Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Morawski"

Smog w Polsce: szkodliwe stereotypy, niska wiedza i podwójne standardy DOI:


  NISKA EMISJA I ZWIĄZANY Z NIĄ SMOG JAKO GŁÓWNY PROBLEM JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE Nadchodzi sezon ogrzewania, w którym, jak co roku, jakość powietrza w Polsce znacznie się pogorszy. W związku z tym postanowiono opisać zagadnienie smogu z nietypowej perspektywy. W tym numerze zaprezentowano pierwszy artykuł z serii rozważań około-smogowych. Celowo prowokacyjnie opisano niektóre przyczyny powstawania smogu, bez wskazywania kolejności od najbardziej do najmniej ważnych. Chciano bowiem zwrócić uwagę na nieoczywiste aspekty tego problemu. W kolejnych publikacjach zostaną szczegółowo poruszone inne kwestie związane z tematyką smogu, a szczególnie z przeciwdziałaniem jego powstawaniu. Zostaną między innymi opisane techniki spalania, rodzaje i właściwe przygotowanie paliw oraz poruszone problemy zachowania się w trakcie smogu. SMOG - DEFINICJA Problem zanieczyszczenia powietrza, a w szczególności unoszącego się w nim smogu, jest w Polsce bardzo poważny. Zgodnie z tym co podaje Wkipedia, zanieczyszczenie środowiska to stan wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu substancji stałych, ciekłych i gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany. Nazwa smog pochodzi od połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia. Rozróżniamy dwa rodzaje smogu: czarny, zawierający pyły, dwutlenek siarki i tlenek węgla. Występuje głównie w zimie i jest ogromnym problemem w Polsce. Smog biały występuje zwykle latem, wiąże się ze zwiększonym stężeniem ozonu w atmosferze, którego obecność jest pożądana w wysokiej partii atmosfery, a nie w troposferze, którą oddychamy. Smog czarny - zwany też londyńskim - powstaje w wyniku emisji zanieczyszczeń (dym z kominów domów, elektrowni, spaliny z rur wydechowych) przy braku możliwości ich rozpraszania. Sprzyj[...]

Smog: jak z nim walczyć? DOI:


  smog i zdrowie Zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu, czyli smog, to samo zło. Zdaniem prof. Pawła Buszmana, kardiologa, prezesa zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oraz konsultanta medycznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, smog jest bardzo niebezpiecznym czynnikiem prowadzącym do chorób serca i udarów. American Heath Association uznaje smog za osobny czynnik chorób kardiologicznych, obok m.in. papierosów czy wysokiego poziomu cholesterolu w krwi. Widać wyraźną korelację pomiędzy wzrostem zanieczyszczenia powietrza a większą liczbą zawałów serca. Smog ma szczególnie niebezpieczny wpływ na dzieci, które mają mniejszą odporność. Smog wywołuje różnorodne chroniczne skutki. Ma on tym samym katastrofalny wpływ na nasze zdrowie, czego smutnym potwierdzeniem jest fakt, że w bieżącym roku doprowadził do śmierci ok. 50 tys. ludzi w Polsce - o 11 tys. więcej w porównaniu z poprzednimi latami. Faktem jest również wysoka w Polsce nadumieralność osób w wieku produkcyjnym (40-60 lat) w porównaniu do innych krajów w Europie. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu od początku sezonu grzewczego jest w permanentnym stanie podwyższonej gotowości ze względu na wyraźnie większą liczbę chorób w tym okresie. Dane dotyczące smogu są wstrząsające: zanieczyszczone powietrze doprowadza do dziesięciokrotnie większej liczby zgonów na terenie Unii Europejskiej niż wypadki samochodowe. Dodatkowo szacuje się sumarycznie, że w ujęciu ekonomicznym Polska traci 100 mld zł rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Cena ta to suma utraty wartości czynników produkcji, koszty makroi mikroekonomiczne oraz społeczne. Smog to pyły wielkości kilku lub kilkunastu μm (PM2,5 i PM10) oraz inne zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu. Oddychamy nimi, mniejsze pyły trafiają przez pęcherzyki płucne do krwi oraz Smog: jak z nim walczyć? SMOG: How to fight with it? 16 PRZEGLĄD TECHNICZNY 1/2018 organów wewnętrznych, siejąc spustoszenie w naszych or[...]

