Wyniki 1-10 spośród 46 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Sochacki"

Czy notowania budowlanych indeksów giełdowych odzwierciedlają faktyczną sytuację w budownictwie?


  W2011 r. zrealizowana produkcja budowlana w Polsce osiągnęła najwyższy historyczny poziom. Jak ocenia PAB-PCR&F Institute - PolskaAgencja Badawcza Budownictwa, łącznawartość polskiego rynku budowlanego w ubiegłymrokuwyniosła ok. 48,4mld euro (rysunek 1). Wysoka dynamika wzrostu produkcji budowlanej była wynikiemdobrej sytuacji gospodarczej, zwiększenia zdolności inwestycyjnych inwestorów, ale przede wszystkim bardzo wysokiego zaangażowania w kontynuację wielu rozpoczętych projektów finansowanych z funduszy UE. Zgodnie z danymi szacunkowymi GUS, w ubiegłym roku w porównaniu z 2010 r. całkowita produkcja budowlana w Polsce wzrosła o ponad 12%, w tym o 14,4% w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób.Wysokiemu przyrostowi produkcji realizowanej przez firmy budowlane towarzyszył wzrost sprzedaży produktów imateriałów budowlanych o 14,4%oraz liczby zatrudnionych w budownictwie o 7,9%. Na tym tle wskaźniki giełdowych spółek związanych z budownictwem są bardzo słabe. Pod koniec 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wskaźnik WIG - BUDOW wyniósł 2445,1 pkt i był niższy o 54,7% (tabela 1) od notowanego w grudniu 2010 r. (a w stosunku do grudnia 2007 r. aż o 71,8%). W tym samym czasie WIG -DEWELwyniósł 1319,9 pkt ibyłniższy o 51,3%od notowanegowgrudniu 2009 r. (awstosunku do grudnia 2007 r. o 72,5%). Tak duży spadek budowlanych indeksów giełdowych nie wynikał z aktualnego stanu polskiego budownictwa i pogorszenia kondycji giełdowych spółek budowlanych, lecz ze spekulacyjnego charakteru notowań giełdowych będących pod silnym negatywnym wpływem turbulencji na światowych, głównie europejskich, rynkach finansowych. Niedopasowanie kształtowania się tendencji w zakresie poziomów budowlanych indeksów giełdowych do realnej sytuacji na rynku budowlanym obserwujemy już od 2008 r., czyliwybuchu światowego kryzysu finansowego oraz baniek spekulacyjnych na rynkach nieruchomości (rysunek 2). W [...]

Słabe wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w 2012 r.


  Alarmujące informacje prasowe o bardzo złej sytuacji przedsiębiorstwbudowlanychw2012 r.warto skonfrontować z danymi produkcyjnymi i finansowymi przedsiębiorstw, wktórych liczba pracującychwynosi 10 iwięcej osób, podawanymi przezGUS. Ich porównanie pozwala bowiem na racjonalną ocenę sytuacji w kontekście panikarskich tytułów goszczących na forach prasy codziennej oraz w Internecie. Wiele negatywnych wypowiedzi i ocen na ten temat tworzy czarny pijar wokół budownictwa z wieloma ujemnymi skutkami, w tym osłabieniem pozycji firm budowlanych na rynku zleceń i zamówień budowlanych oraz jako partnera w negocjacjach z sektorem finansowym w sprawie pozyskiwania środków obrotowych i kredytowych. Warto zatem na wstępie odnotować, że w 2012 r., po 8 latach od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, poziomprodukcji budowlanej uległ prawie podwojeniu, gdyż w I półroczu 2012 r. poziom produkcji ogółem był wyższy o 89% od uzyskanego w I półroczu 2005 r., wartość budownictwa i[...]

