Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Kwestarz"

Magazynowanie ciepła w zasobnikach i ich wpływ na parametry pracy sieci ciepłowniczej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nowe spojrzenie na możliwości współpracy zasobnika ciepła z systemem ciepłowniczym. Przeniesiono instalację zasobnika poza układ hydrauliczny źródła, montując, co najmniej dwa zasobniki w wybranych punktach sieci ciepłowniczej, jakimi są pompownie sieciowe bądź sieci magistralne przechodzące przez obszar przemysłowy. Autorka zaproponowała nową nazwę: zasobniki ciepła rozproszone. Zadaniem zasobników ciepła rozproszonych jest stabilizacja obciążenia cieplnego sieci ciepłowniczej na średnim poziomie. Zadanie to jest realizowane w procesie ładowania zasobników w okresach małych odbiorów ciepła przez węzły ciepłownicze oraz rozładowywanie zasobników w czasie zwiększonego odbioru ciepła przez węzły. Efektem współpracy sieci ciepłowniczej z rozproszonymi zasobnikami ciepła jest reedukacja czasu opóźnienia transportowego i zmniejszenie strat ciepła.ZASOBNIK ciepła nazywany popularnie akumulatorem, dotychczas postrzegany jest jako zbiornik buforowy, współpracujący bezpośrednio ze źródłem ciepła w systemie ciepłowniczym. Korzyści jakie niesie ze sobą współpraca z tym urządzeniem w dobie gospodarki rynkowej, gdzie ciepło i energia elektryczna są towarem, są niepodważalne. Zatem, montaż i eksploatacja zasobników ciepła jest konieczna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Zakres inwestycji, związany z budową zasobników ciepła, jest zależny od pojemności cieplnej, jaką powinien mieć zasobnik. W niniejszym artykule przedstawiono drugie zagadnienie, które jest odpowiedzią na pytania: ile zasobników i w jakim miejscu należy włączyć do obiegu wody w sieci ciepłowniczej. Wyznaczanie pojemności zasobnika opiera się na analizie trzech wariantów: ● W pierwszym wariancie zakłada się dobór zasobnika o takiej pojemności cieplnej, która umożliwia pracę ciągłą źródła w okresie letnim z mocą odpowiadającą średniemu zapotrzebowaniu mocy na cele: ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i ciepła technologicznego (c.t[...]

Metoda oceny ryzyka eksploatacji sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2017.12.2

Czytaj za darmo! »

Analiza i ocena ryzyka eksploatacji sieci wodociągowej to proces złożony. Jego celem jest zidentyfi kowanie czynników opisujących zdarzenia losowe, określenie prawdopodobieństwa zaistnienia tych zdarzeń oraz konsekwencji, jakie mogą wywołać w odniesieniu do różnych grup społecznych i ich własności materialnych. W niniejszym artykule przedstawiono metodę jakościowo-ilościową znajdującą swoje zastosowanie jedynie dla systemów rurociągowych, w których przerwanie dostawy czynnika w tym przypadku wody pitnej jest zjawiskiem występującym stosunkowo często w roku kalendarzowym i niepowodującym znaczących szkód u odbiorców. Analiza ryzyka obejmuje następujące etapy: I. Etap projektowania, II. Etap budowy, III. Etap eksploatacji W an alizie ryzyka sieć wodociągowa oceniana jest kompleksowo począwszy od momentu tyczenia na planie trasy rurociągu aż po działania eksploatacyjne np. bieżące kontrole i monitoring parametrów fi zykochemicznych wody. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje metod analizy ryzyka [1]: - metody symulacyjne - korzystające z symulacji (np. metoda Monte Carlo) oraz z specjalnych programów komputerowych posiadających dostęp do systemów sterowania czy modeli hydraulicznych (program SCAD) oraz programów typu GIS, - metody ilościowe - opierające się na danych ilościowych (ilości i intensywności uszkodzeń) oraz określające wartości ryzyka wykorzystując rachunek prawdopodobieństwa i zależności statystyczne, - metody jakościowe - nie biorą pod uwagę intensywności zdarzeń, wykorzystują rachunek prawdopodobieństwa do określenie zależności pomiędzy wystąpieniem zdarzenia a jego oddziaływaniem w tym przypadku siecią wodociągową i odbiorcami wody pitnej, technologicznej itp., - metody ilościowo-jakościowe (mieszane) zawierające w swojej strukturze metody matrycowe, analizę drzewa zdarzeń i drzewa błędów, oparte na zależnościach logicznych. Wynikiem analizy ryzyka jest ocena ryzyka. Nie jest istotna wartość punktowa oceny a[...]

Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu Muhlbauera DOI:10.15199/9.2018.1.1


  Zarządzanie ryzykiem rozumiane jest, jako podejmowanie działań, których celem jest identyfikacja, ocena i sterowanie ryzykiem, zakończona kontrolą podjętych działań. Głównym celem zarządzania ryzykiem w przypadku systemów rurociągowych jest ograniczenie występowania awarii lub w przypadku jej wystąpienia ograniczenie jej skutków. Systemy rurociągowe mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska, użytkowników oraz otoczenia [1], [4], [6]. Bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania, to cele jakim powinny sprostać systemy dystrybucji ciepła, czyli sieci ciepłownicze. Ocena niezawodności funkcjonowania najczęściej sprowadza się do zagadnienia określania częstotliwości awarii i usuwania jej przyczyn. Z bezpieczeństwem związane są bezpośrednio: ‒ zdarzenia niepożądane, ‒ zagrożenia, ‒ straty. Zdarzenia niepożądane utożsamiane są ze stanem zawodności bezpieczeństwa systemu, wywołującym zagrożenia dla chronionych dóbr. Jako miarę charakteryzującą poziom bezpieczeństwa wykorzystuje się ryzyko, które określa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i związanych z nim strat. Awarii w systemach rurociągowych nie można całkowicie wyeliminować. Są to systemy rozległe, składające się z wielu podsystemów pracujących w zmieniających się warunkach. Ryzyko wystąpienia awarii jest zjawiskiem, jednak znajomość tego ryzyka i zarządzanie nim pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć częstotliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych i ograniczyć skutki ich wystąpienia. Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu: ‒ rozpoznanie, ‒ ocenę, ‒ sterowanie ryzykiem, ‒ kontrolę podjętych działań . Celem zarządzania jest ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed skutkami awarii. Celem rozpoznania jest określenie rodzajów ryzyka, które wiążą się z rozważaną inwestycją. Ich prawidłowe rozpoznanie jest o tyle istotne, że umożliwia inwestorowi podjęcie działań m[...]

Ciepło systemowe elementem transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej DOI:10.15199/9.2018.3.1


  1. Wstęp 1.1. Współpraca transgraniczna jako forma zacierania granic narodowych Cross-border cooperation as a form of blurring of national borders Tematyka kooperacji transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi krajami stanowi przedmiot współczesnych badań interdyscyplinarnych. Jedna z pozycji literaturowych [3] definiuje ją następująco: "Pojęcie zbiorcze, tj. współpraca terytorialna, zawiera w sobie trzy wymiary współpracy na poziomie transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym. Prawodawca Wspólnoty Europejskiej (WE) nie wprowadza definicji legalnych, jednak w sposób kazuistyczny określa cele i zadania realizowane we współpracy oraz ustala jej zasięg podmiotowy, jak i przestrzenny. Precyzja i drobiazgowość w dookreślaniu zjawiska jest wyrazem instrumentalnego traktowania współpracy terytorialnej (współpracy transgranicznej), która ma się przyczyniać do realizacji celu podstawowego polegającego na dążeniu do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnot". W Polsce jest to zjawisko występujące stosunkowo od niedawna (początek lat osiemdziesiątych XX wieku), dlatego ważne jest poznanie mechanizmu przyczyniającego się do tworzenia wspólnej polityki regionalnej [4]. 1.2. Aspekty prawne regulujące współpracę transgraniczną na terenie Unii Europejskiej i Polski Legal aspects governing cross-border cooperation within the European Union and Poland Dokumenty tworzące ramy prawne funkcjonowania współpracy transgranicznej i euroregionów sporządzane są przez instytucje międzynarodowe: przez Radę Europy oraz Stowarzyszenie Europejskich Rejonów Granicznych. Poniżej zostały wymienione międzynarodowe akty normatywne o charakterze wielostronnym: 1. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka), sporządzona w Madrycie 21 maja 1980 roku, ratyfikowana przez Polskę w czerwcu 1993 roku. Jest to fundamentalny akt prawny Rady Europy stanowiący be[...]

