Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Pytel"

Analiza opóźnienia czasowego w ocenie zapotrzebowania na moc cieplną miejskiej sieci ciepłowniczej

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto próbę oceny tego, w jakim stopniu akumulacja ciepła w przegrodach obiektów ogrzewanych w procesie nieustalonego przenikania ciepła modyfikuje wpływ aktualnych czynników meteorologicznych na zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania. W analizie wykorzystano dane dotyczące mocy cieplnej pobieranej przez budynki z miejskiej sieci ciepłowniczej, pracującej głównie na potrzeby grzewcze, która była wyposażona w system monitoringu oraz dane dotyczące podstawowych parametrów meteorologicznych. Korelując zapotrzebowanie na moc cieplną systemu z aktualnymi i wcześniejszymi danymi meteorologicznymi (z bliskiej przeszłości), podjęto próbę ustalenia przy jakiej długości okresu wyprzedzającego chwilę rozpatrywaną uzyskuje się najkorzystniejsze dopasowanie korelowanych wielkoś[...]

Wpływ zachmurzenia na zapotrzebowanie na moc w systemach ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zmienności zapotrzebowania na moc cieplną dla jednej z magistral ciepłowniczych MPEC SA Kraków, pracującej głównie na potrzeby grzewcze, przy niewielkim udziale innych rodzajów potrzeb (do c.w., wentylacji, klimatyzacji i technologii). Zapotrzebowanie na moc cieplną analizowano, jako zależne od zachmurzenia nieboskłonu oraz przy uwzględnieniu innych parametrów meteorologicznych, przede wszystkim temperatury powietrza zewnętrznego. Dane przyjęte do analiz, dotyczące parametrów technologicznych pochodziły z systemu monitoringu, stosowanego w MPEC SA Kraków do nadzoru eksploatacyjnego sieci, natomiast parametry meteorologiczne przyjęto według danych IMGW. Analizowane zbiory danych pochodziły z drugiej części sezonu ogrzewczego 2005/2006. Przyjęty do badań o[...]

Ocena udziału, niezależnej od pogody, składowej zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono podjęte badania dotyczące modelowania zapotrzebowania na moc cieplną w obrębie części dużego systemu ciepłowniczego. Wyniki pomiarów uzyskane z systemu monitoringu i metody statystyczne zostały użyte do analizy tej części obciążenia cieplnego, która jest niezależna od warunków pogodowych i związana z przygotowaniem ciepłej wody oraz potrzebami technologicznymi. Zastosowano dane pomiarowe uzyskane w 2006 r. w jednej, wybranej magistrali miejskiego systemu ciepłowniczego w Krakowie.CIEPŁO dostarczane odbiorcom z miejskich systemów ciepłowniczych wykorzystywane jest do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i specyficznych potrzeb technologicznych niewielkich odbiorców przemysłowych. Ciepła woda jest podstawową potrzebą bytową człowieka, choć jej przygotowanie z wykorzystaniem ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego nie jest głównym powodem zaopatrywania w ciepło odbiorców komunalnych w sezonie ogrzewczym. Spośród wymienionych wyżej, zdecydowanie głównym celem dostarczania ciepła sieciowego jest zapewnienie funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach. W okresie chłodnym, potrzeby grzewcze, a także inne, związane z koniecznością zapewnienia wentylacji obiektów, decydują o zapotrzebowaniu na moc cieplną. Ich wielkość jest przede wszystkim zależna od zewnętrznych warunków pogodowych, spośród których najważniejszym jest temperatura powietrza zewnętrznego. W okresie letnim i okresach przejściowych, znaczenia nabierają pozostałe cele i to one przede wszystkim decydują o wielkości całkowitego zapotrzebowania na moc. Spośród nich przygotowanie ciepłej wody i specyficzne potrzeby technologiczne decydują o wielkości mocy cieplnej którą muszą dostarczyć miejskie systemy ciepłownicze. W wielu pracach, także w publikacjach [1], [2] i [3] autorów niniejszego artykułu został przeanalizowany wpływ wielu czynników kształtujących wielkość zapotrzebowania na moc do ogrzewania [...]

