Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz LEWICKI"

Strategia wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano strategię sterowania falownikami kaskadowymi. Przedstawiono algorytm wektorowej modulacji szerokości impulsów, który może być zastosowany w falownikach o dowolnej liczbie poziomów.. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia sterowanie rozkładem napięć na kondensatorach obwodów pośredniczących. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad zaproponowaną strategią sterowania. Abstract. In this paper a control strategy for multilevel cascaded - H bridge converters is presented. A Space-Vector Pulse Width Modulation strategy is proposed. Presented solution makes it possible to control the DC-link voltages. Results of simulation researches on proposed control strategy are presented in the paper. (A Space-Vector Pulse Width Modulation for multilevel Cascade converters ). Słowa kluczowe: wektorowa modulacja szerokości impulsów, falownik kaskadowy, napięcia w obwodzie pośredniczącym . Keywords: Space-Vector Pulse Width Modulation, Cascaded H-Bridge Converter, DC-link voltages. Wstęp Przekształtniki kaskadowe (rys. 1) zbudowane są z szeregowo połączonych mostków H (rys. 2). Napięcie wyjściowe falownika jest sumą napięć formowanych w poszczególnych mostkach. Jeżeli w mostku załączony został stan aktywny, to jest w nim formowane niezerowe napięcie wyjściowe. Przepływ prądu fazowego powoduje zmianę napięcia na kondensatorze obwodu pośredniczącego. Jeżeli załączony jest stan pasywny, napięcie wyjściowe mostka równe jest zeru. Przepływ prądu falownika nie powoduje zmian wartości napięcia na kondensatorze. ... ... ... Przetwornice DC/DC ... ... ... Rys. 1. Wielopoziomowy falownik kaskadowy W kaskadowych falownikach wielopoziomowych napięcia obwodu pośredniczącego są odseparowane od siebie. Przekształtniki te często współpracują z izolowanymi przetwornicami DC/DC. Zadaniem układu sterowania przetwornicą jest utrzymanie jednakowych wartości napięć na obu kondensatorach (rys. 3). Energia przekazywana za pośrednictwem przetworn[...]

Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu. Pokazano strukturę układu z falownikiem prądu oraz przedstawiono algorytm doboru parametrów (indukcyjności dławika i pojemności kondensatorów wyjściowych). Przedstawiono dwa bezczujnikowe układy regulacji oparte na sterowaniu multiskalarnym. W bezczujnikowych układach regulacji zastosowano nowy obserwa[...]

Badania obserwatorów proporcjonalnych w multiskalarnym układzie sterowania silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych proporcjonalnego obserwatora Luenbergera strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego. W celu potwierdzenia poprawności przyjętych kryteriów doboru parametrów obserwatora badania przeprowadzono dla czterech różnych zestawów tych parametrów. Jakość odtwarzania zmiennych stanu w obserwatorze oceniono na podstawie jakości działania multiskalarne[...]

Zastosowanie układów całkujących odpornych na składową stałą w całkującym obserwatorze zmiennych stanu silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

Podczas praktycznej realizacji układów sterowania często pojawia się problem całkowania przebiegów zawierających składową stałą, związany ze skutkami jej kumulacji. Problem ten, występujący w niektórych estymatorach strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego, pojawia się również w przypadku obserwatorów całkujących. W takich przypadkach operację całkowania należy zastąpić innym algorytmem[...]

Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo

Czytaj za darmo! »

Jednym z rozwiązań układów sterowania falownikiem prądu jest sterowanie napięciowe. Zmiennymi wyjściowymi z układu sterowania maszyną elektryczną są częstotliwość prądu wyjściowego falownika oraz zadana wartość napięcia zasilającego obwód pośredniczący falownika. Sterowanie napięciowe falownikiem sieciowym, przy założeniu maksymalnej wartości współczynnika głębokości modulacji falownika silnikow[...]

Zastosowanie całkującego obserwatora Luenbergera w multiskalarnym układzie sterowania silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych całkującego obserwatora Luenbergera strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego. Przedstawiono model matematyczny obserwatora całkującego, z uwzględnieniem zastosowanego algorytmu całkowania umożliwiającego uniknięcie problemów z kumulacją składowej stałej zakłócającej sygnały mierzone przez obserwator. Jakość odtwarzania zmiennych stanu została oceniona na podstawie jakości działania multiskalarnego układu sterowania wykorzystującego odtwarzane wartości jako sygnały sprzężenia zwrotnego. Summary. The paper presents the results of laboratory investigations of the Luenberger integral observer of induction motor magnetic fluxes. The integral observer mathematical model including the applied integration algorithm that enables avoidi[...]

The multiscalar control of induction motor with the sliding mode controllers

Czytaj za darmo! »

The control structure of induction motor is proposed in this paper. The structure of multiscalar control with conventional PI - controllers is well known in literature. The sliding mode multiscalar control (SMMC) conception is presented in this paper. The induction motor is fed by voltage source inverter. Comparison between two multiscalar control method is showed. The flux and the rotor speed is estimated in the Krzeminski’s Speed Observer. The research of proposed sensorless SMMC are showed in simulations and experimental results. Streszczenie. W referacie zaproponowano strukturę układu regulacji z regulatorami ślizgowymi. Maszyna indukcyjna zasilana jest z falownika napięcia. Porównano właściwości klasycznego multiskalarnego układu regulacji z otrzymaną nową strukturą z regul[...]

Sterowanie silnikiem o magnesach trwałych PMSM z obserwatorem prędkości kątowej wirnika

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W referacie przedstawiono nowy sposób sterowania silnikiem PMSM oparty na sterowaniu multiskalarnym. Do sterowania nie jest potrzebne określenie położenia wirnika. W nowym obserwatorze prędkości opartym na obserwatorze Luenbergera estymowana jest prędkość kątowa wirnika oraz strumienie. Rozważania teoretyczne zweryfikowano badaniami symulacyjnymi. Abstract. The new approach to the control of PMSM based on multiscalar control is presented in this paper. Modified Luenberger observer structure of PMSM is presented. Properties of the new control systems are compared and results of simulations are showed. (The Control system of PMSM with the speed observer). Keywords: Control of PMSM, multiscalar control, voltage source inverter, current source inverter. Słowa kluczowe: ste[...]

 Strona 1  Następna strona »