Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Gumuła"

Efekt cieplarniany - zagrożenie ekologiczne pewne czy przypuszczalne?

Czytaj za darmo! »

Opisano mechanizmy fizyczne powstawania efektu cieplarnianego w atmosferze. Omówiono jego rolę w kształtowaniu parametrów termicznych atmosfery oraz pokazano charakterystyki emisyjności (absorpcyjności) dwutlenku węgla. Wskazano, że głównym czynnikiem, decydującym niemal w stu procentach o powstawaniu efektu cieplarnianego w atmosferze jest para wodna. Udział innych gazów, w tym dwutlenku wę[...]

Budowa i charakterystyki filtrów objętościowych do oczyszczania powietrza wentylacyjnego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję filtru objętościowego zbudowanego z pięciu warstw o stałej gęstości. Pokazano rozkład masy pyłu na kolejnych warstwach filtracyjnych m(x), przez które przepływało zanieczyszczone powietrze. Filtr taki nie pracował niestety równomiernie. Pierwsza warstwa wyłapywała największą masę pyłu, co w konsekwencji prowadziło do szybkiego jej zatykania, natomiast kolejne warstwy [...]

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w energetyce cieplnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz poświęconych porównaniu kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych przy użyciu technologii konwencjonalnych uwzględniając olej opałowy, gaz ziemny, węgiel kamienny, drewno, ciepło z MPEC, energię elektryczną w II taryfie z technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii, takich jak wiatr i słońce. Analizę przeprowadzono biorąc pod uwagę koszt inwestycji w u[...]

Wskaźniki ekonomiczne produkcji energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odnawialnych surowców energetycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2·rok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę.PODSTAWĄ decyzji o podjęciu określonej inwestycji jest ocena jej efektywności ekonomicznej. Stosowane w ekonomii metody wyznaczania wskaźników określających efektywność ekonomiczną projektów inwestycyjnych, pozwalają na szybkie porównanie wielu koncepcji i wybór najbardziej opłacalnej. W przypadku ważnych, pochłaniających duży kapitał inwestycji, należy zastosować kilka metod analizy. Im więcej wskaźników ekonomicznych wykorzysta się do analizy, tym jaśniejszy i pełniejszy będzie obraz sytuacji. 1. Obiekty badań i analiz W artykule przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2· rok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Przy obliczaniu wskaźników ekonomicznych uwzględniono: - charakterystykę indywidualną (wskaźniki obliczono oddzielnie dla każdego typu systemu energetycznego), - charakterystykę łączną (system do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła połączono w jeden system i dla niego obliczono wskaźniki), - wykorzystanie bezpośrednie (założono, że cała wyprodukowana energia elektryczna i ciepło zostaną zużyte na potrzeby bieżące, akumulacja nie będzie potrzebna), - wykorzystanie produkowanej energii z udziałem akumulacji (do ceny systemów doliczono cenę akumulatorów). W obliczeniach uwzględniono również wpływ: ● zmiany cen energii, - wariant I - cena energii wzrasta o wartość 0,05 zł/kWh w skali roku od pozi[...]

