Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Roszkowsk"

Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych DOI:10.15199/33.2018.10.35


  Silosy to budowle (lub części budowli) przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów sypkich, np. produktów mącznych, strączkowych, cukru, węgla, wapna, cementu, nawozów sztucznych itp. Wyróżnia się silosy wolnostojące (komory koliste, kwadratowe, sześcienne) lub zgrupowane (baterie silosowe). W przypadku silosów przeznaczonych na potrzeby rolnicze komory mają najczęściej kształt kolisty i wykonuje się je z blachy płaskiej lub falistej (rysunek). Zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [9]: Budowle rolnicze powinny być zabezpieczone przed pożarem lub wybuchem, w szczególności przez zapewnienie nośności ogniowej konstrukcji przez założony czas, przy czym dla konstrukcji nośnej zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, silosów na kiszonki oraz silosów na zboże i pasze wyniesionych ponad ziemię należy zapewnić klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. Klasa R30 w tym przypadku oznacza zapewnienie nośności w warunkach pożarowych przez co najmniej 30 min przy oddziaływaniu temperatury od środka lub od zewnątrz konstrukcji. Rodzaje zagrożeń pożarowych W silosach można zidentyfikować następujące rodzaje zagrożeń pożarowych ze względu na źródło zapłonu: ● z zewnętrznego źródła - zagrożenie oddziałuje na silos od strony zewnętrznej (bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie silosu awarią); pożar łatwy do wykrycia; ● od składowanego materiału - zagrożenie oddziałuje na silos od strony wewnętrznej (bezpośrednie zagrożenie awarii silosu); pożar pomimo wprowadzenia środków zaradczych może być trudny do wykrycia. Zewnętrzne źródła pożaru to najczęściej: BUDOWNICTWO OGÓLNE - BUDOWNICTWO OGÓLNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2018 (nr 554) 113 INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 1) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych *) Adres do koresp[...]

 Strona 1