Wzrost wartości zamówień publicznych na roboty budowlane w trzecim kwartale 2013 roku


  Po przejściowym okresie spadku wartości zamówień w 2012 r. i na początku 2013 r.Monitoring Rynku Zamówień Publicznych na roboty budowlane w Polsce prowadzony przez PAB-PCR&F Institute wskazuje dynamiczny wzrost (rysunek 1) od połowy, a szczególnie w trzecim kwartale 2013 r. W okresie trzech kwartałów br. opublikowano w BZP 128 664 ogłoszenia o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu, tj. o 1,2%więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. (126 556 ogłoszeń). Przeważały w nich przetargi na dostawy (34,58%), a następnie usługi (33,64%) i roboty budowlane (31,78%). W ciągu 9 miesięcy 2013 r. ogłoszono w BZP (zamówienia powyżej 14 000 euro, ale poniżej progów UE) 34 771 zamówień (przed rokiem 36 063) na roboty b[...]

W 2013 r. europejski rynek budowlany sięgnął dna


  Zdanych EUROCONSTRUCT-u1 wynika, że budownictwo europejskie zanotowało w 2013 r. najniższy poziom rozwoju, natomiast od 2014 r. produkcja budowlana ponownie zacznie rosnąć, choć w bardzo wolnym tempie (rysunek 1).Wczerwcu 2013 r. eksperci budownictwa z organizacji EUROCONSTRUCT przewidywali spadek aktywności budowlanej o 2% w 2013 r., ale pół roku później zrewidowali swoje prognozy do -4,7%. Porównanie z poprzednimi prognozami z Kopenhagi (czerwiec 2013 r.) nie wykazuje istotnych zmian. W związku z tym można stwierdzić, że sytuacja na rynku budowlanym ulega stabilizacji, a do prognoz nanoszone są tylko drobne korekty. Ta prawidłowość dotyczy budownictwa we wszystkich krajach Euroconstructu, przede wszystkimw Europie Zachodniej, a rynek ten stanowi 95% europejskiego rynku budowlanego.Sytuacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest inna i daleka od stabilizacji, dlatego też ryzyko i zmienność prognoz dotyczących rozwoju budownictwa jest w tym regionie większa. Przykładem są duże korekty prognoz roc[...]

Wzrost liczby i wartości zamówień publicznych oraz przetargów na roboty budowlane w I kwartale 2014 roku


  Wokresie pierwszego kwartału 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) opublikowano 88 775 ogłoszeń, a więc o 2%więcej od liczby opublikowanych w analogicznym okresie 2013 r. (87 341), w tym 37 936 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu, tj. o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. (opublikowanowówczas 36 033 ogłoszenia).Wogłoszeniach o zamówieniach przeważały przetargi na dostawy 39,02% (przed rokiem 40,66%), a następnie usługi 35,02% (przed rokiem 36,15%) i roboty budowlane 25,58% (przed rokiem 23,19%). 98,95% z 37 936 postępowań prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony - 0,55%, negocjacje z ogłoszeniem - 0,08%, dialog konkurencyjny - 0,02%, licytacja elektroniczna - 0,3%, konkurs - 0,1%. W ramach systemu zamówień publicznych w ciągu 3 miesięcy 2014 r. w BZP (zamówienia powyżej 14 000 euro, ale poniżej progów UE) opublikowano 5 706 (przed rokiem 5 357) ogłoszeń o udzielonych zamówieniach na roboty budowlane o łącznej wartości 4,5mld zł (przed rokiem4,2mld zł), czyli o 6%większą liczbę zamówień oraz o 6,5% wyższą ich wartość. Roboty budowlane zlecane w trybie przetargowym ze środków publicznych osiągnęły najwyższą wartość kontraktowania w pierwszym kwartale 2010 r., w którym udzielono zamówień na wykonawstwo robót budowlanych o łącznej wartości 7,4 mld zł, tj. o 75% więcej niż w pierwszym kwartale 2014 r. (rysunek 1). Wp[...]