Możliwości i utrudnienia w wykorzystaniu i eksploatacji lokalnych odnawialnych źródeł energii, jako jedynego źródła energii w budownictwie jednorodzinnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości zapewnienia wszystkich potrzeb energetycznych budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem lokalnych, powszechnie występujących źródeł energii, takich jak: energia kinetyczna wiatru oraz energia promieniowania słońca. Ponieważ zachodzi konieczność okresowej akumulacji energii elektrycznej oraz ciepła, określono niezbędną pojemność akumulatorów do ich gromadzenia.NA TERENIE Polski występują wszystkie odnawialne źródła energii, ale dostęp do nich jest zróżnicowany. W niewielu miejscach jest możliwość wykorzystania energii spadku wód powierzchniowych. Geotermia, z uwagi na wysoki koszt odwiertów, w ogóle nie nadaje się do indywidualnego wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Powszechnie dostępna jest biomasa, ale dostęp do niej jest zróżnicowany w różnych rejonach kraju. Poza tym, technologie oparte na biomasie dostarczają dużo odpadów i emitują zanieczyszczenia. Równocześnie charakteryzuje się ona niską gęstością energii wyrażoną na jednostkę objętości, dlatego powinna być wykorzystana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Ponadto, transport biomasy oraz jej magazynowanie jest kłopotliwe i kosztowne. Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do wyżej wymienionych odnawialnych źródeł energii, w niniejszym artykule uwzględniono jedynie możliwość uzyskania energii elektrycznej oraz ciepła z promieniowania słońca (moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) i energii kinetycznej wiatru (turbina wiatrowa). Wybrano te źródła energii ze względu na powszechną dostępność, a technologie uzyskania z nich energii elektrycznej oraz ciepła, w stosunku do innych źródeł są względnie tanie i trwałe ze względu na to, że większość kolektorów słonecznych, fotoogniw [...]

Kogeneracja jako technologia efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliw DOI:10.15199/62.2018.9.8


  Zdecydowana większość układów wytwarzających energię elektryczną wykorzystuje do tego maszyny cieplne pracujące jako silniki do napędu generatorów energii elektrycznej. Maszyny cieplne pracujące jako silniki jedynie część energii chemicznej zawartej w zasilającym je paliwie mogą zamienić na energię mechaniczną, a następnie na elektryczną. Kogeneracja jest technologią energetyczną polegającą na wykorzystaniu energii chemicznej paliwa do równoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, czyli pełniejszego wykorzystania energii zawartej w paliwie1, 2). Maszyny cieplne jako źródła energii mechanicznej i ciepła Silnikową pracę maszyn cieplnych opisuje ogólnie prawobieżny obieg Carnota pokazany w układzie współrzędnych T-s, czyli w układzie ciepła, przedstawionym na rys. 1. W cyklu Carnota przedstawionym w układzie T-s można wyodrębnić trzy pola w kształcie prostokątnym odzwierciedlające bilans energii związanej z pracą silnika cieplnego1, 3). Pola te ograniczone są odcinkami izoterm i adiabat. Pole zakreślone liniami pionowymi ilustruje ilość ciepła zawartego w paliwie zamienianego przez silnik na energię mechaniczną (qL). aAGH w Krakowie; bUniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków Stanisław Gumułaa,*, Krzysztof Pytela, Małgorzata Piaskowska-Silarskab Cogeneration as a technology for the most effective use of the chemical energy of fuels Kogeneracja jako technologia efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliw DOI: 10.15199/62.2018.9.8 Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-30-78, fax: (12) 617-37-67, e-mail: sta[...]

Wpływ różnych czynników na zanieczyszczenie powietrza w Krakowie DOI:10.15199/62.2018.9.21


  Miasto Kraków znane jest nie tylko z pięknej architektury i zabytków, ale również niestety z bardzo dużego zanieczyszczenia powietrza. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 r.1) aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce, a Kraków zajmuje na niej 11. pozycję. Jedną z głównych przyczyn złej jakości powierza jest tzw. "niska emisja", czyli efekt spalania paliw stałych (głównie słabej jakości węgla) w kotłach centralnego ogrzewania CO. Dopiero od 2019 r. będzie obowiązywał zakaz palenia węglem, uchwalony przez sejmik małopolski w 2016 r. Kolejną przyczyną bardzo złej jakości powietrza w Krakowie są zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. Systematycznie rośnie liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Są to przeważnie stare samochody, nie spełniające restrykcyjnych norm emisji spalin. Kraków znajduje się również w pierwszej piątce najbardziej zakorkowanych miast Polski. Powoduje to wydłużenie czasu podróży, a tym samym emisji spalin, średnio o 35%. Kraków ma również niekorzystne położenie w niecce Wisły, co przyczynia się do ograniczenia naturalnego przewietrzania. Około 30% dni jest bezwietrznych, a kolejne 30-40% dni wiatr nie przekracza prędkości 2 m/s. Dodatkowo sytuację pogarsza zabudowanie korytarzy powietrznych. Kolejnym problemem, z jakim boryka się Kraków jest emisja napływowa, czyli przywiewanie zanieczyszczeń z przyległych miejscowości, w których dominującym źródłem ogrzewania są paleniska. Sytuację poprawiłoby rozszerzenie programu dofinansowania wymiany pieców węglowych na całą aglomeracje krakowską2). Na jakość powietrza w Krakowie wpływ ma równie[...]

