Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Orłowicz"

Metodyka i wyniki badań doświadczalnych ceglanych nadproży łukowych


  Wistniejących budynkach murowych dość często występują uszkodzenia ceglanych nadproży łukowych w postaci spękań lub wypadania cegieł. Spękania są skutkiem przeciążenia, nierównomiernego osiadania podłoża, oddziaływań dynamicznych itp. Wypadanie cegieł z łuków może być skutkiem powstania nadmiernych naprężeń rozciągających, zwietrzenia zaprawy lub oddziaływań dynamicznych, np. ruchu pojazdów. W efekcie, łuk ceglany praktycznie jest wyłączony z pracy, a rolę nadproża spełnia mur nad łukiem (fotografia 1). Mechanizmy uszkodzeń, zwłaszcza morfologia spękań nadproży łukowych, zostały szczegółowo omówione w pracach [1, 2, 3]. Badania W celu rozpoznania mechanizmu zniszczenia nadproży łukowych przeprowadzono badania namodelach wykonanych z cegły pełnej ceramicznej o średniej wytrzymałości na ściskanie 107,6 MPa na zaprawie o średniej wytrzymałości na ściskanie 8,0 MPa (rysunek 1). Wytrzymałość muru na ściskanie określona na standardowych próbkach o wymiarach 50 x 50 x 12 cm wynosiła 26,8 MPa. Nadproża łukowe obciążono siłą skupioną jak na rysunku 1. Siła P symulowała reakcje belek stropowych, które w rzeczywistości mogą być oparte w środku rozpiętości łuku albo w dowolnej [...]

Niekonwencjonalne sposoby określania wytrzymałości cegły i zaprawy w istniejących murach


  Poznanie cech mechanicznych muru jakomateriału dwuskładnikowego (elementu murowego i zaprawy) jest zagadnieniem najważniejszym i najtrudniejszym przy określeniu jego rzeczywistejwytrzymałości. Wytrzymałość muru można określić w sposób pośredni na podstawie badań poszczególnych jego składników. Potrzebne jest wówczas przeprowadzenie odpowiedniej liczby testów do określeniawspółczynnikówkorelacjimiędzywytrzymałością zaprawy i cegły zbadaną różnymi metodami a badaniami normowymi. Poza tym należy brać pod uwagę inne czynniki wpływające na wytrzymałość zaprawy, np. jej zwietrzenie, degradację, czyli właściwości "nabyte" w okresiewieloletniej eksploatacji.Problempolega na zróżnicowaniu wytrzymałości i odkształcalności zapraworaz różnorodności elementów murowych stosowanych w różnych okresach wznoszenia budynków. Stare budynki wykonywano głównie z cegły ceramicznej na zaprawach wapiennych, a nawet glinianych. Dotychczas nie ma uniwersalnych i precyzyjnych metod, dotyczących określenia ich cech fizycznych imechanicznych. Zastosowaniemetod normowych nie zawsze jest możliwe ze względu na uciążliwośćwyizolowania cegły i zaprawy z istniejącego muru.Wzwiązku z tym mogą być stosowane inne metody szczegółowo omówione w pracach [1, 2, 3, 4]. Kluczową sprawą jest reprezentatywność uzys[...]

Nośność belek drewnianych po wieloletniej eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.11.28


  W artykule przedstawionomodel obliczeniowy redystrybucji naprężeń normalnych z uwzględnieniem liniowej teorii pełzania w drewnianych belkach eksploatowanych przez wiele lat. W celu określenia stanu naprężeń i odkształceń belek w dowolnej chwili, zastosowano metodę dyskretyzacji kontinuum przestrzenno-czasowego. Wykorzystując przedstawiony w artykule algorytmuwzględniający długotrwały czas obciążenia i nierównomierny rozkład wilgotności, można dowieść, że naprężenie normalne w przekroju zmniejsza się w strefach przypowierzchniowych belki, a zwiększa w strefach rdzeniowych. Jest to korzystna redystrybucja, biorąc pod uwagę rozkład wytrzymałości drewna w przekroju po wieloletniej eksploatacji (określony on został eksperymentalnie w przypadku belek stropodachowych po 140-letniej eksploatacji). Słowa kluczowe: redystrybucja naprężeń normalnych, belki drewniane, spadek wytrzymałości drewna.Elementy drewniane więźb dachowych i płaskich przekryć przy niewłaściwym użytkowaniu ulegają przyspieszonemu zużyciu technicznemu, objawiającemu się w postaci zmurszałości lub gnicia. Stopień degradacji drewna w najbardziej wytężonych przypowierzchniowych obszarach przekrojów może się znacznie różnić zarówno w przypadku poszczególnych elementów, jak i na ich długości. Należy nadmienić, że procesy destrukcyjne powodują zwiększenie kruchości drewna, co może prowadzić do je[...]

