Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kozłowska"

Synthesis and properties of magnetorheological fluids

Czytaj za darmo! »

Magnetorheological fluids (MRFs) belong to a group of smart materials, which have the ability of “intelligent" response to external stimuli. In the case of MRFs external factor is magnetic field. MRFs contain micrometric size magnetic particles, randomly distributed in non-magnetic liquid, which usually is synthetic or natural oil, water etc. The change of rheological parameters under magnetic field is called magnetorheological effect. MRFs were discovered by Jacob Rainbow in 1948 y. However, more extended interest in MRFs occurred at the end of XX century, when advantages of their potential application were noticed. The considerable interested in MRFs arise from their unique ability of rapid and reversible changes of rheological properties. Applications of MRFs include actuators, shock absorbers, dampers, brakes and clutches [3÷6]. MRFs are composite materials that basically consist of three components: -- filler material - magnetically polarizable particles, which provide the magnetorheological effect, -- carrier fluid, having a function of dispersing medium, -- stabilizer - protecting the particles from agglomeration. Factors that influence properties of MRFs can be classified into two groups: 1. Extrinsic factors: -- strength of magnetic field, -- shear rate, -- temperature. 2. Intrinsic factors: -- type of magnetic particles, their saturation magnetization and coercive force, -- size of magnetic particles and particle size distribution, -- volume (mass) fraction of components, -- carrier liquid type, its viscosity and thermal stability, -- stabilizer type. In order to increase the yield stress capability it is necessary to have a higher percentage of metal powder to support the chain structure in a magnetic field [1]. The saturation magnetization of the particles should be high enough to achieve strong magnetorheological effect. Moreover, low coercivity of the magnetic particles is required to ensure reversi[...]

Ciecze magnetoreologiczne, ich charakterystyka reologiczna i możliwość aplikacji w pancerzach ochronnych

Czytaj za darmo! »

Rosnące zapotrzebowanie techniki na zaawansowane materiały o specyficznych właściwościach przyczyniło się do rozwoju grupy materiałów określanych mianem inteligentnych. Materiały te odpowiadają na bodziec zewnętrzny (np. pole magnetyczne lub elektryczne, temperatura, pH), zmieniając swoje właściwości w istotny sposób, przy czym zmiana ta powinna być w pełni kontrolowana dla osiągnięcia pożądanej charakterystyki użytkowej. Zgodnie z nomenklaturą literaturową materiał inteligentny powinien spełniać rolę czujnika (sensora), procesora oraz urządzenia uruchamiającego (aktuatora). Istotną grupę materiałów inteligentnych stanowią ciecze magnetoreologiczne (MRF - magnetorheological fluids) wykazujące diametralną zmianę właściwości pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego [1]. Konwencjonalna ciecz magnetoreologiczna jest układem dwufazowym niemagnetycznej cieczy nośnej i zawieszonej w niej fazy stałej w postaci cząstek magnetycznych. Zawiesinę MRF stanowią ferromagnetyczne cząstki o wielkości rzędu 1÷10 μm. Stosuje się proszki żelaza lub jego stopów z kobaltem lub niklem. Udział objętościowy proszków dochodzi do 50% cieczy [1]. Jako ciecze nośne stosowane są oleje naturalne lub syntetyczne, nafta, ciekłe węglowodory lub woda. Dodatkowym składnikiem cieczy magnetoreologicznych są odpowiednio dobrane stabilizatory przeciwdziałające procesom sedymentacji grawitacyjnej cząstek magnetycznych oraz ich aglomeracji. Wśród znanych stabilizatorów cieczy magnetoreologicznych można wyróżnić środki tiksotropowe (krzemionka koloidalna, nieorganiczne glinki, włókna węglowe) oraz środki powierzchniowo czynne [2, 3]. Metodą zwiększenia stabilności cieczy magnetoreologicznych jest również stosowanie cząstek magnetycznych pokrytych izolującymi warstwami polimerowymi (polimetakrylan metylu PMMA, poli-wynylobutyral PVB) lub nieorganicznymi (fosforanowanie) [3÷7]. Obecnie nie ma uniwersalnej teorii opisującej zjawiska w cieczach MRF. Istnieje jedn[...]

 Strona 1