Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Stelmach"

Niskoemisyjne paliwo węglowe dla ogrzewnictwa komunalnego DOI:10.15199/17.2018.10.1


  1. Wprowadzenie Duże zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (tzw. niska emisja) powodowane jest w Polsce przede wszystkim przez nieefektywne spalanie paliw stałych w celu ogrzewania domów i obiektów użyteczności publicznej w sezonie jesienno-zimowym. Najbardziej niekorzystne w tym względzie jest nieustanne wykorzystywanie pieców i kotłów o małej mocy charakteryzujących się przestarzałymi konstrukcjami i złym stanem technicznym. W kotłach tych spala się najczęściej paliwa o bardzo niskiej jakości - niskojakościowe węgle, muły oraz flotokoncentraty węglowe, a często także różne palne odpady. Sytuacja taka powoduje, że stan powietrza w Polsce jest bardzo zły. Według najnowszego raportu WHO w pierwszej pięćdziesiątce miast Europy o najwyższym poziomie stężeń w powietrzu pyłu PM2,5, znajduje się 36 (!) polskich miast [1]. Dotychczasowe działania zmierzające do poprawy tego stanu - choć ich zakres jest coraz szerszy, a tempo coraz szybsze - są wciąż niestety mało skuteczne. Natychmiastowe wyeliminowanie z eksploatacji wszystkich mało efektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi jest oczywiście niemożliwe. Proces wdrażania nowoczesnych systemów grzewczych (w tym m.in. stosowanie kotłów na paliwa stałe piątej klasy i ekodesign, czy też masowe stosowanie ogrzewania gazowego i przełączanie na ciepło systemowe) jest działaniem długotrwałym i potrwa w Polsce co najmniej kilkanaście lat. Urządzenia grzewcze zainstalowane w ogrzewanych budynkach (łącznie z lokalnymi ciepłowniami), zasilane są w Polsce energią elektryczną, bądź wytwarzają ciepło poprzez spalanie różnych paliw. Energię elektryczną na potrzeby ogrzewania zużywa od 0,4 do 1% gospodarstw domowych, a około 10 do 15% urządzeń grzewczych zasilanych jest gazem sieciowym bądź LPG. Tylko ok. 1÷2% urządzeń zasilanych jest paliwami ciekłymi, głównie lekkim olejem opałowym, natomiast pozostałe urządzenia grzewcze (od 60 do 80%) zasilane są różnymi paliwami stałymi. Mo[...]

Badania reaktora z porowatą przegrodą do usuwania wyższych węglowodorów z gazów procesowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę rozwiązania zagadnienia wstępnego przygotowania gazu koksowniczego do separacji wodoru, której podjął się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza w ramach projektu PBZ-KBN-117/T08/2005 "Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe". Podstawowym celem opisanych działań było określenie możliwości zastosowania niekatalitycznej konwersji wysokotemperaturowej wyższych węglowodorów. Artificial coke-oven gas was converted with O2 in lab. and pilot plant membrane reactors at 600°C and 800°C, resp., to remove gas-contained PhH. The full removal of PhH could not be achieved. A small decrease in H2 conc. in the gas was also obsd. Termiczna konwersja paliw stałych pozwala na wytworzenie gazów o znacznej zawartości wodoru. Zalicza się tu procesy pirolizy i zgazowania paliw kopalnych, biomasy lub odpadów. W praktyce największe strumienie gazu zawierającego duże ilości wodoru powstają w wyniku pirolizy węgla w procesie koksowania. W 2008 r. krajowe koksownie wytworzyły ok. 4,3 mld Nm3 gazu koksowniczego. Jest to gaz procesowy o dużej zawartości wodoru i jednocze- Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze GRZEGORZ ŁABOJKO*, ALEKSANDER SOBOLEWSKI, SŁAWOMIR STELMACH Badania reaktora z porowatą przegrodą do usuwania wyższych węglowodorów z gazów procesowych Study of a reactor with porous barrier for removal of higher hydrocarbons from process gases Dr inż. Grzegorz ŁABOJKO w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością Pomiary Fizyczne w Technologii Chemicznej. Jest adiunktem w Centrum Badań Akredytowanych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Posiada tytuł Diplome d’Etudes Approfondis Uniwersytetu w Nancy (2001). Dyplom doktora uzyskał w 2006 r., pracując w Zakładzie Karbochemii PAN. Specjalność - termochemiczna konwersja paliw, adsorbenty węglowe oraz analiza termiczna. Centrum Badań[...]