SMOG powróci DOI:


  W okresie letnim, po zakończeniu sezonu grzewczego, kiedy na zewnątrz temperatury są wysokie, problem smogu zniknął z mediów i świadomości społeczeństwa. Mapa zanieczyszczeń w aplikacji "Jakość Powietrza w Polsce" Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska pokazuje głównie dobry lub umiarkowany stan powietrza. Stężenie pyłów PM 10 wynosi ok. 40-60 μg/m3, a w przypadku PM 2,5 - 10-25 mg/m3. Nie martwimy się więc smogiem. Jesteśmy spokojni, bo stężenia te, to wartości znacznie niższe od funkcjonujących w Polsce norm informowania i ostrzegania, które wynoszą odpowiednio 200 i 300 mg/m3 dla PM 10. Warto mieć na uwadze fakt, że poziom zalecany przez Światową Organizację Zdrowia to zaledwie 50 mg/m3 dla PM 10 i 25 mg/m3 dla PM 2,5. Poziomy zanieczyszczenia powietrza w Polsce po sezonie grzewczym są wyższe, niż zalecenia WHO. Funkcjonujące w kraju reguły informowania i ostrzegania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza są najbardziej pobłażliwe w całej Unii Europejskiej. Normy informowania obowiązujące w krajach takich jak Finlandia, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Węgry, Szwajcaria to od 50 do 100 mg/m3 dla PM 10. Niestety poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce zwiększył się. Opublikowane 2 maja wyniki badań WHO (ilustracja), pokazują, że już nie 33 a 36 z 50. najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajdują się w Polsce. Awansowaliśmy o 3 miejsca w tym niechlubnym rankingu. Czyste Powiet rze Tymczasem w Polsce prowadzone są działania, które trudno zrozumieć. Z jednej strony Premier zapowiedział, że na program Czyste Powietrze zostanie przeznaczone 130 mld zł. Środki te mają być zużytkowane na termomodernizację i remonty budynków oraz wymianę źródeł ciepła (gazowe kotły kondensacyjne, pompy ciepła, węzły ciepln[...]

CyberRyba – układ sterowania podwodnego robota mobilnego

Czytaj za darmo! »

Pomysł skonstruowania podwodnego robota mobilnego naśladującego rybę wyglądem i sposobem poruszania się powstał w trakcie studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Autorzy przy współudziale Dominika Wojtasa i pod opieką promotora dr hab. inż. Jerzego Zająca, profesora Politechniki Krakowskiej, podjęli próbę zaprojektowania oraz wykonania prototypu takiego urządzenia. Proces powstawania CyberRyby rozpoczął się od stworzenia koncepcji konstrukcji i sposobu poruszania się robota przy założeniu możliwie najlepszego odwzorowania ruchów żywej ryby. W tym celu przeanalizowano kinematykę ryb na przykładzie karpia, ze szczególnym uwzględnieniem falowego ruchu ogona oraz sposobu zmiany głębokości. Powstał pomysł konstrukcji CyberRyby złożonej z czterech członów, połączonych szeregowo obrotowymi parami kinematycznymi. Idea wykonania falowego ruchu robota zakładała wychylenia poszczególnych członów z pewnym przesunięciem kątowym względem siebie oraz odpowiednią synchronizację tych ruchów. Następnie wykonano komputerowy, trójwymiarowy model oraz symulację ruchów w systemie CAD/CAM/CAE Catia v5, na podstawie której stwierdzono, że uzyskany rezultat odpowiada ruchowi żywej ryby. Przyjęty sposób napędu za pomocą wychyleń poszczególnych członów był więc uzasadniony. Na podstawie modelu 3D wyznaczono także całkowitą objętość i wyliczono siłę wyporu całkowicie zanurzonego robota. Opracowano system mocowania dodatkowego obciążenia na dolnej powierzchni poszczególnych członów, w celu wyrównoważenia konstrukcji i obniżenia środka ciężkości. Na etapie tworzenia modelu zwrócono uwagę na takie zaprojektowanie konstrukcji, aby uzyskać wymaganą szczelność przy jednoczesnej dostępności do wnętrza robota w celu zamontowania wszystkich niezbędnych elementów oraz ewentualnej wymianie części uszkodzonych w czasie późniejszej eksploatacji. Już na tym etapie zdecydowano się na wykorzystanie s[...]

