Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Biłos"

Zastosowanie znaczników fluorescencyjnych do oceny jednorodności wieloskładnikowych ziarnistych mieszanek pasz DOI:10.15199/62.2017.11.27


  Mieszanie materiałów ziarnistych stanowi jeden z kluczowych etapów produkcji w przemyśle chemicznym, rolniczym, spożywczym, budowlanym i farmaceutycznym2-5). Prawidłowo przeprowadzony proces mieszania wpływa na jakość produktu końcowego, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo produkcji. Wśród wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo w produkcji mieszanek paszowych, takich jak uprawa roślin przeznaczonych na paszę, ich przechowywanie, procesy przetwarzania składników czy dystrybucja, proces mieszania jest wymieniany jako jeden z kluczowych6). Z drugiej strony, specyfika wieloskładnikowych mieszanek ziarnistych wymaga przeprowadzenia testów oceniających jej stan w określonych warunkach. Zatem optymalizacja pracy urządzenia mieszającego wymusza konieczność stosowania szybkich i zarazem precyzyjnych narzędzi oceny jakości mieszaniny7, 8). Obecnie w dobie powszechnego stosowania dodatków do pasz w postaci aromatów, witamin, składników mineralnych, aminokwasów i innych substancji czynnych, efektywność procesu mieszania nabiera jeszcze większego znaczenia9). W teorii idealna mieszanina posiada dokładnie taki sam udział składników w całej objętości złoża10). W warunkach przemy96/ 11(2017) 2357 Table 2. Characteristic of maize and safflower seeds Tabela 2. Charakterystyka ziaren kukurydzy i kardi Składnik Gęstość nasypowa, kg/m3 Średnia wielkość cząstek, mm Współczynnik kształtu Masa 1000 ziaren, g Kukurydza żółta 745 8,20 0,54 326 Kardi krokosz 470 4,15 0,40 56 słowych jednak taki stan jest nieosiągalny, a informacje o homogeniczności mieszanki, a tym samym pracy urządzenia mieszającego, pozwalają na uzyskanie maksymalnej efektywności tego procesu. Ocena homogeniczności wieloskładnikowych mieszanin sypkich i ziarnistych odnosi się najczęściej do oszacowania udziału jednego lub kilku wybranych składników kluczowych. Składnik ten może stanowić komponent występujący w paszy, jak np. witaminy (B2), aminokwasy (metionina, [...]

Use of algae in agriculture and food industry Wykorzystanie glonów w rolnictwie i przemyśle spożywczym DOI:10.15199/62.2016.9.28


  A review, with 41 refs., of methods for algae biomass prodn., and their uses in food prodn. (functional food, diet supplements), in agriculture (fodder, fertilizers) and in fish farming. Rosnąca tendencja do poszukiwania coraz nowszych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych spowodowała zwrócenie uwagi na materiał biologiczny, jakim jest biomasa glonowa. Glony, jako jedne z najprostszych organizmów roślinnych, zamieszkują wodne i glebowe środowisko Ziemi od miliardów lat. Spożywane pod różnymi postaciami były źródłem białka i składników odżywczych dla ludzi i zwierząt. W miarę postępu technologicznego wzrastało wykorzystanie alg zarówno w branży spożywczej, jak i w rolnictwie, gdzie organizmy te są stosowane jako pasze, a także jako nawozy. Algi to organizmy beztkankowe (plechowe), należące do jednokomórkowców lub prostych wielokomórkowców. Wśród nich są zarówno prokariotycze mikroalgi (cyjanobakterie, zwane niebieskozielonymi algami), jak i organizmy eukariotyczne, np. algi zielone (Chloroxybacteria), algi czerwone (Rhodophyta) oraz okrzemki (Bacillariophta). Algi mogą rozmnażać się płciowo lub bezpłciowo1-3). Syntetyzują węglowodany, białka i lipidy (naturalne oleje). Dzięki dużemu współczynnikowi wzrostu są powszechnie znane z syntetyzowania i akumulacji zdecydowanie większych ilości lipidów niż rośliny lądowe4). Uważane są za najbardziej odporne organizmy na Ziemi, zdolne do wzrostu w różnych warunkach. Można je znaleźć w wilgotnych miejscach oraz na powierzchniach wód. Zamieszkują wody słodkie i ekstremalnie zasolone, praktycznie każde środowisko z wystarczającym dostępem do światła. Są również szeroko rozpowszechnione na lądzie. Z roślinami wyższymi łączy je tylko fotosyntetyzującym jest potrzebna do produkcji biomasy. To składnik, którego nie 1798 95/9(2016) Mgr Agnieszka PATYNA w roku 2015 ukończyła studia z zakresu biotechnologii w rolnictwie i produkcji żywności ora[...]

Właściwości fizykochemiczne preparatu AZS-GEN 250 SC zawierającego azoksystorbinę po dwóch latach przechowywania DOI:10.15199/62.2019.3.4


  Globalizacja i intensyfikacja wymiany handlowej produktów roślinnych, a jednocześnie odczuwalne zmiany warunków klimatycznych, stwarzają na całym świecie sprzyjające warunki do przenoszenia i zadomowienia nowych gatunków agroagów1). Choroby grzybowe wśród upraw znane są od zarania dziejów. Ich biologia jest bardzo złożona, co ma bezpośrednie przełożenie na ich zwalczanie oraz na produkcję odpowiednich środków ochrony roślin. PPP (plant protection product) to preparaty, które mają na celu chronić rośliny przed szkodliwymi wpływami chwastów, chorób lub owadów2). Ich wytworzenie wymaga lepszego zrozumienia działania związków chemicznych wykorzystywanych do ich produkcji3).Globalization and the intensification of trade in plant products, together with noticeable climatic changes, create favourable conditions for the transmission and settling of new pest species worldwide1). Fungal diseases among crops have been known since the beginning of times. Their biology is very complex, which has a direct impact on their control and on the production of appropriate plant protection products. Plant protection products (PPP) are stored for further processing sometimes for many months. The substances are then exposed to external factors. Azoxystrobin is used for the production of PPP and in particular for the production of fungicides. One example of such fungicide is the formulation under the trade name AZS-GEN 250 SC, a systemic fungicide from the of strobilurin group commonly used in agriculture (chemical formula on Fig. 1). PPP Producenci środków ochrony roślin magazynują substancje chemiczne wykorzystywane do dalszej produkcji nieraz przez wiele miesięcy. Substancje te są wówczas narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych. Do produkcji PPP a w szczególności do produkcji fungicydów wykorzystywana jest azoksystrobina. Takim fungicydem jest preparat o nazwie handlowej AZS-GEN 250 SC. Jest to ogólnoustrojowy fungicyd z grupy str[...]

 Strona 1