Prognozowanie zapotrzebowania na moc w miejskim systemie ciepłowniczym z wykorzystaniem prognozy meteorologicznej DOI:10.15199/9.2015.6.1

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prognozowania zapotrzebowania na moc części systemu ciepłowniczego. Wykorzystano opracowaną przez Autorów wcześniej metodę estymacji wielkości zapotrzebowania na moc cieplną na podstawie parametrów klimatu zewnętrznego. Na przykładzie wybranej magistrali ciepłowniczej MPEC S.A. Kraków, zaopatrującej odbiorców głównie w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, dokonano identyfikacji funkcji (nieliniowej) estymującej zapotrzebowanie na moc, przy użyciu części danych historycznych pochodzących z systemu monitoringu sezonu ogrzewczego 2005/2006. Ocena uwzględniała łączny wpływ analizowanych parametrów meteorologicznych jak również czasową zmienność potrzeb związanych z przygotowaniem ciepłej wody i technologią. Porównano wyniki predykcji zapotrzebowania na moc cieplną z wielkościami uzyskanymi na podstawie pomiarów. Stwierdzono dobrą zgodność w typowych okresach pracy systemu ciepłowniczego.1. Wprowadzenie Miejskie sieci są złożonymi elementami systemu ciepłowniczego. Dlatego sterowanie ich pracą stwarza wiele trudności, chociaż jest to konieczne podczas ich eksploatacji. Wielkość zapotrzebowania na moc cieplną miejskiej sieci ciepłowniczej zależy od dużej liczby czynników, których charakter jest zmienny, dynamiczny. Zróżnicowany, często stochastyczny charakter tych czynników, a także skomplikowane powiązania pomiędzy nimi, powodują, że jest niezmiernie trudno precyzyjnie przewidywać przyszłe zapotrzebowania na moc cieplną wyłącznie na podstawie najważniejszych parametrów, od których ono zależy. Jeżeli chodzi o rodzaj tych czynników, to wśród nich możemy, najbardziej ogólnie, wyodrębnić dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje parametry związane z warunkami klimatycznymi, a ogólniej wszystkie parametry, które nie zależą od człowieka. Do nich należą głównie parametry meteorologiczne: temperatura powietrza zewnętrznego, prędkość wiatru i zachmurzenie. Druga grupa obejmuje parametry związane ze zwyczajami [...]

Kogeneracja jako technologia efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliw DOI:10.15199/62.2018.9.8


  Zdecydowana większość układów wytwarzających energię elektryczną wykorzystuje do tego maszyny cieplne pracujące jako silniki do napędu generatorów energii elektrycznej. Maszyny cieplne pracujące jako silniki jedynie część energii chemicznej zawartej w zasilającym je paliwie mogą zamienić na energię mechaniczną, a następnie na elektryczną. Kogeneracja jest technologią energetyczną polegającą na wykorzystaniu energii chemicznej paliwa do równoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, czyli pełniejszego wykorzystania energii zawartej w paliwie1, 2). Maszyny cieplne jako źródła energii mechanicznej i ciepła Silnikową pracę maszyn cieplnych opisuje ogólnie prawobieżny obieg Carnota pokazany w układzie współrzędnych T-s, czyli w układzie ciepła, przedstawionym na rys. 1. W cyklu Carnota przedstawionym w układzie T-s można wyodrębnić trzy pola w kształcie prostokątnym odzwierciedlające bilans energii związanej z pracą silnika cieplnego1, 3). Pola te ograniczone są odcinkami izoterm i adiabat. Pole zakreślone liniami pionowymi ilustruje ilość ciepła zawartego w paliwie zamienianego przez silnik na energię mechaniczną (qL). aAGH w Krakowie; bUniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków Stanisław Gumułaa,*, Krzysztof Pytela, Małgorzata Piaskowska-Silarskab Cogeneration as a technology for the most effective use of the chemical energy of fuels Kogeneracja jako technologia efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliw DOI: 10.15199/62.2018.9.8 Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-30-78, fax: (12) 617-37-67, e-mail: sta[...]