Oczyszczanie gazu syntezowego z zanieczyszczeń węglowodorowych w reaktorze plazmowo-katalitycznym


  Przedstawiono wyniki badań oczyszczania gazu syntezowego przy zastosowaniu niskotemperaturowego reaktora plazmowego ze złożem katalizatora. Przedmiotem badań było usuwanie wyższych węglowodorów z surowego gazu syntezowego pochodzącego ze zgazowania biomasy w skali półtechnicznej oraz badania w skali laboratoryjnej usuwania węglowodorów z gazu symulowanego (toluen). Przedstawiono skuteczność usuwania węglowodorów sięgającą 89% oraz skład gazu przed i po przejściu przez reaktor plazmowo-katalityczny. Syngas from gasification of biomass was plasma-treated in a catalytic gliding arc reactor under O2 oxidn. on a Ni catalyst at 200 or 500°C. PhMe was used as a model substance. Its decomp. degree reached 89% at the O2/gas ratio above 0.10. The real syngas from a demonstration plant for gasification of wood pellets (150 kW). Biomasa należy do jednych z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. Wśród jej wielu zalet wymienić należy neutralność pod względem wpływu na efekt cieplarniany oraz wyczerpywanie surowców naturalnych, co jest jednym z najważniejszych podstawowych elementów analiz środowiskowych opartych na LCA (life cycle analysis)1, 2). Jest to szczególnie istotne w kontekście emisji szkodliwych substancji z procesów spalania paliw pierwotnych3). aPolitechnika Śląska, Gliwice; bInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Jan Nadziakiewicza,* Krzysztof Pikońa, Sławomir Stelmachb Oczyszczanie gazu syntezowego z zanieczyszczeń węglowodorowych w reaktorze plazmowo-katalitycznym Removal of hydrocarbon pollutants from syngas by using plasma-catalytic reactor Dr inż. Krzysztof PIKOŃ w roku 1994 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora uzyskał w 1999 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalność - analizy środowiskowe, zagadnienia systemowej gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskiem, LCA, uciążliwość ekologiczna procesów spalania, techn[...]

Purification of the process gas from biomass gasification for piston engines Oczyszczanie gazu procesowego pochodzącego ze zgazowania biomasy w celu wykorzystania go w silnikach tłokowych DOI:10.15199/62.2015.4.4


  Results of a research conducted on a pilot installation for biomass gasification gas cleaning has been presented. Two tested concepts based on dry and wet methods together with acquired results have been presented. Final reduction of dust concentration to the level of 5 mg/m3 n and organic matter (eg. tars and oils) to 360 mg/m3 n has been achieved. Tested systems are cheap and reliable. Omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem gazu procesowego pochodzącego ze zgazowania biomasy jako paliwa do silnika tłokowego. Scharakteryzowano najważniejsze problemy towarzyszące procesowi oczyszczania gazu pod kątem wymogów stawianych przez producentów silników tłokowych w zakresie dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych. Opisano rozwiązania technologiczne procesu oczyszczania gazu stosowane w badawczych instalacjach IChPW. Przedstawiono układ suchego oraz mokrego oczyszczania gazu zintegrowanego z innowacyjnym generatorem gazu GazEla o mocy ok. 60 kWt. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących sprawności usuwania zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych.Obserwowana w ostatnich latach zmiana polityki Unii Europejskiej (a tym samym Polski) w zakresie przemysłu energetycznego związana jest w głównej mierze z koniecznością zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne człowieka1, 2). Proces ten jest realizowany m.in. poprzez zwiększanie sprawności istniejących bloków węglowych, opracowywanie nowoczesnych, czystych technologii węglowych3, 4), a także wdrażanie technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE). W polskim przemyśle energetycznym udział OZE w 2013 r. wyniósł ok. 11,3% wytwarzanej energii brutto. Najwięcej energii elektrycznej wyprodukowano z biopaliw stałych (46,4%), następnie z wiatru (35,2%), wody (14,3%) i z biogazu (4%)5). Wypełnienie przez Polskę założeń pakietu klimatycznego do 2020 r., który zakłada osiągnięcie 15-proc. udziału OZE [...]