Magazynowanie energii a układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skrótowo zagadnienia magazynowania energii w różnych postaciach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów magazynowania ciepła. Zdefiniowano model produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, możliwości ich magazynowania oraz wzajemnej konwersji. Przytoczono przykłady istniejących instalacji, a na zakończenie pokazano potencjalne korzyści techniczno- ekonomiczne wynikające z[...]

Wpływ jakości wody sieciowej na awaryjność kotłów rusztowych typu WR

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono zagadnienia związane ze zjawiskiem prowadzącym do przepalania się rur ekranów kotłów rusztowych w wyniku zatrzymania się przepływu wody przez kocioł. W celu znalezienia przyczyn awarii przeprowadzono analizy chemiczne i biologiczne wody oraz grafiku pracy stacji uzdatniania wody. Przeanalizowano konfigurację sieci oraz sposób jej eksploatacji i źródeł. Stwierdzono, że pośrednią przyczyną awarii była niewłaściwa jakości wody sieciowej. Zaproponowano środki zaradcze (właściwe dla systemu) redukujące zagrożenia występowania awarii. W JEDNYM z większych systemów ciepłowniczych o mocy zamówionej przez odbiorców ponad 200 MW i długości sieci ponad 120 km zasilanym z dwóch niezależnych źródeł, stwierdzono przepalanie się rurek ekranów kotłów rusztowych typu WR.[...]

Impulsowe i rezystancyjne systemy alarmowe w preizolowanych sieciach ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2015.12.2


  Celem artykułu jest przedstawienie systemów alarmowych stosowanych w sieciach ciepłowniczych. Uważa się, że powszechnie stosowane systemy alarmowe - impulsowy i rezystancyjny, charakteryzują się zbliżoną dostępnością na polskim rynku, efektywnością działania i skutecznością wykrywania awarii.1. Wstęp Systemy alarmowe stosowane w preizolowanych sieciach ciepłowniczych można podzielić na dwie grupy: impulsowe i rezystancyjne. Systemy impulsowe z przewodami miedzianymi, można spotkać w różnorodnych wariantach, ponieważ dostarczane są przez wielu producentów, którzy opracowują własne założenia techniczne oraz samodzielnie kreują politykę handlową. Z kolei systemy rezystancyjne produkowane są przez firmę Brandes, która ma do nich wyłączne prawa. Są one zatem niezależne od dostawców preizolowanych rurociągów i elementów. 2. Impulsowy system alarmowy 2.1. Zasada działania System alarmowy impulsowy został zaadaptowany do potrzeb preizolowanych sieci ciepłowniczych na podstawie doświadczeń energetyków w dziedzinie detekcji linii elektrycznych. Wykorzystano w nim zależność oporu elektrycznego użytego materiału od jego innych właściwości ( szczególnie wilgotności) [1]. Podstawową zależnością wykorzystywaną w alarmowym systemie impulsowym jest zmiana napięcia i natężenia prądu w funkcji odległości i czasu. Ogólne równanie zmiany napięcia przedstawia wyrażenie: u = F1(x - vt) + F2(x + vt), które jest funkcją czasu t i odległości x. Równanie to opisuje falę pierwotną, biegnącą w kierunku końca linii oraz fali odbitej, biegnącej od końca do początku linii. Zatem fala napięciowa i analogicznie fala prądowa, jest w każdym punkcie sumą dwóch fal: pierwotnej i odbitej. Wielkością charakteryzującą relacje między falą napięciową i falą prądową w obwodach prądu stałego jest rezystancja; z kolei w obwodach prądu zmiennego impedancja. Obie te wartości są zależne od typu przewodu, grubości izolacji przewodu i jego przekroju. Punkty w linii, [...]

