Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz PIETROWIAK"

BADANIA PARAMETRÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ISTOTNYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH MONTAŻU DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wymieniono obszary zastosowań robotów przemysłowych w montażu z uwzględnieniem tych operacji, które wymagają szczególnej dokładności wykonania. Scharakteryzowano kluczowe parametry robotów, tj. dokładność i powtarzalność pozycjonowania (w tym ich wartości podawane przez producentów), mające istotny wpływ na jakość montażu. Opisano procedurę badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego Fanuc M16iB oraz przeanalizowano wybrane wyniki badań. S ł o w a k l u c z o w e: dokładność i powtarzalność pozycjonowania, montaż A b s t r a c t: In this paper lists the areas of application of industrial robots in the assembly taking into account these operations, which require special manufacturing precision. It has been characterized the importants parameters of the robot such as the accuracy and repeatability of positioning (including their values given by the producers), having a signifi cant impact on the quality of the installation. Describes the procedure for testing the accuracy and repeatability of positioning of industrial robot Fanuc M16iB and analyzed the selected results. K e y w o r d s: accuracy and repeatability of positioning assembly.Wprowadzenie Montaż [1] (z fr. montage) jest istotną częścią procesu produkcyjnego i ma ogromny wpływ na jakość wyrobu fi nalnego. Polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów (części) zgodnie z wymogami. Coraz częściej realizowany jest przy pomocy zaawansowanych narzędzi technologicznych - robotów przemysłowych. Większość sprzedawanych robotów przemysłowych jest sześcioosiowych. Dzięki takiej konfi guracji oraz możliwości podłączenia do sterowania na stanowisku pracy dodatkowych osi (np. pozycjonerów), można je stosować w wielu operacjach procesu technologicznego, w tym montażu [2]. Od 2010 r. liczba sprzedawanych robotów przemysłowych co roku przekracza 100 tys. szt., a wg prognozy World Robotics 2015 Industrial Robots w 2018 r. ma wynieść 400 tys. szt. [...]

KONSTRUKCJA CHWYTAKA Z KONTROLĄ SIŁY CHWYTU W CZASIE RZECZYWISTYM DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję oraz projekt chwytaka z kontrolą siły trzymania w czasie rzeczywistym. Szczegółowo opisano poszczególne etapy procesu projektowania. Przybliżono proces wykonania oraz opisano napotkane problemy wraz z ich rozwiązaniem. Przedstawiono zasadę oraz algorytm działania zaprojektowanego chwytaka. Zaprezentowane zostały także charakterystyki pracy urządzenia pracującego jako chwytak robota przemysłowego. S ł o w a k l u c z o w e: chwytak, robot przemysłowy, kontrola siły, PLC A b s t r a c t: In paper was presented the concept and design of the gripper control holding force in real time. It describes in detail the various stages of the design process. It brought closer the process of execution and describes the problems encountered with their solution. It also presents the principle and algorithm of actions designed gripper. There were also presented operating characteristics of the device working as an industrial robot gripper. K e y w o r d s: gripper, robot, strength control, PLC.Wprowadzenie Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Federacji ds. robotyki w latach 2015-2018 na rynek trafi aż 1,3 mln robotów przemysłowych. Jest to efekt rosnącego zapotrzebowania na roboty przemysłowe i ich coraz szerszego zastosowania w przemyśle (Industry 4.0). Tylko w latach 2013-2014 zanotowano wzrost sprzedaży robotów o 43% [1]. Stosowanie robotów niesie za sobą poprawę jakościowych i wydajnościowych parametrów procesów przemysłowych, w zakresie nieosiągalnym dla procesów realizowanych przy użyciu zasobów ludzkich. Roboty najczęściej zastępują człowieka w procesach spajania, tj. zgrzewania, spawania lub klejenia. Na drugim miejscu pod względem zastosowania znajdują się procesy związane z szeroko rozumianą manipulacją obiektami, tj. procesy paletyzacji, obsługi maszyn oraz montażu. Pod względem możliwości ruchowych, umiejętności orientacji elementów w przestrzeni i wiążących się z tym parametrów dokładności i powtarzalno[...]

ZASTOSOWANIE METODY FMEA DO OCENY JAKOŚCI MONTAŻU NIEROZŁĄCZNEGO (LUTOWANIA) WYBRANYCH WYROBÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono sposoby doskonalenia jakości połączeń lutowanych w wybranych wyrobach. Szczególną uwagę zwrócono na metodę FMEA, zwaną analizą przyczyn i skutków potencjalnych niezgodności procesu lub wyrobu. Głównym celem jej stosowania jest systematyczna ocena ryzyka pojawiania się niezgodności procesu lub wyrobu, obejmująca identyfi kację wad krytycznych, w tym źródeł ich występowania oraz planowanie działań prewencyjnych. W tym celu oblicza się liczby priorytetowe ryzyka RPN, uwzględniające: częstość, znaczenie i wykrywalność niezgodności, a następnie dokonuje się wyodrębnienia tych krytycznych, dla których podejmuje się działania zapobiegawcze. W celu oceny jakości połączeń lutowanych w wybranym wyrobie przedstawiono przykładową analizę FMEA oraz omówiono wady i zalety jej praktycznego zastosowania. Wprowadzenie Jednym z ważniejszych celów przedsiębiorstw jest zminimalizowanie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia wad wyrobu podczas procesu produkcyjnego oraz eksploatacji w okresie gwarancyjnym. Tematyką tą zajmuje się dziedzina nauki skoncentrowana na analizie ryzyka, która obejmuje: identyfi kację, ocenę, działania prewencyjne oraz monitorowanie i kontrolę potencjalnego ryzyka [1]. W tym celu stosuje się metody jakościowe i ilościowe, które uzupełniają się wzajemnie. Te pierwsze ukierunkowane są na identyfi kację, zdefi niowanie rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka, natomiast drugie na określeniu jego poziomu w ujęciu ilościowym [2, 3]. Najczęściej stosowanymi, a zarazem uniwersalnymi metodami z zakresu analizy ryzyka są [4]: - metoda "co, jeśli?" - SWIFT (Structured What-If Technique), - analiza "drzewa błędów" - FTA (Fault Tree Analysis), - analiza "drzewa zdarzeń" - ETA (Event Tree Analysis), - analiza "przyczyn i skutków wad" - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).Metoda FMEA FMEA jest jedną z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych metod w przemyśle motoryzacyjnym, którą uwzględniono w specyfi kacji techn[...]