Carbonaceous smokeless fuel and modern small-scale boilers limiting the residential emission. Part 1. General aspects Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające "niską emisję" Cz. I. Prezentacja problemu DOI:10.15199/62.2016.2.8


  A review, with 21 refs., of the low-emission solid fuels and smokeless furnace constructions available under Polish conditions. Przeanalizowano przyczyny znacznego wzrostu emisji zanieczyszczeń i pogarszania się jakości powietrza w sezonie grzewczym w Polsce. Przedstawiono wielkość emisji wybranych zanieczyszczeń emitowanych z kotła małej mocy podczas spalania węgla kamiennego, drewna, współspalania odpadów oraz spalania węglowego paliwa niskoemisyjnego. Wskazano dwa realne do implementacji w Polsce kierunki możliwości redukcji "niskiej emisji" bez konieczności ograniczania wydobycia i spalania węgla kamiennego. Pierwszy z nich (długoterminowy) polega na systematycznej wymianie tradycyjnych kotłów z ręcznym zasypem paliwa, na zaawansowane technologicznie, niskoemisyjne konstrukcje zasilane automatycznie paliwem o bardzo dobrych, kontrolowanych parametrach jakościowych. Drugi, umożliwiający wykorzystanie istniejącej infrastruktury, gwarantujący szybką poprawę stanu środowiska naturalnego, polega na wprowadzeniu na rynek węglowego paliwa niskoemisyjnego, produkowanego z polskiego węgla kamiennego. Jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych w Polsce jest zła jakość powietrza, obniżająca standard życia polskiego społeczeństwa i wpływająca negatywnie na jego zdrowie. Za zanieczyszczenie powietrza w Polsce odpowiedzialna jest w dużej mierze tzw. "niska emisja". Powodowana jest ona głównie przez spalanie paliw napędowych w sektorze transportu, a w sezonie grzewczym potęgowana zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza przez sektor ogrzewnictwa indywidualnego. Wzrost zanieczyszczenia powietrza w miesiącach jesienno-zimowych jest niezwykle niepokojący. Istnieją rejony, gdzie stacje monitoringu powietrza w sezonie grzewczym odnotowują nawet 4-krotne przekroczenie zawartości w powietrzu tzw. "pyłu zawieszonego". Pył 224 95/2(2016) Dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI w roku 1986 ukończył studia na Wydziale Technologii i In[...]

Carbonaceous smokeless fuel and modern small-scale boilers limiting the residential emission. Part 2. Experimental tests of a new carbonaceous smokeless fuel Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające "niską emisję". Cz. II.** Doświadczalna ocena nowego paliwa o obniżonej emisyjności DOI:10.15199/62.2016.2.9


  New solid carbonaceous smokeless fuel was tested in a std. chamber boiler with power output 20 kW. Combustion of the new fuel was conducted with the same boiler power (21,3 kW) as in the case of bituminous coal and much higher than in the case of biomass combustion. Emissions of CO, dust, org. pollutants, benzo(a)pyrene and polycyclic arom. hydrocarbons in the flue gas from the combustion of the smokeless fuel were much lower than those detd. during the combustion of coal (nut assortment), furniture boards, wood lump, and lump wood coated with acrylic paint. Only the content of NOx in the flue gas was lower during the biomass combustion than during the smokeless fuel combustion. Przeprowadzono testy spalania nowego węglowego paliwa niskoemisyjnego w kotle komorowym o mocy 20 kW. Testy spalania nowego paliwa prowadzono przy podobnej mocy kotła, jak przy spalaniu węgla (ok. 21,3 kW), ale przy spalaniu biomasy moc kotła była niższa. Porównano emisję związków (CO, NOx, zanieczyszczenia organiczne, benzo(a)piren, wielopierścienio-we węglowodory aromatyczne) i pyłu w spalinach ze spalania węgla kamiennego sortyment orzech, węgla kamiennego sortyment orzech z płytami meblowymi, drewna kawałkowego, drewna kawałkowego pokrytego farbą akrylową oraz węglowego paliwa niskoemisyjnego. W trakcie realizowanego projektu pt. "Badania nad innowacyjnym, niskoemisyjnym paliwem bezdymnym" opracowano niskoemisyjne paliwo węglowe, zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i kosztów wytwarzania oraz poprawy komfortu użytkowania. Nowe paliwo określone jest roboczo jako "błękitny węgiel". Powstało ono w IChPW na bazie wieloletnich badań paliw stałych, a do jego wytwarzania można będzie wykorzystać istniejące, przystosowane do celu instalacje. Na bazie wcześniej przeprowadzonych testów energetyczno-emisyjnych kilku różnych prekursorów "błękitnego węgla" ustalono, że w porównaniu ze spalaniem węgla będą zredukowane o ok. 30% straty[...]

 Strona 1