Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kwiatkowski "

Budowa struktur gridowych współdziałających komputerów i agregacji zasobów w strukturach organizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Wzrost szybkości działania sieci komputerowych oraz dostępność do komputerów osobistych daje możliwość zwiększenia dostępnej mocy obliczeniowej. Klastry i gridy, do niedawna dostępne tylko w Centrach Superkomputerowych można aktualnie spotkać w wielu firmach. Praca stanowi przegląd dostępnych środowisk przetwarzania opartych na strukturach gridowych. Abstract: The increase of computer networks speed paired with the ubiquity of inexpensive hardware offers many organizations to increase the available processing power. Clusters and grids, not so long ago seen only in datacenters, can now be found in small organizations in solving their computational needs. In the paper we present and compare different systems that based on the grid structure. (Using Grid Computing at Enterprise Level) [...]

Protokół IPv6 w środowiskach wirtualizacyjnych1

Czytaj za darmo! »

Podstawowym protokołem warstwy sieciowej, na którym opiera się działanie większości sieci komputerowych, w tym Internetu, jest protokół IPv4. Ze względu na jego ograniczenia, staje się konieczne coraz powszechniejsze wykorzystanie protokołu IPv6 [1, 2, 3]. Implementacja IPv6 nie może pominąć środowisk wirtualnych, których głównymi zadaniami są abstrakcja i izolacja szeroko rozumianych zasobów sieciowych, w tym sieci komputerowych, urządzeń sieciowych, komputerów, systemów operacyjnych, aplikacji, usług itd. Dalej przedstawiono charakterystykę poziomów wirtualizacji. Fragment końcowy jest poświęcony aspektom, które wymagają uwagi przy badaniu obsługi i wsparcia dla IPv6 w środowisku wirtualnym. Wirtualizacja Wirtualizacja, jako mechanizm abstrakcji i izolacji zasobów sieciowych z obsługą IPv6, może być implementowana na różnych poziomach funkcjonowania środowisk sieciowych. Wirtualizacja na poziomie urządzeń komunikacyjnych Na poziomie tym tworzy się przestrzenie komunikacyjne i adres[...]

Przeciwzużyciowa, dwustopniowa obróbka powierzchniowa narzędzi stosowanych w przemyśle drzewnym

Czytaj za darmo! »

Właściwości warstw otrzymywanych po procesach duplex zależą w głównej mierze od synergicznego efektu wynikającego z połączenia dwóch pojedynczych procesów, a uzyskane tą drogą właściwości są nieosiągalne w przypadku pojedynczego procesu. Uzyskanie istotnego efektu synergicznego wymaga spełnienia jednoznacznie zdefiniowanych wymogów, jakie ma spełniać warstwa azotowana, będąca podłożem pod powłokę PVD. Nieodpowiednie połączenie i/lub niewłaściwa kontrola procesów może prowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia efektu końcowego. Istotna jest właściwa identyfikacja reakcji, tak żeby efekty wynikające z pierwszego procesu nie zostały zredukowane przez drugi proces. W artykule przedstawiono wyniki badań noży ze stali szybkotnącej (SW7M) po obróbce duplex, tj. po zmodyfikowaniu ich warstwy wierzchniej w wyniku zastosowania azotowania gazowego i następnie nałożeniu na ich powierzchnię jednowarstwowej powłoki z azotku chromu metodą PVD. W celu uzyskania oczekiwanych rezultatów takiego sekwencyjnego połączenia wymienionych obróbek powierzchniowych, tj. wzrostu adhezji powłoki do podłoża, warstwa azotowana musi charakteryzować się ściśle zdefiniowanymi właściwościami. Przede wszystkim, musi być pozbawiona zewnętrznej strefy węgloazotków żelaza, ale jednocześnie ze strefą dyfuzyjną charakteryzującą się odpowiednio dużą twardością powierzchniową oraz możliwie największymi grubościami efektywnymi. Dodatkowo w celu uniknięcia kruchości warstwy należy dążyć do uniknięcia tworzenia się węglików na granicach byłego austenitu [1]. Te rygorystyczne wymagania połączone z bezwzględnym warunkiem otrzymywania w powtarzalny sposób założonej budowy warstwy stymulują badania w kierunku poszukiwań efektywnych metod projektowania algorytmu zmian parametrów procesu oraz poszerzenia spektrum metod kontroli procesu. Autorzy artykułu już od wielu lat pracują nad wieloma aspektami dotyczącymi procesu azotowania gazowego. W szczególności, zespół zagadnień d[...]

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów rzeki na przykładzie Murrumbidgee, Australia DOI:10.15199/2.2015.4.4


  Po suszy w 2004 roku w Australii wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań w efektywnym zarządzaniu wodą. Przykładem jest rzeka Murrumbidgee w Nowej Południowej Walii, jedna z najdłuższych na kontynencie. W artykule omówiono warunki hydrologiczne rzeki, dotychczasowy system zarządzania jej wodami i obecnie zastosowany system zarządzania rzeką (CARM). Daje on duże oszczędności wody, a w przypadku kolejnej powodzi będzie jednym z najlepiej przygotowanych systemów rzecznych na świecie.W 2004 roku wschodnią Australię nawiedziła rekordowa susza. Mimo licznych negatywnych skutków, doświadczenie to przyniosło również wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania wodą. Rzeka Murrumbidgee po raz pierwszy została wymieniona w raporcie Pratt Water w 2004 roku jako przykład miejsca, w którym można uzyskać duże oszczędności wody przez modernizację infrastruktury oraz sprawniejsze zarządzanie jej zasobami. Słowo "Murrumbidgee" w aborygeńskim języku Wiradjuri znaczy "duża woda". Rzeka ta jest jedną z najdłuższych w Australii, ma 1600 km i jest głównym źródłem wody dla systemów irygacyjnych obszaru Riverina w Nowej Południowej Walii (NSW) jak również istotnym źródłem wody dla naturalnych obszarów podmokłych. Zarządzanie wodą jest tutaj jednak skomplikowanym zagadnieniem. Złożony charakter sieci rzecznej, w połączeniu z ogromnym naciskiem na osiąganie celów środowiskowych, irygacyjnych i zaopatrzenie miast w wodę często prowadzi do nadmiernego, nieadekwatnego do rzeczywistych potrzeb, uwalniania wody ze zbiorników piętrzących. Aktualnie NSW State Water - instytucja odpowiedzialna za gospodarkę wodną rzeki, wspierana przez organizację Water for Rivers, zakończyła inwestycję wartą 65 mln AUD, mającą na celu unowocześnienie zarządzania rzecznego oraz utworzenie sys- DOI: 10.15199/2.2015.4.4 Rys. 1. Schemat komputerowego systemu wspomagania zarządzania rzeką Murrumbidgee After the 2004 drought in Australia a numbe[...]

 Strona 1