KONSTRUKCJA SIŁOWNIKÓW NAPĘDZANYCH SKRĘCONYMI WŁÓKNAMI NYLONOWYMI DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przybliżono zasadę działania siłowników napędzanych skręconymi włóknami nylonowymi. Opisano właściwości włókien nylonowych zastosowanych do budowy siłowników i przytoczono fi zyczne podstawy zachodzących w nich procesów skurczu. Przedstawiono autorskie rozwiązania koncepcyjne dotyczące konstrukcji siłowników. Opisano również rodzaje połączeń montażowych stosowanych w budowie siłowników napędzanych Skręconymi Włóknami Nylonowymi (SWN) oraz potencjalne zastosowania dla tego źródła napędu. Słowa kluczowe: Skręcone Włókna Nylonowe, siłownik, połączenia montażowe, konstrukcja.Wprowadzenie Intensywny rozwój techniki i coraz większe wymagania stawiane materiałom inżynierskim spowodowały powstanie nowej grupy materiałów zwanej materiałami inteligentnymi (inteligent materials). Innymi powszechnie stosowanymi nazwami tej grupy są m.in. materiały adaptacyjne (adaptive materials), multi-funkcjonalne (multifunctional materials) lub materiały typu smart (smart materials) [9]. Grupa ta zyskała swoją nazwę w latach 80. XX w. Na ten okres przypadł najbardziej intensywny rozwój badań nad nowym zastosowaniem materiałów z tych grup m.in. w szybko rozwijającym się przemyśle lotniczym, samochodowym czy medycynie. Choć wymienione określenia często stosuje się zamiennie to coraz częściej wprowadza się rozróżnienie pomiędzy materiałami typu smart i inteligentnymi [4]. Według defi nicji materiał typu smart zapewnia przewidywalną zmianę właściwości pod wpływem oddziaływania bodźca, zaś materiał inteligentny ponadto powinien w tym samym czasie wykazywać zmianę właściwości o cechach sprzężenia zwrotnego. Można zatem stwierdzić, że materiały typu smart są podgrupą materiałów inteligentnych. W rzeczywistości jednak "inteligencja" wspomnianych materiałów opiera się na szerszym zakresie właściwości niż w przypadku standardowych materiałów. Są to np.: zmienne w funkcji pola elektromagnetycznego, właściwości reologiczne (ciecze magnetoreologiczne), zmi[...]

ANALIZA ŚCIEŻKI NARZĘDZIA W OPERACJI MONTAŻU Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU ROBOT-STUDIO DOI:

Czytaj za darmo! »

Współcześnie od gotowego wyrobu oczekuje się najwyższej jakości, szczególnie w przypadku wyrobów oferowanych przez przemysł motoryzacyjny, elektroniczny i metalowy [8].W celu sprostania wymaganiom rynku coraz powszechniej stosuje się roboty przemysłowe, które stają się w ten sposób jednym z ważniejszych ogniw procesu produkcyjnego, gwarantujących zarówno jego właściwy przebieg, jak i prawidłowe działanie gotowego wyrobu. Zrobotyzowany proces montażu ma bezpośredni i znaczący wpływ na parametry jakościowe wyrobu, tj.: niezawodność (zdolność do pracy bezusterkowej), trwałość (okres zachowania cech użytkowych) i bezpieczeństwo użytkowania [4]. Cechami charakteryzującymi pracę robota przemysłowego (element zrobotyzowanego stanowiska montażowego) jest dokładność (AP) [9] i powtarzalność (RP) [5] pozycjonowania. Do dalszych rozważań przyjęto ich stałe, niezmienne wartości - założenie to umożliwi analizę przebiegu danej operacji montażu pod względem stałych podczas ruchu parametrów pracy robota, np. prędkości, położenia punktów lub sygnałów I/O. Budowa dydaktycznego zrobotyzowanego stanowiska montażowego Głównym elementem dydaktycznego stanowiska zrobotyzowanego jest robot IRB140T fi rmy ABB programowany za pomocą kontrolera IRC5. Obecne stanowisko zrobotyzowane (rys. 1b) zamodelowano w programie RobotStudio 6.03 (rys. 1a) - takie rozwiązanie pozwoliło na programowanie robota, testowanie i symulowanie jego pracy, a po pozytywnej weryfi kacji uruchomienie programu na rzeczywistym obiekcie. Praca w środowisku wirtualnym umożliwia zaprogramowanie poszczególnych pozycji robota, wynikających z przebiegu procesu technologicznego, a w przypadku nieprawidłowego jego działania, np. kolizji, szybką korektę w celu uniknięcia dodatkowych strat i kosztów na stanowisku produkcyjnym. Na przedstawionym sta[...]

 Strona 1