Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Kozak"

Controlling chain structure of diene polymers. Part 1. Effect of butadiene and isoprene polymerization methods on microstructure and properties of their homopolymers and copolymers with styrene Możliwości sterowania budową łańcucha polimerów dienowych. Cz. I. Wpływ metod polimeryzacji butadienu i izoprenu na mikrostrukturę i właściwości ich homopolimerów i kopolimerów ze styrenem DOI:10.15199/62.2015.8.22


  A review, with 49 refs., of methods for controlling chain structures formed during anionic polymerization in the presence of polar modifiers. Dokonano przeglądu metod polimeryzacji butadienu i izoprenu oraz wpływu parametrów tego procesu na mikrostrukturę i właściwości fizykochemiczne otrzymywanych homopolimerów oraz kopolimerów ze styrenem. Szczegółowo omówiono możliwości sterowania strukturą łańcucha powstającego w polimeryzacji anionowej, zwłaszcza przy zastosowaniu modyfikatorów polarnych. Kauczuki syntetyczne to polimery o właściwościach lepkosprężystych produkowane masowo od lat trzydziestych XX w. Na ogromną skalę wytwarza się z nich mieszanki oraz wyroby gumowe, które odgrywają znaczącą rolę w życiu codziennym. W zależności od rodzaju zastosowanego kauczuku, wyroby gumowe charakteryzują się szeroką gamą specyficznych właściwości fizycznych i chemicznych (tabela 1)1, 2). Światowe zapotrzebowanie na kauczuk syntetyczny wynosiło 11,3 Tg w 2013 r. Szczególne znaczenie mają kauczuki butadienowe BR (butadiene rubber) (3,6 Tg) oraz styrenowo-butadienowe SBR (styrene- -butadiene rubber) (5,1 Tg) stosowane przede wszystkim do produkcji opon (1,61 bln szt w 2013 r.)3). Rozwój przemysłowej technologii produkcji kauczuków na bazie butadienu rozpoczął się w 1929 r., gdy opracowano metodę anionowej polimeryzacji butadienu inicjowanej metalicznym sodem. Otrzymany w ten sposób polibutadien 94/8(2015) 1357 nazwano Buna (Bu-Na)4). W tym samym roku, metodą polimeryzacji emulsyjnej, otrzymano również pierwsze kopolimery butadienu i styrenu (E-SBR) które nazwano Buna S (S - styren). Otrzymany kauczuk SBR zmieszany z sadzą wykazywał lepsze właściwości mechaniczne niż mieszanki gumowe na bazie kauczuku naturalnego. Od tamtych lat prowadzone są szerokie badania dotyczące procesu otrzymywania syntetycznych BR, mające na celu udoskonalenie procesu polimeryzacji rodnikowej (emulsyjnej) i anionowej (rozpuszczalnikowej) w celu zwiększen[...]

Controlling chain structure of diene polymers. Part 2. Role of polar modifiers in anionic polymerization of butadiene and isoprene and their copolymerization with styrene Możliwości sterowania budową łańcucha polimerów dienowych. Cz. II. Rola modyfikatorów polarnych w procesie anionowej polimeryzacji butadienu i izoprenu i ich kopolimeryzacji ze styrenem DOI:10.15199/62.2015.8.23


  A review, with 98 refs., of acidic, alk. and mixed initiator systems used in anionic polymerization for controlling the microstructure of butadiene and isoprene homopolymers (butadiene and isoprene rubbers) and copolymers with styrene (styrene-butadiene and styrene-isoprene rubbers). Dokonano przeglądu i klasyfikacji układów inicjujących stosowanych w procesie polimeryzacji anionowej, zdolnych do sterowania mikrostrukturą łańcucha polibutadienu (BR), poliizoprenu (IR), a także kopolimeru butadienu (SBR) lub izoprenu (SIR) ze styrenem. Rozpatrzono wpływ modyfikatorów polarnych z grupy zasad i kwasów Lewisa na szybkość procesu polimeryzacji, zawartość struktur izomerycznych butadienu i izoprenu oraz rozkład sekwencji jednostek monomerycznych w ich kopolimerach ze styrenem. Sterowanie mikrostrukturą (ko)polimerów dienowych ma na celu otrzymanie syntetycznych kauczuków o sprecyzowanych właściwościach fizykochemicznych, które w dużej mierze zależą od zawartości i rozmieszczenia izomerycznych jednostek monomerycznych w łańcuchu. Stereochemia polimeryzacji anionowej dienów zależy głównie od rodzaju przeciwjonu, rodzaju rozpuszczalnika aprotycznego (polarny/ niepolarny), stężenia centrów aktywnych oraz stężenia monomerów, a także od temperatury procesu1-5). Jednakże zastosowanie zasad lub kwasów Lewisa, jako dodatków modyfikujących proces anionowej polimeryzacji w rozpuszczalniku niepolarnym, umożliwia wpływanie w dużym stopniu na mikrostrukturę powstającego łańcucha6). Modyfikatory zasadowe Najliczniejszą grupę modyfikatorów polarnych stanowią modyfikatory zasadowe (zasady Lewisa). W związku z obecnością w cząsteczce elektrodonorowych atomów azotu lub tlenu (trzeciorzędowe aminy, etery) modyfikatory te, wykazują zdolność do solwatacji kationu (Li+) tworząc kompleks sigma (σ) (rys. 1). Solwatacja Li+ powoduje przesunięcie równowagi jonowej Foussa i Winsteina w kierunku 94/8(2015) 1363 rozdzielonych par jonowych, co bezpośred[...]

 Strona 1