Nośność i naprawa niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych DOI:10.15199/33.2016.12.17


  Wartykule zamieszczonomożliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścianmurowych budynkówzabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstrukcji niejednorodnych z zastosowaniem różnego rodzaju iniektów. Słowa kluczowe: naprawa konstrukcjimurowych, ściany niejednorodne, budynki zabytkowe, iniekty.Wśród murów zabytkowych budynków murowych spotykane są ściany niejednorodne składające się z ceglanychwarstwlicowych grubości 12 ÷ 25 cm iwarstwywewnętrznejwypełniającej z kamienia polowego, głazów lub cegły. Zwykle mury te wykonywano na zaprawie wapiennej lub glinianej, a przewiązaniewarstw licowych z warstwą wewnętrzną osiągano za pomocą cegły główkowej, tzw. sięgaczy (fotografia 1). W takich ścianach nośność na ściskanie i sztywność warstw licowych jest zwyklewiększa niżwarstwywewnętrznej. W związku z tym rozkład obciążenia pionowego w przekrojach poziomych jest nierównomierny i proporcjonalny do sztywności warstw (warstwy licowe są bardziej wytężone niż warstwa wewnętrzna). Podczas renowacji i naprawy omawianych ścian podstawowy problem stanowi oszacowanie ich nośności na ściskanie. Wtymcelu należy znaćwartośćwytrzymałości i odkształcalności warstw licowych i warstwy wewnętrznej muru. Dane te mogą być ustalone jedynie podczas badań mechanicznych [2], najlepiej wykonywanych in situ [4]. W przypadku murów jednorodnych może zostać zastosowana metoda przy użyciu poduszek ciśnieniowych flat jack. Polega ona na tym, że nawstępie ustala się punkty pomiarowe i odległość pomiędzy nimi, a następnie usuwa spoinę wsporną za pomocą piły na głębokość nie mniejszą niż 2/3 grubości muru, co powoduje lokalne odciążeniemuruwrejonie nacięć. Spoiny oddalone są od siebie o 430 - 500 mm, co odpowiada w przybliżeniu długości poduszki ciśnieniowej. Po wprowadzeniu w spoinę poduszki ci[...]

Wzmocnienie sklepień ceglanych osłabionych otworami DOI:10.15199/33.2017.11.31


  Bardzo często remontując stare budynki, należy zastosować takie nowoczesne materiały, aby spełnione zostały aktualne wymagania techniczne. W wielu przypadkach adaptacja takich obiektów obejmuje też wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych lub do umiejscowienia instalacji. Może więc nastąpić niekorzystna zmiana stanu naprężeń konstrukcji. Wszczególności dotyczy to sklepień w budynkach wzniesionych z kamienia lub cegły. Analiza wytrzymałościowa sklepień ceglanych jest złożonym zagadnieniem. Niewiele prac naukowych zostało poświęconych tej tematyce, szczególnie badaniom określającym przyczyny uszkodzeń [2, 3].Wartykule omówiono wzmacnianie zabytkowych sklepień ceglanych osłabionych otworami, które wykonano podczas renowacji na potrzeby użytkownika (fotografia). Badania Przedmiotem badań były sklepienia jednego z budynków w zabytkowymkompleksieNewHollandwPetersburgu. Budynek murowy o rzucie łukowym został wzniesiony na początku XIX w. jako obiekt gospodarczy, a po modernizacji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w [1] powinien pe[...]

Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu DOI:10.15199/33.2019.05.05


  Łukowe konstrukcje murowe znane są z czasów starożytnych jako konstrukcje nośne mostów, wiaduktów, bram wjazdowych, portali. W budownictwie mieszkaniowymi użyteczności publicznej najczęściej wykorzystywane były jako nadproża otworów okiennych i drzwiowych, dźwigające usytuowane nad nimi partie muru i stropy [1, 3]. Po wieloletniej eksploatacji niektóre z wymienionych konstrukcji uległy degradacji, uszkodzeniu lub zniszczeniu, co budzi wątpliwości dotyczące ich dalszej bezpiecznej eksploatacji. Jak wynika z doświadczenia, najczęściej występującymi objawami uszkodzeń konstrukcji łukowych są: destrukcja zaprawy murarskiej w spoinach; zniszczenie i wypadanie cegieł; zarysowania i spękania. Istotne jest to, że często wraz z łukami uszkodzeniu ulegają usytuowane nad nimi partie muru, co świadczy o ich współpracy. Fakt ten został udowodniony w badaniach przeprowadzonych na przykładzie nadproży ceglanych [4]. Ustalono, że nośność nadproży zależy od ich kształtu określającego położenie linii ciśnień w rdzeniu przekrojów. Po zniszczeniu nadproży ich pracę przejmuje powstający wtórny łuk w warstwachmuru powyżej nadproża.Wpływ wtórnego łuku zwiększa się wraz ze zwiększeniem wysokości usytuowania obciążenia nad nadprożem łukowym, np. od oddziaływania stropu.Współpraca łuku wtórnego z nadprożem łukowym powoduje wielokrotne zwiększanie jego nośno[...]

Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych DOI:10.15199/33.2018.04.09


  2b). 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2) Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: rnowak@zut.edu.pl Streszczenie. Uszkodzenia stropów odcinkowych wiążą się zazwyczaj z uszkodzeniami stalowych belek nośnych. Przyczyny uszkodzeń i sposoby naprawy tych elementów są dość dobrze opisane w literaturze technicznej. Znacznie mniej informacji można natomiast znaleźć na temat uszkodzeń ceramicznych sklepieńwstropach odcinkowych.Wartykule opisano pilotażowe badania murowanych sklepień z podłużnym i poprzecznym układem elementów murowych. Część sklepień dodatkowo wzmocniono powierzchniowo siatką z włókien szklanych, zatopionych w matrycy polimerowo-cementowej. Słowa kluczowe: stropy odcinkowe; ceramiczne sklepienia; wzmocnienie powierzchniowe. Abstract. Damage of the sectional ceilings are usually associated with damage to the supporting steel beams. The reasons for the damage and the ways to repair these elements are quite well described in the technical literature. Much less information can be found on the subject of damage to the ceramic vaults. The work describes a pilot study of brick vaults. The study covered the vaults with longitudinal and transverse layout of masonry units. Apart of the vaultswas additionally reinforcedwith a grid of glass fibers embedded in a polymer-cement matrix. Keywords: sectional ceilings; ceramic vaults; surface reinforcement. DOI: 10.15199/33.2018.04.09 Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych Test of t[...]

Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2015.04.05


  W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego.Wobu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej. Słowa kluczowe: zbrojenie muru, przyczepność zbrojenia, badania przyczepności.wy- 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,Wydział Budownictwa i Architektury 2) Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa *) Autor do korespondencji; e-mail: rnowak@zut.edu.pl Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego Adhesion of composite nets reinforcement in AAC masonry walls prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz1) mgr inż. Rafał Jaworski1) dr inż. Rafał Nowak1)*) dr hab. inż. Łukasz Drobiec2) DOI: 10.15199/33.2015.04.05 Rys. 1.Wzmocnienie powierzchniowe: a) za pomocą tynku lub betonu zbrojonego; b) laminatami FRP; c) materiałami FRCM; 1 - siatka stalowa; 2 - beton lub tynk; 3 - laminat FRP; 4 - siatka z włókien; 5 - matryca cementowa Fig. 1. Surface reinforcement: a) with plaster or the reinforced concrete; b) FRP laminates; c) with FRCM materials; 1 - steel net; 2 - concrete or plaster; 3 - FRP laminate; 4 - fibre net; 5 - cement matrix Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego.Wobu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej. Słowa kluczowe: zbrojenie muru, przyczepność zbrojenia, badania przyczepności. Abstract. In the article r[...]

