Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Lewandowska-Śmierzchalska"

Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce DOI:10.15199/62.2019.5.25


  Wzrost antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych GHG (greenhouse gases) do atmosfery trwa od początku ery przemysłowej. Zawartości ditlenku węgla i metanu w atmosferze są dzisiaj wyższe o kilkadziesiąt procent (40% i 150%) w stosunku do ery preindustrialnej**. Tempo wzrostu stężeń gazów cieplarnianych rośnie. Zawartość ditlenku węgla wzrosła z 340 ppm (w 1980 r.) do 408,8 ppm (na koniec 2018 r.)1), a metanu z 1626 ppb (1983 r.) do 1810 ppb (wrzesień 2018 r.)2). Nadmierna emisja gazów cieplarnianych powodująca wzrost średniej globalnej temperatury zagraża ekosystemom i ludziom3). W celu uniknięcia katastrofalnych skutków zmian klimatu konieczne jest powstrzymanie wzrostu temperatury powyżej 2°C w stosunku do okresu preindustrialnego. Zmniejszenie liczby źródeł emisji oraz minimalizacja ilości emitowanych gazów cieplarnianych może powstrzymać globalne ocieplenie. Przyjęta w 1992 r. Ramowa Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) dotycząca zmian klimatu, protokół z Kioto oraz działania podejmowane przez Unię Europejską są nakierowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Działania te to przede wszystkim podwyższenie efektywności energetycznej, zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz składowanie i wykorzystanie ditlenku węgla. Geologiczne składowanie CO2 to technologia umożliwiająca permanentne odizolowanie tego gazu w strukturach geologicznych: poziomach wodonośnych, złożach węglowodorów oraz pokładach węgla4-7). Działania podejmowane w celu zmniejszenia antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych wymagają monitorowania jej wielkości. Konwencja UNFCCC nakłada na sygnatariuszy, do których należy Polska, obowiązek corocznego raportowania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektorów: energia, procesy przemysłowe, rolnictwo, użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo oraz odpady. Inwentaryzacja wykonywana jest przez Krajowy Ośrod[...]

The hydrocarbon pollution monitoring system based on migration of the crude oil products along anthropogenic linear objects System monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami oparty na badaniach migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych DOI:10.15199/62.2017.5.1


  Field tests were performed in the soil-water area to det. the dynamics of migration of lead-free gasoline, diesel oil and unrefined crude oil in a sandy soil. Geol. and topog. aspects of conditioning the flow of pollutants from surface water were presented. A long-term monitoring in the highway areas was recommended. Opisano wcześniej wykonane badania polowe w obszarze gruntowo-wodnym, na podstawie których określono dynamikę procesu migracji wybranych substancji ropopochodnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz nie rafinowanej ropy) w fizycznym modelu gruntu piaszczystego. Omówiono też geologiczne i topograficzne aspekty warunkujące spływ zanieczyszczeń z wodami powierzchniowymi oraz opracowano metodykę doboru miejsc szczególnie zagrożonych kumulacją związków ropopochodnych, z eterem metylowo- tert-butylowym (MTBE) włącznie. Wskazano na konieczność prowadzenia długoterminowego monitoringu. Substancje ropopochodne stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód i gruntów1, 2). Procesy migracji i degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie piaszczysto-gliniastym o zmiennej przepuszczalności nie są do końca poznane. Zasadniczym problemem jest przemieszczanie się tych zanieczyszczeń w strefie aeracji oraz niebezpieczeństwo przedostania się ich poprzez strefę wzniosu kapilarnego. Rozpoznanie tych procesów ma duże znaczenie w inżynierii i ochronie środowiska m.in. w związku z koniecznością przewidywania skutków zanieczyszczenia powstałych w czasie długotrwałej eksploatacji trakcji komunikacyjnych oraz określenia potencjalnych miejsc koncentracji zanieczyszczeń, uwarunkowanych czynnikami geologicznymi oraz hydrograficznymi. Bardzo duże i bezpośrednio odczuwalne przez środowisko zagrożenia pochodzą z transportu drogowego i są związane z emisją szkodliwych substancji, takich jak tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne, aldehydy, węglowodory ropopochodne oraz metale ciężkie (kadm,[...]

Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji CO2 z zakładów chemicznych w Polsce DOI:10.15199/62.2018.6.16


  Od początku ery przemysłowej zawartość CO2 w powietrzu wzrosła o 31% i w 2012 r. osiągnęła 400 ppm, zaś w lutym 2018 r. wynosiła 408,35 ppm1). Sektory, z których emitowana jest największa ilość ditlenku węgla to spalanie paliw w celach energetycznych oraz działalność przemysłowa. Gałęzie przemysłu emitujące największe ilości CO2 to m.in. produkcja żelaza i stali, przemysł cementowy oraz przemysł chemiczny2). W Polsce największa ilość ditlenku węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych (głównie węgla kamiennego i brunatnego). Pomimo obniżenia emisji Polska zajmuje 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ilości CO2 emitowanego do atmosfery. Konieczność dostosowania się do konwencji (m.in. protokół z Kioto) i umów międzynarodowych, w tym pakietu energetycznego, przyjętego przez UE w 2009 r., powoduje, że Polska jest zainteresowana zmniejszeniem emisji CO2. Prognozowany wzrost emisji ditlenku węgla w ciągu najbliższych lat oraz ograniczone możliwości technologiczne zmniejszenia emisji w powiązaniu ze sprzyjającymi warunkami geologicznymi powodują, że w warunkach polskich jedną z bardziej interesujących opcji obniżenia emisji tego gazu jest jego geologiczne składowanie3). Przedstawiono emisję ditlenku węgla z zakładów chemicznych w Polsce w aspekcie możliwości jej zmniejszenia poprzez składowanie CO2 w poziomach wodonośnych i złożach węglowodorów. Emisja ditlenku węgla w Polsce W 2015 r. emisja gazów wynosiła 385 840 Gg ekwiwalentu CO2 (bez sektora 4 "Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo"). Najwięcej emitowane jest CO2 (w 2015 r. ok. 80,5%). Antropogeniczna emisja CO2 w 2015 r. wyniosła 310 640 Gg (bez sektora 4), a przy uwzględnieniu sektora 4 było to 280 670 Gg. Udział pozostałych gazów był mniejszy i wynosił: metanu 12,2% (bez sektora 4), N2O 4,9% (bez sektora 4), a pozostałych gazów (z grupy HFC i grupy PFC oraz heksafluorek siarki i trifluorek azotu) 2,9%4). Emisja ditlenku węgla w latach[...]

Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych DOI:10.15199/62.2018.6.12


  Zakłady przemysłu chemicznego wywierają bardzo silny i różnorodny wpływ na środowisko naturalne w terenach bezpośrednio do nich przylegających. Jednym z istotniejszych źródeł ich negatywnego oddziaływania jest składowanie odpadów chemicznych, które powstają w różnych procesach technologicznych. Dotyczy to głównie odpadów powstających przy produkcji nawozów azotowych i tworzyw sztucznych, które zawierają znaczne ilości wymywalnych składników organicznych i nieorganicznych1). W Polsce takie odpady składowane są często na składowiskach wykonanych w połowie XX w., które nie mają żadnych zabezpieczeń przed infiltracją odcieków do środowiska gruntowo-wodnego lub są wykonane jako zbiorniki z betonu, glinobetonu i pokryte od góry warstwą lanego asfaltu. Materiały te nie gwarantują jednak szczelności takiego składowiska w długim okresie czasu. W trakcie jego eksploatacji powstają nieszczelności w beto-nowej warstwie uszczelniającej dno i skarpy składowiska głównie z powodu mechanicznych odkształceń takiej konstrukcji oraz nadmiernej korozji betonu, spowodowanej oddziaływaniem agresywnych odcieków. Infiltrujące w ten sposób odcieki do środowiska migrują do wód podziemnych, powodując ich znaczną degradację2-4). Dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania takich składowisk na wody podziemne podejmuje się różnego rodzaju działania zabezpieczające w postaci budowy szczelnych ekranów przeciwfiltracyjnych lub ekranów hydraulicznych. Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest również zamknięcie składowiska i prawidłowa jego rekultywacj[...]

 Strona 1