Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz JANICZEK"

Methods of parameters identification of fractional systems

Czytaj za darmo! »

This paper presents the parameters of identification method generalized for systems that for obtaining estimates of parameters of models use fractional differential equations i.e. systems containing elements of fractional degree. These elements introduce fractional derivatives to differential equations and in the operator equations they are presented as operators of fractional degree. The discussed method based on the operators which affect the defined/ measured incoming and outgoing signals allows to obtain equations or a set of equations with unknown parameters. This method was generalized to systems in which there are elements of the fractional degree. The way how to transform the algorithm of the model as to avoid large scale mathematical complications and with a little loss of generality is demonstrated. Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono uogólnienie metody różniczkowej i zbadano ją pod kątem przydatności w identyfikacji systemów zawierających elementy stopnia ułamkowego. Elementy te w równaniach różniczkowych wprowadzają pochodne ułamkowe, zaś w równaniach operatorowych pojawiają się w postaci operatorów z potęgami ułamkowymi. Rozpatrywana poniżej metoda wykorzystująca operatory działające na zadane/ mierzone sygnały wejściowe i wyjściowe umożliwia takie przekształcenie sygnałów, aby uzyskać równania bądź układy równań z niewiadomymi parametrami. Metodę tą uogólniono do układów, w których występują elementy stopnia ułamkowego, obrazując sposób przekształceń i poszukiwanie parametrów wybranego modelu procesu. (Metody identyfikacji parametrów systemów ułamkowych) Keywords: fractional calculus, differential method of identification. Słowa kluczowe: ułamkowy rachunek różniczkowy, różniczkowa metoda identyfikacji. Introduction Fractional calculus is a term known since the early nineteenth century. However, the main development falls on its end, when the fundamental definitions and theorems were formulated [1]. Up to the 19[...]

Verification of fractional electric model of PVDF material treated with selected compressive stress

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of impedance spectroscopy investigations of PVDF cabless exposed to compressive stress. Basing on the results of these studies it was found that, for samples subjected to different compressive strains the same electrical model can be applied but with variable electrical values of its parameters. For the tested material the fractional electric model was proposed. This model describes the behavior of the test material in terms of electricity very well. Therefore it is believed that it can be used to model the PVDF materials used in electronic and electrical applications. Streszczenie. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań spektroskopii impedancyjnej przewodów PVDF poddanych działaniu naprężeń ściskających. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że dla próbek poddanych różnym naprężeniom ściskającym można zastosować taki sam model elektryczny ale o zmiennych wartościach jego parametrów. Dla badanego materiału zaproponowano ułamkowy model elektryczny. Model ten bardzo dobrze opisuje zachowanie się badanego materiału pod względem elektrycznym. Dlatego sądzi się, że może być stosowany do modelowania materiałów PVDF wykorzystywanych w elektronice i elektrotechnice. (Weryfikacja elektrycznego ułamkowego modelu zastępczego materiału PVDF poddanego naprężeniom ściskającym) . Keywords: PVDF, stress, electric model. Słowa kluczowe: PVDF, naprężenie, model elektryczny. Introduction Research in the field of electrotechnology has produced some novel materials [1-7] with new, sometimes unpredictable properties. Quantities characterizing such materials are capacity, resistance, inductance. Although that is, the phenomena that occur in them can not be fully expressed solely by these three measures. However, it appears that they can be succesfully characterized by applying mathematical models using fractional derivatives. An example of such materials is the discussed herein a piezoelectric PVDF (polivin[...]

Model of the PVDF Material Electrical Properties Dependence on Temperature Regarding the Influence of Fractional Elements

Czytaj za darmo! »

The paper presents how electrical properties of a PVDF material is influenced by a change of temperature when not subjected to a mechanical stress The results of PVDF cables behavior during frequency testing are presented. The fractional derivatives method was used to interpret the findings as well as to verify the model proposed earlier. Experimental data taken for PVDF cables made in Wroclaw Division of Electrotechnical Institute, after subjecting them for frequency testing at temperatures ranging from-50 oC to +50 oC proved that the model proposed by the authors correctly describes the changes taking place in PVDF material under temperature. An eletrical equivalent model was derrived and its parameters at different temperature points were identified. The premise was to describe the changes in electrical properties of the test material against the temperature. The proposed modeling does not include the influence of the power conection leads and plates, which affect the outcome of the measurements Streszczenie. Prezentowana praca zawiera wyniki badań częstotliwościowych przewodów PVDF wyprodukowanych w IEL i poddanych działaniu temperatury w zakresie od -50C do +50C. Do interpretacji wyników pomiarów częstotliwościowych i jednoczesnej weryfikacji wcześniej zaproponowanego modelu zastosowano metodę pochodnych ułamkowych. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji i interpretacji badań eksperymentalnych stwierdzono, że zaproponowany przez autorów model dobrze opisuje zmiany parametrów układu poddanego działaniu temperatury w zakresie od -50C do +50V. (Temperaturowy model elektryczny materiału PVDF uwzględniający wpływ elementów ułamkowych) Keywords: PVDF, temperature ageing, electric model. Słowa kluczowe: PVDF, starzenie termiczne, model elektryczny. Introduction The structure of the material under discussion has been already described in previous work [1-6]. It was assumed that the model consists of resistances and capacitances connected[...]

Fractional electric model of sintered ash from coal and biomass

Czytaj za darmo! »

The study of fuel ash is of great importance in the analysis processes in the light of combustion efficiency, pollution, economic use of the boiler and the wear process. In this paper are presented the results of electrical measurements (impedance analysis) of the ash samples prepared from hard coal, lignite and biomass, in terms of finding the electric model of the ash. It was obtained the same model for hard coal, lignite and biomass (wood chips) ash. The proposed model was tested by computer simulation and determined the parameters of this model were correlated. Streszczenie. Badanie popiołów paliw ma olbrzymie znaczenie przy analizie procesów spalania między innymi pod kątem efektywności spalania, zanieczyszczeń, ekonomii wykorzystania kotła oraz jego procesu zużycia. W prezentowanej pracy przedstawiono analizę wyników badań elektrycznych (impedancyjnych) popiołu z węgla kamiennego, brunatnego i biomasy (zrębki drewniane), pod kątem znalezienia elektrycznego modelu zastępczego popiołu. Zaproponowano jeden model dla trzech badanych popiołów. Zaproponowany model był testowany przez symulacje komputerowe a wyznaczone parametry tego modelu zostały ze sobą skorelowane. (Elektryczny model ułamkowy spiekanego popiołu z węgla i biomasy) Keywords: biomass, ash, sintering, electric model, CPE fractional element. Słowa kluczowe: biomasa, popiół, spiekanie, model elektryczny, element ułamkowy CPE. Introduction The complete and correct information on the depositforming propensity of biomass ash is very important for boilers designers and operation engineers. There are some empirical indices (ash fusion test, chemical analysis) relating to ash deposition, but they frequently give misleading results and their reliability is poor. It was also investigated the resistivity changes of the ash in the process of sintering [1-5] The other problem is understanding how inorganic components of hard coal, lignite and biomass reac[...]

 Strona 1