Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka STOLARCZYK"

Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu DOI:10.15199/48.2018.06.12

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie linii opóźniającej z akustyczną falą powierzchniową (AFP) jako metody umożliwiającej wykrywanie bardzo małych koncentracji związków chemicznych w mieszaninach gazowych, jest przykładem interdyscyplinarności współczesnej nauki i techniki. Istotą jest tutaj poszukiwanie nowych materiałów wrażliwych na obecność danej substancji np. w powietrzu, a także rozwój technologii cienkowarstwowych umożliwiający wytwarzanie warstw i struktur sensorowych na piezoelektrycznych modułach z AFP, których podstawowymi elementami są tzw. przetworniki międzypalczaste [1]. Zminiaturyzowanie tych przetworników przełożyło się na znaczne zwiększenie częstotliwości działania czujników z AFP. Obecnie częstotliwości pracy takich czujników znajdują się w przedziale od pojedynczych MHz aż do kilku GHz. Osiągnięto w ten sposób istotne zwiększenie tzw. czułości masowej w zakresie bezwzględnym, tzn. większe zmiany częstotliwości dla tej samej koncentracji substancji podlegającej detekcji i tych samych pozostałych parametrach (warstwa sensorowa, temperatura oddziaływania, parametry otoczenia, itd.) [2,3]. Miniaturyzacja czujnika wymaga jednakże budowy bardziej skomplikowanych czy zaawansowanych technicznie urządzeń elektronicznych, umożliwiających uzyskanie mierzalnych sygnałów pomiarowych. Obecnie moduły z AFP produkowane są przez wiele firm jako filtry wąskopasmowe np. do telefonii komórkowej i dostępne są w handlu, natomiast układ badawczy i pomiarowy dla detekcji gazowej należy zaprojektować i opracować samodzielnie [4,5]. W czujnikach gazowych z AFP mechanizm wykrywania koncentracji badanego gazu lub par związku chemicznego polega na oddziaływaniu jego cząsteczek z odpowiednio dobraną, wrażliwą na jego obecność sensorową warstwą aktywną. Procesy oddziaływania pomiędzy cząsteczkami gazu i warstwy to zjawiska kinetyczne głównie sorpcja (w objętości) i adsorpcja (na powierzchni), wynikające z pułapkowania cząsteczki w warstwie lub na jej [...]

Wpływ parametrów procesu współosadzania elektrochemicznego na jakość otrzymanych kompozytów Co-nanoC DOI:10.15199/62.2019.2.17


  Kompozyty tworzone są w celu uzyskania właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych, jakich nie posiada żaden tradycyjny, znany materiał. W praktyce mogą one wykazywać wysoką twardość oraz dużą wytrzymałość mechaniczną, zwiększoną przewodność cieplną lub przewodność elektryczną1). Wybór składników materiału kompozytowego zależy przeważnie od przeznaczenia materiału i jego przyszłego zastosowania. Podczas otrzymywania materiałów kompozytowych należy wziąć pod uwagę właściwości poszczególnych komponentów i możliwe interakcje między nimi2, 3). Istnieje wiele metod otrzymywania kompozytów na matrycy metalowej. Ich wytwarzanie można podzielić na procesy przebiegające w fazie ciekłej, stałej oraz gazowej. Jedną z metod otrzymywania materiałów kompozytowych jest współosadzanie elektrochemiczne. Odnosi się ono do procesu polegającego na wzroście warstwy, która tworzy się na materiale podłoża (najczęściej na metalu) w wyniku elektrochemicznej redukcji jonów osadzanego metalu, znajdującego się w roztworze elektrolitu. Zabudowywanie cząstek inertnych w metalowej matrycy, w trakcie osadzania elektrochemicznego, jest dobrą alternatywną dla innych technik otrzymywania materiałów kompozytowych, szczególnie Politechnika Śląska, Gliwice The impact of electrochemical co-deposition parameters on the quality of Co-nanoC composites Wpływ parametrów procesu współosadzania elektrochemicznego na jakość otrzymanych kompozytów Co-nanoC DOI: 10.15199/62.2019.2.17 Mgr inż. Weronika URBAŃCZYK w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest technologiem w firmie Multi-tech Sp. z o.o. zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Specjalność - przetwórstwo tworzyw sztucznych. Mgr inż. Ewelina URBAŃCZYK w roku 2014 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Chemii, Nieorganicznej Analitycznej i Elektrochemii tej uczelni. S[...]

 Strona 1