Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Zdunek "

ANALIZA ZMIAN PIERWOTNYCH CZĄSTEK DRUGIEJ FAZY W PRZEMYSŁOWYCH STOPACH 6060 ORAZ 7475 POD WPŁYWEM DUŻEGO ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO


  Dr in.. Bogus.awa Adamczyk]Cie.lak, dr in.. Joanna Zdunek, dr hab. in.. Jaros.aw Mizera, prof. nzw. . Politechnika Warszawska, Wydzia. In.ynierii Materia.owej, Warszawa. Rudy Metale R56 2011 nr 6 UKD 621.777:532.12:669.017.3: :669.715f721f782:539.374 334 ice ziaren. W wyniku zastosowania du.ego odkszta.cenia plastycznego nast.puje rozdrobnienie du.ych cz.stek, a efekt ten jest szczegolnie widoczny w stopie o wi.kszej zawarto.ci .elaza i krzemu odkszta.canego drog. Bc. Ponadto autorzy stwierdzili, i. metoda ECAP prowadzi rownie. do rozbicia siatki faz pierwotnych otaczaj.cej granice ziaren i bardziej rownomiernego rozmieszczenia cz.stek pierwotnych w osnowie. Analiz. wp.ywu obecno.ci pierwotnych cz.stek drugiej fazy na tworz.c. si. mikrostruktur. przeprowadzi. mi.dzy innymi Xu Ch. i in., ktorzy badaniom poddali stop Al . 11,5 % wag. Zn . 2,5 % wag. Mg . 0,9 % wag. Cu . 0,2 % wag. Zr (7034), odkszta.cany metod. ECAP (sposob Bc, sze.ciokrotne przeciskanie) w temperaturze 200 ‹C [8]. W stanie wyj.ciowym materia. mia. rownoosiowe ziarna o .redniej wielko.ci 2,1 ƒĘm. Ponadto stwierdzono obecno.. iglastych cz.stek fazy MgZn2 o .redniej d.ugo.ci ok. 0,48 ƒĘm i grubo.ci ~ 0,07 ƒĘm rozmieszczonych jednorodnie w osnowie oraz drobnych wydziele. Al3Zr. Zastosowanie metody ECAP doprowadzi.o do otrzymania mikrostruktury ultradrobnoziarnistej (0,3 ƒĘm), jak rownie. wp.yn..o na dezorientacje granic ziaren. Rozmycie obrazow dyfrakcyjnych .wiadczy o wzro.cie dezorientacji pomi.dzy poszczegolnymi obszarami, co umo.liwia powstanie granic szerokok.towych. Dodatkowo cz.stki fazy MgZn2 uleg.y rozdrobnieniu (25 nm) i przybra.y sferyczny kszta.t. Zmieni.o si. rownie. ich rozmieszczenie w osnowie na bardziej rownoosiowe. Wygrzewanie odkszta.canego materia.u do temperatury 400 ‹C w czasie 1 h nie doprowadzi.o do zmian w wielko.ci ziarna, co wskazuje, i. badany materia. charakteryzuje si. [...]

Mikrostruktura warstw aluminidkowych wytworzonych w procesie CVD na podłożu z nadstopu niklu Inconel 713C

Czytaj za darmo! »

Superstopy na osnowie niklu ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze znajdują szerokie zastosowanie jako materiał na odpowiedzialne elementy turbin gazowych zarówno tych lotniczych, jak i pracujących na lądzie [1]. Łopatki w turbinie, w zależności od jej rodzaju, stopnia położenia i sposobu odprowadzania ciepła, pracują w temperaturze z zakresu 700÷950°C [1, 2]. Większość superstopów stosowanych na łopatki turbin umacniana jest przez wydzielenia fazy γ′, mającej gęsto upakowaną ściennie centrowaną strukturę (FCC), koherentną z osnową (FCC) bogatą w nikiel. Pozwala to osiągnąć mocne wiązanie γ/γ′, które hamuje ruch dyslokacji i dzięki temu stopy te mają znaczącą odporność na pełzanie w wysokiej temperaturze. Węgliki w omawianych stopach występują zwykle na granicach ziaren, zmniejszając poślizg po nich [4, 5]. Do grupy nadstopów niklu umacnianych wydzieleniowo należy Inconel 713C, z którego odlewane są m.in. łopatki 1. i 2. stopnia turbiny silników lotniczych. Mikrostruktura Inconelu 713C składa się z niklowych dendrytów fazy γ, pierwotnych i eutektycznych węglików MC oraz wydzieleń koherentnej fazy Ni3(Ti, Al), zwanej γ′ [5, 7]. Wytrzymałość i stabilność strukturalna stopów typu Inconel w wysokiej temperaturze zależy od takich czynników, jak: udział objętościowy, kształt, rozmiar, rozmieszczenie i skład cząstek fazy γ′. Parametry te mogą różnicować się w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej oraz parametrów pracy w wysokiej temperaturze. Morfologia koherentnej fazy γ′ zależy także od składu chemicznego stopu oraz parametru niedopasowania sieciowego δ pomiędzy osnową a wydzieleniem. Parametr δ można kontrolować przez zawartość molibdenu oraz względny udział tytanu i aluminium, uzyskując cząstki fazy γ′ o morfologii zmieniającej się od sferycznej do kubicznej [2]. Podczas pracy w bardzo wysokiej temperaturze,[...]

