Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Juliusz PERKOWSKI"

Comparison of phenolic acid contents in various wheat genotypes Porównanie profilu kwasów fenolowych w różnych genotypach pszenicy DOI:10.12916/przemchem.2014.2274


  Fourty-five winter wheat genotypes of various origin were studied for contents of ferulic, vanillic, syringic and p-coumaric acids and vanillin. The ferulic acid content mean was the highest (1119 mikro g/g, p-coumaric acid was characterized by a lower mean concentration (47,5 miro g/g), while the lowest and the vanillin mean content was the lowest (4,5 mikro g/g). Dendrograms for particular genotypes of Polish and European winter wheat seeds and a heatmap were developed. Przedstawiono wyniki badań zawartości kwasu ferulowego, wanilinowego, syrynginowego i pkumarynowego oraz waniliny w 45 próbach ziarna pszenicy ozimej należących do różnych genotypów. Stwierdzono, że spośród analizowanych kwasów w każdej próbie w najwyższym stężeniu znajdował się kwas ferulowy, a jego średnie stężenie wynosiło 1119 mikro g/g, drugim w kolejności pod względem zawartości był kwas p-kumarynowy (47,5 mikro g/g), najniższe stężenie stwierdzono dla waniliny i wynosiło ono średnio 4,5 mikro g/g. Zboża stanowią podstawę piramidy żywieniowej człowieka, w związku z tym zasadnym jest fakt skrupulatnej kontroli jakości surowców. Stopień ich narażenia na skażenie mikrobiologiczne i chemiczne jest wysoki i możliwy na każdym etapie procesu przetwórstwa. Wśród chorób zbóż istotną rolę odgrywają choroby o etiologii grzy-bowej. Fuzarioza kłosów uznawana jest za jedną z najgroźniejszych chorób pszenicy. Spośród kilkunastu gatunków nekrotroficznych patogenów rodzaju Fusarium najczęściej opisywane są F. graminearum, F. culmorum, F. poae, F. avenaceum i F. sporotrichioides. Grzyby mikroskopowe odpowiedzialne są m.in. za pogorszenie wartości technologicznej ziarna. Największe zagrożenie stanowią jednak produkowane przez grzyby mikroskopowe mikotoksyny. Są one drugorzędowymi metabolitami wtórnymi wykazującymi toksyczne działanie w stosunku zarówno do ludzi, jak i zwierząt. W Polsce fuzarioza kłosa nie jest zaliczana do chorób mających ekonomiczne znaczenie w ob[...]

Wheat grain contaminated by microscopic fungi as a source of phenolic acids for potential application in the pharmaceutical industry Zanieczyszczone grzybami mikroskopowymi ziarno pszenicy jako źródło kwasów fenolowych o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym DOI:10.15199/62.2016.6.31


  Selected phenolic acids were detd. in grains of 11 genotypes of winter wheat. The grains were divided into a waste fraction (≤ 2.2 mm) and a std. one (>2.2mm). The smaller grains showed a significantly higher concns. of the phenolic acids. The concns. of trans-cinnamic acid and ferulic acid in the waste fraction were resp. more than 9-fold and 4-fold higher than in the std. fraction. Przeprowadzono analizę zawartości wybranych kwasów fenolowych w ziarnie 11 genotypów pszenicy ozimej. Ziarno podzielono na frakcję odpadową (≤ 2,2 mm) oraz frakcję standaryzowaną (> 2,2 mm). Mniejsze ziarno cechowało się istotnie większym stężeniem kwasów fenolowych. Największą różnicę pomiędzy badanymi frakcjami ziarna zaobserwowano dla kwasu t-cynamonowego, którego zawartość była ponad 9-krotnie większa we frakcji odpadowej niż we frakcji standaryzowanej. Dla kwasu ferulowego różnica między jego stężeniem w próbach odpadowych była ponad 4-krotnie większa niż w próbach standaryzowanych. Wysoka zawartość kwasów fenolowych w drobnych ziarniakach traktowanych jako produkt odpadowy w przemyśle młynarskim klasyfikuje je jako surowiec do pozyskiwania związków biologicznie czynnych. Znaczny wzrost zainteresowania związkami bioaktywnymi jest ściśle związany z potencjalnymi możliwościami wykorzystania ich jako środków dodawanych do żywności, wyrobów kosmetycznych lub farmaceutycznych. Pojęcie "substancje bioaktywne" oznacza wszelkie komponenty zawierające substancje lecznicze i odżywcze, które zazwyczaj występują w roślinach w małych ilościach1). Wśród nich istotną funkcję pełnią związki pochodzenia roślinnego wykazujące właściwości przeciwutleniające. Należą do nich m.in. kwasy fenolowe2). W świecie roślin powszechnie występują hydroksylowe pochodne kwasu benzoesowego oraz kwasu cynamonowego. Do grupy kwasów hydroksybenzoesowych należą kwasy galusowy, p-hydroksybenzoesowy, protokatechowy, wanilinowy i syryngowy, a do kwasów hydroksycyna[...]

Kwas ferulowy. Właściwości, oznaczanie i zastosowanie w przemyśle kosmetycznym DOI:10.15199/62.2017.10.7


  Wzrastające zainteresowanie związkami bioaktywnymi jest związane z możliwością wykorzystania ich w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Dotyczy to również takich gałęzi medycyny, jak dietetyka, dermatologia oraz medycyna estetyczna (rys. 1). Substancje bioaktywne należą do podstawowych składników odżywczych lub nieodżywczych występujących naturalnie w surowcu roślinnym i mogą one wzmacniać, osłabiać lub modyfikować funkcje fizjologiczne i metaboliczne organizmu1). Substancje te występują w roślinach w niewielkich ilościach, a spośród nich znaczną grupę stanowią związki fenolowe, do których należą m.in. kwasy fenolowe, flawonoidy i taniny. Wśród kwasów fenolowych jednym z najistotniejszych, mającym podstawowe znaczenie jest kwas ferulowy2).Kwas ferulowy (rys. 1) jest organicznym związkiem chemicznym, będącym pochodną kwasu cynamonowego. Należy on do grupy kwasów fenolowych. Właściwości chemiczne kwasu ferulowego przedstawiono w tabeli 1. Wykazuje on działanie przeciwutleniające, wynikające ze zdolności do tworzenia stabilnych rodników fenoksylowych w pozycji para (rys. 2). Dezaktywacja wolnych rodników następuje poprzez przekazanie elektronów przyłączanych przez wolne rodniki5). Cechą charakterystyczną jest możliwość pełnienia roli donorów atomów wodoru, redukując poprzez to działanie wolnych rodników6). W rezultacie wolny kwas ferulowy będący przeciwutleniaczem pierwotnym może chronić przed procesami autooksydacji, co następuje poprzez 96/10(2017) 2071 Dr Danuta KURASIAK-POPOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 2077. Prof. dr hab. Juliusz PERKOWSKI w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest profesorem w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalność - technologia żywności i żywienia człowieka. wyłapywanie wolnych rodników. Obok tej cechy kwas ferulowy wraz z pocho[...]

 Strona 1