Prawidłowe docinanie płytek gresowych


  W celu poprawnego ułożenia płytek gresowych konieczne jest wykonanie wielu operacji, aby idealnie dopasować je do powierzchni. Do najczęściej wykonywanych prac należy cięcie płytek i wykonywanie w nich otworów. Cięcie gresu za pomocą przecinarek ręcznych Przecinarki ręczne to najprostsze i zarazem najbardziej efektywne urządzenia wykorzystywane w codziennej pracy glazurnika. Ocenia się, że cięcie wykonywane na przecinarce ręcznej jest do 8 razy szybsze niż na przecinarkach elektrycznych, a ponadto jest zdecydowanie czystsze i bardziej ekonomiczne (nie używa się wody do chłodzenia tarczy, ani prądu do działania maszyny). Problem stanowić może jednak wielkość, grubość, faktura, a także charakter obrabianego materiału. Kilka lat temu najbardziej popularne były przecinarki ręczne o długości 60 cm (np. RUBI serii SPEED). Obecnie standardem są przecinarki o długości cięcia 90 cm, jednak coraz częściej wykonawcy muszą sięgać po przecinarki o długości 100 cm lub nawet 120 cm (np. do tzw. "80-tek w karo" - np. przecinarka RUBI TX-1200-N / 125 cm). Do cięć prostych, szybkich i powtarzalnych najlepiej nadają się przecinarki z łamaczem jednopunktowym uruchamianym za pomocą oddzielnej dźwigni, np. TS, TS-PLUS (o zwiększonej sile nacisku) lub TF (na drewnianej podstawie). Płytka jest wówczas podnoszona przez wysuwający się spod podstawy bolec, a od góry ściskana przez stopę łamacza - pęknięcie następuje szybko i praktycznie bez wysiłku wykonawcy. W przypadku płytek grubszych niż standardowe i dłuższych niż 60 cm lepiej sprawdzają się przecinarki z zespołem łamacza przesuwanym po prowadnicach (wielopunktowy nacisk) i większej sil[...]

Aktywność defektów w pomiarach elektrycznych i optycznych złączy fotowoltaicznych na bazie CdTe DOI:10.15199/48.2016.09.11

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań defektów w strukturach fotowoltaicznych na bazie CdTe, otrzymanych techniką epitaksji z wiązek molekularnych (MBE). Do charakteryzacji defektów w badanych złączach wykorzystano różne metody pomiarowe, takie jak: charakterystyki prądowo-napięciowe, niestecjonarna spektroskopia głębokich poziomów (DLTS) i fotoluminescencja (PL), mierzone w szerokim zakresie temperatur. Pokazano, że sprawności badanych diod są stosunkowo niskie, na co mają wpływ defekty występujące w ich strukturze. W oparciu o wyniki pomiarów widm DLTS i PL wyznaczono parametry defektów oraz określono źródło ich pochodzenia. Abstract. In this article the results of investigations of defects in photovoltaic structures based on CdTe grown by the molecular beam epitaxy (MBE) technique have been presented. For the characterization of defects in the studied junctions various measurement methods have been used, such as: current-voltage characteristics, deep level transient spectroscopy (DLTS) and photoluminescence (PL), measured in a broad temperature range. It has been shown that the efficiency of the investigated diodes are relatively low, what is caused by the defects present in their structure. Based on the results of the DLTS- and PL spectra the parameters of defects have been determined and their possible origin has been discussed. (Activity of defects in the electrical- and optical measurements of photovoltaic junctions based on CdTe). Słowa kluczowe: fotowoltaika, CdTe, charakterystyki I-V, fotoluminescencja, technika DLTS. Keywords: photovoltaics, CdTe, I-V characteristics, photoluminescence, DLTS technique. Wprowadzenie Na całym świecie obserwujemy wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Ogromne nadzieje upatruje się w energetyce słonecznej. Jedną z metod wykorzystywania energii emitowanej przez Słońce jest konwersja fotowoltaiczna. Technologia ta jest przyjazna dla środowiska i nie wymaga zasilania[...]

 Strona 1