Wpływ różnych czynników na zanieczyszczenie powietrza w Krakowie DOI:10.15199/62.2018.9.21


  Miasto Kraków znane jest nie tylko z pięknej architektury i zabytków, ale również niestety z bardzo dużego zanieczyszczenia powietrza. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 r.1) aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce, a Kraków zajmuje na niej 11. pozycję. Jedną z głównych przyczyn złej jakości powierza jest tzw. "niska emisja", czyli efekt spalania paliw stałych (głównie słabej jakości węgla) w kotłach centralnego ogrzewania CO. Dopiero od 2019 r. będzie obowiązywał zakaz palenia węglem, uchwalony przez sejmik małopolski w 2016 r. Kolejną przyczyną bardzo złej jakości powietrza w Krakowie są zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. Systematycznie rośnie liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Są to przeważnie stare samochody, nie spełniające restrykcyjnych norm emisji spalin. Kraków znajduje się również w pierwszej piątce najbardziej zakorkowanych miast Polski. Powoduje to wydłużenie czasu podróży, a tym samym emisji spalin, średnio o 35%. Kraków ma również niekorzystne położenie w niecce Wisły, co przyczynia się do ograniczenia naturalnego przewietrzania. Około 30% dni jest bezwietrznych, a kolejne 30-40% dni wiatr nie przekracza prędkości 2 m/s. Dodatkowo sytuację pogarsza zabudowanie korytarzy powietrznych. Kolejnym problemem, z jakim boryka się Kraków jest emisja napływowa, czyli przywiewanie zanieczyszczeń z przyległych miejscowości, w których dominującym źródłem ogrzewania są paleniska. Sytuację poprawiłoby rozszerzenie programu dofinansowania wymiany pieców węglowych na całą aglomeracje krakowską2). Na jakość powietrza w Krakowie wpływ ma równie[...]

Energia z odpadów komunalnych jako sposób zapobiegania nadmiernej akumulacji odpadów DOI:10.15199/62.2019.6.10


  Każdego roku wytwarzane są w Polsce ogromne ilości odpadów komunalnych. Problem ten szczególnie widoczny jest w miastach, gdzie wszystko co nie zostanie wykorzystane trafia do koszy na śmieci. Jednak dzięki wprowadzonej segregacji odpadów i przepisom Unii Europejskiej coraz mniej trafia ich na składowiska odpadów. Dobrym sposobem wykorzystania odpadów, w szczególności w miastach, jest ich termiczna utylizacja z odzyskiem energii. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Polska powinna znacznie ograniczyć ilość składowanych odpadów. Niedostosowanie się do tych regulacji grozi bardzo wysokimi karami, sięgającymi nawet 250 tys. euro dziennie. Pierwsze pozytywne zmiany w gospodarce odpadami są już w Polsce widoczne. Przyczynił się do tego Jednolity System Segregacji Odpadów, który wszedł w życie 1 lipca 2017 r. Zgodnie z nim odpady powinny być dzielone na cztery frakcje, czyli papier, szkło, razem metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Kolejną dobrą zmianą są powstające instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Dzięki nim coraz mniej odpadów trafia na składowiska. Pozwala to z jednej strony pozyskać energię elektryczną i ciepło, a z drugiej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych powstających na składowiskach. Charakterystyka odpadów komunalnych Ilość i skład odpadów komunalnych w dużym stopniu zależą od miejsca ich powstawania, a także od zamożności społeczeństwa. Do czynników wpływających na ich charakter, czyli skład fizyczny i chemiczny, zalicza się rodzaj zabudowy miejskiej (przede wszystkim nasycenie jej obiektami usługowymi), styl życia mieszkańców, sposób ogrzewania, a także porę roku. Odpady komunalne w Polsce składają się głównie z substancji organicznej i części mineralnych oraz bardzo małych ilości związków azotu, fosforu i potasu. Szczegółowe badania ilościowe i jakościowe oddają w pełni charakter odpadów powstających na danym terenie. Dzięki tym badaniom możliwe jest określenie ilości i wła[...]

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi DOI:10.15199/62.2015.9.13


  Impact of CO2 and H2O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect. Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.Grupy ekspertów coraz dobitniej wskazują, że emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wzmacnia efekt cieplarniany w atmosferze, czego następstwem jest systematyczny wzrost temperatury atmosfery, a wraz z nim topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu oceanów, anomalie pogodowe i katastrofy ekologiczne niszczące środowisko, gospodarkę i infrastrukturę. Zapobiegać tym zjawiskom można poprzez drastyczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii1). Kluczowym zadaniem jest tutaj edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zebrano, porównano i przeanalizowano wiele danych, które pozwalają zrekonstruować średnią temperaturę naszego globu w okresie poprzedzającym bezpośrednie pomiary atmosferyczne. Uzyskane informacje pochodziły z odwiertów osadów morskich, koralowców, rdzeni lodowych oraz nacieków jaskiniowych z całego świata. Bazując [...]

 Strona 1