Umacnia się europejski rynek budowlany

Czytaj za darmo! »

Wczerwcu 2014 r. odbyła się w Oslo 77. konferencja EUROCONSTRUCT - organizacji prowadzącej badania i analizy dotyczące przemysłu budowlanego, zrzeszającej 19 krajów europejskich. Zorganizowana została przez partnera norweskiego ROGNOSESENTERET AS. Konferencja składała się z dwóch sesji. Jedna dotyczyła sytuacji na europejskich rynkach budowlanychwlatach 2013 - 2016, a podczas drugiej przedstawiono, jak krajobraz polityczny Europy zmienia się na naszych oczach oraz politykę i koncepcje osiągnięcia poziomu zero energii w budynkach europejskich. Raport E[...]

Wzrost rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w okresie trzech kwartałów 2014 roku DOI:10.15199/33.2014.12.21


  Po ponad dwóch latach spadków, w 2014 r. zanotowano istotne zwiększenie budowlanych inwestycji publicznych, do czego przyczynił się przede wszystkimwzrost, współfinansowanych ze środków UE, wydatków jednostek samorządu terytorialnego na infrastrukturę transportową. Ten pozytywny trend wynika m.in. z potrzeby pełnego wykorzystania funduszy z bieżącej perspektywy finansowej UE (2007 - 2013). Monitoring rynku zamówień publicznych na roboty budowlane prowadzony przez PAB-PCR&F Institute wskazuje, że w najbliższych kwartałach ten trend się utrzyma. Pomimo obserwowanegowkrajuwciągu trzech kwartałów 2014 r. spadku łącznej liczby ogłoszonych w BZP (zamówienia powyżej 14 tys. euro, ale poniżej progów UE) zamówień publicznych, wzrosła liczba i wartość zamówień na roboty budowlane (rysunek 1).Wciągu 9miesięcy 2014 r. ogłoszono 35 723 (przed rokiem34 771) zamówienia na roboty budowlane o łącznej wartości 23,2 mld zł (przed rokiem 21,4 mld zł), czyli o 2,7%większą liczbę zamówień i 8,4% większą ich wartość niż w analogicznym okresie 2013 r. Wciągu 9miesięcy 2014 r.wBZPopublikowano 41 827 wezwań do składania ofert na roboty budowlane, z tego 41 436 w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99%łącznej liczby wszczętych postępowań. W trybie przetargu ograniczonego ogłoszono 214wez[...]

Obecny stan i prognozy rozwoju europejskiego rynku budowlanego DOI:10.15199/33.2015.01.20


  20 listopada 2014 r. odbyła się w Mediolanie 78. konferencja EUROCONSTRUCT, zorganizowana przez CRESME RESEARCH - włoskiego partnera organizacji. Konferencja składała się z dwóch sesji: poranna koncentrowała się na omówieniu prognozy dotyczącej europejskich rynków budowlanych w latach 2014 - 2017. Ekonomiści Euroconstructu przyjrzeli się konsekwencjom ostatnich zmian makroekonomicznych i sytuacji finansowej na świecie oraz uaktualnili swoje analizy. Zaprezentowali również możliwe scenariusze rozwoju europejskiego budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, o przeznaczeniu biznesowym oraz infrastrukturalnego. Podczas sesji popołudniowej przedstawione zostały tematy takie jak: (R)ewolucja w budownictwie; strategie rozwoju; innowacje i polityka budowlana; nowe kierunki rozwoju budownictwa. Raport Euroconstructu zaprezentowany wMedio[...]

Wielkość i struktura budownictwa przemysłowego w Polsce DOI:10.15199/33.2015.02.07


  r. Budownictwo przemysłowe - TEMAT WYDANIA www.materialybudowalne.info.pl ISSN 0137-2971 2 ’2015 (nr 510) Wielkość i struktura budownictwa przemysłowego w Polsce mgr Mariusz Sochacki1) DOI: 10.15199/33.2015.02.07 1) PAB-PCR & F Institute; e-mail: sochacki@pab.waw.pl Rys. 1. Nakłady [mln zł] na budynki i budowle w przemyśle w Polsce w latach 2010 - 2013, wg sekcji przemysłu Źródło: PAB-PCR&F Institute Rys. 2. Struktura produkcji budowlanej w przemyśle w Pol[...]

 Strona 1  Następna strona »