Energia z odpadów komunalnych jako sposób zapobiegania nadmiernej akumulacji odpadów DOI:10.15199/62.2019.6.10


  Każdego roku wytwarzane są w Polsce ogromne ilości odpadów komunalnych. Problem ten szczególnie widoczny jest w miastach, gdzie wszystko co nie zostanie wykorzystane trafia do koszy na śmieci. Jednak dzięki wprowadzonej segregacji odpadów i przepisom Unii Europejskiej coraz mniej trafia ich na składowiska odpadów. Dobrym sposobem wykorzystania odpadów, w szczególności w miastach, jest ich termiczna utylizacja z odzyskiem energii. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Polska powinna znacznie ograniczyć ilość składowanych odpadów. Niedostosowanie się do tych regulacji grozi bardzo wysokimi karami, sięgającymi nawet 250 tys. euro dziennie. Pierwsze pozytywne zmiany w gospodarce odpadami są już w Polsce widoczne. Przyczynił się do tego Jednolity System Segregacji Odpadów, który wszedł w życie 1 lipca 2017 r. Zgodnie z nim odpady powinny być dzielone na cztery frakcje, czyli papier, szkło, razem metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Kolejną dobrą zmianą są powstające instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Dzięki nim coraz mniej odpadów trafia na składowiska. Pozwala to z jednej strony pozyskać energię elektryczną i ciepło, a z drugiej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych powstających na składowiskach. Charakterystyka odpadów komunalnych Ilość i skład odpadów komunalnych w dużym stopniu zależą od miejsca ich powstawania, a także od zamożności społeczeństwa. Do czynników wpływających na ich charakter, czyli skład fizyczny i chemiczny, zalicza się rodzaj zabudowy miejskiej (przede wszystkim nasycenie jej obiektami usługowymi), styl życia mieszkańców, sposób ogrzewania, a także porę roku. Odpady komunalne w Polsce składają się głównie z substancji organicznej i części mineralnych oraz bardzo małych ilości związków azotu, fosforu i potasu. Szczegółowe badania ilościowe i jakościowe oddają w pełni charakter odpadów powstających na danym terenie. Dzięki tym badaniom możliwe jest określenie ilości i wła[...]

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi DOI:10.15199/62.2015.9.13


  Impact of CO2 and H2O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect. Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.Grupy ekspertów coraz dobitniej wskazują, że emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wzmacnia efekt cieplarniany w atmosferze, czego następstwem jest systematyczny wzrost temperatury atmosfery, a wraz z nim topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu oceanów, anomalie pogodowe i katastrofy ekologiczne niszczące środowisko, gospodarkę i infrastrukturę. Zapobiegać tym zjawiskom można poprzez drastyczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii1). Kluczowym zadaniem jest tutaj edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zebrano, porównano i przeanalizowano wiele danych, które pozwalają zrekonstruować średnią temperaturę naszego globu w okresie poprzedzającym bezpośrednie pomiary atmosferyczne. Uzyskane informacje pochodziły z odwiertów osadów morskich, koralowców, rdzeni lodowych oraz nacieków jaskiniowych z całego świata. Bazując [...]

 Strona 1