Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kochanowski"

Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie i termicznie utwardzanych tworzywach akrylanowych do protez zębowych DOI:10.15199/62.2019.6.25


  Stosowane w protetyce stomatologicznej poliakrylany są termoi chemoutwardzalnymi tworzywami sztucznymi cechującymi się małą wytrzymałością zmęczeniową oraz stosunkowo dużym skurczem polimeryzacyjnym. Pomimo to, szeroka dostępność tych tworzyw, łatwość kształtowania, barwienia oraz odporność na działanie kwasów zapewniły im szerokie zastosowanie w protetyce stomatologicznej1, 2). Proces utwardzania tych żywic zachodzi pod wpływem takich czynników, jak tlen, woda, ciepło oraz promieniowanie. W fazie wstępnej polimeryzacji żywica akrylanowa przechodzi przez fazę piasku, nitek do fazy ciasta, a właściwa polimeryzacja termiczna zachodzi w temp. 60-65°C. Obecnie producenci dążą do uproszczenia procesu polimeryzacji, oferując coraz lepsze, bardziej stabilne materiały do wykonawstwa protez ruchomych3-5). Dostępne w literaturze wyniki badań wykazują, że termoutwardzalne żywice akrylanowe, polimeryzowane zgodnie z zaleceniami producentów, słabiej chłoną wodę. Otrzymane odmienne wyniki mogą być związane ze zmianami w składzie analizowanych żywic akrylanowych oraz metodologii zastosowan[...]

Kinetic studies on water sorption on some chemically cured acrylic resin Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie utwardzanych żywicach akrylanowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1155


  Three com. polyacrylic resins for dentistry were polymerized at 23-55°C under 2 bar in presence of H2O and studied for H2O sorption by storing in distd. H2O at 37°C for 1 month. The H2O intake increased during the expts. and reached 6.41-15.74%. The differences between resins were statistically significant. Badano sorpcję wody przez utwardzane chemicznie żywice akrylanowe stosowane w dentystyce do wykonywania napraw i podścieleń płyt protez ruchomych. Badania wykazały, że po miesięcznej inkubacji w wodzie najwyższą sorpcję wykazywały materiały ProBase i Meliodent. Żywica Selecta wykazywała mniejszą zdolność pochłaniania wody. Używane w stomatologii żywice akrylanowe (PMMA) najczęściej są konfekcjonowane w postaci proszku (polimer) i płynu (monomer), lub w postaci fabrycznie przygotowanych kapsuł1-3). Proces polimeryzacji dentystycznych PMMA zachodzi pod wpływem temperatury (żywice termoutwardzalne), światła (żywice światłoutwardzalne) lub reakcji chemicznej (żywice chemoutwardzalne)2). Ten ostatni rodzaj polimeryzacji jest wykorzystywany podczas naprawy protez zębowych, podścielania, rebazacji oraz wykonawstwa protez częściowych i całkowitych metodą wtryskową lub wlewową2). Główną wadą tworzyw chemoutwardzalnych jest wysokie resztkowe stężenie monomeru, niska wytrzymałość mechaniczna, mała stabilnoś[...]

Kinetic studies on water sorption on some composite materials used for fixed dentures Badania kinetyczne sorpcji wody w żywicach kompozytowych służących do wykonawstwa protez stałych DOI:10.15199/62.2016.8.42


  Four com. dental composites were light cured, stored in distd. water at 37°C for 7 or 30 days and studied for water absorbability and diam. tensile strength. The composites differed in water uptake. Their strength showed a max. when plotted against the time of storage in water. Celem badań było określenie wpływu środowiska wodnego na DTS żywic kompozytowych stosowanych do wykonawstwa protez stałych. Badania wykazały, że wszystkie poddane ocenie materiały po 1 tygodniu przechowywania w środowisku wodnym wykazywały istotny wzrost wartości DTS, przy jednoczesnym zróżnicowanym stopniu chłonięcia wody, a po ekspozycji przez 1 miesiąc zarejestrowano istotny spadek wartości DTS, przy równoczesnym zdecydowanym wzroście sorpcji wody. Współczesne żywice kompozytowe stanowią alternatywę dla uzupełnień protetycznych wykonanych na podbudowie ze stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych1). Znaczący wzrost popularności materiałów kompozytowych w wykonawstwie protez stałych wynika nie tylko z łatwości ich użycia i coraz lepszych właściwości wytrzymałościowych, lecz również z dużej estetyki, co jest bardzo istotne dla pacjenta2-4). Niektóre z kompozytów laboratoryjnych używanych do wykonania protez stałych są wzmacniane włóknem szklanym lub ceramiką, co umożliwia wykonanie konstrukcji protetycznych równi[...]

 Strona 1