Influence of the corrosive environment on the Portevin-Le Chatelier plastic instability phenomenon in Al-1Mg and Al-3Mg model alloys DOI:10.15199/28.2016.3.1


  The aim of this work was to indicate the influence of changes on the surface of materials caused by the corrosive medium (3.5% NaCl solution) on the intensity and character of the Portevin-Le Chatelier effect in model aluminium alloys. For this purpose, two Al alloys, containing 1% and 3% of magnesium, were subjected to tensile testing in the as-cast state and after the exposition in NaCl solution for various time. Several electrochemical measurements were held to determine materials’ corrosive behaviour and microscopic observations to evaluate the surface character of the samples. High corrosion resistance of the materials resulted in a very slight alteration of their surface development, which didn’t lead into any significant variations in the plastic instability phenomenon PLC. Key words: Portevin-Le Chatelier effect, aluminium alloys, plastic instability, corrosion. 1. INTRODUCTION Portevin-Le Chatelier effect (PLC effect) is a well-known phenomenon occurring in many aluminium alloys during deformation [1], manifesting itself in a form of characteristic serrations on the stress-strain curve, caused by rapid changes of force in small extensions. It can lead to inhomogeneous deformations in materials microstructure, resulting in the deterioration of its mechanical properties [2]. Apart from the most commonly analysed structural factors, like grain size, precipitations or texture, there are some extrinsic ones which can also strongly influence materials vulnerability to PLC effect [3]. Abduluyahed in his research [4, 5] compared serrated flow in 316 and 316L austenitic steels during tensile testing in air and in vacuum. He reported a considerable decrease in serration frequency in vacuum conditions, which can be subjected to the fact that there is no oxygen layer on the surface, which could crack during deformation and work as a stress concentration. Temperature was considered as a factor influencing PLC effect, by Yilm[...]

Anisotropy of Portevin-Le Chatelier effect in Al-Mg-Mn sheet alloy described by acoustic emission

Czytaj za darmo! »

The Portevin-Le Chatelier (PLC) effect which was found to occur in many metal alloys, in particular in aluminium alloys, during tensile testing at certain temperature range is typical of plastic deformation instability. It appears as a serration on the stress-strain curves. Traditionally the PLC bands are examined by indirect methods, for example by using an extensometer or a strain gauge [1, 2]. The PLC effect is basically understood to be a material property since it is primary known to arise from the underlying microstructural processes that govern the plastic deformation kinetics of metallic solids solution, such as the dynamic interaction between the gliding dislocations and the mobile solute atoms [3]. There have also been reports which analyze the PLC effect in terms of microbanding [4], planar slip [5], test temperature, strain rate and grain size [6, 7]. Aluminium alloys are known to exhibit an anisotropy of mechanical properties usually correlated with the crystallographic texture. Cheng and Morris [7] reported on the relation between the occurrence of the PLC effect and the anisotropy of mechanical properties in the Al-Mg alloy. They attributed the intensi[...]

Acoustic emission studies of the Portevin-Le Chatelier effect in Al-Mg-Mn (5182) alloy

Czytaj za darmo! »

Plastic elongation of many metals and alloys proceeds in fairly uniform manner up to significantly large strains. Such plastic behaviour is manifested in tensile tests in the form of smooth stressstrain curves. However, some metallic materials exhibit a tendency for strain localization, which results in discontinuities in the stressstrain curves. An example of such behaviour is the Portevin-Le Chatelier (PLC) effect appearing in the form of repeated stress drops during tensile testing. Due to its practical and theoretical importance, the PLC effect has been investigated for more than 80 years [1]. As a result a significant progress has been made in understanding of the processes taking place during PLC serrated flow, such as dislocation - point defects interactions and the shearing of coherent particles. The potential role of the processes taking place at the outer - surface of strained specimens also has been suggested more recently [2]. Despite the progress made in the theory of the PLC effect, a number of issues still remain unclear. These issues include a quantitative description of the localized flow events and their relationship to the characteristic of stress-drops which is far from being fully understood. The aim of the currently reported study was to provide a better insight into the PLC effect in an aluminium alloy. Acoustic emission was used combined with signal analysis of serration on the stress-strain curves. The experimental details have been designed in a way which makes it also possible to extract the influence of specimens geometry on the characteristics of PLC yielding. Acoustic emission is now widely used to investigate such processes as cracking, corrosion, phase transformations or plastic deformation in composites [3], metals [4] and ceramics [5]. The Portevin-Le Chatelier effect is also known to generate acoustic emission (AE) signals. Correlation between the generation of deformation bands and AE signal[...]

 Strona 1