możliwość otrzymywania jednofazowych proszków BaCe0,9Y0,1O3 (BCY), Ba0,95Sr0,05Ce0,9Y0,1O3 (BS5CY) oraz Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 (BC5CY) metodami zolżel. Jako czynniki kompleksujące zastosowano kwas cytrynowy, kwas cytrynowy z dodatkiem glikolu etylenowego oraz kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA). Zastosowanie metod analizy termicznej (DTA/DSC-TG) pozwoliło na zbadanie efektów cieplnych oraz określenie strat masy występujących podczas ogrzewania w temp. 25-1000°C w powietrzu bezpostaciowych prekursorów tych proszków. Na podstawie analizy składu fazowego proszków BCY, BS5CY i BC5CY syntezowanych w temp. 600-1200°C stwierdzono, że w najniższej temp. 1000°C jednofazowe proszki BCY, BS5CY i BC5CY można otrzymać, stosując metodę zol-żel z wykorzystaniem kwasu EDTA jako czynnika kompleksującego. Na podstawie obserwacji preparatów proszkowych pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym zauważono, że otrzymane proszki charakteryzują się izometrycznym pokrojem cząstek, których rozmiary wynoszą 50-100 nm. Analiza zmian przewodności elektrycznej gazoszczelnych spieków BaCe0,9Y0,1O3 i Ba0,95M0,05Ce0,9Y0,1O3 (M = Ca2+, Sr2+) wskazuje, że częściowe podstawienie kationów Ba2+ kationami Ca2+ lub Sr2+ prowadzi do wzrostu przewodności elektrycznej spieku BaCe0,9Y0,1O3 w atmosferze gazowej zawierającej wodór. Na podstawie wyznaczonych wielkości przewodności elektrycznej oraz odporności na kruche pękanie KIC stwierdzono, że otrzymany materiał Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 jest bardziej predysponowanym elektr[...]

Analiza wpływu źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego DOI:10.15199/48.2015.05.33

Czytaj za darmo! »

Czas przebywania obiektu latającego w powietrzu zależy zarówno od rodzaju zastosowanego napędu oraz rodzaju źródła zasilania. Klasyczne akumulatory elektrochemiczne pomimo zwiększenia ich energii właściwej w ostatnich latach nie zapewniają podstawowego wymogu jakim jest długi czas przebywania w powietrzu. Alternatywą są ogniwa paliwowe. Omówiono podstawowe właściwości analizowanych źródeł zasilania. Zamieszczono charakterystyki obciążeniowe wybranych klasycznych źródeł zasilania jak również ogniwa paliwowego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne oraz sprawności silnika zasilanego z różnych źródeł. Dokonano analizy wpływu rodzaju źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi. Abstract. The residence time of the flying object in the air depends both on the type of propulsion and the type of the power source. Classical electrochemical batteries, in spite of the increase of specific energy, have not provided in recent years the basic requirement such as a long residence time in the air. The fuel cells are an alternative. In the paper the basic properties of the analyzed sources of power were analyzed. The load characteristics of the selected traditional power sources as well as the fuel cell were featured. In the laboratory conditions the mechanical characteristics were determined as well as the efficiency of the motor supplied from a variety of sources. An analysis of the impact of the type of power source on the characteristics of the brushless permanent magnet DC motor was done. (Analysis of the impact of the power source on the properties of brushless permanent magnet DC motor for the propulsion of UAV). Słowa kluczowe: bezzałogowy aparat latający, źródło zasilające, ogniwo paliwowe, ogniwo litowo-polimerowe, bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi. Keywords: unmanned aerial vehicle, the source of power, fuel cell, lithium polymer cell, brushless pe[...]

Laboratoryjny generator energii elektrycznej o mocy 360W zawierający niskotemperaturowy stos ogniw paliwowych PEMFC chłodzony za pomocą medium ciekłego DOI:10.15199/48.2016.10.54

