Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Sta ńkowska"

Składniki mineralne i pierwiastki śladowe w wodach butelkowanych dostępnych na polskim rynku DOI:10.15199/62.2019.9.27


  Woda odgrywa niezwykle istotną rolę w racjonalnym odżywianiu się człowieka. Jest ona znaczącym źródłem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu makroelementów (Mg2+, Ca2+, K+, Na+, HCO3 -, SO4 2-, Cl-) i mikroelementów (pierwiastki rzadkie i śladowe)1-3). Jedną z możliwości dostarczania tych składników do komórek ludzkiego ciała jest spożycie szeroko dostępnych na rynku wód butelkowanych. Przemysł tego sektora gospodarki nieustannie się rozrasta, przez co kwestią fundamentalną wydaje się być dogłębna znajomość składu chemicznego omawianych wód4-6). Obecnie na polskim rynku rozróżnia się 4 rodzaje wód butelkowanych: naturalne wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe oraz wody lecznicze. Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wody mineralne, źródlane i stołowe określa rozporządzenie7). W związku z tym, że przekroczenie poziomów stężeń jonów pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ale również pierwiastków podstawowych może być szkodliwe, a wręcz toksyczne dla organizmu człowieka1), rozporządzenie to definiuje składniki potencjalnie toksyczne naturalnego pochodzenia występujące w naturalnych wodach mineralnych oraz ich maksymalne poziomy. W przypadku wód leczniczych podobną funkcję spełnia rozporządzenie8), które zawiera kryteria oceny właściwości tych wód i wskazuje najwyższe dopuszczalne stężenia składników niepożądanych oraz toksycznych. Istnieje wiele badań naukowych, które wskazują na ogromne zróżnicowanie stężeń podstawowych makroelementów w wodach butelkowanych dostępnych na rynku europejskim9, 10) i polskim11-14). Poza obecnością makroelementów, bardzo istotne dla jakości wody butelkowanej jest zagrożenie niepożądanymi domieszkami, w szczególności mikrozanieczyszczeniami. Mogą one pochodzić z działalności rolniczej lub przemysłowej i przedostawać się do zasobów wód podziemnych, stanowiących źródło wody do produkcji. Mogą też dostawać się do wód w fazie butelkowania, magazynowania i transportu15, 16[...]

 Strona 1