Ryzyko inwestycyjne budowy źródła gazu niekonwencjonalnego DOI:10.15199/17.2017.3.1


  Biogazownie w niniejszym artykule przedstawiono jako niekonwencjonalne źródła gazu. Celem niniejszej pracy jest omówienie zastosowania analizy SWOT i TOWS do oceny inwestycji w biogazownie rolniczo-przemysłowe. Analizę ryzyka oparto na macierzach krzyżowych, które są podstawą strategii inwestycyjnej w biogazownie małej mocy ( do 2 MW). Ocenę opłacalności inwestycji wykonano również na podstawie wskaźników ekonomicznych NPV, IRR i SBPT.Wstęp Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie energią, pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Spowodowane jest to głównie wyczerpywaniem i rosnącymi cenami nieodnawialnych zasobów naturalnych takich jak: węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, jak również wprowadzoną polityką unijną, dotyczącą energii odnawialnej i gospodarki odpadami. Opiera się ona na zwiększeniu udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym kraju przy jednoczesnym wykorzystaniu energii zawartej w odpadach. Oba te kierunki można realizować, prowadząc produkcję gazu niekonwencjonalnego w instalacjach biogazowych. Rozwiązanie to pozwala na produkcję energii dla potrzeb własnych, a w przypadku instalacji o większej skali produkcję biogazu, który po oczyszczeniu może być dostarczany do sieci gazowej lub w miejscu powstania spalany w układach kogeneracyjnych, wytwarzających energię elektryczną i ciepło, które także będą sprzedawane do sieci zewnętrznych. W niniejszym artykule przedstawiono jak kształtuje się poziom ryzyka inwestycyjnego budowy i eksploatacji biogazowni na terenie Polski. 1. Proces produkcji gazu niekonwencjonalnego Gaz niekonwencjonalny jakim jest biogaz, to mieszanina gazowa składająca się głównie z metanu i dwutlenku węgla, oraz ze śladowych ilości siarkowodoru, wodoru i amoniaku. Powstaje w procesie fermentacji beztlenowej, podczas rozkładu przez mikroorganizmy materii organicznej na związki proste. Zjawisko to występuje powszechnie w przyrodzie, chociażby na torfowiskach, w gnojowicy czy w żw[...]

Zastosowania systemów GIS w ciepłownictwie DOI:10.15199/9.2017.11.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp GIS czyli Geographic Information System, jest systemem do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych przestrzennie odniesionych do powierzchni Ziemi [1]. Wychodząc z definicji systemu informacji przestrzennej, wymienić można jego pięć podstawowych funkcji: ‒ wprowadzanie danych, ‒ transformacja danych, ‒ przechowywanie, uzupełnianie i aktualizacja danych (zarządzanie danymi), ‒ analiza danych, ‒ uzyskiwanie produktu końcowego. To, co odróżnia GIS od innych systemów informacyjnych, to narzędzia umożliwiające łączne analizowanie danych przestrzennych i opisowych. Technologia GIS umożliwia łączenie typowych operacji wykonywanych na danych gromadzonych w bazach danych (zapytania, analizy statystyczne) oraz wizualizowanie zjawisk przestrzennych. Technologia ta umożliwia też przeprowadzanie analiz, a ich wyniki przedstawić w postaci map, raportów lub wykresów. GIS udostępnia mechanizmy wprowadzania, gromadzenia i przechowywania danych przestrzennych oraz zarządzania nimi, zapewnia ich integralność i spójność oraz pozwala na ich wstępną weryfikację. Na podstawie danych zgromadzonych w systemie możliwe jest przeprowadzenie analiz opierających się m.in. na relacjach przestrzennych między obiektami. Wyniki analiz przestrzennych i operacji charakterystycznych dla programów "bazodanowych" przedstawione mogą być w postaci opisowej (tabelarycznej) lub graficznej (mapy, diagramy, wykresy, rysunki). 2. Zadania PEC Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) prowadzą działalność w zakresie obrotu ciepłem co oznacza dystrybucję, sprzedaż oraz konserwację sieci i urządzeń odbiorczych u odbiorców (jeżeli taka jest umowa na dostawę ciepła). PEC jest zobowiązany zarządzać ruchem sieciowym i zapewniać utrzymanie sieci na zasadzie równoprawnego 444 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) traktowania podmiotów korzystających lub ubiegających się o korzystan[...]

 Strona 1  Następna strona »