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano właściwości i stan rozwoju technologii wodorowo-tlenowych niskotemperaturowych ogniw paliwowych (ang. polymer membrane fuel cell, PEMFC). Zbudowano laboratoryjny generator energii elektrycznej zawierający komercyjny stos ogniw paliwowych PEMFC FC-42 (Shunk, Niemcy) o mocy 360W chłodzony za pomocą medium ciekłego. Zbadano właściwości tego generatora w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zaproponowano metodykę działań zmierzających do uproszczenia konstrukcji i masy tego generatora Abstract. In this paper the properties and current state of development of low-temperature hydrogen-oxygen fuel cells (polymer membrane fuel cells, or PEMFCs) are characterised. A 360W laboratory electric power generator was constructed, incorporating a commercial FC-42 PEMFC fuel stack (Shunk, Germany) and cooled with a liquid medium. The properties of this generator were studied in different operating conditions. A method of operation was proposed, aimed at simplification of the construction and weight of this generator. A 360W laboratory electric power generator incorporating a low-temperature PEMFC fuel cell stack cooled using a liquid medium Keywords: fuel cell, PEM (Polimer Electrolyte Membrane), power energy, application. Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, membrana polimerowa, energia elektryczna, aplikacje Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania energetyką rozproszoną jak również technologią ogniw paliwowych w celu ich praktycznego wykorzystania jako generatorów energii elektrycznej w różnych dziedzinach techniki [1-3]. Ogniwa paliwowe (OP) to urządzenia elektrochemiczne, w których zachodzi bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło. Cechą charakterystyczną OP jest to, że substancje elektroaktywne: utleniacz i paliwo dostarczane są do niego z zewnątrz, zaś produkty reakcji odprowadzane są poza ogniwo. Podstawą klasyfikacji ogniw paliwowych są zazwyczaj d[...]

Determination of Electrical and Efficiency Parameters of Air Cooling of Low-Temperature PEM Fuel Cell Stack with Power of 5kW DOI:10.15199/48.2018.04.34

Czytaj za darmo! »

Among the five advanced types of hydrogen-oxygen fuel cells, the Polymer Membrane Fuel Cells (PEMFC) are more and more used in portable, stationary, and transport energy systems in different economic sectors. Nowadays, in Poland and worldwide, more and more attention is paid to the application of fuel cells (FC) in construction of power units for electric vehicles of a different type, unmanned aerial vehicles, aircrafts, means of the maritime and land transport, including submarines, inspection facilities for seabed, etc. [1-3]. According to the Fuel Cell Industry Review, in 2016, for the first time the total power of the fuel cells supplied for transport sector (280MW) was higher than the power of energy generators with fuel cells designated for stationary solutions (200MW). The main reason was the introduction of hydrogen-oxygen PEMFCs for construction of power units fueling the cars of Toyota Mirai in Japan, California and to a lesser extent in Europe [4]. The range of cars amounts to approx. 500-700 km, while the charge procedure for hydrogen containers takes approx. 5-6 minutes. PEMFCs are also increasingly used for construction of power units powering trucks, buses, and forklift trucks [5]. Generators with fuel cells (FC) with lower power, ranging from 100W to approx. 5 kW, are also used to power electric engines in scooters, bicycles, wheelchairs, unmanned ground robots [6,7]. An outstanding example is the “Burgman" scooter - the first motorcycle using hydrogen-oxygen fuel cells for power system. The motorcycle was designed by Suzuki, while PEMFC system is provided by Intelligent Energy. The motorcycle received the European type-approval as the first fuel cell vehicle in the world. Another interesting product is the hydrogenoxygen PEMFC bicycle developed by the consortium composed of the following companies: i) Cycleurope, manufacturer of electric bikes, ii) Ventec, manufacturer of energy management systems in[...]

Elektrolity stałe w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3


  Jednofazowe proszki roztworów stałych w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3 syntezowano metodą Pechiniego. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej określono wielkości krystalitów d(hkl). Na podstawie tych pomiarów stwierdzono, że wielkości cząstek d(hkl) tych proszków wynoszą od ok. 17 do ok. 21 nm. Budowę morfologiczną otrzymanych proszków obserwowano pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym. Wypraski sporządzone z otrzymanych proszków na bazie CeO2 zagęszczają się w temperaturze 1500oC na poziomie 95-97% gęstości względnej. Obserwacji mikrostruktury dokonano pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej pozwoliło na określenie zmian wielkości przewodności jonowej spieków roztworów stałych Ce0.8Sm0.2-xNdxO2. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że stopniowa zamiana kationów Sm3+ kationami Nd3+ w roztworze stałym Ce0.8Sm0.2-xNdxO2 prowadzi do poprawy przewodności jonowej w porównaniu do spieków Ce0.8 M0.2O2, M = Sm, Gd. Materiał Ce0.8Sm0.1Nd0.1O2 wydaje się bardziej predysponowanym elektrolitem tlenkowym do pracy w stałotlenkowych ogniwach paliwowych o obniżonej temperaturze pracy (600-800oC). Słowa kluczowe: elektrolity stałe, przewodnictwo jonowe, roztwory stałe.Tlenkowe elektrolity stałe stanowią grupę materiałów ceramicznych coraz częściej stosowaną do budowy nowoczesnych urządzeń elektrochemicznych. Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC), elektrochemiczne analizatory gazowe, pompy tlenowe, reaktory chemiczne to tylko nieliczne przykłady możliwości ich aplikacji [1, 2]. Obecnie najczęściej stosowanym elektrolitem tlenkowym w urządzeniach elektrochemicznych jest ZrO2 stabilizowany 8% mol Y2O3 (8YSZ). Podstawowymi zaletami, decydującymi o komercyjnym stosowaniu 8YSZ są: stabilność chemiczna i termiczna w temperaturach nawet powyżej 1000oC, szeroki zakres ciśnień parcjalnych, w którym materiał ten jest przewodnikiem jonów tlenkowych, dobre właściwości me[...]

