Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Sadłowski"

Studies on complexation of urea in production of urea-superphosphate fertilizer Badania wiązania mocznika w procesie otrzymywania nawozów mocznikowo-superfosfatowych DOI:10.15199/62.2016.1.20


  Urea additive compds. with superphosphate pulp components (Ca(H2PO4)2·H2O and CaSO4·nH2O, where n = 0-2), were prepd. The exps. were carried out (i) by milling urea with a dry superphosphate fertilizer in a lab. mortar grinder or (ii) by urea addn. to the reactor after phosphate rock decompn. with H2SO4 or H3PO4. The phase compn. of products was studied by X-ray powder diffraction method. Ca(H2PO4)2·H2O was more reactive than CaSO4·2H2O and CaSO4·0.5H2O in the urea complexation. The reactivity of anhyd. CaSO4 towards urea was not obsd. in any expt. Badano zdolność mocznika do tworzenia połączeń addycyjnych ze składnikami pulp superfosfatowych, takimi jak CaSO4·nH2O (gdzie n = 0-2) i Ca(H2PO4)2·H2O. Reakcje prowadzono ucierając wysuszony nawóz superfosfatowy z mocznikiem w młynie moździerzowym lub dodając mocznik do reaktora rozkładu fosforytu kwasami (H2SO4 lub H3PO4). Skład fazowy produktów badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, że najłatwiej przebiega reakcja mocznika z Ca(H2PO4)2·H2O, a w dalszej kolejności z CaSO4·2H2O i CaSO4·0,5H2O. W żadnym z prowadzonych doświadczeń nie zaobserwowano reaktywności mocznika z bezwodnym CaSO4. Addycyjne połączenia mocznika z solami nieorganicznymi są pożądane z nawozowego punktu widzenia. Pozwalają one ograniczyć wymywanie mocznika z gleby 2,7-4 razy w porównaniu z wolnym mocznikiem1). Addukt mocznika z siarczanem(VI) wapnia jest stosowany jako nawóz azotowo-siarkowo-wapniowy2), jest także jednym ze składników superfosfatu mocznikowego (USP) otrzymywanego np. wg patentu francuskiej firmy Grande Paroisse3), lub od niedawna, także wg krajowego patentu, opracowanego przez INS Puławy4). Nawozy otrzymywane wg tych technologii powstają w wyniku rozkładu fosforytów wyłącznie kwasem siarkowym(VI). Własne badania rentgenowskie produktów rozkładu fosforytu tym kwasem w obecności mocznika wykazały występowanie, obok szeroko opisywa[...]

Preparation and use of modified aluminum phosphates as pigments for corrosion protection of steel Preparatyka i zastosowanie modyfikowanych fosforanów(V) glinu jako pigmentów w ochronie stali przed korozją DOI:10.12916/przemchem.2014.787


  Eight NH4 +, Mo5+, and Ca2+-modified Al phosphates were prepd. by the reaction of (NH4)2HPO4, H3PO4, CaCO3, (NH4)6 Mo7O24·4H2O, aq. NH4OH soln. (concn. 25% by mass) with fresh Al(OH)3 in glass or microwave reactor (pH 4-8, time 25-30 min) and studied for chem. and phase compn. The aq. exts. of the phosphates were used as corrosive medium for studying the C steel corrosion resistance by potentiometry. The AlPO4, CaHPO4 and CaCO3 phasescontg. phosphates showed the highest effectiveness in corrosion protection. Porównano fizykochemiczne właściwości modyfikowanych fosforanów(V) glinu otrzymanych metodą strąceniową w warunkach konwencjonalnych i z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Określono skład fazowy i właściwości fizykochemiczne uzyskanych fosforanów oraz efektywność antykorozyjną ich ekstraktów (w wodnym roztworze chlorku sodu) względem stali węglowej. Skuteczność działania otrzymanych fosforanów(V) jako inhibitorów korozji oceniono, stosując metodę polaryzacji potencjodynamicznej.Inhibitory korozji współdziałają ze spoiwami farb, poprawiając ich właściwości barierowe m.in. przez zwiększenie adhezji1). W dostępnych patentach i literaturze naukowej właściwości inhibitujące korozję przypisuje się wielu związkom. Do niedawna ze względu na dobre właściwości antykorozyjne najczęściej stosowanym inhibitorem był chromian(VI) cynku2, 3). Względy środowiskowe spowodowały, że związek ten nie jest już stosowany4-6). Spośród pigmentów fosforanowych najczęściej stosowanym pigmentem antykorozyjnym jest fosforan( V) cynku, jednak wykazuje on gorsze właściwości antykorozyjne niż chromian(VI) cynku7). Nadal poszukuje się nowych nietoksycznych pigmentów antykorozyjnych, które byłyby przyjazne dla środowiska i mogłyby definitywnie zastąpić związki chromu8). Wszystkie handlowe pigmenty inhibitujące korozję należą do kilku grup nieorganicznych soli o ogólnym wzorze Am n+Bn m- lub Am n+Bn-z m-OHz -, w którym n i m są równ[...]

 Strona 1