Badania zbrojonych murów z betonu komórkowego obciążonych siłami skupionymi DOI:10.15199/33.2015.08.13


  W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnychmurów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia, poddanych obciążeniomskupionym. Przeanalizowano dwa przypadki położenia siły: w środku i na krawędzi modelu. Jako zbrojenie zastosowano siatki zwłókien szklanych układanewspoinachwspornych i mocowane do powierzchni bocznych muru.Wykorzystując analizy numeryczne,wykazano, że zastosowanie zbrojenia niewpływa na nośność modeli, lecz ma istotny wpływ na propagację zarysowań. Słowa kluczowe: mury z betonu komórkowego, obciążenie skupione, zbrojenie spoin wspornych, zbrojenie powierzchniowe. Abstract. The article presents the results of experimental studies of AAC masonry with and without reinforcement subjected to concentrated load. Two cases of loading force positions was tested: in the middle and on the edge of the model. As reinforcement the grid of glass fibers laid in the bad joints and fixed to the side surfaces of the masonry was used. It has been shown that the use of reinforcement does not affect the load capacity of the models, but has a significant impact on the propa[...]

Wpływ obciążenia skupionego pod kątem do spoin wspornych na wytrzymałość muru na ściskanie DOI:10.15199/33.2019.02.10


  Większość konstrukcjimurowych (ściany, filary, sklepienia) pracuje na ściskanie w poprzek spoin spornych. Wytrzymałość muru w tym kierunku określa się wytrzymałością na ściskanie elementów murowych i wytrzymałością zaprawy, co zostało ujętew[6]. Ściany usztywniające lub ściany poddane nierównomiernym deformacjom podłoża pracują na ściskanie pod kątem do spoin wspornych.Wtakich ścianach powstaje złożony stan naprężeń, gdy oś naprężeń głównych jest nachylona pod kątemzbliżonymdo 45° do płaszczyzny spoin wspornych. W tym przypadku o nośności i rysoodporności ścian decydują nie naprężenia ściskające, lecz główne naprężenia rozciągające [2, 3]. Są również przypadki gdy o nośności muru decydują wyłącznie naprężenia ściskające nachylone do płaszczyzn spoin wspornych. Dotyczy to np. stref podporowych nadproży i sklepień murowych (rysunki 1 i 2, fotografia). Kąt nachylenia linii ciśnienia w tych strefach zależy od kształtu konstrukcji, stosunku jej rozpiętości do wyniosłości i waha się w granicach 10° - 40°.Wzwiązku z tym, że wytrzymałość muru na ściskanie prostopadłe do spoinwspornych jestwiększa niż pod kątem [1, 3, 4, 5], to w strefach oparcia konstrukcji łukowych niekiedy stosowano elementy kamienne o większej wytrzymałości niż wytrzymałość muru (fotografia).Wprzypadku ich braku, w budynkach historycznych, z uwagi na zużycie techniczne muru lub zwiększenie obciążenia podczas ichmodernizacji, nośność stref podporowych konstrukcji łukowych może być niewystarczająca. Konsekwencją tego są uszkodzenia konstrukcji łukowych lub ich stref podporowych. W[4] podano wyniki badań trzech rodzajów murów wykonanych: z bloczków betonowych (pionowo drążonych - 20% i 40%); bloczków silikatowych (drążonych - 20%) oraz ceramicznych elementów drążonych (pionowo drążonych 20% i 40%) na typowych zaprawach cementowo-wapiennych. Uzyska- PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.inf[...]

 Strona 1