Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Buczaj"

Bezpieczeństwo podczas przewożenia chemicznych towarów niebezpiecznych DOI:10.15199/62.2019.8.13


  Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu substancji niebezpiecznych jest transport samochodowy1). Z biegiem lat zwiększyła się ilość przewożonych substancji niebezpiecznych, co ma związek ze zwiększeniem się zagrożeń na drogach2). Czynnikiem najważniejszym w trakcie planowania trasy pojazdu ciężarowego jest zadbanie o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, a przede wszystkim człowieka. W związku z zagrożeniami, które towarzyszą transportowi substancji niebezpiecznych pojawiło się wiele norm oraz rozporządzeń, które mają na celu zminimalizowanie wystąpienia sytuacji zagrażających człowiekowi i środowisku naturalnemu3-5). Zarówno nadawca (który odpowiada ze przygotowanie ładunku), przewoźnik (odpowiedzialny za przygotowanie środka transportu), jak i kierowca (którego styl jazdy bezpośrednio wpływa na kondycję przewożonych materiałów) pełnią istotną funkcję w procesie przygotowania załadunku składającego się z towarów niebezpiecznych6, 7). Transport towarów niebezpiecznych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, dlatego kierowca przewożący te substancje musi przejść wiele kursów dokształcających. Świadomość kierowców o konieczności przestrzegania procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowa8). Bezpieczeństwo transportu musi być zachowane na każdym etapie przewozu, a w szczególności na stacjach paliw, na których zagrożenia zwielokrotniają się9-11). Obcowanie z substancjami niebezpiecznymi jest ryzykowane, dlatego tak ważne jest wyposażenie samochodu ciężarowego transportującego substancje niebezpieczne oraz posiadanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które są ściśle określone w Umowie ADR12). Pomimo wielu dokumentów ściśle określających zasady przewozu substancji niebezpiecznych zdarzają się awarie oraz wypadki, które powodują negatywne skutki dla zdrowia i życia człowieka oraz zagrażają środowisku naturalnemu13, 14). 98/8(2019) 1277 Mgr inż. Jacek CABAN w roku 2009 ukończy[...]

Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej DOI:10.15199/62.2019.8.25


  Transport odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu towarów i usług do klientów, a także przemieszczaniu pasażerów do pracy lub w celach turystycznych1). Poza niewątpliwymi zaletami powoduje duży wzrost natężenia ruchu w sieci drogowej i stale rosnące zapotrzebowanie na przejazdy oraz wpływa na bezpieczeństwo drogowe2). Bezpieczeństwo na drodze zależy od wielu czynników, w tym od wydajności systemu technicznego i zachowania kierowcy pojazdu3). Transport jest jednym z podstawowych sektorów gospodarki, mającym istotny wpływ na wykorzystanie wszystkich regionów Unii Europejskiej (UE) oraz wsparcie rynku wewnętrznego i rozwój gospodarczy. Obejmuje złożoną sieć przedsiębiorstw publicznych i prywatnych dostarczających towary i świadczących usługi, za które pobierane są opłaty. Transport odgrywa ważną rolę dla konkurencyjności handlu, gdyż dostępność aUniwersytet Przyrodniczy, Lublin; bŽilinská Univerzita, Žilina (Słowacja) Anna Pecynaa, Zbigniew Krzysiaka,*, Jacek Cabana, Waldemar Samociuka, Eva BrumercíkovÁb, Bibiana Bukovab, Agnieszka Buczaja Analysis of transport of chemical products in the European Union Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej DOI: 10.15199/62.2019.8.25 Dr inż. Waldemar SAMOCIUK w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2006 r. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - sterowanie i modelowanie procesów przemysłowych. Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, tel.: 508-099-964, (81) 531-97-55, e-mail: zbigniew.krzysiak@wp.pl Dr inż. Anna PECYNA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2019, str. 946. Dr hab. inż. Zbigniew KRZYSIAK, prof. UP - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym [...]

Bezpieczeństwo podczas transportu materiałów niebezpiecznych w Polsce DOI:10.15199/62.2019.10.2

Czytaj za darmo! »

Transport drogowy towarów niebezpiecznych jest zagadnieniem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy każdej ze stron zaangażowanych w taki przewóz. Dobór odpowiedniego sposobu transportu oraz kompleksowe podejście do tego typu przewozów jest bardzo istotne. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa załadowcom, przewoźnikom, rozładowcom, uczestnikom ruchu drogowego oraz ograniczenia zagrożenia dla środowiska naturalnego konieczna jest szeroka wiedza i szczegółowe regulacje prawne1-4). Materiały niebezpieczne są głównie wytwarzane przez przemysł chemiczny i obejmują zarówno substancje chemiczne, odpady tych substancji, jak i opakowania zanieczyszczone substancją chemiczną5, 6). Transport dużych ilości tych materiałów jest problemem globalnym. W wyniku niekontrolowanego uwolnienia znacznych ilości substancji niebezpiecznych o właściwościach utleniających, palnych lub toksycznych do 1518 98/10(2019) otoczenia (wyciek podczas awarii instalacji przemysłowej, rozszczelnienie cysterny podczas transportu, wypadek drogowy) może wystąpić ryzyko katastrofy ekologicznej, co stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego7-13). W Polsce cyklicznie rejestruje się zdarzenia miejscowych awarii z udziałem substancji szkodliwych, które są wynikiem przede wszystkim nieprzestrzegania zasad obowiązujących w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych14). Materiały niebezpieczne muszą być przewożone w sposób bezpieczny od miejsca załadunku do miejsca docelowego. Dlatego też ważny jest dopracowany łańcuch logistyczny dostaw różnych materiałów niebezpiecznych. Podlega on szczegółowym, krajowym i międzynarodowym przepisom zawartym w dyrektywach UE i rozporządzeniach krajowych15). Wszystkie dokumenty i wytyczne mają służyć poprawie bezpieczeństwa transportowego materiałów niebezpiecznych na terenie kraju. Rozwój sytuacji geopolitycznej ma również wpływ na transport krajowy i międzynarodowy oraz [...]

 Strona 1