Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Peter KAWULOK"

Przebudowa mikrostruktury taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w efekcie obróbki plastycznej na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.3


  W pracy przedstawiono analizę wpływu temperatury (1000 i 1200°C) i szybkości izotermicznego ściskania na gorąco (ε =􀀓,1, 1,􀀓 i 1􀀓,􀀓 s-1) na przebudowę mikrostruktury drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. W wyniku przeprowadzonej obróbki obserwowano efekty rekrystalizacji dynamicznej/postdynamicznej, której udział rósł wraz ze zmniejszeniem szybkości odkształcania i wzrostem temperatury procesu. The analysis of temperature (1000 and 1200°C) and rate of isothermal hot compression (ε =0.1, 1 i 10 s-1)on the microstructure changes of Ni3Albased intermetallic alloy with zyrconium and boron addition wasshownin the paper. It was observed that the performed treatment has influence on dynamic/postdynamic recrystallization which participation increase with decreasing rate of strain and increasing of process temperature. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na gorąco, stop Ni3Al, mikrostruktura Key words: hot-working, Ni3Al alloy, microstructure.Wprowadzenie. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al należą do grupy perspektywicznych materiałów posiadających, w porównaniu do powszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na bazie niklu, znacznie wyższą wytrzymałość w podwyższonej temperaturze, relatywnie niską gęstość, a także wysoką odporność na oddziaływanie środowiska aktywnego korozyjnie [1÷3]. Intermetale Ni3Al wykazują także aktywność katalityczną w reakcji rozkładu szeregu związków chemicznych, m.in.: metanolu, metanu, cykloheksanu, acetonu, a także sarinu i iperytu siarkowego [3]. Pomimo że znane są metody poprawy plastyczności tych stopów, to nadal istnieją przeszkody w przemysłowym zastosowaniu tych materiałów, do których można zaliczyć potencjalnie małą plastyczność i skłon- ą skłonność do kruchego pękania [4, 5]. W dostępnej literaturze napotkano nieliczne prace dotyczące odksz[...]

Wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na mikrostrukturę stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al


  W pracy przedstawiono analizę wpływu temperatury i prędkości walcowania na gorąco na ewolucję mikrostruktury wcześniej uplastycznio- nego, drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. W efekcie przeprowadzonej obróbki plastycznej na gorąco stwierdzono istotny przyrost umocnienia, względem materiału wyjściowego. Analiza EBSD wykazała lokalną przebudowę struktury materiału na drodze rekrystalizacji dynamicznej w temperaturze 1280OC i przy prędkości odkształcania 17 m/min. Temperature and deformation strain rate structure changes in hot-rolled, fine-grained Ni3Al-based intermetallic alloy with zyrconium and boron addition were analyzed in the paper. The conducted hot-working leads to significant increase of hardening level than for material in “initial" stage. The EBSD analysis shows structure change by dynamic recrystallization at temperature 1280OC and strain rate 17 m/min. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na gorąco, stopy Ni3Al Key words: hot-working, Ni3Al alloys, structural changes.Wprowadzenie. Stopy na osnowie fazy między- metalicznej Ni3Al wykazują, w porównaniu do po- wszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na bazie niklu, znacznie wyższą wytrzymałość w pod- wyższonej temperaturze, relatywnie niską gęstość, a także wysoką odporność na oddziaływanie środo- wiska aktywnego korozyjnie. Intermetale Ni3Al prze- znaczone są głównie: na elementy turbosprężarek, zawory, gniazda zaworowe, elementy matryc i tłocz- ników, osprzęt pieców do obróbki cieplno-chemicznej a także - po krystalizacji kierunkowej - na łopatki turbin silników odrzutowych [1, 2]. Główną przeszko- dę w przemysłowym zastosowaniu tych stopów sta- nowi ich potencjalnie mała plastyczność i skłonność do kruchego pęka[...]

 Strona 1