Monitoring temperatury komory kotła na biomasę oraz instalacji grzewczej


  W artykule opisano wyniki badań kotła na słomę. Wykonano pomiary temperatury spalania słomy w komorze kotła oraz przebieg temperatury czynnika grzejnego w instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu magazynowania ciepła w zbiorniku akumulacyjnym. Pomiary wykonano dla wybranych wielkości spalanego paliwa. Zasygnalizowano też aspekty ekologiczne i techniczne związane z energetycznym wykorzystaniem słomy do pozyskiwania ciepła.W POLSCE istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał biomasy, którego istotnym składnikiem jest słoma. Większość nadwyżek słomy spalana jest na polach, co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego: wyjaławia glebę, niszczy owady, gady i małe ssaki, a także jest przyczyną powstania wielu pożarów. Z kolei, Polska jest zobowiązania do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Z zobowiązań tych można po części się wywiązać przez stosowanie na szerszą skalę biomasy w indywidualnych lub lokalnych systemach ciepłowniczych. Można to osiągnąć przez opracowanie konstrukcji i wprowadzenie na rynek jednostek efektywnie spalających biomasę. Możliwe to jest także przez opracowanie efektywniejszych sposobów spalania dla istniejących i pracujących u użytkowników jednostek. Słoma to produkt uboczny produkcji roślinnej. Słomę wykorzystuje się jako ściółkę i pokarm w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Produkcja słomy w Polsce to ok. 25 milionów ton, z których 10-12 mln ton może być przeznaczone na cele energetyczne [1]. W Polsce przeważają gospodarstwa rolne o niewielkiej powierzchni, chociaż istnieje duże zróżnicowanie powierzchni: od gospodarstw hektarowych do kilkutysięczno hektarowych. Wielu właścicieli gospodarstw rolnych tylko część dochodów uzyskuje z działalności rolniczej i musi się utrzymywać z różnych źródeł. A więc, konieczne jest poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodów, jednak proces ten powinien następować sukcesywnie, z zachowaniem strukt[...]

Comparative studies of the electrochemical behaviour of Me|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Me|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Me|Zr0.84Y0.16O1.9 systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes DOI:10.15199/28.2017.2.1


  Electrochemical measurements were performed with applied potential of -0.05 to -0.7 V at 700°C. An increase in absolute current was observed in chronoamperometric curves during long-term negative polarisation from -0.3 to -0.7 V for an Ag quasi-point electrode in Ag|E, E = Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3; Ce0.8Gd0.2O1.9, or Zr0.84Y0.16O1.9 systems. Decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp for Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Ce0.8Gd0.2O1.9, and Zr0.84Y0.16O1.9 systems were determined by means of electrochemical impedance spectroscopy in analogous conditions. Confocal or scanning electron microscopy observation confirmed the migration of silver particles onto ceramic electrolytes under long-term negative polarisation. A silver deposit was found near the site of direct contact of the Ag electrode with the surface of the Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 electrolyte. An expansion of the reaction zone in the Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system is the main reason for the increase in absolute current values. A similar electrochemical response was found in the case of zirconia or ceria-based solid electrolytes with Ag quasi-point electrodes. The effect of the chemical composition and physicochemical properties of ceramic electrolytes and applied negative potential on electrochemical response in Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Au|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Au|Zr0.84Y0.16O1.9 systems was recorded. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, during negative polarisation with an applied potential in the range from -0.05 to -0.3 V, a small increase in absolute current values was observed on the chronoamperometric curves. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp were noticed vs applied potential. Key words: ceramic proton ion conductor, BaCe0.9Y0.1O3, point-electrode, intermediate temperature solid oxide electrolyte, oxygen reduction process.1. INTRODUCTION The [...]

 Strona 1